Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Qrati ordinarji - Finlandja

Šīs lapas saturs ir mašīntulkojums, kura kvalitāti nevar garantēt.

Šī tulkojuma kvalitāte ir novērtēta kā: apšaubāma

Vai šis tulkojums palīdz?

Din it-taqsima tipprovdi informazzjoni dwar il-qrati ordinarji u l-qrati amministrattivi fil-Finlandja.


Qrati Ġenerali u Amministrattivi — introduzzjoni

Wieħed jista’ jaqsam il-qrati tal-ġustizzja fil-Finlandja f’qrati ġenerali għal materji ċivili u kriminali, qrati amministrattivi għall-aġġudikazzjoni amministrattiva u qrati speċjali.

It-terminu “qrati ġenerali” jirreferi għal qrati li l-ġurisdizzjoni tagħhom hija ġenerali. Fi kliem ieħor, huma jittrattaw tilwim legali li ma jkunx sar ir-responsabbiltà ta’ xi qorti oħra tal-liġi. Il-qrati ġenerali huma:

  • Qrati Distrettwali u tal-Bliet (20)
  • Qrati tal-Appell (5)
  • Il-Qorti Suprema.

Il-qrati amministrattivi ġenerali huma l-qrati amministrattivi.

Il-qrati amministrattivi huma l-Qorti Amministrattiva Suprema u l-Qrati Amministrattivi Reġjonali. Hemm sitt qrati amministrattivi reġjonali fil-Finlandja: Il-Qorti Amministrattiva ta’ Helsinki, Hämeenlinna, il-Finlandja tal-Lvant, it-Tramuntana tal-Finlandja, Turku u Vaasa. Åland għandha wkoll il-qorti amministrattiva tagħha stess, Ålands förvaltningsdomstol.

L-ogħla qorti amministrattiva hija l-Qorti Amministrattiva Suprema (Korkein hallinto-oikeus/Högsta förvaltningsdomstolen).

Il-qrati distrettwali

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIl-qrati distrettwali huma l-aktar istanza baxxa ta’ qrati ordinarji. Huma jittrattaw ma’ applikazzjonijiet ċivili, kriminali u ċerti applikazzjonijiet, bħal divorzji. Hemm 20 qorti tal-kontea fil-Finlandja. Id-daqs tagħhom, kemm f’termini tal-għadd ta’ fajls kif ukoll fl-għadd ta’ persunal, ivarja b’mod konsiderevoli. Kull sena, il-qrati tal-kontej jittrattaw bejn wieħed u ieħor 550 000 każ (kawżi kriminali, 80 000 każ, 420 000 każ u 50 000 każ). L-għadd totali ta’ persunal fil-qrati distrettwali huwa ta’ madwar 1900.

Id-dispożizzjonijiet li jirregolaw il-funzjonament u l-amministrazzjoni ta’ dawn il-qrati huma stabbiliti fl-Att dwar il-Qrati (673/2016) u fir-Regoli tal-Proċedura tal-Qrati. Skont il-liġi, l-imħallef ewlieni f’qorti tal-ewwel istanza huwa wkoll il-kap amministrattiv ta’ dak l-uffiċċju.

Barra minn hekk, il-Qorti Distrettwali stabbilixxiet membri, jiġifieri persuni mhux professjonisti, li huma involuti fir-riżoluzzjoni tal-każijiet kriminali u tal-art l-aktar serji. Il-membri mhux uffiċjali jintgħażlu mill-kunsilli muniċipali. Il-Ministeru tal-Ġustizzja jikkonferma l-għadd ta’ membri mhux esperti li għandhom jintgħażlu mill-muniċipalitajiet. Ir-rimunerazzjoni tagħhom titħallas minn fondi tal-istat.

Proċedura fil-qrati distrettwali

F’qorti distrettwali, każ ċivili huwa maqsum f’żewġ stadji: Preparazzjoni preliminari u seduta prinċipali. Il-preparazzjoni preliminari tibda bis-sottomissjonijiet bil-miktub tal-partijiet. Id-dejn mhux ikkontestat huwa diġà stabbilit f’dan l-istadju. Il-preparazzjoni għandha tkun orali u mħallef wieħed għandu jkun preżenti waqt is-smigħ.

Jekk il-każ ma jkunx jista’ jiġi riżolt f’dan l-istadju, hija skedata seduta ta’ smigħ ewlenija separata. F’dak il-każ, il-qorti tal-kontea tkun tikkonsisti minn imħallef jew minn tliet imħallfin. Il-proċedimenti huma kontinwi kemm jista’ jkun.

F’każijiet kriminali, il-kompożizzjoni tal-qorti distrettwali tvarja skont ir-reat inkwistjoni. Ir-reati minuri jiġu ttrattati minn imħallef wieħed u jiġu ttrattati reati aktar serji minn imħallef wieħed u żewġ ġuriji jew tliet imħallfin.

Il-proċedura kriminali ssegwi l-istess prinċipji bħal fil-kawżi ċivili. Smigħ preparatorju jista’ jsir ukoll fi proċedimenti kriminali. Il-Qorti tista’ titlob lill-akkużat jagħmel ilment qabel is-seduta prinċipali. Il-proċedimenti għandhom ikunu orali u s-sentenza għandha tkun ibbażata fuq fatti u evidenza miġjuba għall-attenzjoni tal-qorti mill-partijiet. Ix-xhieda kollha tiġi rċevuta fis-seduta prinċipali. Proċedimenti kriminali għandhom ukoll jinżammu, sa fejn hu possibbli, fuq bażi kontinwa. Il-kompożizzjoni tal-qorti ma tistax tinbidel matul il-proċedimenti prinċipali. Skont il-kundizzjonijiet stabbiliti mil-liġi, il-proċeduri kriminali jistgħu wkoll jiġu deċiżi permezz tal-proċedura bil-miktub mingħajr il-preżentazzjoni ta’ seduta ta’ smigħ prinċipali.

Jekk il-qorti ma tilħaqx kunsens dwar is-sentenza, tittieħed votazzjoni. kull membru tal-bord għandu vot individwali. Meta jkun hemm rabta f’każ ċivili, l-imħallef jesprimi l-opinjoni finali tiegħu; f’każ kriminali, tipprevali alternattiva inqas severa.

Id-Deċiżjoni tal-Qorti Distrettwali għandha tiddikjara r-raġunijiet li fuqhom hija bbażata. Fil-biċċa l-kbira tal-każijiet, is-sentenza tingħata lill-partijiet immedjatament wara l-konklużjoni tas-seduta ta’ smigħ prinċipali. Madankollu, fil-każ ta’ każijiet kriminali kbar jew inkella kumplessi, is-sentenza ma tistax tieħu aktar minn ġimagħtejn. Is-sentenza mbagħad tkun disponibbli bil-miktub mir-reġistru tal-qorti.

Hovioikeudet

Hemm Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaħames qrati tal-appell fil-Finlandja (Ħelsinki, il-Finlandja tal-Lvant (Kuopio), Rovaniemi, Vaasa u Qorti ta’ Appell ta’ Turku).

Bħala qrati superjuri, dawn jittrattaw appelli u petizzjonijiet kontra d-deċiżjonijiet tal-qrati distrettwali. F’ċerti każijiet, il-qrati tal-appell jaġixxu wkoll bħala qrati tal-prim’ istanza: Pereżempju għad-denunzja ta’ qorti inferjuri tal-qorti jew uffiċjali ta’ reputazzjoni għolja tal-qorti inferjuri.

Il-qrati tal-appell huma responsabbli wkoll għas-superviżjoni tal-applikazzjoni tal-liġi fil-qrati distrettwali, u għal ċerti kwistjonijiet li għandhom x’jaqsmu mal-amministrazzjoni ġudizzjarja. Kwistjoni amministrattiva waħda b’mod partikolari teħtieġ li tinħareġ opinjoni lill-kumitat tal-għażla ġudizzjarja dwar l-applikanti li japplikaw għall-uffiċċju ta’ mħallef tal-qorti distrettwali jew tal-qorti tal-appell. Id-dikjarazzjoni tal-opinjoni ssir mill-kumitat tal-qorti tal-appell li tiġi akkużata b’din ir-responsabbiltà. Il-President (kap tal-ġustizzja) tal-qorti tal-appell huwa responsabbli mill-operazzjonijiet u l-effiċjenza tiegħu.

Il-Qorti tal-Appell hija maqsuma f’diviżjonijiet. Id-diviżjoni tikkonsisti f’kap tad-diviżjoni u mħallfin oħra. Il-każijiet normalment jiġu ttrattati minn formazzjoni magħmula minn tliet imħallfin.

Il-proċedura fil-qorti tal-appell

F’xi każijiet ċivili u kriminali, ir-rikorrent jeħtieġ awtorizzazzjoni ulterjuri mill-Qorti tal-Appell. L-għoti ta’ awtorizzazzjoni għal aktar ipproċessar huwa rregolat bil-liġi. Il-kawżi jiġu ttrattati mill-Qorti tal-Appell jew bi proċedura bil-miktub jew waqt smigħ orali.

Il-Qorti Suprema

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIl-Qorti Suprema hija l-ogħla livell ta’ appell. Bħall-qorti tal-appell, is-Supreme Court (il-Qorti Suprema) hija maqsuma f’taqsimiet li, sabiex ikunu legalment kompetenti, jikkonsistu minn ħames membri.

Biex tirreferi każ lill-Qorti Suprema, il-parti interessata jew involuta trid tapplika għal permess biex tappella kontra sentenza ta’ qorti. Meta tirċievi din il-petizzjoni, il-Qorti Suprema teżamina jekk tistax tagħti permess għal appell f’dan il-każ partikolari jew le. Il-materja hija kkunsidrata minn bord ta’ żewġ persuni jew tlieta. Permess għal appell jista’ jingħata biss fuq bażi legali.

Mill-1980 ‘l hawn, il-Qorti Suprema saret istituzzjoni li tistabbilixxi preċedent. Għall-għanijiet u l-finijiet kollha, kawża li l-Qorti Suprema stabbiliet tistabbilixxi regola legali li qrati oħra ta’ liġi għandhom isegwu f’każijiet simili. Ma huwa meħtieġ l-ebda permess għal appell f’każijiet fejn qorti tal-appell tkun ħadmet bħala qorti tal-ewwel istanza.

L-operazzjonijiet tal-Qorti Suprema huma ppreseduti mill-president tiegħu. Il-membri tal-Qorti Suprema jissejħu Kummissarji tal-Ġustizzja tal-Qorti Suprema. Ir-rapporteurs huma s-Segretarju Permanenti, il-Kunsillieri tar-Rapporteurs, segretarji legali u segretarji legali.

Minbarra l-proċedimenti ġudizzjarji, il-Qorti Suprema taħtar imħallfin temporanji fil-qrati ordinarji għal perjodu ta’ aktar minn sena. Il-Qorti Suprema tikkummenta wkoll dwar il-leġiżlazzjoni proposta u l-klemenza għall-Petizzjonijiet mibgħuta lill-President tal-Finlandja.

Normalment, il-proċedura quddiem il-Qorti Suprema tkun miktuba. Jekk ikun hemm bżonn, għandha ssir seduta orali.

Il-qrati amministrattivi

Il-Qorti Amministrattiva:

Il-Kostituzzjoni tirrikjedi li l-attivitajiet pubbliċi kollha jikkonformaw strettament mal-liġi. Kull persuna jew entità li tikkunsidra li deċiżjoni ta’ Stat jew awtorità muniċipali hija illegali f’xi kwistjoni li tikkonċernaha tista’, bħala regola ġenerali, tappella kontriha.

L-awtorità għandha tindika, flimkien mad-deċiżjoni, kif u lil min jista’ jitressaq appell kontra d-deċiżjoni. Ħafna drabi d-deċiżjoni tista’ l-ewwel tiġi eżaminata mill-awtorità amministrattiva Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdida u mbagħad tiġi appellata quddiem il-qorti amministrattiva jekk id-deċiżjoni ma tkunx għadha sodisfatta. Il-ġurisdizzjonijiet tal-qrati amministrattivi huma determinati mid-diviżjoni territorjali tal-provinċji b’tali mod li provinċja waħda jew aktar jistgħu jiġu inklużi f’ġurisdizzjoni waħda.

Fl-appell, il-Qorti Amministrattiva tiddeċiedi jekk id-deċiżjoni tal-awtorità kkontestata hijiex legali. Jekk id-deċiżjoni tal-qorti amministrattiva ma tkunx sodisfatta, f’ħafna każijiet jista’ jkun għad fadal appell quddiem il-Qorti Amministrattiva Suprema jew, mill-inqas, rikors għal permess biex isir appell quddiem il-Qorti Amministrattiva Suprema.

Id-drittijiet amministrattivi huma rregolati mill-Att dwar il-Ġustizzja Amministrattiva (430/1999), id-Digriet tal-Gvern dwar id-distretti ta’ qrati amministrattivi (865/2016) u r-Regoli ta’ Proċedura individwali. Bħala liġi proċedurali, l-Att dwar il-Proċedura Ġudizzjarja Amministrattiva (586/1996) japplika għall-qrati amministrattivi.

Il-qrati amministrattivi jittrattaw aktar minn 20 000 każ fis-sena. Il-biċċa l-kbira tal-każijiet huma kawżi ta’ appell, iżda l-qrati amministrattivi jittrattaw ukoll kawżi amministrattivi ta’ tilwim u subordinazzjoni. Skont il-formula dijagonali, hemm kważi 300 kategorija ta’ kawżi li għandhom jiġu ttrattati, li juri l-firxa wiesgħa ta’ każijiet. Il-qrati amministrattivi huma qrati reġjonali ġenerali li, bħala regola ġenerali, jittrattaw il-kawżi amministrattivi kollha. Madankollu, xi każijiet huma kkonċentrati fuq ċerti drittijiet amministrattivi:

  • Il-Qorti Amministrattiva ta’ Helsinki tittratta, inter alia, il-kwistjonijiet kollha relatati mal-VAT u d-dazji doganali.
  • Il-Qorti Amministrattiva ta’ Vaasa se tisma’ appell kontra d-deċiżjonijiet dwar il-permessi u d-deċiżjonijiet skont l-Att dwar l-Ilma u l-Att dwar il-Protezzjoni Ambjentali.
  • Il-Qorti Amministrattiva ta’ Hämeenlinna tittratta l-appelli kontra l-għajnuna agrikola, l-għajnuna għall-iżvilupp rurali u l-għajnuna strutturali għall-agrikoltura.
  • Il-Qorti Amministrattiva tal-Finlandja ta’ Fuq tisma’ l-appelli kontra każijiet ta’ għajnuna li jikkonċernaw it-trobbija tar-renni u l-mezzi naturali tal-biedja, kif ukoll ċerti każijiet li għad iridu jiġu deċiżi taħt l-Att ta’ Skolt.

Il-Qorti Amministrattiva għandha mħallef suprem tal-Qorti Amministrattiva u membri oħra tal-Qorti Amministrattiva. Il-Funzjonament tal-Qorti Amministrattiva huwa ġestit u ġestit minn imħallef suprem. Il-qrati amministrattivi jistgħu jinqasmu f’taqsimiet. L-Awli għandhom ikunu mmexxija mill-Imħallfin Amministrattivi maħtura bħala President tal-Kamra. Minbarra l-imħallfin amministrattivi, hemm relaturi u persunal segretarjali fil-Qorti Amministrattiva. Il-qrati amministrattivi jimpjegaw total ta’ madwar 550 membru tal-persunal.

Formazzjonijiet tal-Qorti Amministrattiva

Il-Qorti Amministrattiva hija qorti kolleġjali, li normalment ikollha kworum ta’ tliet membri. Il-membri tat-Tribunal huma l-Imħallef Suprem tal-Qorti Amministrattiva u l-Imħallfin Amministrattivi tal-Qorti Amministrattiva. Barra minn hekk, f’ċerti każijiet, bħal każijiet li jikkonċernaw is-saħħa mentali u t-teħid tat-tfal f’kustodja, membru espert mhux attiv huwa involut fid-deliberazzjonijiet u fit-teħid tad-deċiżjonijiet. Flimkien ma’ membri kkwalifikati fil-liġi, l-imħallfin fil-qasam tax-xjenza jew tal-inġinerija huma involuti f’każijiet skont l-Att dwar il-Protezzjoni u l-Ilma Ambjentali. Il-kompożizzjoni normali ta’ dawn il-gruppi hija ta’ erba’ membri.

Huwa possibbli għall-qrati amministrattivi li jirriżolvu ċerti każijiet ta’ appell aktar sempliċi, kif definit mil-liġi, f’konfigurazzjonijiet aktar ristretti. Dan jippresupponi li l-protezzjoni legali tal-partijiet ma tiġix kompromessa.

Il-kompożizzjoni ta’ żewġ imħallfin tista’ tiddeċiedi dwar ċerti każijiet elenkati mil-liġi fejn il-każ tal-appell huwa ċar u ma teħtieġx tip ġdid ta’ interpretazzjoni tal-liġi. Dawn jinkludu għadd ta’ ilmenti relatati ma’ taxxi fuq id-dħul, taxxi fuq il-proprjetà, taxxi fuq il-karozzi u permessi għall-bini. Fil-każ ta’ nuqqas ta’ qbil bejn l-imħallfin f’formazzjoni ta’ żewġ membri, il-każ għandu jiġi riferut lill-formazzjoni normali ta’ tliet membri għal deċiżjoni. Imħallef jista’ jiddeċiedi dwar ilmenti li jikkonċernaw, inter alia, il-ħlas tal-parkeġġ, it-trasferiment ta’ vettura, il-każijiet tal-liċenzji tas-sewqan u t-tariffa għall-ispezzjoni pubblika tat-trasport. Barra minn hekk, imħallef jista’ jiddeċiedi dwar inġunzjonijiet interim u jipprojbixxi jew jissospendi l-infurzar ta’ taxxi u dazji.

Il-proċedura quddiem il-qorti amministrattiva

Fil-liġi amministrattiva, il-kawżi prinċipalment jiġu ttrattati bil-miktub, iżda l-organizzazzjoni ta’ seduti ta’ smigħ u spezzjonijiet żdiedet f’dawn l-aħħar snin. Hemm ħafna seduti orali, b’mod partikolari dwar il-protezzjoni tat-tfal u l-barranin.

Matul il-proċedura, l-appellant jew ir-rikorrent għandhom, bħala prinċipju, jagħtu prova tat-talbiet tagħhom u tal-motivi li fuqhom huma bbażati. Madankollu, fuq il-bażi tal-hekk imsejjaħ prinċipju formali, il-Qorti Amministrattiva hija responsabbli biex tiżgura li l-kwistjoni tiġi solvuta. Skont l-Att dwar il-Proċedura Ġudizzjarja Amministrattiva, il-Qorti Amministrattiva għandha ex officio tinvestiga l-kwistjoni sal-punt meħtieġ għall-korrettezza tal-proċedimenti, il-ġustizzja tal-proċedimenti u n-natura tal-każ.

Fil-liġi amministrattiva, il-kawżi jiġu ttrattati fl-ordni li fih jinbdew. Madankollu, ċerti każijiet huma trattati bħala urġenti bil-liġi. Ladarba kawża titressaq quddiem il-qrati amministrattivi, ir-relatur qed iħejji l-każ. Fil-qrati amministrattivi, is-segretarji amministrattivi tal-qorti u n-nutara, xi drabi anki mħallfin tal-qorti amministrattiva, jaġixxu ta’ relaturi. Ir-rapporteur għandu jikseb l-opinjonijiet jew l-ispjegazzjonijiet meħtieġa mingħand l-awtoritajiet u għandu jiżgura li l-partijiet interessati jinstemgħu.

Il-proċedimenti jiġu segwiti minn eżami tar-rekwiżiti proċedurali u, fil-każ ta’ appell, ta’ opinjoni tal-awtorità u tad-dokumenti li fuqhom hija bbażata d-deċiżjoni. Il-partijiet l-oħra, jekk ikun hemm, u l-appellant imbagħad jinstemgħu.

Ir-rapporteur għandu jfassal opinjoni motivata dwar il-kwistjoni li għandha tiġi deċiża. Id-dokumenti u l-Opinjoni ser jitqassmu lill-imħallfin u l-każ imbagħad jiġi deċiż waqt seduta ta’ smigħ quddiem il-Qorti Amministrattiva.

Il-Qorti Amministrattiva ser tikkunsidra l-kwistjonijiet kollha li tqajmu u ser tiddeċiedi liema kwistjonijiet huma rilevanti għad-deċiżjoni. Jekk l-Imħallfin li jieħdu d-deċiżjoni ma jaqblux, id-deċiżjoni titressaq għall-vot. Ir-relatur jista’ jippreżenta wkoll opinjoni kuntrarja. Wara s-seduta, id-dikjarazzjoni tar-raġunijiet għad-deċiżjoni tista’ tiġi speċifikata aktar u, ladarba l-formazzjoni tal-qorti tkun iffirmatha, għandha tiġi nnotifikata lill-partijiet u lill-awtorità.

Il-Qorti Amministrattiva Suprema

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIl-Qorti Amministrattiva Suprema hija l-Qorti Amministrattiva Suprema u għandha ġurisdizzjoni suprema fi proċedimenti ġudizzjarji amministrattivi.

Ħafna mill-każijiet quddiem il-Qorti Amministrattiva Suprema jiġu minn qrati amministrattivi oħra. F’xi każijiet, l-ewwel għandek tapplika għall-Qorti Amministrattiva Suprema għal permess għal appell.

Fil-Finlandja, il-Qorti Amministrattiva Suprema tista’ tiġi appellata wkoll għal raġunijiet legali kontra deċiżjonijiet tal-Kunsill tal-Ministri u l-Ministeri tal-Eżekuttiv Suprem.

Il-Qorti Amministrattiva Suprema tista’ toħroġ opinjonijiet u proposti dwar kwistjonijiet leġiżlattivi. Dan jissorvelja l-amministrazzjoni tal-ġustizzja fil-qasam tal-attività tiegħu. L-għan huwa li jiġi żgurat li s-sistema tal-qorti amministrattiva tiffunzjona b’mod ġenerali u effiċjenti. Barra minn hekk, il-Qorti Amministrattiva Suprema taħtar imħallfin ta’ qrati amministrattivi għal perijodu fiss ta’ aktar minn sena.

Il-Qorti Amministrattiva Suprema hija mmexxija mill-President tal-Qorti Amministrattiva Suprema. Il-membri tal-Qorti Amministrattiva Suprema jissejħu konsulenti legali. Hemm madwar 20 konsulent legali. Barra minn hekk, hemm madwar 50 avukat fil-Qorti Amministrattiva Suprema bħala relatur u l-istess numru ta’ persunal ieħor. Il-Qorti Amministrattiva Suprema hija maqsuma fi kmamar. Is-Segretarju Permanenti għandu jidderieġi r-Reġistru.

Il-Qorti Amministrattiva Suprema tirċievi madwar 6000 każ fis-sena. Fil-Korkein hallinto-oikeus (il-Qorti Amministrattiva Suprema), il-kawżi ġudizzjarji jiġu ttrattati regolarment mill-formazzjonijiet ta’ ħames membri. Fil-każ ta’ permess għal appell, l-applikazzjoni tista’ tiġi miċħuda minn bord ta’ tliet imħallfin. Minbarra l-membri tal-ġurisprudenza, il-kompożizzjoni tal-qorti tikkonsisti minn żewġ esperti ad hoc fl-Att dwar l-Ilma u l-Protezzjoni Ambjentali, kif ukoll fil-privattiva, il-mudell ta’ utilità u d-disinn tad-distrett taċ-ċirkwit integrat. Il-membru espert għandu jkollu l-istatus ta’ mħallef indipendenti. Il-proċedura quddiem il-Qorti Amministrattiva Suprema hija fil-biċċa l-kbira miktuba, riveduta u orali ta’ inqas minn għaxra fis-sena.

Bażijiet ta’ data u siti web legali

Isem ir-repożitorju

FinlexIl-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttps://www.finlex.fi/

Is-sit web tal-Ġudikatura Finlandiża Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdida https://oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index.html

Is-sit web jew id-database hija bla ħlas?

Is-sit web huwa mingħajr ħlas.

Is-sit web Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidatal-Ġudikatura Finlandiża jipprovdi informazzjoni dwar is-sistema ġudizzjarja fil-Finlandja. Huwa portal uniku għal dawk li jfittxu l-informazzjoni dwar il-qrati, il-prosekuturi, il-marixxalli, l-uffiċċji tal-għajnuna legali u korpi pubbliċi oħra li jittrattaw l-amministrazzjoni tal-ġustizzja fil-Finlandja.

Dan jinkludi, pereżempju, l-aħħar każistika mill-qrati tal-appell u tal-qrati amministrattivi. L-akbar bażijiet ta’ data tal-Qorti Suprema, il-qrati tal-appell, il-qrati amministrattivi u l-qrati speċjalizzati jinsabu f’ Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdida servizz ta’ Finlex b’xejn imħaddem mill-Ministeru tal-Ġustizzja Finlandiż.


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 09/01/2020