Obecné soudy - Finsko

Obnovit

Tento text byl přeložen strojově. Za kvalitu překladu neručíme.

Kvalita tohoto překladu byla ohodnocena známkou: špatná

Jak byste ohodnotili kvalitu tohoto překladu?

Tento oddíl poskytuje informace o obecných soudech a správních soudech ve Finsku.


Obecné a správní soudy – úvod

Jeden může rozdělit soudy ve Finsku do obecných soudů pro občanskoprávní a trestní věci, správní soudy pro soudní řízení a zvláštní soudy.

Pojem „obecné soudy“ se vztahuje na soudy, jejichž pravomoc je obecná. Jinými slovy se jedná o právní spory, které nebyly přeneseny na jiný soud. Obecnými soudy jsou:

  • Okresní a městské soudy (20)
  • Odvolací soudy (5)
  • Supreme Court (nejvyšší soud).

Správní soudy jsou správní soudy.

Správní soudy jsou nejvyšší správní soud a krajské správní soudy. Ve Finsku existuje šest regionálních správních soudů: Správní soud v Helsinkách, Hämeenlinna, východní Finsko, Severní Finsko, Turku a Vaasa. Åland má rovněž vlastní správní soud, Ålands förvaltningsdomstol.

Nejvyšším správním soudem je Nejvyšší správní soud (Korkein hallinto-oikeus/Högsta förvaltningsdomstolen).

Okresní soudy

Odkaz se otevře v novém okně.Okresní soudy jsou nejnižší instance obecných soudů. Zabývají se civilními, trestními a určitými žádostmi, jako jsou rozvody. Ve Finsku existuje 20 krajských soudů. Jejich velikost, pokud jde o počet spisů i počet zaměstnanců, se značně liší. Soudy hrabství se každý rok zabývají přibližně 550 000 případy (trestní případy, 80 000 případy, 420 000 případy a 50 000 případy). Celkový počet zaměstnanců okresních soudů je přibližně 1900.

Ustanovení upravující fungování a správu těchto soudů jsou stanovena zákonem (673/2016) a jednacím řádem soudů. Podle zákona je vedoucí soudcem u soudu prvního stupně rovněž správní ředitel tohoto úřadu.

Kromě toho má okresní soud členy, tj. laiky, které jsou zapojeny do řešení nejzávažnějších trestních a pozemkových případů. Laické členy vybírají obecní rady. Ministerstvo spravedlnosti potvrzuje počet laických členů vybraných obcemi. Jejich odměna je vyplácena ze státních prostředků.

Řízení u okresních soudů

U okresního soudu se občanskoprávní řízení dělí na dvě fáze: Předběžné přípravy a hlavního slyšení. Předběžná příprava začíná předložením písemných vyjádření účastníků řízení. Nesporné pohledávky jsou již v této fázi vyrovnány. Příprava probíhá ústně a jeden soudce je přítomen na jednání.

Pokud případ nelze vyřešit v této fázi, je naplánováno samostatné hlavní slyšení. V tomto případě se župní soud skládá z jednoho nebo tří soudců. Řízení je co nejplynulejší.

V trestních věcech se složení okresního soudu liší v závislosti na daném trestném činu. Méně závažnými trestnými činy se zabývá samosoudce a závažnější trestné činy jsou projednávány jedním soudcem a dvěma porotami nebo třemi soudci.

Trestní řízení probíhá podle stejných zásad jako v občanskoprávních věcech. V trestním řízení může být rovněž uspořádáno přípravné slyšení. Soud může vyzvat obviněného, aby vznesl námitku před hlavním jednáním. Řízení je ústní a rozsudek se zakládá na skutečnostech a důkazech, na které soud upozorní účastníky řízení. Veškeré důkazy jsou obdrženy na hlavním slyšení. Trestní řízení se rovněž koná, pokud je to možné, průběžně. Ve věci v původním řízení nesmí dojít ke změně složení soudu. Za podmínek stanovených zákonem lze rovněž rozhodnout o trestním řízení písemným postupem bez předložení hlavního slyšení.

Pokud soud nedospěje k dohodě ohledně rozsudku, hlasuje se. každý člen komise hlasuje jednotlivě. V případě rovnosti hlasů v občanskoprávním řízení vyjadřuje své konečné stanovisko soudce; v trestní věci má přednost mírnější alternativa.

Rozhodnutí okresního soudu musí být odůvodněno. Ve většině případů je rozsudek stranám předán ihned po uzavření hlavního slyšení. V případě rozsáhlých nebo jinak složitých trestních případů však trest nesmí trvat déle než dva týdny. Rozhodnutí bude poté písemně k dispozici v kanceláři soudu.

Hopiikeudet

Odkaz se otevře v novém okně.Ve Finsku existuje pět odvolacích soudů (Helsinki, východní Finsko (Kuopio), Rovaniemi, Vaasa a Turku Court of Appeal].

Jedná se o nejvyšší soudy, které řeší odvolání a petice proti rozhodnutím okresních soudů. V některých případech jednají odvolací soudy rovněž jako soudy prvního stupně: Např. při odvolání soudce nižšího stupně nebo státních zaměstnanců s vysokou úrovní postavení.

Odvolací soudy jsou rovněž odpovědné za dohled nad uplatňováním zákona u okresních soudů a za některé záležitosti týkající se soudní správy. Jedna správní záležitost vyžaduje zejména vydání stanoviska k soudnímu výběrové komisi u žadatelů, kteří žádají o funkci soudce okresního soudu nebo odvolacího soudu. Stanovisko je učiněno výborem odvolacího soudu pověřeným touto odpovědností. Předseda (hlavní spravedlnost) odvolacího soudu je odpovědný za jeho provoz a účinnost.

Odvolací soud je rozdělen na rozpory. Senát sestává z vedoucího oddělení a jiných soudců. Případy se obvykle projednávají v sestavě složené ze tří soudců.

Řízení u odvolacího soudu

V některých občanskoprávních a trestních věcech potřebuje žalobce další povolení od odvolacího soudu. Udělení povolení k dalšímu zpracování je upraveno zákonem. Případy řeší Court of Appeal buď písemným postupem, nebo ústně.

Nejvyšší soud

Odkaz se otevře v novém okně.Nejvyšší soud je nejvyšší kasační opravný prostředek. Nejvyšší soud je stejně jako odvolací soud rozdělen na části, které, aby byly právně způsobilé, sestávají z pěti členů.

K postoupení věci nejvyššímu soudu musí zúčastněná strana nebo zúčastněná strana požádat o povolení podat opravný prostředek proti rozsudku soudu. Po obdržení této petice přezkoumá nejvyšší soud, zda může v tomto konkrétním případě povolit odvolání. Záležitost projednává druhá nebo tříčlenná skupina odborníků. Opravný prostředek může být povolen pouze z důvodů stanovených zákonem.

Od roku 1980 se Nejvyšší soud stal precedentem institucí, v němž stojí instituce. Pro všechny záměry a účely věc, kterou Nejvyšší soud vyřešil, stanoví právní normu, kterou musí v podobných případech dodržovat jiné soudy. Žádný opravný prostředek není požadován v případech, kdy odvolací soud působí jako soud prvního stupně.

Činnosti Nejvyššího soudu řídí jeho předseda. Soudci Nejvyššího soudu se nazývají soudci Nejvyššího soudu (Justices of the Supreme Court). Zpravodaji jsou stálá tajemnice, radové pro zpravodaje, referendáři a referendáři.

Kromě soudního řízení Nejvyšší soud jmenuje soudce na běžné soudy na dobu delší než jeden rok. Nejvyšší soud rovněž komentuje navrhované právní předpisy a žádosti o milost, které byly zaslány předsedovi Finska.

Řízení u Nejvyššího soudu je obvykle napsáno. V případě potřeby se koná ústní slyšení.

Správní soudy

Správní soudy:

Ústava vyžaduje, aby veškeré veřejné činnosti striktně dodržovaly právní předpisy. Každá osoba nebo subjekt, které se domnívají, že rozhodnutí státu nebo obecního úřadu je protiprávní ve věci, která se ho týká, může zpravidla podat opravný prostředek proti němu.

Orgán spolu s rozhodnutím uvede, jak a komu lze proti rozhodnutí podat odvolání. Rozhodnutí může být často přezkoumáno správním orgánem Odkaz se otevře v novém okně. a poté může být napadeno u správního soudu, pokud je rozhodnutí stále nespokojeno. Jurisdikci správních soudů určuje územní rozdělení provincií tak, aby jedna nebo více provincií mohly být zařazeny do jediné soudní pravomoci.

V odvolacím řízení rozhoduje správní soud o tom, zda je rozhodnutí napadeného orgánu přípustné. Není-li rozhodnutí správního soudu splněno, může být ve většině případů stále podáno odvolání k nejvyššímu správnímu soudu, nebo alespoň žádost o povolení podat opravný prostředek k Nejvyššímu správnímu soudu.

Správní práva se řídí zákonem o správní justici (430/1999), nařízením vlády o správních obvodech (865/2016) a individuálním jednacím řádem. Jako procesní zákon se zákon o správním soudním řízení (586/1996) vztahuje na správní soudy.

Správní soudy vyřizují každý rok více než 20 000 případů. Ve většině případů se jedná o odvolací řízení, ale správní soudy se rovněž zabývají administrativními spory a případy podřízenosti. Podle diagonálního vzorce se řeší téměř 300 kategorií případů, které ilustrují širokou škálu případů. Správní soudy jsou obecné regionální soudy, které se obecně zabývají všemi správními soudními řízeními. Některé případy se však soustředí na určitá administrativní práva:

  • Helsinský správní soud se zabývá mimo jiné všemi záležitostmi týkajícími se DPH a cel.
  • Vaasa Administrative Court projedná odvolání proti rozhodnutím o povolení a rozhodnutí podle vodního zákona a zákona o ochraně životního prostředí.
  • Správní soud v Hämeenlinně se zabývá odvoláními proti zemědělským podporám, podporám na rozvoj venkova a zemědělským strukturálním podporám.
  • Správní soud severního Finska projednává odvolání proti případům podpory, pokud jde o chov sobů a o přírodní způsoby hospodaření, jakož i o některých případech, o nichž má být rozhodnuto podle zákona o Sklot.

Správní soud má nejvyšší soudce správního soudu a další členy správního soudu. Fungování správního soudu řídí a řídí nejvyšší soudce. Správní soudy mohou být rozděleny na úseky. V čele senátů stojí správní soudce jmenovaný předsedou senátu. Kromě správních soudců existují ve správním soudu zpravodajové a zaměstnanci sekretariátu. Správní soudy zaměstnávají celkem přibližně 550 zaměstnanců.

Složení správního soudu

Správní soud je kolektivním soudem, který obvykle rozhoduje o jmenování tří členů. Členy Ústavního soudu jsou Nejvyšší soudce správního soudu a správní soudci správního soudu. Kromě toho je v některých případech, jako jsou věci týkající se duševního zdraví a péče o děti, zapojen do jednání a rozhodování neaktivní odborník. Kromě právně kvalifikovaných členů jsou v případech podle zákona o ochraně životního prostředí a vodohospodářství zapojeni soudci v oboru vědy nebo techniky. Běžné složení těchto skupin je čtyři.

Je možné, že správní soudy budou řešit některé jednodušší případy odvolání, které jsou stanoveny zákonem, v omezenějším složení. To předpokládá, že nebude ohrožena právní ochrana stran.

Složení dvou soudců může rozhodnout o některých případech uvedených právním předpisem, pokud je opravný prostředek jasný a nevyžaduje nový druh výkladu práva. Patří mezi ně řada stížností týkajících se daní z příjmu, daně z nemovitostí, zdanění automobilů a stavebních povolení. V případě neshody mezi soudci ve složení se dvěma členy výboru je případ předán k rozhodnutí ve věci složené ze tří členů. Jeden soudce může rozhodnout o stížnostech týkajících se mimo jiné poplatku za parkování, převodu vozidla, řidičského průkazu a poplatku za veřejnou dopravu. Kromě toho může jeden soudce rozhodnout o všech předběžných žalobách a zakázat nebo pozastavit vymáhání daní a poplatků.

Řízení před správním soudem

Ve správním právu se případy projednávají především písemně, ale organizace slyšení a inspekcí v posledních letech vzrostla. Existuje mnoho ústních slyšení, zejména pokud jde o ochranu dětí a cizince.

V průběhu řízení je navrhovatel nebo navrhovatel v zásadě povinen předložit důkazy o svých návrhových žádáních a žalobních důvodech. Na základě tzv. formální zásady je však správní soud odpovědný za to, aby byla záležitost vyřešena. Podle zákona o správním soudním řízení vyšetřil správní soud věc z moci úřední, a to v rozsahu, který je nezbytný pro spravedlivé řízení, spravedlnost řízení a povahu věci.

Ve správním právu jsou případy řešeny v pořadí, v jakém jsou iniciovány. Některé případy jsou však řešeny jako naléhavé ze zákona. Poté, co byla věc předložena správním soudům, zpravodaj připravuje věc. Správní soudy, správní referendáři a notáři, někdy i správní soudy, jednají jako zpravodajové. Zpravodaj obdrží od orgánů nezbytná stanoviska nebo vysvětlení a zajistí, aby byly vyslechnuty zúčastněné strany.

Po řízení následuje posouzení procesních náležitostí a v případě podání opravného prostředku stanovisko orgánu a dokumentů, na nichž je rozhodnutí založeno. Další účastníci řízení, pokud vůbec, a navrhovatel budou vyslechnuti.

O otázce, o níž je třeba rozhodnout, vypracuje zpravodaj odůvodněné stanovisko. Dokumenty a stanovisko budou předány soudcům a bude o nich rozhodnuto na jednání před správním soudem.

Správní soud posoudí všechny vznesené otázky a rozhodne, které otázky jsou pro rozhodnutí relevantní. Pokud se soudci přijímající rozhodnutí nedohodnou, hlasuje se o něm. Zpravodaj může rovněž předložit nesouhlasné stanovisko. Odůvodnění rozhodnutí může být po jednání blíže upřesněno a po jeho podpisu bude doručeno účastníkům řízení a orgánu.

Nejvyšší správní soud

Odkaz se otevře v novém okně.Nejvyšší správní soud je Nejvyšším správním soudem a má nejvyšší soudní pravomoc v rámci správních soudních řízení.

Většinu případů před Nejvyšším správním soudem pocházejí z jiných správních soudů. V některých případech musíte nejprve požádat nejvyšší správní soud o odvolání.

Ve Finsku lze proti rozhodnutím Rady ministrů a ministerstev nejvyššího výkonného orgánu podat opravný prostředek rovněž z právních důvodů.

Nejvyšší správní soud může vydávat stanoviska a návrhy týkající se legislativních otázek. Dohlíží na výkon spravedlnosti v oblasti její činnosti. Cílem je zajistit, aby systém správního soudnictví fungoval jako celek a účinně. Nejvyšší správní soud kromě toho jmenuje soudce správních soudů na dobu delší než jeden rok.

Nejvyšší správní soud řídí předseda Nejvyššího správního soudu. Členové Nejvyššího správního soudu se nazývají právní poradci. Existuje přibližně 20 právních poradců. Kromě toho existuje přibližně 50 právníků v Nejvyšším správním soudu jako zpravodaj a stejný počet dalších zaměstnanců. Nejvyšší správní soud je rozdělen na senáty. Stálý tajemník řídí rejstříku.

Nejvyšší správní soud každoročně obdrží přibližně 6000 případů. Ve věci Korkein hallinto-oikeus (Nejvyšší správní soud) se soudní spory pravidelně projednávají v pěti členech. V případě odvolání může žádost zamítnout skupina tří soudců. Kromě judikatury se složení soudu skládá ze dvou odborníků ad hoc v zákoně o vodě a ochraně životního prostředí, jakož i v patentu, užitném modelu a průmyslovém vzoru integrovaného obvodu. Člen odborníka má postavení nezávislého soudce. Řízení u Nejvyššího správního soudu je většinou písemné, revidované a ústní slyšení kratší než deset za rok.

Právní databáze a internetové stránky

Název databáze

FinlexOdkaz se otevře v novém okně.https://www.finlex.fi/

Internetové stránky finského soudnictví Odkaz se otevře v novém okně. https://oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index.html

Jsou internetové stránky nebo databáze zdarma?

Internetová stránka je bezplatná.

Internetové stránky Odkaz se otevře v novém okně.finského soudnictví poskytují informace o soudním systému ve Finsku. Jedná se o portál pro vyhledávání informací o soudech, státních zástupcích, soudních exekutorech, úřadech poskytujících právní pomoc a dalších veřejných orgánech, které se zabývají správou soudnictví ve Finsku.

Zahrnuje například nejnovější judikaturu soudů odvolacích a správních soudů. Největší databáze Nejvyššího soudu, odvolací soudy, správní soudy a specializované soudy se nacházejí v bezplatné Odkaz se otevře v novém okně. službě Finlex, kterou provozuje finské ministerstvo spravedlnosti.


Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Poslední aktualizace: 09/01/2020