Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Všeobecné súdy - Francúzsko

Šīs lapas saturs ir mašīntulkojums, kura kvalitāti nevar garantēt.

Šī tulkojuma kvalitāte ir novērtēta kā: apšaubāma

Vai šis tulkojums palīdz?

V tejto časti nájdete prehľad všeobecných súdov vo Francúzsku.


Súdy systému súdnictva – úvod

Súdy prvého stupňa

Občianske súdy

1 Súd prvého stupňa

Okresný súd považuje spory medzi jednotlivcami (občianske a obchodné spory) za sumy viac ako 10,000 EUR.

Je tiež príslušný, bez ohľadu na výšku pohľadávky, najmä v týchto oblastiach:

 • Stav ľudu: manželstvo, rodičovské vzťahy, osvojenie, vyhlásenie o neprítomnosti;
 • Oprava záznamov o osobnom stave;
 • Dedenie;
 • Občianskoprávne pokuty, ktoré vznikli civilným registrátorom;
 • Otázky, ktoré sa týkajú nehnuteľností, a ich vlastníci
 • Priemyselné ocenenia;
 • Likvidácia združení;
 • Zabezpečenie, nútená správa a nútená likvidácia, ak dlžník nie je obchodníkom ani nie je zaregistrovaný v obchodnom registri;
 • Poistenie proti úrazom a chorobám z povolania samostatne zárobkovo činných osôb v poľnohospodárstve;
 • Registračné poplatky, registračný poplatok za pôdu, kolkové poplatky a nepriame dane a poplatky zodpovedajúce takýmto clám, daniam alebo príspevkom;
 • Obchodné lízingy s výnimkou sporov týkajúcich sa stanovenia ceny revidovaného alebo obnoveného lízingu, profesionálnych lízingov a dohôd o neistého obchodu v obchodných veciach;
 • Registrácia falošných dokladov proti verejným listinám;
 • Občianskoprávne konanie v prípade ohovárania alebo verejného alebo neverejného, verbálneho alebo písaného urážky.
 • Spor týkajúci sa platby, záruky alebo vrátenia všetkých typov dlhov, ktoré colné a iné colné orgány vymohli v prípadoch a za podmienok ustanovených v Colnom kódexe

Tribunal de grande instance tvoria sudcovia z povolania: Predseda, podpredsedovia, sudcovia, prokurátor, zástupcovia prokurátorov, náhradníci.

Niektorí z týchto sudcov sú špecializovaní sudcovia, najmä v trestných veciach, ako napríklad:

 • Sudca dieťaťa, ktorý je príslušný prijať ochranné opatrenia v súvislosti s maloletými osobami v ohrození a posúdiť trestné činy (piata trieda a trestné činy) spáchané maloletými osobami. V trestných veciach, keď nejde o verejné rozhodnutie, môže rozhodovať len o vzdelávacích opatreniach; ak je predsedom súdu pre deti, sedí s dvoma neodbornými posudkami a súd môže uložiť vzdelávacie sankcie a sankcie.
 • Sudca zodpovedný za výkon trestov, ktorý je zodpovedný za stanovenie hlavných opatrení na výkon trestov odňatia slobody alebo obmedzení slobody; keď koná v „uzavretom“ prostredí, má právomoc vynášať rozsudky (napríklad: umiestnenie vonkajšieho, polovoľného uvoľnenia, podmienečné prepustenie, umiestnenie pod elektronický dohľad); keď zasahuje do otvoreného prostredia, je zodpovedný za monitorovanie a kontrolu páchateľa pri výkone trestu (napr.: podmienečné tresty a probácia, práca vo všeobecnom záujme, sociálno-súdny dohľad atď.);
 • Vyšetrovací sudca, ktorý je zodpovedný za vykonanie všetkých úkonov súvisiacich s prejavením pravdy pod dohľadom prípravnej komory odvolacieho súdu; spája všetky prvky prípadu, za ktoré sú zodpovedné, alebo v neprospech; ak sa zdá, že jeho vyšetrovanie bolo ukončené, môže vydať rozhodnutie, ktorým vyhlási, že nie je potrebné rozhodnúť, alebo podať návrh na začatie konania na súde. vyšetrujúci sudca z úradnej moci nemôže vec predložiť ex offo. Musí sa podať prokurátorovi alebo obeti v súvislosti so sťažnosťou, ktorá zahŕňa vznik občianskoprávnej žaloby.

Okresný súd je obvykle vedúci oddelenia, ale môže existovať v iných obciach. Existuje 1. januára 2017 164 TGI.

2 Odkaz sa zobrazí v novom okne súd prvého stupňa

Okresný súd (tribunal d’instance) sa domnieva, že konflikty medzi jednotlivcami (občianskoprávne veci) nie sú vyššie ako 10,000 EUR (má určité výlučné právomoci bez ohľadu na sumu nároku, ako sú napríklad opatrenia na hranici, alebo prenájom príkazov na vysťahovanie).

Má tiež súdne právomoci ( napr.: Zaistenie príjmov z práce, anuít, volebných problémov, nájomných zmlúv) a administratívnych právomocí; napríklad riaditeľ súdneho registra okresného súdu má právomoc vydávať osvedčenia o štátnej príslušnosti.

Okrem toho vykonáva súd prvého stupňa funkcie poručníka (s výnimkou poručníctva pre maloleté osoby, ktoré sa riadi zákonom z 12. mája 2009 rodinného súdu Tribunal de grande instance): je preto zodpovedná za ochranu zraniteľných dospelých osôb tým, že kontroluje najmä správu ich aktív.

Okresný súd pozostáva z jedného alebo viacerých sudcov, ale veci prejednáva samosudca.

Okresný súd má vo všeobecnosti sídlo v hlavnom meste okresného súdu. Dňa 1. januára 2017 je na okresných súdoch 307 okresných súdov.

3 Miestny súd

Miestne súdy rozhodujú o občianskoprávnych sporoch medzi jednotlivcami, ktorých výška je nižšia ako 4,000 EUR.

S účinnosťou od 1. júla 2017 sa zrušia miestne súdy (zákon č. 2011 – 1862 z 13. decembra 2011), pričom jeho právomoci sú prevzaté okresnými súdmi.

4 Odkaz sa zobrazí v novom okneObchodný súd

Obchodný súd prejednáva spory týkajúce sa záväzkov medzi obchodníkmi, úverovými inštitúciami alebo medzi nimi a spormi týkajúcimi sa obchodných spoločností alebo obchodných úkonov medzi všetkými osobami. Má tiež postupy týkajúce sa podnikov v ťažkostiach.

Obchodný súd tvoria neprofesionálni sudcovia, dobrovoľníci, obchodníci alebo vedúci predstavitelia podnikateľskej sféry. Volia sa na 2 rokov v začiatočných voľbách a potom 4 rokov po skončení prvého mandátu, volebné kolégium zložené zo sudcov a bývalých sudcov ústavného súdu, ako aj konzulárni delegáti. Ide o obchodníkov alebo manažérov podnikov zvolených každých 5 rokov v rámci jurisdikcie obchodného súdu. Ich poslaním je každoročne sa zúčastňovať na voľbách sudcov obchodných súdov.

V kontinentálnom Francúzsku je 134 obchodných súdov, 7 obchodných komôr v Alsasku – Moselle, 9 zmiešaných obchodných súdov vo francúzskych zámorských územiach 1. januára 2017.

Súd pre obchod musí mať najmenej troch sudcov, pokiaľ nie je stanovené inak.

Prokuratúra zastupuje záujmy spoločnosti. Musí hovoriť v zložitých obchodných veciach.

Kanceláriu obchodného súdu vedie tajomník, verejný a ministerský pracovník.

5 Odkaz sa zobrazí v novom okneConseil de prud’hommes

Conseil de prud’hommes je zodpovedná za riešenie sporov medzi zamestnancami a zamestnávateľmi v rámci pracovnej zmluvy (mzda, pracovný čas, obťažovanie, sankcie atď.). Ide o spoločný súd zložený z neprofesionálnych sudcov zastupujúcich zamestnávateľov a zamestnancov.

Je rozdelená na 5 oddielov (riadenie, priemysel, obchod a obchodné služby, poľnohospodárstvo, rôzne činnosti). V prípade rovnosti medzi 4 poradcami vedie Conseil de prud’hommes funkciu sudcu vymenovaného predsedom Tribunal de grande instance, ktorá je predsedníčkou Súdu prvého stupňa.

Za každé oddelenie sa nachádza jeden alebo viacero rád prudd mužov a aspoň jedna rada v obvode okresného súdu.

Existujú 210 prudd mužských rád.

V súvislosti s obnovením pracovných zmlúv v roku 2017 už členovia nebudú volení, ale budú vymenovaní na základe návrhov reprezentatívnych odborových zväzov a organizácií zamestnávateľov na základe ich príslušných vypočutí. Budú vymenovaní na obdobie 4 rokov.

6 Odkaz sa zobrazí v novom okneSúd pre sociálne zabezpečenie (TASS)

Súd pre sociálne zabezpečenie považuje konflikty medzi fondmi sociálneho zabezpečenia a používateľmi (napr.: problém členstva vo fonde, pridelenie a pridelenie výhod...).

Skladá sa z predsedu (sudcu Tribunal de grande instance alebo čestný sudca), hodnotiteľa zastupujúceho zamestnané osoby a pridruženého pracovníka zastupujúceho zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činné osoby, ktorých prvý predseda odvolacieho súdu vymenúva na 3 rokov, na zozname vyhotovenom v rámci každého súdu regionálnym riaditeľom pre mládež, šport a sociálnu súdržnosť na návrh najreprezentatívnejších odborových zväzov a organizácií zamestnávateľov.

Existuje 114 súdov sociálneho zabezpečenia.

7 Všeobecný súd pre spory

Súd, ktorý prejednáva prípad práceneschopnosti, má právomoc urovnávať spory týkajúce sa invalidity alebo pracovnej neschopnosti poistenej osoby, t. j. stavu alebo stupňa práceneschopnosti v prípade choroby, pracovného úrazu alebo invalidity v prípade pracovnej nehody alebo úrazu.

Skladá sa z predsedu (čestný sudca alebo kvalifikovaná osoba), vymenovaného na základe uznesenia držiteľa seálov, hodnotiteľa zastupujúceho zamestnané osoby a pridruženého pracovníka zastupujúceho zamestnávateľov alebo samostatne zárobkovo činné osoby (obaja vymenovaní na 3 rokov prvým predsedom odvolacieho súdu, v obvode ktorého má súd sídlo, na zoznam vypracovaný regionálnym riaditeľom pre mládež, šport a sociálnu súdržnosť na návrh najreprezentatívnejších profesijných organizácií).

Existuje 26 súdnych sporov týkajúcich sa právnej nespôsobilosti.

Od 1. januára 2019 sa TASS, IKT a časť župných výborov sociálnej pomoci (CDAS) presunú do sociálnych centier miestnych súdov. Tieto špecializované súdy sa potom zrušia.

8 Odkaz sa zobrazí v novom okne Súdny dvor Európskej únie v prípade prenájmu vidieka

Spoločný súd pre vidiecke lízingy má súdnu právomoc v sporoch medzi nájomníkmi a nájomcami vidieckeho prenájmu, pokiaľ ide o prenájom a pestovanie akcií, prenájmov hospodárskych zvierat, dohody o prenájme pozemku, lízingy týkajúce sa dokončenia lízingov, lízingy na pôdu využívanú na pasienky a zmluvy o využívaní pôdy na spásanie.

Sudca senátu predsedá Spoločnému súdu pre prenájom vidieka. Pomáha jej 4 neprofesionálnych hodnotiteľov zvolených ich kolegami: 2 darcov a 2 držiteľov volených na 6 rokov zo zoznamov voličov, vypracovaných prefektom na návrh výboru o príprave zoznamu voličov.

V kontexte obnovenia spoločných súdov pre vidiecke lízingy v roku 2018 hodnotitelia už nebudú volení na návrh najreprezentatívnejších profesijných organizácií na základe ich príslušných vypočutí. Budú vymenovaní na obdobie 6 rokov.

Trestné súdy

1 Sudánsky súd

Porotný súd má právomoc v prípade trestných činov, t. j. najzávažnejších trestných činov, za ktoré možno uložiť trest odňatia slobody na 10 rokov a doživotie.

Ide o obvodný súd, ktorý nie je stály. Dátumy začatia zasadnutí sa stanovia zakaždým, keď je to potrebné. Má však takmer stále miesto v najdôležitejších oddeleniach.

Pozostáva z 3 sudcov z povolania: predseda (predseda komory alebo poradca na odvolacom súde), 2 posudzovatelia (poradcovia odvolacieho súdu alebo sudcovia tribunal de grande instance de grande instance, oddelenie na obsadenie miest), výberová komisia (6 občanov žrebovaní). Takisto zasadá v odbornej príprave mladistvých súdov mladistvých s porotcami v prípade trestných činov spáchaných neplnoletými osobami. Odborní hodnotitelia sú potom sudcovia detí.

Určité trestné činy súvisiace s teroristickými, vojenskými alebo drogami sú súdené porotným súdom zloženým výlučne z odborných sudcov.

Generálna prokuratúra je zastúpená generálnym advokátom.

2 Súd pre majetkové správanie

Je zodpovedný za trestné činy, t. j. trestné činy, za ktoré možno uložiť trest odňatia slobody až na 10 rokov alebo peňažný trest vo výške 3 750 EUR alebo iný trest. V zásade sa skladá z 3 sudcov, pokiaľ neexistujú súdne konania v rámci jediného sudcu.

Prokuratúru zastupuje prokurátor alebo jeden z jeho zástupcov.

3 Policajný súd

Do 1. júla 2017 má právomoc nad porušeniami piatej triedy, ktoré má svoje sídlo na súde prvého stupňa, a predsedá mu samosudca. Od tohto dátumu bude mať právomoc posudzovať všetky porušenia, bude členom Tribunal de grande instance a bude sa skladať z sudcu tohto súdu.

Prokuratúru zastupuje prokurátor alebo jeden z jeho zástupcov.

4 Miestny súd

Do 1. júla 2017 má právomoc v prvej až štvrtej triede. Jeho sídlom je Súd prvého stupňa. Predsedá mu miestny sudca, ktorý rozhoduje v prípade jediného sudcu.

Funkcie prokuratúry zvyčajne vykonáva policajný komisár. Od 1. júla 2017 sa zruší, pretože jeho právomoci sa prenesú na policajný súd, ktorý sa potom pripojí k Tribunal de grande instance.

5 Osobitné súdy

Existujú aj súdy, ktoré sa špecializujú na trestné veci, ako sú komerčné námorné súdy, v súčasnosti 6 a príslušné na súdenie určitých námorných trestných činov.

Druhostupňové súdy

Odvolací súd zasahuje v druhom stupni na účely právneho posúdenia a v skutočnosti o veciach,o ktorých už rozhodli súdy prvého stupňa.

Pozostáva výlučne z odborných sudcov: prvý prezident, predsedovia komôr a poradcovia (s výnimkou odvolacích súdov, pozri vyššie).

Každý súd je organizovaný v rôznom počte komôr, z ktorých niektoré sú špecializované (v občianskych, sociálnych, obchodných a trestných veciach).

Rozhodnutia porotných súdov posudzuje na základe odvolania iný porotný súd určený trestnou komorou kasačného súdu. Cour d’appel sa skladá z 9 porotcov.

Vnútroštátnym súdom pre prípad pracovnej neschopnosti a cien poistenia proti pracovným úrazom je odvolací súd v súdnych sporoch. V prvom a poslednom stupni tiež trpí problémami týkajúcimi sa spoplatňovania poistenia proti pracovným úrazom. Generálnu prokuratúru zastupuje generálny prokurátor alebo jeden zo svojich generálnych advokátov alebo všeobecných náhradníkov.

Od 1. januára 2019 sa tento súd tiež zruší.

Kasačný súd

Kasačný súd je najvyšším súdom v súdnictve. Má sídlo v Paríži. Jeho úlohou je kontrolovať súlad súdnych rozhodnutí a súdov s právnymi predpismi mimo akéhokoľvek nového posúdenia skutkového stavu. Nepredstavuje teda tretiu úroveň právomoci, ale zabezpečuje jednotnosť judikatúry tým, že odhaľuje orgán, ktorý riadi právo a dodržiava zákonnosť.

Súdy môžu požiadať o stanovisko „o stanovisko“ s cieľom vydať stanovisko k otázke nového zákona, ktoré je závažné a v mnohých prípadoch predstavuje vážny problém.

Ide najmä o odvolanie, „kasačný opravný prostriedok“, ktorý vykonáva osoba, na ktorú sa vzťahovalo súdne rozhodnutie, alebo prokuratúra.

V prvom rade sa podáva odvolanie, „kasačný opravný prostriedok“, ktorý vykonáva osoba, na ktorú sa vzťahovalo súdne rozhodnutie, alebo prokuratúra.

Keď sa Súd prvého stupňa domnieva, že napadnuté rozhodnutie nebolo prijaté v súlade s právnymi predpismi, ide o rozhodnutie. Vec sa potom postúpi súdu na opätovné posúdenie.

V opačnom prípade odvolanie zamietne, čo znamená, že napadnuté rozhodnutie je konečné.

Výnimočne môže zrušiť bez návrhu na začatie prejudiciálneho konania, ak opravný prostriedok „Revision“ neznamená, že vydá konečné rozhodnutie vo veci samej. V občianskoprávnych veciach môže tiež rozhodnúť vo veci samej, ak je v záujme riadneho výkonu spravodlivosti, aby tak urobil v trestných veciach, bez toho, aby naň odkazoval, aby ukončil spor v prípade, že skutkové okolnosti, ktoré sú absolútne a posúdené súdom rozhodujúcim vo veci samej, mu umožňujú uplatniť príslušnú právnu normu.

Kasačný súd je rozdelený na komory (tri občianske komory, obchodná komora, sociálna komora, trestná komora), z ktorých každý pozostáva z profesionálnych sudcov z ústredia, predsedu a poradcov. V závislosti od povahy veci môže konať v spoločnej komore zloženej z aspoň troch miestností alebo v plnej komore (prvý predseda, predsedovia a deci komory a jeden člen každej komory).

Prokuratúru zastupuje generálny prokurátor a generálni advokáti.

Právne databázy

Právne databázy vo Francúzsku sú predmetom verejnej služby vysielania na internete. Webová stránka Odkaz sa zobrazí v novom okneLégifrance teda obsahuje rozsudky Kasačného súdu a odvolacích súdov:

 • uverejnené na základe rozsudku CALSS o rozsudkoch Cour de cassation (Kasačný súd),
 • o základe INCA pre nové rozsudky a
 • o základe „CAPP“ pre rozsudky odvolacích súdov.

Je prístup do databázy bezplatný?

Áno, prístup k banke je bezplatný.

Stručný opis obsahu

Rozsudky sú k dispozícii vo francúzštine a niekoľko rozsudkov sa tiež prekladá do angličtiny, arabčiny a mandarínskej korešpondencie.

 • CASS má zásobu 120 000 rozhodnutí a ročný tok 2100.
 • Databáza INCA má súbor 246 000 rozhodnutí a ročný tok 10 000 rozhodnutí.
 • Databáza CPP obsahuje prehľad rozhodnutí z roku 19 000 a ročný tok 20 000 rozhodnutí.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom oknePrávomoc súdov – Francúzsko


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 30/10/2019