Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Sądy zwyczajne - Finlandia

Šīs lapas saturs ir mašīntulkojums, kura kvalitāti nevar garantēt.

Šī tulkojuma kvalitāte ir novērtēta kā: apšaubāma

Vai šis tulkojums palīdz?

W niniejszej sekcji przedstawiono informacje na temat sądów powszechnych i sądów administracyjnych w Finlandii.


Sądy powszechne i administracyjne – wprowadzenie

Można podzielić sądy w Finlandii na sądy powszechne w sprawach cywilnych i karnych, sądy administracyjne orzekające w sprawach administracyjnych i sądy szczególne.

Pojęcie „sądy powszechne” odnosi się do sądów, których właściwość ma charakter ogólny. Innymi słowy, rozstrzygają spory prawne, które nie wchodzą w zakres odpowiedzialności innego sądu. Sądy powszechne:

  • Sądy rejonowe i miejskie (20)
  • Sądy Apelacyjne (5)
  • Sąd Najwyższy.

Sądy administracyjne są sądami administracyjnymi.

Sądami administracyjnymi są Naczelny Sąd Administracyjny oraz Regionalne Sądy Administracyjne. W Finlandii istnieje sześć regionalnych sądów administracyjnych: Sąd administracyjny w Helsinkach, Hämeenlinna, Finlandia Wschodnia, Północna Finlandia, Turku i Vaasa. Ålands förvaltningsdomstol ma również swój własny sąd administracyjny.

Najwyższym sądem administracyjnym jest najwyższy sąd administracyjny (Korkein hallinto-oikeus/Högsta förvaltningsdomstolen).

Sądy rejonowe

Link otworzy się w nowym oknieSądy rejonowe są najrzadsze sądami powszechnymi. Dotyczą one cywilnych, przestępczych i określonych zastosowań, takich jak rozwody. W Finlandii istnieje 20 sądów okręgowych. Ich wielkość, zarówno pod względem liczby plików, jak i liczby pracowników, znacznie się różni. Każdego roku sądy hrabstw rozpatrują około 550 000 spraw (sprawy karne, 80 000 sprawy, 420 000 sprawy i 50 000 sprawy). Łączna liczba pracowników sądów rejonowych wynosi około 1900.

Przepisy regulujące funkcjonowanie i zarządzanie tymi sądami są określone w ustawie o sądach (673/2016) oraz w regulaminie postępowania przed sądami. Zgodnie z ustawą główny sędzia w sądzie pierwszej instancji jest również kierownikiem tego biura.

Ponadto sąd rejonowy delegował członków, tj. laików, którzy są zaangażowani w rozstrzyganie najpoważniejszych spraw karnych i gruntowych. Członkowie są wybierani przez rady miejskie. Ministerstwo Sprawiedliwości potwierdza liczbę członków, którzy mają być wybierani przez gminy. Ich wynagrodzenie jest wypłacane z funduszy państwowych.

Procedura w sądach rejonowych

W sądzie okręgowym postępowanie cywilne dzieli się na dwa etapy: Wstępne przygotowanie i przesłuchanie główne. Wstępne przygotowanie zgłoszenia rozpoczyna się od pisemnego oświadczenia stron. Na obecnym etapie rozlicza się już bezsporne roszczenia z tytułu długu. Przygotowanie odbywa się ustnie, a jeden sędzia jest obecny podczas rozprawy.

Jeżeli sprawa nie może zostać rozstrzygnięta na tym etapie, zaplanowano odrębne główne przesłuchanie. W takim przypadku sąd okręgowy składa się z jednego lub trzech sędziów. Postępowanie jest jak najbardziej ciągłe.

W sprawach karnych skład sądu rejonowego różni się w zależności od danego przestępstwa. Drobne przestępstwa są rozpatrywane przez jednego sędziego, a poważniejsze wykroczenia są rozpatrywane przez jednego sędziego i dwóch jurów lub trzech sędziów.

Postępowanie karne odbywa się według tych samych zasad co w sprawach cywilnych. Przesłuchanie przygotowawcze może również toczyć się w toku postępowania karnego. Sąd może zwrócić się do oskarżonego o przedstawienie zarzutu przed rozprawą główną. Postępowanie ustne i orzeczenie opiera się na faktach i dowodach, które zostały przedstawione przez strony sądowi. Wszystkie dowody zostały przedstawione podczas rozprawy głównej. W miarę możliwości prowadzi się również postępowanie karne w sposób ciągły. Skład sądu nie może zostać zmieniony w toku postępowania przed sądem krajowym. Postępowanie karne może również, na warunkach przewidzianych przez prawo, toczyć się w drodze procedury pisemnej bez uprzedniego przedstawienia zarzutów.

Jeżeli sąd nie osiągnie konsensusu w sprawie orzeczenia, przeprowadza się głosowanie. każdy członek komitetu posiada indywidualne głosowanie. W przypadku równej liczby głosów w postępowaniu cywilnym sędzia wyraża swoją końcową opinię; w postępowaniu karnym przeważa alternatywa łagodniejsza.

Orzeczenie sądu okręgowego zawiera uzasadnienie. W większości przypadków orzeczenie doręcza się stronom niezwłocznie po zakończeniu rozprawy głównej. Jednakże w przypadku dużych lub w inny sposób złożonych spraw karnych, kara nie może trwać dłużej niż dwa tygodnie. Orzeczenie będzie dostępne w formie pisemnej z rejestru sądu.

Hovioikeudet

Link otworzy się w nowym oknieW Finlandii jest pięć sądów apelacyjnych (Helsinki, Finlandia Wschodnia (Kuopio), Rovaniemi, Vaasa i Sąd Apelacyjny w Turku.

Jako sądy wyższej instancji rozpatrują odwołania i petycje skierowane przeciwko orzeczeniom sądów rejonowych. W niektórych przypadkach sądy apelacyjne działają również jako sądy pierwszej instancji: Np. w celu usunięcia urzędu sędziego sądu niższej instancji lub urzędnika o wysokiej pozycji.

Sądy apelacyjne są również odpowiedzialne za nadzorowanie stosowania prawa w sądach rejonowych oraz za niektóre sprawy dotyczące administracji sądowej. W szczególności jedna sprawa administracyjna wymaga wydania opinii do sądowej komisji selekcyjnej w sprawie kandydatów ubiegających się o urząd sędziego sądu okręgowego lub sądu apelacyjnego. Opinia jest sporządzana przez komisję odwoławczą, która jest odpowiedzialna za tę odpowiedzialność. Za jego funkcjonowanie i wydajność odpowiada prezes (prezes wymiaru sprawiedliwości).

Court of Appeal jest podzielony na działy. W skład wydziału wchodzi kierownik wydziału i innych sędziów. Sprawy zazwyczaj rozpatruje skład złożony z trzech sędziów.

Postępowanie w sądzie apelacyjnym

W niektórych sprawach cywilnych i karnych powód potrzebuje dodatkowego zezwolenia od Sądu Apelacyjnego. Udzielenie zezwolenia na dalsze przetwarzanie jest regulowane przepisami prawa. Sprawy rozpatrywane są przez Court of Appeal w drodze procedury pisemnej lub ustnej.

Sąd Najwyższy

Link otworzy się w nowym oknieSąd Najwyższy jest najwyższym organem odwoławczym. Sąd Najwyższy, podobnie jak sąd apelacyjny, dzieli się na części, które, aby być prawnie właściwe, składają się z pięciu członków.

Aby skierować sprawę do Sądu Najwyższego, zainteresowana lub zainteresowana strona musi złożyć wniosek o dopuszczenie do odwołania się od wyroku sądu. Po otrzymaniu tej petycji Supreme Court bada, czy może udzielić zgody na odwołanie w tym konkretnym przypadku. Sprawę rozpatruje zespół składający się z dwóch lub trzech osób. Odwołanie może zostać dopuszczone wyłącznie z przyczyn określonych przez prawo.

Od 1980 r. Sąd Najwyższy stał się instytucją precedensową. W każdym przypadku sprawa, w której Sąd Najwyższy rozstrzygnęła spór, ustanawia normę prawną, którą muszą stosować inne sądy w podobnych sprawach. Odwołanie nie jest wymagane w sprawach, w których sąd apelacyjny działał jako sąd pierwszej instancji.

Działalność Sądu Najwyższego przewodniczy prezes Sądu Najwyższego. Sędziów Sądu Najwyższego nazywa się sędziami Sądu Najwyższego. Sprawozdawcy są stałym sekretarzem, doradcami prawnymi i sekretarzami prawnymi oraz sekretarzami prawnymi.

Poza postępowaniem sądowym Sąd Najwyższy powołuje sędziów ad interim w sądach powszechnych na okres dłuższy niż jeden rok. Sąd Najwyższy wypowiada się również na temat proponowanych przepisów i prawa w sprawie prawa łaski, które zostały przesłane do Prezydenta Finlandii.

Postępowanie w Sądzie Najwyższym odbywa się zazwyczaj na piśmie. W razie konieczności przeprowadza się rozprawę ustną.

Sądy administracyjne

Sądy administracyjne:

Konstytucja wymaga, aby wszelka działalność publiczna była ściśle zgodna z prawem. Każda osoba lub podmiot, który uzna decyzję organu państwowego lub samorządowego za niezgodną z prawem, może wnieść odwołanie od tej decyzji co do zasady.

Organ ten wskazuje wraz z decyzją, w jaki sposób i wobec którego można wnieść odwołanie od decyzji. Często decyzja może najpierw zostać poddana przeglądowi przez organ administracyjny, Link otworzy się w nowym oknie a następnie odwołała się do sądu administracyjnego, jeżeli decyzja jest nadal niezadowolona. Właściwość sądów administracyjnych określa terytorialny podział prowincji w taki sposób, że jedna jurysdykcja może zostać objęta jedną lub kilkoma prowincjami.

Sąd administracyjny orzeka w postępowaniu odwoławczym o zgodności z prawem decyzji kwestionowanej przez ten organ. Jeżeli orzeczenie sądu administracyjnego nie jest spełnione, w większości przypadków można jeszcze wnieść odwołanie do Najwyższego Sądu Administracyjnego lub przynajmniej wnieść skargę do Najwyższego Sądu Administracyjnego.

Prawa administracyjne reguluje ustawa o sądownictwie administracyjnym (430/1999), dekret rządowy w sprawie okręgów sądów administracyjnych (865/2016) oraz indywidualny regulamin. Ustawa – Prawo proceduralne – ustawa o postępowaniu administracyjnym (586/1996) ma zastosowanie do sądów administracyjnych.

Sądy administracyjne rozpatrują co roku ponad 20 000 spraw. Większość spraw dotyczy odwołań, ale sądy administracyjne zajmują się również sporami administracyjnymi i podległymi im sprawami. Zgodnie z podanym wzorem istnieje prawie 300 kategorii spraw, które należy rozpatrywać, co ilustruje szeroki zakres spraw. Sądy administracyjne są ogólnymi sądami regionalnymi, które co do zasady rozpatrują wszystkie sprawy sądowe. Niektóre sprawy koncentrują się jednak na określonych prawach administracyjnych:

  • Sąd administracyjny w Helsinkach zajmuje się m.in. wszystkimi kwestiami związanymi z podatkiem VAT i cłami.
  • Sąd Administracyjny w Vaasa rozpoznaje środek zaskarżenia od decyzji wydanych na podstawie ustawy – Prawo wodne i ustawy Prawo ochrony środowiska.
  • Sąd administracyjny w Hämeenlinna rozpatruje odwołania od pomocy w dziedzinie rolnictwa, pomocy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz pomocy strukturalnej w rolnictwie.
  • Sąd administracyjny w Północnej Finlandii rozpoznaje środki odwoławcze od spraw pomocy dotyczących hodowli reniferów i naturalnych środków hodowli, jak również niektórych spraw do ustalenia na podstawie Solt Act.

Sąd administracyjny jest sędzią najwyższym w Sądzie Administracyjnym i innym członkom sądu administracyjnego. Funkcjonowanie Sądu Administracyjnego jest zarządzane i zarządzane przez sędziego najwyższego. Sądy administracyjne mogą być podzielone na sekcje. Izby są kierowane przez sędziego administracyjnego mianowanego na prezesa izby. Oprócz sędziów administracyjnych w sądzie administracyjnym zasiadają sprawozdawcy i pracownicy sekretariatu. Sądy administracyjne zatrudniają łącznie około 550 pracowników.

Składy orzekające Sądu Administracyjnego

Sąd administracyjny jest sądem kolegialnym, który zwykle składa się z trzech członków. Członkami Trybunału są sędziowie Sądu Najwyższego oraz sędziowie administracyjni Sądu Administracyjnego. Ponadto w niektórych przypadkach, takich jak sprawy dotyczące zdrowia psychicznego i przyjmowania dzieci do opieki, w dyskusjach i procesach decyzyjnych bierze udział nieaktywny członek eksperta. Oprócz członków o kwalifikacjach prawnych, sędziowie w dziedzinie nauk ścisłych i inżynierii są zaangażowani w sprawy w ramach ustawy o ochronie środowiska i wodzie. Normalny skład tych grup składa się z czterech członków.

Sądy administracyjne mogą rozstrzygać pewne uproszczone przypadki odwołań, zgodnie z przepisami prawa, w bardziej ograniczonym składzie. Zakłada to, że ochrona prawna stron nie jest zagrożona.

Skład dwóch sędziów może rozstrzygać w niektórych przypadkach wymienionych w ustawie, jeżeli postępowanie odwoławcze jest jasne i nie wymaga nowego rodzaju wykładni prawa. Obejmują one szereg skarg dotyczących podatków dochodowych, podatków od nieruchomości, podatków samochodowych oraz pozwoleń na budowę. W przypadku braku porozumienia między sędziami w składzie dwóch członków, sprawa zostaje skierowana do zwykłego składu orzekającego. Jeden sędzia może podjąć decyzję w sprawie skarg dotyczących między innymi opłaty za postój, przeniesienia pojazdu, prawa jazdy oraz opłaty z tytułu kontroli transportu publicznego. Ponadto jeden sędzia może podjąć decyzję w sprawie wszelkich tymczasowych nakazów sądowych, a także zakazać lub zawiesić wykonywanie podatków i ceł.

Postępowanie przed sądem administracyjnym

W prawie administracyjnym sprawy są rozpatrywane głównie na piśmie, ale organizacja przesłuchań i kontroli zwiększyła się w ostatnich latach. Liczne rozprawy, w szczególności w sprawie ochrony dzieci i cudzoziemców, są liczne.

W toku postępowania wnoszący odwołanie jest co do zasady zobowiązany do przedstawienia dowodów dotyczących ich żądań i zarzutów, na których się opierają. Jednak na podstawie tak zwanej formalnej zasady, zadaniem sądu administracyjnego jest zapewnienie rozstrzygnięcia tej kwestii. Zgodnie z ustawą o postępowaniu administracyjnym sąd administracyjny przeprowadza z urzędu dochodzenie w tej sprawie w zakresie niezbędnym do rzetelności postępowania, rzetelności postępowania i charakteru sprawy.

W prawie administracyjnym sprawy są rozpatrywane w kolejności, w jakiej zostały wszczęte. Jednakże niektóre sprawy są rozpatrywane jako pilne z mocy prawa. Po wniesieniu sprawy do sądu administracyjnego sprawozdawca przygotowuje sprawę. W sądach administracyjnych, sekretarki sądów administracyjnych i notariusze, czasem również sędziowie sądów administracyjnych, działają jako sprawozdawcy. Sprawozdawca uzyskuje niezbędne opinie lub wyjaśnienia od władz oraz zapewnia, że zainteresowane strony zostaną wysłuchane.

Po zakończeniu postępowania przeprowadza się badanie wymogów proceduralnych, a w przypadku odwołania – opinię organu oraz dokumenty, na których opiera się decyzja. Ewentualne inne strony i wnoszący odwołanie zostaną przesłuchani.

Sprawozdawca sporządzi uzasadnioną opinię w tej sprawie. Dokumenty i opinia będą przekazywane sędziom, a sprawa zostanie rozstrzygnięta na rozprawie przed Sądem Administracyjnym.

Sąd administracyjny rozpatrzy wszystkie podniesione kwestie i zdecyduje, które kwestie mają znaczenie dla decyzji. Jeżeli sędziowie podejmujący decyzję nie wyrażą zgody, decyzję poddaje się pod głosowanie. Sprawozdawca może również przedstawić zdanie odrębne. Po przesłuchaniu uzasadnienie decyzji może zostać doprecyzowane, a po jego podpisaniu przez sąd doręcza się ją stronom i organowi.

Najwyższy Sąd Administracyjny

Link otworzy się w nowym oknieNajwyższy Sąd Administracyjny pełni funkcję Naczelnego Sądu Administracyjnego i jest sądem najwyższej instancji w administracyjnym postępowaniu sądowym.

Większość spraw rozpatrywanych przez Najwyższy Sąd Administracyjny wywodzi się z innych sądów administracyjnych. W niektórych przypadkach należy najpierw zwrócić się do Najwyższego Sądu Administracyjnego o zezwolenie na wniesienie środka zaskarżenia.

W Finlandii od decyzji Rady Ministrów i Ministerstw Najwyższego Sądu Najwyższego można również odwoływać się do Najwyższego Sądu Administracyjnego w sprawach prawnych.

Najwyższy Sąd Administracyjny może wydawać opinie i wnioski w kwestiach ustawodawczych. Rada nadzoruje zarządzanie wymiarem sprawiedliwości w swoim obszarze działalności. Celem jest zapewnienie skutecznego i efektywnego funkcjonowania systemu sądownictwa administracyjnego. Ponadto Najwyższy Sąd Administracyjny powołuje sędziów sądów administracyjnych na czas określony powyżej jednego roku.

Na czele Najwyższego Sądu Administracyjnego stoi Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego. Członkowie Naczelnego Sądu Administracyjnego zwani są doradcami prawnymi. Istnieje około 20 doradców prawnych. Ponadto w Naczelnym Sądzie Administracyjnym zasiada około 50 prawników jako sprawozdawca i ta sama liczba innych pracowników. Najwyższy Sąd Administracyjny dzieli się na izby. Sekretarz kieruje Kancelarię do wiadomości publicznej.

Najwyższy Sąd Administracyjny otrzymuje około 6000 spraw rocznie. W Korkein hallinto-oikeus (najwyższym sądzie administracyjnym) sprawy sądowe są regularnie rozpatrywane przez składy orzekające pięciu członków. W przypadku odwołania od sądu wniosek może zostać oddalony przez zespół trzech sędziów. Oprócz członków orzecznictwa skład sądu składa się z dwóch ekspertów ad hoc z ustawy o ochronie wód i środowisku, jak również z patentu, modelu użytkowego i kształtu układu scalonego. Członek eksperta ma status niezależnego sędziego. Postępowanie w Naczelnym Sądzie Administracyjnym dotyczy w większości przypadków pisemnych, zweryfikowanych i ustnych przesłuchań trwających krócej niż dziesięć lat.

Prawne bazy danych i strony internetowe

Nazwa repozytorium

FinlexLink otworzy się w nowym okniehttps://www.finlex.fi/

Strona internetowa fińskiego sądownictwa Link otworzy się w nowym oknie https://oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index.html

Czy strona internetowa lub baza danych są bezpłatne?

Strona internetowa jest bezpłatna.

Strona internetowa Link otworzy się w nowym okniefińskiego wymiaru sprawiedliwości dostarcza informacji na temat systemu sądowego w Finlandii. Jest to pojedynczy portal dla osób poszukujących informacji na temat sądów, prokuratorów, komorników, biur pomocy prawnej oraz innych organów publicznych zajmujących się administrowaniem wymiarem sprawiedliwości w Finlandii.

Obejmuje ono na przykład najnowsze orzecznictwo sądów apelacyjnych i sądów administracyjnych. Większość baz danych Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych, sądów administracyjnych i sądów wyspecjalizowanych znajduje się w bezpłatnej Link otworzy się w nowym oknie usłudze Finlex prowadzonej przez fińskie Ministerstwo Sprawiedliwości.


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 09/01/2020