Zapri

BETA RAZLIČICA PORTALA JE ZDAJ NA VOLJO!

Obiščite BETA različicoevropskega portala ePravosodje in opišite svojo izkušnjo!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Redna sodišča - Finska

Izvirna jezikovna različica te strani finščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

 

Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Ta stran vsebuje informacije o organizaciji rednih sodišč na Finskem.


Redna sodišča – uvod

Sodišča na Finskem lahko razdelimo na splošna sodišča za civilne in kazenske zadeve, upravna sodišča in specializirana sodišča.

Izraz „splošna sodišča“ se nanaša na sodišča splošne pristojnosti. Z drugimi besedami, obravnavajo spore, za katere niso pristojna druga sodišča. Splošna sodišča so:

  • okrožna sodišča (käräjäoikeus/tingsrätt) (trenutno jih je 51, njihovo število pa se bo leta 2010 zmanjšalo na 27),
  • pritožbena sodišča (hovioikeus/hovrätt, 6),
  • Vrhovno sodišče (Korkein oikeus / Högsta domstolen),

Splošna upravna sodišča so upravna sodišča (hallinto-oikeus / förvaltningsdomstol, 8). Najvišje upravno sodišče je Vrhovno upravno sodišče (Korkein hallinto-oikeus / Högsta förvaltningsdomstolen).

Okrožna sodišča

Lokalna ali okrožna sodišča delujejo kot splošna sodišča prve stopnje. Obravnavajo civilne in kazenske zadeve, zadeve v zvezi z zastavnimi pravicami (nepremičninski davki) ter lastništvom nepremičnin (hipoteke in vpis lastninskih pravic). Trenutno je na Finskem 51 takih sodišč. Njihova velikost se močno razlikuje. Največja imajo okoli 80 sodnikov in okoli 250 članov celotnega osebja, vključno s tajniki uradov, sodnimi izvršitelji in pripravniki, ki se usposabljajo na sodišču. Najmanjša sodišča imajo dva stalna sodnika in okoli deset drugih javnih uslužbencev.

Določbe, ki urejajo delovanje in upravljanje teh sodišč, so v Zakonu o okrožnih sodiščih in pripadajoči uredbi, ustreznih poslovnikih ter podrobnejših predpisih in navodilih, ki izhajajo iz statuta. V skladu z zakonom je glavni sodnik sodišča prve stopnje prav tako upravni vodja tega sodišča.

Okrožno sodišče ima prav tako člane, ki so porotniki in so udeleženi predvsem v kazenskih postopkih. Porotnike izberejo mestni sveti. Ministrstvo za pravosodje določi število porotnikov, ki jih izberejo občine. Njihove nagrade se izplačajo iz državnih sredstev.

Postopek na okrožnih sodiščih

Na okrožnih sodiščih je civilna zadeva razdeljena v dve fazi: predhodno pripravo in glavno obravnavo. Predhodna priprava se začne s pisnimi vlogami strank. Številni primeri – tisti, ki se nanašajo na izterjavo dolgov – se razrešijo že v tej fazi. Postopek poteka ustno, predseduje en sodnik.

Če zadeve ni mogoče razrešiti v tej fazi, se razpiše ločena glavna obravnava. V tem primeru je okrožno sodišče v sestavi enega sodnika ali treh sodnikov, razen v zadevah družinskega prava, v katerih sodi sodnik posameznik. Postopek poteka kar se da tekoče.

V kazenskih zadevah se sestava okrožnega sodišča razlikuje glede na kaznivo dejanje. Primere lažjih kaznivih ravnanj obravnava en sodnik, težja kazniva dejanja pa obravnava senat enega sodnika in treh porotnikov.

Za kazenski postopek so značilna ista načela kot v civilnih zadevah. Sodišče lahko od obtoženega zahteva, da pred glavno obravnavo poda izjavo. Postopek je ustni in sodba temelji na dejanskih okoliščinah, ki so jih stranke osebno predstavile sodišču. Vsi dokazi se izvedejo na glavni obravnavi. Postopek poteka kar se da tekoče. Sestava sodišča se ne more spremeniti med glavno obravnavo.

Če sodišče ne doseže soglasja glede sodbe, poteka glasovanje. Vsak član senata ima en glas. Če je v civilni zadevi glasovanje neodločeno, izreče sodnik svoje končno mnenje; v kazenski zadevi prevlada najmilejša možnost.

Sodba okrožnega sodišča prikazuje, kako je zadeva bila razrešena, in vsebuje obrazložitev. V večini primerov se sodba razglasi takoj po zaključku glavne obravnave. Pri obsežnih ali kako drugače zapletenih zadevah se sodba lahko izda z zamikom največ dveh tednov, razglasi pa jo sodna pisarna v pisni obliki.

Pritožbena sodišča

Finska ima šest pritožbenih sodišč. Kot sodišča višje stopnje odločajo o pravnih sredstvih zoper odločbe okrožnih sodišč. V določenih primerih pritožbena sodišča prav tako delujejo kot sodišča prve stopnje, na primer pri obtožbah zoper sodnika nižjega sodišča ali zoper javne uslužbence na visokem položaju.

Pritožbena sodišča so prav tako odgovorna za nadziranje uporabe prava na okrožnih sodiščih in za nekatere zadeve, ki spadajo pod sodno upravljanje. Posebna upravna naloga je izdaja mnenja sodnemu izbirnemu odboru glede kandidatov za položaj sodnika na okrožnem sodišču ali pritožbenem sodišču. Mnenje izda pristojni odbor pritožbenega sodišča. Predsednik (glavni sodnik) pritožbenega sodišča je odgovoren za njegovo delovanje in učinkovitost.

Pritožbeno sodišče je razdeljeno na oddelke, ki jih vodi višji sodnik, ki dela skupaj z drugimi sodniki. Zadeve na pritožbenem sodišču običajno obravnava senat treh sodnikov.

Postopek na pritožbenem sodišču

Do aprila 1998 so postopki na pritožbenem sodišču večinoma potekali v pisni obliki. V takih postopkih so zadeve obravnavane in razrešene na podlagi predstavitve, ki temelji na pisnih dokazih, predloženih sodišču. Zaradi reforme sodnih postopkov na pritožbenih sodiščih se je povečalo število ustnih obravnav. Prisedniki in višji sekretarji sodišča zdaj opravljajo funkcijo uradnika poročevalca (referenta).

Vrhovno sodišče

Vrhovno sodišče je najvišje pritožbeno sodišče. Podobno kot pritožbeno sodišče je tudi Vrhovno sodišče razdeljeno na senate, ki jih mora sestavljati pet članov, da so sklepčni.

Da se zadeva predloži Vrhovnemu sodišču, mora zainteresirana stran ali stranka postopka zaprositi za dovoljenje, da lahko vloži pravno sredstvo zoper sodbo sodišča. Ob prejemu tega predloga Vrhovno sodišče preuči, ali lahko v zadevnem primeru dovoli pravno sredstvo. Zadevo preuči senat dveh ali treh oseb. Pravno sredstvo se lahko dovoli samo iz razlogov, ki jih določa zakon.

Od leta 1980 je Vrhovno sodišče institucija, ki izdaja precedense. Sodba v zadevi, ki jo je rešilo Vrhovno sodišče, postavlja pravno normo, ki jo morajo ostala sodišča upoštevati v podobnih zadevah. V zadevah, kjer je pritožbeno sodišče delovalo kot sodišče prve stopnje, ni potrebno dovoljenje za vložitev pravnega sredstva.

Vrhovnemu sodišču predseduje predsednik. Člani Vrhovnega sodišča se imenujejo sodniki Vrhovnega sodišča. Glavni sekretar, pomočniki glavnega sekretarja, nižji in višji sodni sekretarji lahko opravljajo funkcijo uradnika poročevalca (referenta).

Poleg obravnave zakonskih zadev Vrhovno sodišče imenuje sodnike na začasne položaje za eno leto ali dlje. Vrhovno sodišče prav tako daje mnenja na predlagano zakonodajo in predloge za pomilostitev, poslane predsedniku Finske.

Postopek na Vrhovnem sodišču je običajno pisni. Potekajo pa lahko ustne obravnave, če se to šteje za potrebno.

Pravne zbirke podatkov

Ime in URL zbirke podatkov

Povezava se odpre v novem oknuSpletna stran finskega sodnega sistema

Ali je dostop do zbirke podatkov brezplačen?

Da, dostop je brezplačen.

Povezava se odpre v novem oknuSpletna stran finskega sodnega sistema vsebuje informacije o sodnem sistemu Finske. Je portal, kjer najdete vse na enem mestu, če iščete informacije o sodiščih, tožilcih, sodnih izvršiteljih, uradih pravne pomoči in drugih javnih organih, ki se ukvarjajo z upravljanjem sodstva na Finskem.

Vključuje na primer najnovejšo sodno prakso pritožbenih in upravnih sodišč.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Zadnja posodobitev: 08/02/2018