Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Redovni sudovi - Francuska

Denne side er blevet maskinoversat. Der gives ingen garanti for oversættelsens kvalitet.

Oversættelsens kvalitet er blevet vurderet som: middel

Er oversættelsen nyttig?

U ovom odjeljku nalazi se pregled redovnih sudova u Francuskoj.


Sudovi pravosudnog sustava – uvod

Sudovi u prvom stupnju

Građanski sudovi

1 Prvostupanjski sud

Okružni sud smatra sukobe među pojedincima (građanskim i trgovačkim sporovima) u iznosu većem od 10,000 EUR.

Također je nadležan, bez obzira na iznos potraživanja, osobito u sljedećim područjima:

 • Stanje ljudi: brak, srodstvo, usvajanje, izjava o nepostojanju;
 • Ispravljanje dokumentacije o građanskom stanju;
 • Nasljeđivanje;
 • Građanske novčane kazne za civilne registrare;
 • Pitanja koja se odnose na pitanja u vezi s nekretninama
 • Industrijska nagrada;
 • Likvidacija udruženja;
 • Zaštite, prinudne uprave i prisilne likvidacije ako dužnik nije trgovac ili je registriran u trgovačkom registru;
 • Osiguranje od nezgoda i profesionalnih bolesti samozaposlenih osoba u poljoprivredi;
 • Naknade za registraciju, porez na registraciju zemljišta, administrativne pristojbe i neizravni porezi i pristojbe koji odgovaraju tim carinama, porezima ili doprinosima;
 • Poslovne najmove, osim za sporove koji se odnose na utvrđivanje cijene revidiranog ili obnovljenog najma, profesionalne lizinga i sporazuma o nestabilnoj trgovini u trgovačkim stvarima;
 • Registraciju krivotvorenih isprava u odnosu na autentične isprave;
 • Građanske tužbe zbog klevete ili javne ili nejavne, verbalne ili pisane uvrede.
 • Osporavanje plaćanja, jamstva ili povrata svih vrsta potraživanja koje su naplatila carina i druga carinska tijela u slučajevima i pod uvjetima utvrđenima u Carinskom zakoniku

Visoki sud sastoji se od profesionalnih sudaca: Predsjednik, suci, suci, državni odvjetnik, zamjenik državnog odvjetnika, zamjenski tužitelji.

Neki od tih sudaca specijalizirani su suci, uglavnom u kaznenim stvarima, kao što su:

 • Sudac djece koja je nadležna za poduzimanje zaštitnih mjera u odnosu na ugrožene maloljetnike i za utvrđivanje kaznenih djela (peti razred i kaznena djela) koja su počinili maloljetnici. U kaznenim stvarima, kada ne odlučuje o javnoj odluci, može odlučivati samo o obrazovnim mjerama; kada predsjeda sudom za djecu, zasjeda s dvojicom ocjenjivača, a sud može odrediti obrazovne kazne i kazne.
 • Suca odgovornog za izvršenje kazni, koji je odgovoran za utvrđivanje glavnih postupaka izvršenja kazne zatvora ili ograničenja slobode; ako djeluje u „zatvorenom” okruženju, ima ovlasti donositi presude (na primjer: stavljanje izvan, poluslobodno oslobađanje, uvjetni otpust, stavljanje pod elektroničkim nadzorom); kada intervenira u otvoreno okruženje, odgovoran je za praćenje i kontrolu počinitelja u izvršavanju kazne (npr.: suspendirane kazne i uvjetne kazne, rad u općem interesu, socijalno-sudski nadzor itd.);
 • Istražni sudac koji je odgovoran za provedbu, pod nadzorom sudskog vijeća Žalbenog suda, svih akata koji se odnose na izražavanje istine; objedinjuje sve elemente predmeta u koji su odgovorni ili oslobađajući; ako se pokaže da je njegova istraga završena, može donijeti odluku kojom se utvrđuje da ne treba obustaviti postupak ili uputiti osobu na razmatranje pred sudom. sudac istrage ne može po službenoj dužnosti iznijeti predmet spora. Ona se mora podnijeti javnom tužitelju ili žrtvi u okviru pritužbe koja uključuje osnivanje građanske tužbe.

Okružni sud obično je načelnik odjela, ali može postojati u drugim općinama. Postoji 1. siječnja 2017. 164 TGI.

2 Poveznica se otvara u novom prozoru Prvostupanjski sud

Okružni sud (tribunal d’instance) smatra da sukobi između pojedinaca (građanski slučajevi) ne prelaze 10,000 EUR. (ima određene isključive nadležnosti bez obzira na iznos potraživanja, kao što su mjere na granici ili najam deložacija).

Ima i sudske ovlasti ( npr.: Zapljene zarade od rada, anuiteta, izbornih problema, ugovora o najmu) i upravnih ovlasti; tako je, na primjer, direktor sudskog tajništva okružnog suda nadležan za izdavanje potvrda o državljanstvu.

Osim toga, prvostupanjski sud izvršava funkcije suca skrbnika (osim skrbništva nad maloljetnicima, koje je uređeno zakonom od 12. svibnja 2009.. obiteljskog suda): stoga je odgovorna za zaštitu ranjivih odraslih osoba kontrolirajući posebno upravljanje njihovom imovinom.

Okružni sud sastoji se od jednog ili više sudaca, ali predmete razmatra jedan sudac.

Okružni sud općenito ima sjedište u glavnom gradu okružnog suda. 1. siječnja 2017. ima 307 okružnih sudova.

3 Lokalni sud

Lokalni sudovi rješavaju građanske sporove između pojedinaca čiji je iznos manji od 4,000 EUR.

S učinkom od 1. srpnja 2017.., ukinuti će se ovlasti okružnih sudova (Zakon br. 2011 – 1862 od 13. prosinca 2011..).

4 Poveznica se otvara u novom prozoruTrgovački sud

Trgovački sud odlučuje u sporovima koji se odnose na obveze između trgovaca, kreditnih institucija ili između njih i sporova koji se odnose na trgovačka društva ili gospodarske djelatnosti među svim osobama. Ima i postupke koji se odnose na društva u teškoćama.

Trgovački se sud sastoji od neprofesionalnih sudaca, volontera, trgovaca ili čelnika poduzeća. Biraju se na početku izbora 2 godina, a zatim 4 godina nakon kraja prvog mandata izbornog vijeća sastavljenog od sudaca i bivših sudaca Ustavnog suda, kao i konzularnih delegata. Potonji su trgovci ili upravitelji poduzeća izabranih svakih 5 godina u nadležnosti Trgovačkog suda. Njihova je misija sudjelovati, na godišnjoj osnovi, na izborima za suce trgovačkih sudova.

U kontinentalnoj Francuskoj postoji 134 trgovačkih sudova, 7 gospodarskih komora u departmanima Alsace – Moselle, 9 mješovitih trgovinskih sudova u francuskim prekomorskim područjima 1. siječnja 2017..

Trgovački sud ima najmanje tri suca, osim ako je drukčije predviđeno.

Ured javnog tužitelja zastupa interese društva. Mora govoriti u teškim poslovnim slučajevima.

Registar trgovačkog suda vodi tajnik, javni i ministarski službenik.

5 Poveznica se otvara u novom prozoruRegionalna homila

Conseil de prud’hommes odgovoran je za rješavanje sporova između radnika i poslodavaca u okviru ugovora o radu (plaća, radno vrijeme, uznemiravanje, sankcije itd.). To je zajednički sud koji se sastoji od neprofesionalnih sudaca koji zastupaju poslodavce i zaposlenike.

Podijeljen je na 5 odjela (uprava, industrija, trgovina i komercijalne usluge, poljoprivreda, razne aktivnosti). U slučaju izjednačenog rezultata između 4 savjetnika, Conseil de prud’hommes predsjeda sudac kojeg imenuje predsjednik suda Tribunal de grande instance, predsjednik Prvostupanjskog suda.

Postoji jedno ili više uprava za muškarce po odjelima i najmanje jednom vijeću u nadležnosti okružnog suda.

Postoji 210 uprava za muškarce.

U kontekstu obnove ugovora o radu u 2017. članovi više neće biti izabrani, ali će na temelju svojih saslušanja biti imenovani na temelju prijedloga predstavnika sindikata i organizacija poslodavaca. Imenovat će se na razdoblje od 4 godina.

6 Poveznica se otvara u novom prozoruOpći sud za socijalnu sigurnost (ZASS)

Sud za socijalnu sigurnost smatra sukobe fondova socijalne sigurnosti i korisnika (npr.: problem članstva u fondu, dodjeli nagrade i dodjeli naknada...).

Sastavljen je od predsjednika (sudaca Tribunal de grande instance ili počasnog suca rada), ocjenjivača koji predstavlja zaposlene osobe i pridruženog člana koji predstavlja poslodavce i samozaposlene osobe, kojih u 3 godina imenuje prvi predsjednik Žalbenog suda, na popisu koji unutar svakog suda sastavlja regionalni direktor za mlade, sport i socijalnu koheziju na prijedlog najreprezentativnijih sindikata i organizacija poslodavaca.

Ima 114 sudova za socijalnu sigurnost.

7 Opći sud za sporove (TCI)

Sud koji odlučuje o nesposobnosti ima ovlast rješavati sporove koji se odnose na invalidnost ili nesposobnost za rad osigurane osobe, odnosno na državu ili stupanj nesposobnosti u slučaju bolesti, nesreće na radu ili invalidnosti u slučaju nesreće ili nesreće koja nije povezana s radom.

Sastavljen je od predsjednika (počasni sudac ili kvalificirana osoba), koji imenuje voditelj pečata, ocjenjivač koji zastupa zaposlene osobe i pridruženi subjekt koji predstavlja poslodavce ili samozaposlene radnike (oba kandidata za 3 godina imenuje prvi predsjednik Žalbenog suda na čiju nadležnost ima sjedište, na popisu koji je sastavio regionalni direktor za mlade, sport i socijalnu koheziju na prijedlog najreprezentativnijih strukovnih organizacija).

Postoji 26 sudskih postupaka zbog nesposobnosti za rad.

Od 1. siječnja 2019. na socijalnu platformu okružnih sudova prenijet će se TASS, ICT i dio okružnih odbora za socijalnu pomoć (CDA-ovi). Potom će se ukinuti ti specijalizirani sudovi.

8 Poveznica se otvara u novom prozoru sud Europske unije u slučaju ruralnih najmova

Zajednički sud za zakup u ruralnim područjima nadležan je za sporove između stanara i zakupnika u ruralnim područjima o statusu najamnine i zakupa dionica, ugovora o najmu stoke, ugovora o zakupu zemljišta, najma po završetku ugovora o najmu, najmova zemljišta koje se koristi za ispašu te ugovora o korištenju zemljišta za ispašu.

Sudac panela predsjeda Zajedničkim sudom za najmove iz ruralnih područja. Pomaže mu 4 ocjenjivača koji se bave profesionalno i biraju njihovi kolege: 2 davatelja i 2 osoba izabranih na 6 godina s izbornih lista koje je sastavio prefekt na prijedlog odbora o pripremi popisa birača.

U kontekstu obnove zajedničkih sudova za najmove u ruralnim područjima 2018., ocjenjivači više neće biti izabrani na temelju prijedloga najreprezentativnijih specijaliziranih organizacija na koje se odnose njihova saslušanja. Imenovat će se na razdoblje od 6 godina.

Kazneni sudovi

1 Porotni sud

Ako je riječ o kaznenim djelima, porotni sud nadležan je za kaznena djela, odnosno za najteže zločine koji se kažnjavaju doživotnim između 10 godina zatvora i doživotnog zatvora.

To je županijski sud koji nije stalan. Datumi za otvaranje zasjedanja utvrđuju se svaki put kad je to potrebno. Međutim, ima gotovo stalno mjesto u najvažnijim odjelima.

Sastoji se od 3 profesionalnih sudaca: predsjednik (predsjednik vijeća ili savjetnik na Prizivnom sudu), 2 procjenjivača (savjetnici Žalbenog suda ili sudaca okružnog suda u Grandeu, odjelu za upravljanje sjedalima) i povjerenstva za odabir (6 građana ždrijebom). Također se nalazi u osposobljavanju maloljetničkog suda za maloljetnike, u slučaju zločina koje su počinili maloljetnici. Stručni će ocjenjivači potom biti suci djece.

Određene zločine koji se odnose na terorizam, zakonodavstvo u području vojske ili trgovine drogom temelji se na suveličanstvu koji se sastoji isključivo od profesionalnih sudaca.

Ured javnog tužitelja zastupa nezavisni odvjetnik.

2 Sud za prekršaje

Odgovoran je za zločine nad kaznenim djelima, tj. kaznena djela za koja se može izreći kazna zatvora do 10 godina ili novčana kazna u iznosu od 3 750 EUR ili nova. nalazi se na okružnom sudu. U načelu se sastoji od 3 profesionalnih sudaca osim ako postoje pravni slučajevi prekršaja u okviru jednog suca.

Ured javnog tužitelja zastupa javni tužitelj ili jedan od njegovih zamjenika.

3 Policijski sud

Do 1. srpnja 2017. nadležan je za povrede koje se odnose na peti razred, a njegovo sjedište nalazi se u prvostupanjskom sudu, a njime predsjeda sudac pojedinac. Od tog će datuma imati ovlasti da prosudi sva kršenja, da će biti član Tribunal de grande instance i da će biti sastavljen od suca tog suda.

Ured javnog tužitelja zastupa javni tužitelj ili jedan od njegovih zamjenika.

4 Lokalni sud

Do 1. srpnja 2017. on ima nadležnost nad prvom do četvrtom razredu. Njegovo sjedište nalazi se u Prvostupanjskom sudu. Njime predsjeda lokalni sudac koji odlučuje samo jedan sudac.

Funkcije Ureda javnog tužitelja obično provodi policijski povjerenik. Od 1. srpnja 2017.., ukida se s obzirom na to da se njegove ovlasti prenose na policijski sud koji će biti raspoređen u Tribunal de Grande Instance.

5 Specijalizirani sudovi

Postoje i sudovi specijalizirani u kaznenim predmetima, kao što su trgovački pomorski sudovi, trenutačno njih 6 i koji su nadležni za rješavanje određenih pomorskih kaznenih djela.

Sudovi druge razine

Žalbeni sud intervenira u drugom stupnju, kako bi mogao prosuditi pravno i činjenično stanje o kojemsu već odlučivali prvostupanjski sudovi.

Sastoji se isključivo od profesionalnih sudaca: prvi predsjednik, predsjednici vijeća i vijećnika (uz iznimku žalbenog suda, vidi gore).

Svaki je sud organiziran u promjenjivom broju domova, od kojih su neki specijalizirani (u građanskim, socijalnim, trgovačkim i kaznenim stvarima).

Odluke veličine sudova ocjenjuju se u žalbenom postupku drugog suda koji je odredilo kazneno vijeće Kasacijskog suda. Cour d’appel sastoji se od 9 jurnika.

Nacionalni sud za nesposobnost i cijenu osiguranja od nezgoda na radu sud je prizivnog suda u postupku za proglašenje ništavosti. U prvom i posljednjem stupnju također je izložen izazovima u vezi s određivanjem cijena osiguranja od nesreća na radu. Ured javnog tužitelja zastupa državni odvjetnik ili jedan od njegovih nezavisnih odvjetnika ili glavni državni odvjetnik.

Od 1. siječnja 2019. taj će se sud ukinuti.

Kasacijski sud

Kasacijski je sud najviši sud u pravosuđu. Sjedište mu je u Parizu. Njegova je funkcija provjeriti usklađenost sudskih odluka i sudova s pravnim propisima izvan svake nove ocjene činjenica. Ona stoga ne predstavlja treću razinu nadležnosti, već osigurava jedinstvo sudske prakse te otkriva tijelo koje uređuje pravo i poštuje zakonitost.

Sud može „za mišljenje” uputiti „na mišljenje” kako bi dao mišljenje o novom zakonu koji je ozbiljan i koji predstavlja ozbiljan problem u brojnim predmetima.

Žalba se uglavnom naziva „žalba u kasacijskom postupku” koju izvršava osoba protiv koje je donesena sudska odluka ili ured javnog tužitelja.

Ona se pokreće prije svega u okviru žalbe, „žalbe u kasacijskom postupku” koju izvršava osoba protiv koje je donesena sudska odluka ili od strane državnog odvjetništva.

Kada Sud smatra da pobijana odluka nije donesena u skladu s pravnim propisima, Sud je donio odluku. Predmet se potom upućuje sudu na ponovno razmatranje.

U suprotnom će žalbu odbaciti, što je značilo da je pobijana odluka konačna.

Iznimno može ukinuti, bez prethodnog pitanja, kada žalba u kasacijskom postupku ne znači da se konačno odlučuje o meritumu predmeta. Također može, u građanskim stvarima, donijeti odluku o meritumu kada je u interesu dobrog sudovanja u kaznenim stvarima, bez pozivanja na nju, okončanja spora, u kojem je činjenično stanje, kako je utvrđeno apsolutnom, i koje je ocijenio sud koji odlučuje o meritumu, omogućilo da primijeni odgovarajuće pravno pravilo.

Kasacijski je sud podijeljen u doma (tri građanske komore, trgovački odbor, socijalnu komoru, kazneno vijeće), od kojih se svaki sastoji od profesionalnih sudaca iz sjedišta, predsjednika i savjetnika. Ovisno o prirodi predmeta, može djelovati u Zajedničkom vijeću sastavljenom od najmanje tri sobe ili u punom vijeću (prvom predsjedniku, predsjednicima i dejcima vijeća i po jedan član svakog vijeća).

Ured javnog tužitelja zastupa državni odvjetnik i nezavisni odvjetnici.

Pravne baze podataka

Pravne baze podataka u Francuskoj predmet su javne radiodifuzijske usluge na internetu. Ta internetska stranica Poveznica se otvara u novom prozoruLégifrance uključuje i presude Kasacijskog suda i žalbenih sudova:

 • na temelju „CASS-a” za presude Kasacijskog suda,
 • u skladu s načelom „INCA” za nove presude i
 • o osnovi „CAPP” za presude žalbenih sudova.

Je li pristup bazi podataka besplatan?

Da, pristup banci je besplatan.

Kratak opis sadržaja

Presude su dostupne na francuskom, a neke se presudeprevode na engleski, arapski i mandarinski.

 • CASS se sastoji od 120 000 odluka i godišnjeg toka od 2100.
 • Baza podataka „INCA” sadržava 246 000 odluka i godišnji tok od 10 000 odluka.
 • Baza podataka CAPP sadržava 19 000 odluka i godišnji tok od 20 000 odluka.

Povezane poveznice

Poveznica se otvara u novom prozoruNadležnost sudova – Francuska


Ovo je strojni prijevod sadržaja. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Posljednji put ažurirano: 30/10/2019