Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Všeobecné súdy - Fínsko

Tento text byl přeložen strojově. Za kvalitu překladu neručíme.

Kvalita tohoto překladu byla ohodnocena známkou: špatná

Jak byste ohodnotili kvalitu tohoto překladu?

V tomto oddiele sú uvedené informácie o všeobecných súdoch a správnych súdoch vo Fínsku.


Všeobecné a správne súdy – úvod

Súdy vo Fínsku môžu rozdeliť súdy na všeobecné súdy v občianskych a trestných veciach, správne súdy pre správne súdne konania a osobitné súdy.

Pojem „všeobecné súdy“ sa vzťahuje na súdy, ktorých právomoc je všeobecná. Inými slovami, riešia právne spory, za ktoré nie je zodpovedný iný právny súd. Všeobecné súdy sú:

  • Okresné a mestské súdy (20)
  • Odvolacie súdy (5)
  • Najvyšší súd.

Všeobecné správne súdy sú správne súdy.

Správne súdy sú Najvyšší správny súd a krajské správne súdy. Vo Fínsku je šesť krajských správnych súdov: Správny súd v Helsinkách, Hämeenlinna, východné Fínsko, Severné Fínsko, Turku a Vaasa. Åland má tiež svoj vlastný správny súd, Ålands förvaltningsdomstol.

Najvyšším správnym súdom je Najvyšší správny súd (Korkein hallinto-oikeus/Högsta förvaltningsdomstolen).

Okresné súdy

Odkaz sa zobrazí v novom okneOkresné súdy sú najnižšími inštanciami všeobecných súdov. Zaoberajú sa občianskoprávnymi, trestnými a určitými žiadosťami, ako sú rozvody. Vo Fínsku pôsobí 20 krajských súdov. Ich veľkosť, pokiaľ ide o počet spisov a počet zamestnancov, sa značne líši. Každý rok sa župné súdy zaoberajú približne 550 000 prípadmi (v trestných veciach, 80 000 prípadmi, 420 000 prípadmi a 50 000 prípadmi). Celkový počet zamestnancov okresných súdov je približne 1900.

Ustanovenia upravujúce fungovanie a správu týchto súdov sú stanovené v zákone o súdoch (673/2016) a v rokovacom poriadku súdov. Podľa zákona má vedúci sudca prvostupňového súdu aj administratívny riaditeľ tohto úradu.

Okrem toho okresný súd kladie členov, t. j. laikov, ktorí sú zapojení do riešenia najzávažnejších trestných a pozemných sporov. Laikov vyberajú mestské rady. Ministerstvo spravodlivosti potvrdzuje počet členov, ktorí vyberú obce. Ich odmena sa vypláca zo štátnych prostriedkov.

Konanie na okresných súdoch

Na okresnom súde sa občianskoprávne konanie delí na dve časti: Predbežnú prípravu a hlavné vypočutie. Predbežný návrh sa začína predložením písomných vyjadrení strán. Nepopreté pohľadávky sa už v tomto štádiu vyrovnávajú. Príprava sa uskutoční ústne a na pojednávaní sa zúčastní jeden sudca.

Ak sa prípad nedá vyriešiť v tejto fáze, je naplánované samostatné hlavné vypočutie. V tomto prípade sa župný súd skladá buď z jedného alebo troch sudcov. Konanie je čo najplynulejšie.

V trestných veciach sa zloženie okresného súdu líši v závislosti od príslušného trestného činu. Menej závažné trestné činy rieši samosudca a závažnejšie trestné činy rieši samosudca a dve poroty alebo traja sudcovia.

Trestné konanie sa riadi rovnakými zásadami ako v občianskoprávnych veciach. V trestných konaniach sa môže konať aj prípravné konanie. Pred hlavným pojednávaním môže súd vyzvať obvineného, aby podal návrh na začatie konania. Konanie je ústne a rozhodnutie sa zakladá na skutočnostiach a dôkazoch, na ktoré účastníci konania upozornili súd. Všetky dôkazy sú doručené na hlavnom pojednávaní. Trestné konanie sa koná, pokiaľ je to možné, aj nepretržite. Zloženie súdu nesmie byť v konaní vo veci samej zmenené. Za podmienok stanovených zákonom môže byť trestné konanie tiež predmetom písomného postupu bez hlavného pojednávania.

Ak súd nedospeje k dohode o rozsudku, hlasuje sa každý člen výboru. Ak v občianskoprávnych veciach existuje väzba, sudca vyjadrí svoje konečné stanovisko; v trestnej veci má prednosť benevolentnejšia alternatíva.

Rozhodnutie okresného súdu je odôvodnené. Vo väčšine prípadov sa rozsudok doručí účastníkom hneď po hlavnom pojednávaní. V prípade veľkých alebo inak zložitých trestných prípadov však trest nesmie trvať viac ako dva týždne. Rozsudok bude potom písomne dostupný z registra súdu.

Hovioikeudet

Odkaz sa zobrazí v novom okneVo Fínsku existuje päť odvolacích súdov (Helsinki, Východné Fínsko (Kuopio), Rovaniemi, Vaasa a odvolací súd v Turku).

Tieto odvolania a petície sa ako najvyššie súdy riešia proti rozhodnutiam okresných súdov. V určitých prípadoch odvolacie súdy konajú aj ako súdy prvého stupňa: Napr. o odvolávaní nižšieho sudcu súdu alebo štátnych zamestnancov s vysokou mierou aktívnej legitimácie.

Odvolacie súdy sú zodpovedné aj za dohľad nad uplatňovaním zákona na okresných súdoch a za určité záležitosti týkajúce sa súdnej správy. Najmä jedna správna záležitosť si vyžaduje vydanie stanoviska k súdnemu výberovej komisii pre prihlasovateľov, ktorí žiadajú o funkciu sudcu okresného súdu alebo odvolacieho súdu. Stanovisko predkladá výbor odvolacieho súdu poverený touto zodpovednosťou. Za jeho prevádzku a efektívnosť je zodpovedný predseda odvolacieho súdu.

Odvolací súd sa delí na spory. Rozdelenie pozostáva z vedúceho oddelenia a iných sudcov. Prípadmi sa zvyčajne zaoberá komora zložená z troch sudcov.

Odvolacie konanie na odvolacom súde

V niektorých občianskych a trestných veciach žiadateľ potrebuje ďalšie povolenie od odvolacieho súdu. Udelenie povolenia na ďalšie spracovanie je upravené zákonom. Prípadmi sa zaoberá odvolací súd buď písomným postupom, alebo ústne.

Najvyšší súd

Odkaz sa zobrazí v novom okneNajvyšší súd je najvyšší odvolací súd. Rovnako ako odvolací súd je najvyšší súd rozdelený na časti, ktoré majú právnu spôsobilosť a pozostávajú z piatich členov.

Aby sa vec postúpila najvyššiemu súdu, zainteresovaná alebo zúčastnená strana musí požiadať o povolenie podať odvolanie proti rozsudku súdu. Po prijatí tejto petície najvyšší súd preskúma, či v tomto konkrétnom prípade môže alebo nemôže poskytnúť povolenie na odvolanie. Túto záležitosť posudzuje panel dvoch alebo troch osôb. Povolenie na odvolanie sa môže udeliť len na základe dôvodov stanovených zákonom.

Od roku 1980 sa najvyšší súd stal inštitúciou pôsobiacou v minulosti. Na všetky účely a na všetky účely sa vo veci, v ktorej Najvyšší súd rozhodol, stanovuje právna norma, podľa ktorej musia v podobných prípadoch nasledovať iné právne súdy. V prípadoch, keď odvolací súd pôsobí ako súd prvého stupňa, nie je potrebné žiadne povolenie na odvolanie.

Činnosti Najvyššieho súdu predsedá jej predsedom. Členovia najvyššieho súdu sú volení na sudcov najvyššieho súdu. Spravodajcovia sú stálym tajomníkom, poradcami spravodajcov, vyššími právnymi tajomníkmi a právnymi tajomníkmi.

Okrem súdneho konania najvyšší súd vymenuje na riadnych súdoch na obdobie viac ako jeden rok. Najvyšší súd predkladá aj pripomienky k návrhom právnych predpisov a milosti, ktoré boli zaslané prezidentovi Fínska.

Konanie na najvyššom súde je zvyčajne písomné. V prípade potreby sa uskutoční ústne vypočutie.

Administratívne súdy

Správne súdy:

V ústave sa vyžaduje, aby všetky verejné činnosti prísne dodržiavali zákon. Každá osoba alebo subjekt, ktorý sa domnieva, že rozhodnutie štátu alebo obce je vo veci, ktorá sa jej týka, vo veci, ktorá sa jej týka, spravidla môže byť predmetom odvolania.

Orgán spolu s rozhodnutím uvedie, akým spôsobom a komu možno podať odvolanie proti rozhodnutiu. Rozhodnutie môže často najprv preskúmať správny orgán Odkaz sa zobrazí v novom okne a následne podať odvolanie na správny súd, ak je rozhodnutie stále nespokojné. Jurisdikcie správnych súdov sa určujú podľa územnej príslušnosti provincií tak, aby sa jedna alebo viaceré provincie mohli zahrnúť do jednej jurisdikcie.

Správny súd v odvolacom konaní rozhoduje o zákonnosti rozhodnutia napadnutého orgánu. Ak nie je rozhodnutie správneho súdu splnené, možno vo väčšine prípadov podať odvolanie na najvyšší správny súd alebo aspoň podať žiadosť o povolenie na odvolanie na najvyšší správny súd.

Administratívne práva upravuje zákon o správnom súdnictve (430/1999), nariadenie vlády o správnych obvodoch správnych súdov (865/2016) a individuálny rokovací poriadok. Ako procesné právo sa na správne súdy uplatňuje zákon o správnom súdnom poriadku (586/1996).

Správne súdy sa každý rok zaoberajú viac ako 20 000 prípadmi. Vo väčšine prípadov ide o odvolacie konania, ale správne súdy sa zaoberajú aj administratívnymi spormi a prípadmi podriadenosti. Podľa diagonálnej rovnice sa má riešiť takmer 300 kategórií prípadov, čo ilustruje širokú škálu prípadov. Správne súdy sú všeobecné regionálne súdy, ktoré sa vo všeobecnosti zaoberajú všetkými administratívnymi súdnymi konaniami. Niektoré prípady sa však sústreďujú na určité administratívne práva:

  • Helsinský správny súd sa okrem iného zaoberá všetkými záležitosťami týkajúcimi sa DPH a ciel.
  • Správny súd vo Vaasa bude rozhodovať o odvolaní proti povoleniu a uzneseniu podľa zákona o vode a zákona o ochrane životného prostredia.
  • Správny súd v Hämeenlinna rozhoduje o odvolaniach proti poľnohospodárskej pomoci, pomoci na rozvoj vidieka a poľnohospodárskej štrukturálnej pomoci.
  • Správny súd Severného Fínska rozhoduje o odvolaniach proti prípadom pomoci, ktoré sa týkajú chovu sobov a prirodzených spôsobov chovu, ako aj určitých prípadov, o ktorých sa má rozhodnúť podľa zákona Skotolt.

Správny súd má najvyššieho sudcu správneho súdu a ďalších členov správneho súdu. Fungovanie správneho súdu riadi a riadi najvyšší sudca. Správne súdy môžu byť rozdelené na sekcie. O komorách rozhoduje správny sudca vymenovaný za predsedu komory. Okrem správnych sudcov existujú spravodajcovia a administratívni pracovníci na správnom súde. Administratívne súdy zamestnávajú spolu približne 550 zamestnancov.

Rozhodovacie zloženia

Správny súd je kolektívny súd, ktorý má zvyčajne kvórum troch členov. Členmi ústavného súdu sú najvyšší sudca správneho súdu a správnych sudcov správneho súdu. V niektorých prípadoch, napríklad v prípadoch týkajúcich sa duševného zdravia a odoberania detí do starostlivosti, sa na rokovaniach a rozhodovaní zúčastňuje neaktívny expert. Okrem právnych kvalifikovaných členov sú sudcovia v oblasti vedy a techniky zapojení do prípadov podľa zákona o ochrane životného prostredia a vodách. Bežné zloženie týchto skupín je 4 členmi.

Je možné, aby správne súdy vyriešili niektoré jednoduchšie odvolacie prípady, ako sú vymedzené zákonom, v konfigurovanejších konfiguráciách. To predpokladá, že právna ochrana strán nie je ohrozená.

Zloženie dvoch sudcov môže v určitých prípadoch uvedených v právnych predpisoch rozhodnúť, ak je odvolacie konanie jasné a nevyžaduje si nový typ výkladu práva. Patrí k nim viacero sťažností týkajúcich sa daní z príjmu, daní z nehnuteľností, daní z motorových vozidiel a stavebných povolení. V prípade nezhody medzi sudcami s dvojčlennou komorou sa prípad postúpi na rozhodnutie obvyklým trojčlenným rozhodovacím zložením. Jeden sudca môže rozhodnúť o sťažnostiach týkajúcich sa okrem iného poplatku za parkovanie, prevodu vozidla, prípadov vodičských preukazov a poplatku za verejnú dopravu. Okrem toho môže jeden sudca rozhodnúť o všetkých predbežných súdnych príkazoch a zakázať alebo pozastaviť výkon daní a ciel.

Konanie na správnom súde

V správnom práve sa prípady riešia hlavne písomne, ale organizácia vypočutí a inšpekcií sa v posledných rokoch zvýšila. Existuje mnoho ústnych vypočutí, najmä pokiaľ ide o ochranu detí a cudzincov.

V priebehu konania je žalobca alebo žalobca v zásade povinný predložiť dôkazy o svojich tvrdeniach a dôvodoch, na ktorých sú založené. Na základe tzv. formálnej zásady je však správny súd zodpovedný za zabezpečenie toho, aby sa záležitosť vyriešila. Podľa zákona o správnom súdnom konaní správny súd vec vyšetrí z úradnej moci v rozsahu nevyhnutnom na spravodlivé konanie, spravodlivosť konania a povahu veci.

V správnom práve sa prípady riešia v poradí, v akom sa začali. Niektoré prípady sa však riešia ako naliehavé zo zákona. Po podaní návrhu na začatie konania na správnom súde spravodajkyňa vec pripravuje. Na správnych súdoch, sekretáloch správnych súdov a notárov, ktorí sú niekedy aj sudcami správnych súdov, pôsobia ako spravodajcovia. Spravodajca získa potrebné stanoviská alebo vysvetlenia od orgánov a zabezpečí, aby boli vypočuté zainteresované strany.

Po tomto konaní nasleduje preskúmanie procesných požiadaviek a v prípade odvolania stanovisko orgánu a dokumenty, na ktorých je rozhodnutie založené. Ostatné strany, ak existujú, a odvolateľ budú následne vypočuté.

Spravodajca vypracuje odôvodnené stanovisko k tejto záležitosti. Dokumenty a stanovisko budú v obehu sudcom a o prípade sa rozhodne na pojednávaní na správnom súde.

Správny súd posúdi všetky nastolené otázky a rozhodne, ktoré otázky sú relevantné pre rozhodnutie. Ak sa sudcovia, ktorí sa rozhodli, nedohodnú, rozhodnutie sa predloží na hlasovanie. Spravodajca tiež môže predložiť nesúhlasné stanovisko. Po pojednávaní možno uviesť odôvodnenie rozhodnutia a po tom, ako ho súd podpíše, doručí sa účastníkom konania a orgánu.

Najvyšší správny súd

Odkaz sa zobrazí v novom okneNajvyšší správny súd je najvyšší správny súd a má právomoc v správnom súdnom konaní.

Väčšina prípadov pred najvyšším správnym súdom pochádza z iných správnych súdov. V niektorých prípadoch musíte najskôr požiadať Najvyšší správny súd o povolenie podať odvolanie.

Vo Fínsku sa proti rozhodnutiam Rady ministrov a ministerstiev najvyššieho výkonného orgánu možno odvolať aj na najvyššom správnom súde.

Najvyšší správny súd môže vydávať stanoviská a návrhy týkajúce sa legislatívnych záležitostí. Dohliada na výkon spravodlivosti v oblasti jej činnosti. Cieľom je zabezpečiť, aby administratívny súdny systém fungoval ako celok a efektívne. Okrem toho najvyšší správny súd vymenúva sudcov správnych súdov na dobu určitú dlhšiu ako jeden rok.

Najvyšší správny súd riadi predseda Najvyššieho správneho súdu. Členovia Najvyššieho správneho súdu sa nazývajú právni poradcovia. Existuje približne 20 právnych poradcov. Okrem toho na Najvyššom správnom súde pôsobí približne 50 právnikov ako spravodajca a rovnaký počet ďalších zamestnancov. Najvyšší správny súd je rozdelený na komory. Stály tajomník riadi kanceláriu.

Najvyšší správny súd dostáva každý rok približne 6000 prípadov. Na Korkein hallinto-oikeus (Najvyšší správny súd) sa súdne konania pravidelne zaoberajú zloženiami piatich členov. V prípade odvolania sa žiadosť môže zamietnuť porota zložená z troch sudcov. Okrem členov jurisprudencie sa zloženie súdu skladá z dvoch ad hoc odborníkov podľa zákona o vode a ochrane životného prostredia, ako aj z patentu, úžitkového vzoru a okresného návrhu integrovaného obvodu. Odborný člen má postavenie nezávislého sudcu. Konanie na najvyššom správnom súde je väčšinou napísané, preskúmané a ústne prejednané menej ako desať ročne.

Právne databázy a webové stránky

Názov schránky

Databáza FinlexOdkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.finlex.fi/

Webové sídlo fínskej justície Odkaz sa zobrazí v novom okne https://oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index.html

Je internetová stránka alebo databáza bezplatná?

Webová stránka je bezplatná.

Webové sídlo Odkaz sa zobrazí v novom oknefínskej justície poskytuje informácie o justičnom systéme vo Fínsku. Ide o jednotné kontaktné miesto pre tých, ktorí hľadajú informácie o súdoch, prokurátoroch, súdnych exekútoroch, úradoch pre právnu pomoc a iných verejných orgánoch, ktoré sa zaoberajú výkonom spravodlivosti vo Fínsku.

Zahŕňa napríklad najnovšiu judikatúru súdnych odvolacích a správnych súdov. Najväčšie databázy Najvyššieho súdu, odvolacích súdov, správnych súdov a špecializovaných súdov sa nachádzajú v bezplatnej Odkaz sa zobrazí v novom okne službe Finlex, ktorú prevádzkuje fínske ministerstvo spravodlivosti.


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 09/01/2020