Fechar

A VERSÃO BETA DO PORTAL JÁ ESTÁ DISPONÍVEL

Visite a versão BETA do Portal Europeu de Justiça e conte-nos a sua experiência!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Redovni sudovi - Finska

Esta página foi traduzida automaticamente. A qualidade da tradução não pode ser garantida.

Qualidade da tradução: inaceitável

Considera que esta tradução foi útil?

U ovom su odjeljku navedene informacije o redovnim sudovima i upravnim sudovima u Finskoj.


Opći i upravni sudovi – uvod

Jedna od njih može biti podjela sudova u Finskoj na opće sudove za građanska i kaznena pitanja, upravne sudove za upravne odluke i posebne sudove.

Pojam „opći sudovi” odnosi se na sudove čija je nadležnost općenita. Drugim riječima, oni rješavaju sporove koji nisu preuzeli odgovornost nekih drugih pravnih sudova. Opći sudovi su:

  • Okružni i gradski sudovi (20)
  • Žalbeni sudovi (5)
  • Vrhovni sud.

Opći upravni sudovi su upravni sudovi.

Upravni su sudovi Vrhovni upravni sud i regionalni upravni sudovi. U Finskoj postoji šest regionalnih upravnih sudova: Upravni sud u Helsinkiju Hämeenlinna, Sjeverna Finska, Turku i Vaasa. Ålands förvaltningsdomstol imao je i vlastiti upravni sud.

Najviši upravni sud je Vrhovni upravni sud (Korkein hallinto-oikeus/Högsta förvaltningsdomstolen).

Okružni sudovi

Poveznica se otvara u novom prozoruOkružni sudovi najniži su primjer redovnih sudova. Oni se bave građanskim, kaznenim i određenim primjenama, kao što su razvodi. U Finskoj postoji 20 županijskih sudova. Njihova veličina u pogledu broja i broja zaposlenika znatno se razlikuje. Županijski sudovi svake godine rade s otprilike 550 000 predmeta (u kaznenim predmetima, 80 000 predmeta, 420 000 predmeta i 50 000 predmeta). Ukupan broj članova osoblja na okružnim sudovima iznosi oko 1900.

Odredbe o funkcioniranju i upravljanju tim sudovima utvrđene su u Zakonu o sudovima (673/2016) i u Poslovniku sudova. U skladu sa zakonom, vodeći sudac u prvostupanjskom sudu također je upravni akt tog ureda.

Osim toga, okružni sud ima članove, tj. laike, koji sudjeluju u rješavanju najtežih kaznenih i zemljišnih predmeta. Članove odbora biraju općinska vijeća. Ministarstvo pravosuđa potvrđuje broj članova koje su odabrale općine. Njihova se naknada isplaćuje iz državnih sredstava.

Postupak na okružnim sudovima

Građanski je predmet na okružnom sudu podijeljen u dvije faze: Preliminarnu pripremu i glavnu raspravu. Pripremna priprema počinje s podnescima stranaka u pisanom obliku. Nesporne tražbine već su podmirene u ovoj fazi. Priprema se provodi usmeno, a jedan sudac prisutan je na saslušanju.

Ako se predmet ne može riješiti u ovoj fazi, planirano je zasebno glavno saslušanje. U tom se slučaju županijski sud sastoji od jednog ili tri suca. Postupak je što je moguće dulji.

U kaznenim predmetima sastav okružnog suda razlikuje se ovisno o dotičnom kaznenom djelu. Lakšim kaznenim djelima bavi se jedan sudac, a za teška kaznena djela bave se jedan sudac i dva sudačka povjerenstva ili tri suca.

Kazneni postupak slijedi ista načela kao i u građanskim predmetima. Pripremno ročište može se održati i u kaznenom postupku. Sud može od okrivljenika zatražiti da podnese tužbeni razlog prije glavne rasprave. Postupak se provodi oralno, a presuda se temelji na činjenicama i dokazima koje su stranke skrenule sudu. Svi dokazi primljeni su na glavnom saslušanju. Kazneni postupak se također održava, u najvećoj mogućoj mjeri, na trajnoj osnovi. Sastav suda ne može se mijenjati tijekom glavnog postupka. U skladu s zakonom propisanim uvjetima, o kaznenom postupku može se odlučiti i pisanim postupkom bez prethodnog saslušanja.

Ako sud ne postigne konsenzus o presudi, glasuje se o svakom glasovanju svakog člana povjerenstva. Ako je u parničnom postupku došlo do nesklada, sudac daje svoje konačno mišljenje. u kaznenom postupku prevladava blaža alternativa.

U odluci okružnog suda navode se razlozi na kojima se temelji. U većini slučajeva presuda se strankama dostavlja odmah po završetku glavne rasprave. Međutim, u slučaju velikih ili inače složenih kaznenih predmeta, kazna ne smije trajati dulje od dva tjedna. Presuda će tada biti dostupna u pisanom obliku iz sudskog registra.

Hovioikeudet

Poveznica se otvara u novom prozoruU Finskoj postoji pet žalbenih sudova (Helsinki, Istočna Finska (Kuopio), Rovaniemi, Vasa i Prizivni sud u Turkuu).

Nadređeni sudovi njima se obrađuju žalbe i predstavke protiv odluka okružnih sudova. U određenim slučajevima žalbeni sudovi također djeluju kao prvostupanjski sudovi: Npr. za opoziv nižeg sudskog suca ili službenika s visokim stupnjem sposobnosti.

Žalbeni sudovi također su odgovorni za nadzor nad primjenom zakona na okružnim sudovima i za neka pitanja koja se odnose na pravosudnu upravu. Jedna administrativna tema posebno zahtijeva davanje mišljenja odboru za odabir sudaca u okviru odbora za odabir sudaca okružnog suda ili suda. Odbor suda nadležan je za davanje mišljenja u žalbenom postupku. Predsjednik (glavno pravosuđe) žalbenog suda odgovoran je za njegove operacije i učinkovitost.

Žalbeni sud podijeljen je u odjele. Podjela se sastoji od načelnika odjela i drugih sudaca. Predmeti se obično obrađuju u sastavu sastavljenom od tri suca.

Žalbeni sud

U nekim građanskim i kaznenim predmetima podnositelju zahtjeva potrebno je dodatno odobrenje Žalbenog suda. Izdavanje odobrenja za daljnju obradu uređeno je zakonom. O predmetima odlučuje Court of Appeal ili pisanim postupkom ili na usmenoj raspravi.

Vrhovni sud

Poveznica se otvara u novom prozoruVrhovni sud najviši je žalbeni sud. Kao i žalbeni sud, Vrhovni sud dijeli se na područja koja su, kako bi bila pravno nadležna, sastoje od pet članova.

Za upućivanje predmeta Vrhovnom sudu zainteresirana ili uključena stranka mora podnijeti zahtjev za odobrenje žalbe na presudu suda. Po primitku te predstavke, Vrhovni sud ispituje može li odobriti pravo na žalbu u ovom konkretnom slučaju. Pitanje razmatra dvije ili tri osobe. Žalba se može odobriti samo iz razloga propisanih zakonom.

Od 1980. Vrhovni sud postao je institucija koja je pozicionirana na taj način. U svakom slučaju predmet koji je utvrdio Supreme Court (Vrhovni sud) određuje pravnu normu koju drugi sudovi moraju poštovati u sličnim predmetima. Nije potrebno uložiti žalbu u predmetima u kojima je žalbeni sud djelovao kao prvostupanjski sud.

Djelovanjem Vrhovnog suda predsjeda njegov predsjednik. Članovi Vrhovnog suda nazivaju se sucima Vrhovnog suda. Izvjestitelji su stalni tajnik, savjetnici, voditelji sudskih savjetnika i sudski savjetnici.

Osim sudskih postupaka, Vrhovni sud imenuje privremene suce na redovnim sudovima na razdoblje dulje od jedne godine. Vrhovni sud također komentira prijedlog zakonodavnog akta te predstavke o pomilovanju koje se šalju predsjedniku Finske.

Postupak pred Vrhovnim sudom obično je napisan. Ako je potrebno, održava se usmena rasprava.

Upravni sudovi

Upravni sudovi:

Ustavom se zahtijeva strogo poštovanje zakona za sve javne aktivnosti. Svaka osoba ili subjekt koji smatra da je odluka države ili općinskog tijela nezakonita u sporu koji se na njega odnosi može, kao opće pravilo, podnijeti žalbu protiv te odluke.

Tijelo zajedno s odlukom navodi kako i kome se može uložiti žalba na odluku. Odluku je često moguće preispitati upravnom tijelu Poveznica se otvara u novom prozoru i podnijeti žalbu upravnom sudu ako je odluka još uvijek nezadovoljna. Nadležnosti upravnih sudova određuje teritorijalna podjela pokrajina na način da jedna ili više pokrajina mogu biti uključene u jednu jurisdikciju.

U žalbenom postupku Upravni sud odlučuje o zakonitosti odluke pobijanog tijela. Ako odluka upravnog suda nije ispunjena, u većini se slučajeva žalba još može podnijeti Vrhovnom upravnom sudu ili barem zahtjev za odobrenje žalbe Vrhovnom upravnom sudu.

Upravna prava uređena su Zakonom o upravnom pravosuđu (430/1999), Vladinom odlukom o okruzima upravnih sudova (865/2016) i Poslovnikom. Kao postupovno pravo, Zakon o upravnom postupku (586/1996) primjenjuje se na upravne sudove.

Upravni sudovi svake godine rješavaju više od 20 000 predmeta. Većina slučajeva odnosi se na žalbene postupke, ali se upravni sudovi bave i predmetima upravnih sporova i podređenosti. U skladu s dijagonalnom formulom, postoji gotovo 300 kategorija predmeta kojima se treba baviti, što prikazuje široki raspon predmeta. Upravni sudovi su opći regionalni sudovi koji se, kao opće pravilo, bave svim predmetima upravnih sudova. Međutim, neki su slučajevi koncentrirani na određena administrativna prava:

  • Upravni sud u Helsinkiju, među ostalim, bavi se svim pitanjima koja se odnose na PDV i carine.
  • Upravni sud Vaasa odlučuje o žalbi protiv dozvola i odluka u skladu sa Zakonom o vodama i Zakonom o zaštiti okoliša.
  • Upravni sud u Hämeeninnu bavi se žalbama protiv pomoći u poljoprivredi, pomoći za ruralni razvoj i pomoći u poljoprivredi.
  • Upravni sud u sjevernoj Finskoj razmatra žalbe na slučajeve potpore koji se odnose na uzgoj sobova i prirodna poljoprivredna područja te na određene slučajeve o kojima se odlučuje u skladu sa Zakonom o SST-u.

Upravni sud ima vrhovnog suca upravnog suda i druge članove upravnog suda. Funkcioniranjem Upravnog suda upravlja i njime upravlja vrhovni sudac. Upravni sudovi mogu se podijeliti u odjeljke. Na čelu u vijećnicama imenuje Upravni sudac imenovan predsjednikom Komore. Osim administrativnih sudaca, u upravnom sudu rade izvjestitelji i tajništvo. U upravnim je sudovima zaposleno ukupno oko 550 zaposlenika.

Sastavi Upravnog suda

Upravni sud je kolegij koji obično ima kvorum od tri člana. Članovi Suda su vrhovni sudac upravnog suda i upravni sud upravnog suda. Osim toga, u određenim slučajevima, kao što su slučajevi vezani uz mentalno zdravlje i uzimanje djece u skrb, neaktivni stručnjak uključen je u rasprave i donošenje odluka. Osim pravno kvalificiranih članova, suci u području znanosti ili inženjerstva uključeni su u predmete u okviru Zakona o zaštiti okoliša i vodi. Uobičajeni sastav tih skupina sastoji se od četiri člana.

Upravni sudovi mogu riješiti određene jednostavnije žalbene postupke, kako su definirani zakonom, u ograničenijim sastavima. To pretpostavlja da pravna zaštita stranaka nije ugrožena.

Sastavom dvaju sudaca mogu se odlučiti o određenim predmetima koji su na temelju zakona navedeni u slučaju kada je žalba jasna i ne zahtijeva nova vrsta tumačenja zakona. Oni uključuju niz pritužbi koje se odnose na poreze na dohodak, poreze na imovinu, poreze na automobile i građevinske dozvole. U slučaju neslaganja sudaca u sastavu od dva člana, predmet se upućuje na odluku običnom tročlanom na odluku. Jedan sudac može odlučiti o pritužbama koje se odnose, među ostalim, na naknadu za parkiranje, prijenos vozila, slučajeve vozačkih dozvola i naknadu za nadzor javnog prijevoza. Osim toga, jedan sudac može odlučiti o svim privremenim nalozima te zabraniti ili suspendirati izvršenje poreza i carina.

Postupak pred upravnim sudom

U upravnom pravu predmeti se uglavnom rješavaju u pisanom obliku, ali posljednjih se godina organizacija saslušanja i inspekcija povećala. Postoje brojna usmena saslušanja, posebno o zaštiti djece i strancima.

Tijekom postupka žalitelj ili tužitelj načelno moraju podnijeti dokaze o svojim zahtjevima i razlozima koji se temelje na njima. Međutim, na temelju takozvanog formalnog načela, upravni sud nadležan je za rješavanje tog pitanja. U skladu sa Zakonom o upravnom sudskom postupku, Upravni sud po službenoj dužnosti istražuje slučaj koji je potreban radi poštenosti postupka, pravičnosti postupka i naravi predmeta.

U upravnom se pravu predmeti rješavaju redoslijedom kojim su oni pokrenuti. Međutim, određeni predmeti rješavaju se kao žurni zakonom. Kada je predmet pokrenut pred upravnim sudovima, izvjestitelj priprema predmet. U upravnim sudovima, tajnici upravnih sudova i javnih bilježnika, ponekad i suci upravnih sudova, djeluju kao izvjestitelji. Izvjestitelj dobiva potrebna mišljenja ili objašnjenja od nadležnih tijela i osigurava da se zainteresirane strane saslušaju.

Nakon postupka slijedi ispitivanje postupovnih zahtjeva i, u slučaju žalbe, mišljenja tijela i dokumenata na kojima se temelji odluka. Zatim će se saslušati druge stranke, ako postoje, i žalitelj.

Izvjestitelj sastavlja obrazloženo mišljenje o tom pitanju. O dokumentima i mišljenju uputit će se suce, a o predmetu će se odlučivati na saslušanju pred Upravnim sudom.

Upravni sud razmotrit će sva postavljena pitanja i odlučiti koja su pitanja relevantna za odluku. Ako se suci s donošenjem odluke ne slažu, o odluci se glasuje. Izvjestitelj također može dati izdvojeno mišljenje. Nakon saslušanja, obrazloženje odluke može se dodatno odrediti i nakon što ga potpiše sud dostavlja se strankama i tijelu.

Vrhovni upravni sud

Poveznica se otvara u novom prozoruVrhovni upravni sud je Vrhovni upravni sud te je vrhovni nadležan u upravnim sudskim postupcima.

Većina predmeta pred Vrhovnim upravnim sudom potječe od drugih upravnih sudova. U nekim slučajevima najprije morate podnijeti žalbu Vrhovnom upravnom sudu.

U Finskoj se na Vrhovni upravni sud može uložiti žalba zbog pravnih razloga protiv odluka Vijeća ministara i ministarstava Vrhovnog suda.

Vrhovni upravni sud može donositi mišljenja i prijedloge o zakonodavnim pitanjima. Nadzire provedbu pravde u području svoje aktivnosti. Cilj je osigurati da sustav upravnog suda funkcionira u cjelini i na učinkovit način. Osim toga, Vrhovni upravni sud imenuje suce upravnih sudova na mandat dulji od jedne godine.

Na čelu Vrhovnog upravnog suda nalazi se predsjednik Vrhovnog upravnog suda. Članovi Vrhovnog upravnog suda zovu se pravni savjetnici. Postoji oko 20 pravnih savjetnika. Osim toga, postoji oko 50 odvjetnika na Vrhovnom upravnom sudu kao izvjestitelj i isti broj drugog osoblja. Vrhovni upravni sud dijeli se u komore. Stalni tajnik upravlja registrom.

Vrhovni upravni sud svake godine prima oko 6000 predmeta. U Korkein hallinto-oikeus (Vrhovni upravni sud) sudski predmeti redovito se obrađuju u sastavu od pet članova. U slučaju podnošenja žalbe, zahtjev može odbiti odbor od tri suca. Osim članova sudske prakse sastav suda sastoji se od dva ad hoc stručnjaka u Zakonu o vodi i zaštiti okoliša, kao i u patentu, komunalnom modelu i okrugu integriranog kruga. Stručnjak ima status neovisnog suca. Postupak na Vrhovnom upravnom sudu uglavnom se razmatra, preispituje i održava usmene rasprave manje od deset puta godišnje.

Pravne baze podataka i internetske stranice

Naziv repozitorija

FinlexPoveznica se otvara u novom prozoruhttps://www.finlex.fi/

Web-mjesto finskog pravosuđa Poveznica se otvara u novom prozoru https://oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index.html

Je li internetska stranica ili baza podataka besplatna?

Web-mjesto je besplatno.

Na internetskim stranicama Poveznica se otvara u novom prozorufinskog pravosuđa nalaze se informacije o pravosudnom sustavu u Finskoj. Radi se o jedinstvenoj kontaktnoj točki za osobe koje traže informacije o sudovima, tužiteljima, sudskim izvršiteljima, sudskim izvršiteljima, uredima za pravnu pomoć i drugim javnim tijelima koja se bave sudovanjem u Finskoj.

Uključuje, primjerice, najnoviju sudsku praksu žalbenih sudova i upravnih sudova. Najveće baze podataka Vrhovnog suda, žalbenih sudova, upravnih sudova i specijaliziranih sudova nalaze se u slobodnoj Poveznica se otvara u novom prozoru usluzi Finlex kojom upravlja finsko ministarstvo pravosuđa.


Ovo je strojni prijevod sadržaja. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Posljednji put ažurirano: 09/01/2020