Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Yleiset tuomioistuimet - Ranska

Denne side er blevet maskinoversat. Der gives ingen garanti for oversættelsens kvalitet.

Oversættelsens kvalitet er blevet vurderet som: upålidelig

Er oversættelsen nyttig?

Tässä osiossa on tietoa Ranskan yleisistä tuomioistuimista.


Tuomioistuinjärjestelmän tuomioistuimet – johdanto

Ensimmäisen asteen tuomioistuimet

Siviilituomioistuimet

1 Ensimmäisen asteen tuomioistuin

Käräjäoikeus arvioi yksityishenkilöiden välisiä ristiriitoja (siviili- ja kauppaoikeudelliset riidat), joiden arvo on yli 10,000 euroa.

Se on myös toimivaltainen saatavan määrästä riippumatta erityisesti seuraavilla aloilla:

 • Kansan tila: avioliitto, vihkiminen, adoptio, ilmoitus poissaolosta;
 • Väestörekisteritietojen korjaaminen;
 • Perintöasiat;
 • Väestörekisteriviranomaisten määräämät siviilioikeudelliset sakot;
 • Kiinteistökysymykset, joita käsitellään ja käsitellään uudelleen
 • Teollisuuden palkintoja,
 • Yhdistysten toiminnan lopettaminen,
 • Konkurssimenettely ja pakollinen likvidaatio, jos velallinen ei ole elinkeinonharjoittaja tai rekisteröity kaupparekisteriin;
 • Maatalousalan itsenäisten ammatinharjoittajien tapaturma- ja ammattitautivakuutus;
 • Rekisteröintimaksut, maan rekisteröintivero, leimaverot sekä näitä veroja ja maksuja vastaavat välilliset verot ja maksut;
 • Kaupalliset vuokrasopimukset, lukuun ottamatta niitä, jotka koskevat tarkistettujen tai uusittujen vuokrasopimusten hinnan vahvistamista, ammattivuokrasopimuksia ja kaupan alan epävarmoja työsuhteita koskevia sopimuksia;
 • Väärien asiakirjojen rekisteröinti virallisiin asiakirjoihin
 • Kunnianloukkauksiin, julkiseen tai ei-julkiseen, sanalliseen tai kirjalliseen loukkaukseen liittyvät siviilikanteet.
 • Riitauttaminen, joka koskee tulli- ja muiden tulliviranomaisten perimien kaikenlaisten velkojen maksamista, takaamista tai korvaamista tullikoodeksissa säädettyjen edellytysten mukaisesti

Tribunal de Grande Instance koostuu ammattituomareista: Puheenjohtaja, varapuhemiehet, tuomarit, syyttäjät, apulaissyyttäjät ja varajäsenet.

Jotkut näistä tuomareista ovat erikoistuneita tuomareita, jotka toimivat pääasiassa rikosasioissa, kuten

 • Lasten tuomari, joka on toimivaltainen toteuttamaan alaikäisiä koskevia suojelutoimenpiteitä, sekä alaikäisten tekemät rikokset (viides luokka ja rikokset). Rikosoikeuden alalla se voi päättää ainoastaan koulutuksellisista toimenpiteistä, kun se ei tee yleistä päätöstä. hän toimii lasten tuomioistuimen puheenjohtajana, ja hän istuu kahden muun kuin ammattimaisen arvioijan kanssa, ja tuomioistuin voi määrätä rangaistuksia ja rangaistuksia.
 • Tuomioiden täytäntöönpanosta vastaava tuomari, joka vastaa vapausrangaistuksen tai vapausrangaistuksen täytäntöönpanoa koskevien keskeisten järjestelyjen vahvistamisesta; kun hän toimii ”suljetussa” ympäristössä, hänellä on valtuudet määrätä rangaistuksia (esimerkiksi ilmaisen, puolivapaan ja ehdonalaisen vapauttamisen käyttöönotto ja asettaminen sähköiseen valvontaan); kun hän puuttuu avoimeen ympäristöön, hän on vastuussa siitä, että hän seuraa ja valvoo rikoksentekijän rangaistuksen täytäntöönpanoa (esim. ehdollinen rangaistus ja ehdollinen rangaistus, yleinen etu, sosiaalis-oikeudellinen valvonta jne.);
 • Tutkintatuomari, jonka tehtävänä on suorittaa muutoksenhakutuomioistuimen esitutkintajaoston valvonnassa kaikki totuuden esittämiseen liittyvät teot; siinä kootaan yhteen kaikki ne seikat, joista ne ovat vastuussa tai vapauttavat ne; jos näyttää siltä, että hänen tutkimuksensa on saatettu päätökseen, hän voi tehdä päätöksen, jossa todetaan, että lausunnon antaminen ei ole tarpeen, tai häntä ei tarvitse saattaa tutkittavaksi tuomioistuimessa. tutkintatuomari ei saa ottaa kantaa viran puolesta. Kanne on nostettava syyttäjälle tai uhrille siviilikanteen, mukaan lukien siviilikanteen, yhteydessä.

Käräjäoikeus on yleensä osastopäällikkö, mutta muissa kunnissa voi esiintyä myös muita kuntia. Se on olemassa 1. tammikuuta 2017 164 TGI.

2 Linkki avautuu uuteen ikkunaan ensimmäisen asteen tuomioistuin

Käräjäoikeus (tribunal d’instant) katsoo, että yksityishenkilöiden väliset riidat (siviiliasiat) ovat enintään 10,000 euroa (sillä on tietty yksinomainen toimivalta vaateen määrästä riippumatta, kuten rajalla toteutettavat toimet tai häätöjen vuokraaminen).

Sillä on myös tuomiovaltaa ( esim. Ansiotulojen takavarikkoja, elinkorkoja, vaaliongelmia, vuokrasopimuksia) ja hallinnollisia valtuuksia. näin ollen esimerkiksi aluetuomioistuimen kirjaamopalvelujen johtajalla on toimivalta myöntää kansalaisuutta koskevia todistuksia.

Lisäksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hoitaa holhoustuomarin tehtäviä (lukuun ottamatta alaikäisten huoltajuutta, josta on annettu Tribunal de Grande instancen perhetuomioistuimen 12. toukokuuta 2009 antama laki): sen vuoksi se on vastuussa haavoittuvassa asemassa olevien aikuisten suojelusta valvomalla erityisesti omaisuutensa hoitoa.

Käräjäoikeus koostuu yhdestä tai useammasta tuomarista, mutta asioita käsittelee yksi tuomari.

Käräjäoikeuden kotipaikka on yleensä käräjäoikeuden pääkaupungissa. Käräjäoikeuksia on 307 1. tammikuuta 2017.

3 Paikallinen tuomioistuin

Paikalliset tuomioistuimet käsittelevät yksityishenkilöiden välisiä riita-asioita, joiden määrä on alle 4,000 euroa.

Paikalliset tuomioistuimet kumotaan 1. heinäkuuta 2017 (laki nro 2011–1862, 13. joulukuuta 2011), ja sen toimivalta siirtyy piirituomioistuimille.

4 Linkki avautuu uuteen ikkunaanKauppatuomioistuin (Commercial Court)

Kauppatuomioistuin käsittelee elinkeinonharjoittajien, luottolaitosten tai niiden välisten sitoumusten sekä kaupallisiin yhtiöihin tai kaikkien henkilöiden välisiin kauppaoikeudellisiin riita-asioihin liittyvien riitojen ratkaisemista. Sillä on myös menettelyjä, jotka koskevat vaikeuksissa olevia yrityksiä.

Kauppatuomioistuimen tuomarit ovat ei-ammattimaisia tuomareita, vapaaehtoistyöntekijöitä, kauppiaita tai yritysjohtajia. Heidät valitaan 2 vuodeksi alkuvaaleissa ja sen jälkeen 4 vuoden kuluttua ensimmäisen toimikauden päättymisestä, vaalikollegion jäseninä, joka koostuu perustuslakituomioistuimen tuomareista ja entisistä tuomareista, sekä konsuliedustustoista. Viimeksi mainitut ovat elinkeinonharjoittajia tai yritysjohtajia, jotka valitaan 5 vuoden välein kauppatuomioistuimen tuomiopiirin alueella. Heidän tehtävänään on osallistua vuosittain järjestettäviin kaupallisten tuomioistuinten tuomareiden vaaleihin.

Manner-Ranskassa on 134 kauppatuomioistuinta, Alsace – Moselle, 7 kauppakamaria, 9 kauppatuomioistuinta Ranskan merentakaisilla alueilla 1. tammikuuta 2017.

Virkamiestuomioistuimessa on vähintään kolme tuomaria, jollei toisin määrätä.

Yleisen syyttäjän virasto edustaa yhteiskunnan etuja. Hänen on esiinnyttävä vaikeissa liikeasioissa.

Kauppatuomioistuimen kirjaamosta huolehtii rekisterinpitäjä, julkinen ja ministeritason virkamies.

5 Euroopan Linkki avautuu uuteen ikkunaanYHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

Kilpailuneuvosto on vastuussa työntekijöiden ja työnantajien välisten työsopimusriitojen (palkka, työaika, häirintä, sanktiot jne.) ratkaisemisesta. Kyseessä on yhteinen tuomioistuin, joka koostuu työnantajia ja työntekijöitä edustavista ei-ammattimaisista tuomareista.

Se jakautuu 5 jaostoon (hallinto, teollisuus, kauppa ja kaupalliset palvelut, maatalous, erilaiset toiminnot). Jos edellä mainitut 4 jäsentä ovat yhtä mieltä, Conseil de réud ’humsin puheenjohtajana toimii alioikeuden presidentin nimittämä tuomari.

Piirikunnista on yksi tai useampi kunnanvaltuusto ja käräjäoikeuden tuomiopiirissä vähintään yksi kunnanvaltuusto.

Suomessa on 210 kunnanvaltuustoa.

Kun työsopimuksia uudistetaan vuonna 2017, jäseniä ei enää valita, vaan heidät nimitetään edustavien ammattijärjestöjen ja työnantajajärjestöjen ehdotusten perusteella. Heidät nimitetään 4 vuoden toimikaudeksi.

6 Linkki avautuu uuteen ikkunaanSosiaaliturvatuomioistuin (TASS)

Sosiaaliturvatuomioistuin toteaa, että sosiaaliturvarahastot ja -käyttäjät ovat eri mieltä (esim. rahaston jäsenyys, etuuksien myöntäminen ja myöntäminen jne.).

Se koostuu puheenjohtajan (Tribunal de grande grande instance de grande instance de grande instance -tuomarin) puheenjohtajasta sekä työnantajia ja itsenäisiä ammatinharjoittajia edustavista, ensimmäisen muutoksenhakutuomioistuimen presidentin 3 vuodeksi nimittämästä asiantuntijasta, jonka nuoriso- ja urheiluasioiden ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden alueellinen johtaja on laatinut kussakin tuomioistuimessa edustavimpien ammattijärjestöjen ja työnantajajärjestöjen ehdotuksesta.

Sosiaaliturvatuomioistuimia on 114.

7 Yleinen tuomioistuin (TCI)

Tuomioistuimella, joka käsittelee työkyvyttömyyttä, on oikeus ratkaista vakuutetun työkyvyttömyys- tai työkyvyttömyyteen liittyvät riidat, toisin sanoen valtion tai työkyvyttömyyden aste sairauden, työtapaturman tai työkyvyttömyyden tapauksessa, kun kyseessä on muu kuin työtapaturma tai tapaturma.

Se koostuu puheenjohtajasta (kunniatuomarista tai pätevästä henkilöstä), joka on nimitetty viraston haltijan määräyksellä, sekä palkattuja työntekijöitä edustavan arvioijan ja työnantajia tai itsenäisiä ammatinharjoittajia edustavan yhdistyksen (jotka molemmat on nimitetty 3 vuodeksi sen muutoksenhakutuomioistuimen ensimmäisen presidentin, jonka tuomiopiirissä tuomioistuimen kotipaikka on, nuoriso-, urheiluurheilua ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta käsittelevän alueellisen johtajan laatima luettelo ehdotuksesta, joka on tehty edustavimpien ammattialajärjestöjen ehdotuksesta).

Oikeuskäsittelyyn kykenemättömiä riita-asioita on 26.

TASS, tieto- ja viestintätekniikka sekä paikallisten sosiaaliavustuskomiteoiden (CDA) osa siirretään 1. tammikuuta 2019 käräjäoikeuden sosiaalisiin tukikohtiin. Nämä erityistuomioistuimet poistetaan.

8 Linkki avautuu uuteen ikkunaan Euroopan unionin tuomioistuin maaseudun vuokrasopimusten osalta

Maaseudun vuokrasopimuksia koskevassa yleisessä tuomioistuimessa on toimivalta tutkia vuokra— ja vuokralaisten välisiä riita-asioita, jotka liittyvät vuokra— ja osuusviljelyyn, karjasopimuksiin, maanvuokraussopimuksiin, vuokrasopimuksiin, laidunmaata koskeviin vuokrasopimuksiin ja laidunmaan käyttöä koskeviin sopimuksiin.

Tutkintaelimen tuomari toimii maaseudun vuokrausta koskevan yhteisen tuomioistuimen puheenjohtajana. Sitä avustavat 4 muuta kuin ammattiperustaansa, jotka muut ikätoverinsa valitsevat: 2 jäsentä ja 2 jäsentä, jotka on valittu 6 vuoden ajaksi vaaliluetteloista, jotka prefekti on laatinut vaaliluettelon valmistelua koskevan komitean puheenjohtajan ehdotuksesta.

Kun maaseudun vuokrasopimukset uusitaan vuonna 2018, arvioijia ei enää valita asianomaisten edustavien ammattialan järjestöjen ehdotuksesta niiden kuulemisten perusteella. Heidät nimitetään 6 vuoden toimikaudeksi.

Rikostuomioistuimet

1 Assue Court

Rikostuomioistuimella on tuomiovalta rikoksissa, eli vakavimmat rikokset, joista voidaan määrätä vankeusrangaistus, jonka kesto on 10 vuotta vankeutta ja elinkautinen vankeusrangaistus.

Kyseessä on departementin tuomioistuin, joka ei ole pysyvä. Istuntojen avaamispäivät vahvistetaan aina, kun se on tarpeen. Sillä on kuitenkin lähes pysyvä kotipaikka tärkeimmissä departementeissa.

Ammattituomareita on 3: a Presidentti (jaoston puheenjohtaja tai muutoksenhakutuomioistuimen neuvonantaja), 2 asiantuntijaa (Court of Appeal, Court of Appeal, de Grande Instance, Court de Grande Instance -tuomioistuimen neuvonantaja), valintalautakunta (6 kansalaista, jotka valitaan arvalla). Hän istuu myös alaikäisten alaikäisten nuorisotuomioistuimen koulutuksessa, kun kyse on alaikäisten tekemistä rikoksista. Tämän jälkeen asiantuntijat ovat lasten tuomareita.

Tietyt terrorismiin, sotilaalliseen toimintaan tai huumausainekauppaan liittyvään lainsäädäntöön liittyvät rikokset arvioidaan rikostuomioistuimessa, joka koostuu yksinomaan ammattituomareista.

Syyttäjälaitosta edustaa julkisasiamies.

2 Rikostuomioistuin

Hän on vastuussa rikoksista, kuten 10 vuoden vankeusrangaistuksen tai vähintään 3 750 euron sakon rangaistaksista teoista, jotka kuuluvat piirituomioistuimen alaisuuteen. Sen muodostavat periaatteessa 3 ammattituomaria, paitsi jos on kyse yhden tuomarin alaisuudessa harjoitettavasta rikoksesta.

Syyttäjänä toimii yleinen syyttäjä tai joku hänen varamiehistä.

3 Poliisituomioistuin

Sillä on 1. heinäkuuta 2017 saakka toimivalta viidennen luokan rikkomistapauksissa, jonka kotipaikka on ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa ja jonka puheenjohtajana toimii yhden tuomarin tuomari. Kyseisestä päivämäärästä alkaen hänellä on valtuudet arvioida kaikki rikkomukset, hän on Tribunal de grande instancen jäsen ja muodostuu kyseisen tuomioistuimen tuomarista.

Syyttäjänä toimii yleinen syyttäjä tai joku hänen varamiehistä.

4 Paikallinen tuomioistuin

Se on 1. heinäkuuta 2017 saakka toimivaltainen ensimmäisen ja neljännen luokan osalta. Sen kotipaikka on ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa. Sen puheenjohtajana toimii paikallinen tuomari, joka tekee päätöksen yhden tuomarin kokoonpanossa.

Syyttäjänviraston tehtävät suorittaa yleensä poliisikomentaja. Se poistetaan 1. heinäkuuta 2017 alkaen, koska sen toimivalta siirretään poliisituomioistuimelle, joka liitetään sen jälkeen Tribunal de Grande instanssiin.

5 Erityistuomioistuimet

On myös tuomioistuimia, jotka ovat erikoistuneet rikosoikeudellisiin asioihin, kuten kauppamerenkulun tuomioistuimet (nykyisin 6), joilla on toimivalta tietyissä meririkoksissa.

Toisen asteen tuomioistuimet

Muutoksenhakutuomioistuimella on toinen oikeusaste, jonka tehtävänä on ratkaista asiat ja itse asiassa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten jo päättämät asiat.

Se koostuu yksinomaan ammattituomareista: ensimmäinen presidentti sekä jaostojen ja valtuutettujen presidentit (lukuun ottamatta vetoomustuomioistuinta, ks. edellä).

Kukin tuomioistuin koostuu vaihtelevista kamareista, joista osa on erikoistunut (siviili-, sosiaali-, kauppa- ja rikosoikeuden alaan).

Rikostuomioistuinten päätöksiä käsittelee valitus, jonka on tehnyt kassaatiotuomioistuimen nimeämä toinen rikostuomioistuin. Cour d’appel, jossa on 9 jurorsia.

Kansallinen tuomioistuin, joka käsittelee työtapaturmavakuutuksen työkyvyttömyyttä ja -hinnoittelua, on tuomioistuin, joka voi hakea muutosta tuomioistuimeen mitättömyyskanteen osalta. Se kärsii myös ensimmäisessä ja viimeisessä oikeusasteessa haasteista, jotka liittyvät vakuutusten hinnoitteluun työtapaturmien varalta. Syyttäjänvirastoa edustaa oikeuskansleri (Attorney General) tai hänen asianajajansa (General) tai yleinen varajäsen.

Kyseinen tuomioistuin lakkautetaan 1. tammikuuta 2019 alkaen.

Kassaatiotuomioistuin

Korkein oikeus on tuomioistuinlaitoksen ylin oikeusaste. Se perustuu Pariisiin. Sen tehtävänä on tarkastaa tuomioistuinten päätösten ja tuomioistuinten sääntöjen yhdenmukaisuus uusien tosiseikkojen perusteella. Näin ollen se ei ole kolmas toimivaltataso, vaan varmistaa oikeuskäytännön yhtenäisyyden paljastamalla lakia ja sen laillisuutta.

Tuomioistuin voi antaa aiheesta lausunnon, jotta se voi antaa lausunnon vakavasta uudesta laista, joka muodostaa vakavan ongelman useissa tapauksissa.

Päätöksestä voi valittaa pääasiassa ”oikeuskysymykseen rajoittuva muutoksenhaku”, jonka on tehnyt tuomioistuimen päätöksen kohteena oleva henkilö tai syyttäjänvirasto.

Siihen voi hakea muutosta ensisijaisesti ”oikeuskysymykseen rajoittuvalla valituksella”, jota käyttää tuomioistuimen päätöksen kohteena oleva henkilö tai syyttäjänvirasto.

Kun tuomioistuin katsoo, että riidanalaista päätöstä ei ole tehty lainsäännön mukaisesti, päätöksessä sanotaan, että päätöstä ei ole tehty. Asia saatetaan tuomioistuimen käsiteltäväksi uudelleentarkastelua varten.

Jos näin ei ole, se hylkää valituksen, mikä merkitsee sitä, että riidanalainen päätös on lopullinen.

Se voidaan poikkeuksellisesti jättää ottamatta huomioon ennakkoratkaisumenettelyssä silloin, kun muutoksenhakua koskeva muutoksenhaku ei tarkoita, että sen on annettava lopullinen tuomio asiassa. Siviilioikeudellisissa asioissa voidaan ratkaista asia myös silloin, kun on hyvän oikeudenhoidon etujen mukaista, että asia ratkaistaan rikosoikeuden alalla siten, että siihen ei viitata, riidan päättämiseksi, jos tosiseikat, sellaisina kuin ne on todettu ehdottomiksi, ja jotka tuomioistuin arvioi asiasisällön perusteella, antavat mahdollisuuden soveltaa asiaa koskevaa oikeusvaltiosääntöä.

Kassaatiotuomioistuin on jaettu jaostoihin (kolme kamaria, kaupallinen kamari, sosiaalikamari, rikollinen jaosto), joista kukin koostuu ammattituomareista, jotka edustavat pääkonttoria, puheenjohtajaa ja neuvonantajia. Asian luonteesta riippuen se voi toimia yhteiskamarissa, jossa on vähintään kolme huonetta, tai täyskamarissa (ensimmäinen puhemies, parlamentin puhemies ja jaoston alainen dekaani ja yksi jäsen kustakin kamarista).

Syyttäjänvirastoa edustaa oikeuskansleri ja julkisasiamiehet.

Oikeudellisia tietokantoja

Ranskan oikeudellisista tietokannoista on saatavilla julkinen yleisradiopalvelu Internetissä. Linkki avautuu uuteen ikkunaanLégifrance-sivusto sisältää näin ollen kassaatiotuomioistuimen ja kassaatiotuomioistuimen tuomiot:

 • kassaatiotuomioistuimen antamien tuomioiden ”CASS” -pohjalta,
 • INCA:n pohjalta uusien tuomioiden osalta, ja
 • valitustuomioistuinten päätösten ”CAPP” perusteella.

Onko tietokannan käyttö maksutonta?

On kyllä mahdollista, että pankki on maksuton.

Tietoja lyhyesti

Tuomiot ovat saatavilla ranskaksi, ja joitakin tuomioitakäännetään myös englanniksi, arabiaksi ja mandariiniiksi.

 • CASS-järjestelmällä on 120 000 päätöstä ja vuotuinen määrä 2100.
 • INCA-tietokannassa on 246 000 päätöstä ja 10 000 päätöstä vuodessa.
 • CAPP-tietokannassa on 19 000 päätöstä ja 20 000 päätöstä vuodessa.

Linkkejä

Linkki avautuu uuteen ikkunaanTuomioistuinten toimivalta – Ranska


Tämän on konekäännös sivun sisällöstä. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Päivitetty viimeksi: 30/10/2019