Allmänna domstolar - Frankrike

Atjaunot

Šīs lapas saturs ir mašīntulkojums, kura kvalitāti nevar garantēt.

Šī tulkojuma kvalitāte ir novērtēta kā: apšaubāma

Vai šis tulkojums palīdz?

I detta avsnitt hittar du en översikt över de allmänna domstolarna i Frankrike.


Domstolarna i rättssystemet – inledning

Domstolarna i den första graden

Tvistemålsdomstolar

1 Förstainstansrätten

Tingsrätten bedömer konflikter mellan enskilda (tvistemål och handelstvister) som omfattar belopp på över 10,000 EUR.

Den är också behörig, oavsett fordrans belopp, särskilt på följande områden:

 • Befolkningens situation: äktenskap, föräldraskap, adoption och försäkran om frånvaro.
 • Åtgärdande av civilståndshandlingar.
 • Arv,
 • Civilombuds böter.
 • Fastighetsfrågor
 • Industriell utmärkelse,
 • Upplösning av föreningar.
 • Skyddsåtgärder, tvångsförvaltning och tvångslikvidation om gäldenären inte är en näringsidkare eller är registrerad i handelsregistret.
 • Försäkring mot olycksfall och yrkessjukdomar för egenföretagare inom jordbruket.
 • Registreringsavgifter, registreringsavgift, stämpelavgifter och indirekta skatter och avgifter som motsvarar sådana tullar, skatter eller avgifter.
 • Kommersiella hyresavtal med undantag för tvister om fastställande av priset på det reviderade eller förnyade leasingavtalet, avtal om yrkesmässig leasing och avtal om osäker handel.
 • Registrering av falska handlingar mot officiella handlingar.
 • Civilrättslig talan mot förtal, allmän eller icke-offentlig behandling, verbal eller skriftlig förolämpning.
 • Bestridande av betalning, garanti eller återbetalning av alla typer av skulder som uppbärs av tullen och andra tullmyndigheter i de fall och på de villkor som anges i tullkodexen

Tribunal de Grande Instance (Tribunal de grande instance) består av yrkesdomare: Ordförande, vice talmän, åklagare, åklagare, biträdande åklagare, suppleant.

Vissa av dessa domare är specialiserade domare, främst i brottmål, t.ex.

 • De barn som är behöriga att vidta skyddsåtgärder med avseende på underåriga och att bedöma de brott (femte klass och brott) som begåtts av minderåriga. I brottmål, när de inte fattar något offentligt beslut, kan det endast besluta om utbildningsåtgärder. när han är ordförande för barndomstolen sitter han tillsammans med två icke yrkesmässiga bedömare och domstolen kan utdöma påföljder och påföljder för utbildning.
 • Den domstol som ansvarar för verkställandet av domar, som ansvarar för att fastställa de viktigaste villkoren för verkställighet av frihetsstraff eller frihetsinskränkande åtgärder, när han handlar i en sluten miljö har han befogenhet att avkunna domar (till exempel utsläppande på annan plats, utsättning under kort tid, villkorlig frigivning, elektronisk övervakning). när han ingriper i en öppen miljö är han ansvarig för att övervaka och kontrollera gärningsmannen vid verkställigheten av straffet (t.ex. villkorliga domar och villkorliga domar, arbete med hänsyn till allmänintresset, socialrättslig övervakning osv.).
 • Förundersökningsdomaren, som, under överinseende av appellationsdomstolens rättskammare, är ansvarig för att utföra alla handlingar som är relevanta för sanningen. den sammanför alla delar av målet som de är ansvariga för eller som de är till fördel för, om utredningen förefaller vara avslutad kan han eller hon utfärda ett föreläggande om att det saknas anledning att döma i saken eller att väcka talan vid domstol. förundersökningsdomaren får inte ta upp frågan ex officio. Talan ska väckas vid allmän åklagare eller av brottsoffret inom ramen för ett klagomål som rör upprättandet av en civilrättslig talan.

Tingsrätten är vanligtvis avdelningschefen men kan finnas i andra kommuner. Det existerar den 1 januari 2017, 164 TGI.

2 Länken öppnas i ett nytt fönster förstainstansrätten

Tingsrätten (Tribunal d’instance) tar upp de konflikter mellan enskilda (tvistemål) som inte överstiger 10,000 EUR.

Det har också rättsliga befogenheter ( t.ex. Beslagen av arbete, livränta, valproblem, hyresavtal) och administrativa befogenheter. till exempel är direktören för distriktsdomstolens kansli behörig att utfärda intyg om medborgarskap.

Dessutom utövar domstolen i första instans en vårdnadshavares uppgifter (med undantag för förmyndarskap för underåriga, som har reglerats genom en lag av den 12 maj 2009 från familjedomstolen vid Tribunal de grande instance): det är därför ansvarigt för skyddet av utsatta vuxna genom att framför allt kontrollera förvaltningen av sina tillgångar.

Tingsrätten består av en eller flera domare men handläggs av en ensamdomare.

Distriktsdomstolen har i allmänhet sitt säte i distriktsdomstolens huvudstad. Det finns 307 distriktsdomstolar den 1 januari 2017.

3 Den lokala domstolen

Lokala domstolar prövar civilrättsliga tvister mellan enskilda, vars belopp understiger 4,000 EUR.

Med verkan från och med den 1 juli 2017 kommer de lokala domstolarna att avskaffas (lag nr 2011–1862 av den 13 december 2011), vars befogenheter övertas av distriktsdomstolarna.

4 Länken öppnas i ett nytt fönsterHandelsdomstolen

Handelsdomstolen behandlar tvister som rör åtaganden mellan näringsidkare, kreditinstitut eller mellan dem och tvister som rör företag eller handel mellan alla. Den har även förfaranden för företag i svårigheter.

Handelsdomstolen består av icke yrkesmässiga domare, volontärer, näringsidkare eller företagsledare. De väljs för 2 år i ett första val, och sedan 4 år efter det att det första mandatet löpt ut, av en valförsamling som består av domare och tidigare domare vid tribunalen, samt konsulatdelegater. De sistnämnda är näringsidkare eller företagsledare som väljs vart 5:e år inom ramen för handelsdomstolens behörighet. Deras uppgift är att årligen delta i valen till domare vid handelsdomstolarna.

Det finns 134 handelsdomstolar på det franska fastlandet, 7 handelskamrar i Alsace – Moselle, 9 blandade handelsdomstolar i de franska utomeuropeiska territorierna den 1 januari 2017.

Tribunal de commerce ska ha minst tre domare, om inte annat föreskrivs.

Åklagarmyndigheten företräder samhällets intressen. Han måste tala i svåra ekonomiska ärenden.

Handelsdomstolens kansli ska bestå av en justitiesekreterare, offentlig tjänsteman och en ministeriell tjänsteman.

5 Länken öppnas i ett nytt fönsterConseil de prud’hommes

Conseil de prud’hommes ansvarar för att lösa tvister mellan arbetstagare och arbetsgivare inom ramen för ett anställningsavtal (lön, arbetstid, trakasserier, sanktioner osv.). Det är en gemensam domstol bestående av domare som inte är yrkesförare och som företräder arbetsgivare och arbetstagare.

Den är indelad i 5 avsnitt (förvaltning, industri, handel och kommersiella tjänster, jordbruk, olika verksamheter). Vid lika röstetal ska Conseil de prud’hommes fungera som ordförande för en domare som utses av ordföranden för Tribunal de grande instance, i första instans.

Det finns en eller flera män per departement och minst ett råd inom distriktsdomstolens behörighetsområde.

Det finns 210 Prud herrar councils.

I samband med förnyelsen av anställningsavtal 2017 kommer ledamöterna inte längre att väljas, utan de kommer att utses på grundval av förslag från representativa fackföreningar och arbetsgivarorganisationer på grundval av deras respektive utfrågningar. De kommer att utses för en period på 4 år.

6 Länken öppnas i ett nytt fönsterSocialförsäkringsdomstolen (TASS)

Socialförsäkringsdomstolen finner konflikter mellan socialförsäkringsfonder och användare (t.ex. problem med medlemskap i en fond, tilldelning och beviljande av förmåner...).

Den består av en ordförande (domare vid Tribunal de grande instance eller arvodesdomare), en person som företräder anställda och ett ombud som företräder arbetsgivare och egenföretagare, som båda utses för 3 år av den första appellationsdomstolens ordförande, på en förteckning som inom varje domstol upprättas av den regionala direktören för ungdomsfrågor, idrott och social sammanhållning på förslag av de mest representativa fackföreningarna och arbetsgivarorganisationerna.

Det finns 114 domstolar för social trygghet.

7 Tribunalen (TCI)

Den domstol vid vilken talan väckts är behörig att avgöra tvister om en försäkrad persons invaliditet eller arbetsoförmåga, det vill säga invaliditet vid sjukdom, olycksfall i arbetet eller invaliditet vid olycksfall i arbetet eller vid olycksfall.

Den består av en ordförande (en hedersdomare eller en kvalificerad person) som utses genom ämbetets ämbetstid, en bedömare som företräder anställda och ett företag som företräder arbetsgivare eller egenföretagare (båda har utsetts för 3 år av den första ordföranden för appellationsdomstolen inom vars domkrets domstolen har sitt säte, på en förteckning som utarbetats av den regionala direktören för ungdomsfrågor, idrott och social sammanhållning, på förslag av de mest representativa branschorganisationerna).

Det finns 26 domstolar som handlägger frågor om bristande rättslig handlingsförmåga.

Från och med den 1 januari 2019 kommer TASS, informations- och kommunikationsteknik och en del av de sociala biståndskommittéerna (CDA) att överföras till distriktsdomstolarnas sociala knutpunkter. Dessa specialdomstolar kommer sedan att avskaffas.

8 Länken öppnas i ett nytt fönsterEuropeiska unionens domstol vid arrende på landsbygden

Den gemensamma domstolen för arrendeavtal har behörighet att pröva tvister mellan arrendatorer och arrendatorer som arrenderar ut eller arrenderar ut arrendatorer, arrendering av boskap, markarrendeavtal, leasingavtal, leasingavtal, arrenden på mark som används för betesgång samt avtal om användning av mark för betesdrift.

Nämndens domare ska vara ordförande i den gemensamma domstolen för arrendeavtal. Den biträds av 4 personer som inte är yrkesförare och som väljs av sina kolleger: 2 givare och 2 personer som väljs ut på 6 år från kandidatlandshövdingen på förslag av kommittén för utarbetande av röstlängden.

I samband med förnyelsen av de gemensamma domstolarna för jordbruksarrenden under 2018 kommer bedömarna inte längre att väljas på förslag av de mest representativa yrkesorganisationerna på grundval av deras respektive utfrågningar. De kommer att utses för en period på 6 år.

Brottmålsdomstolar

1 Domstolen i fråga om storlek

Brottmålsdomstolen är behörig i fråga om brotten, det vill säga de allvarligaste brotten som kan leda till livstids fängelse i mellan 10 och år.

Det är en nationell domstol som inte är permanent. Datumen för inledande av sessioner ska fastställas varje gång det är nödvändigt. Den har emellertid ett nästan permanent säte i de viktigaste avdelningarna.

Den består av 3 yrkesdomare: en ordförande (avdelningsordförande eller rådgivare vid Court of Appeal), 2 bedömare (rådgivare vid Court of Appeal eller domare vid Tribunal de grande instance de Grande Instance de Grande Instance de Grande Instance de Paris), en uttagningskommitté (6 medborgare som utses genom lottning). Hon sitter också med i utbildningen av ungdomsdomstolen hos underåriga med jurymedlemmar, när det gäller brott som begås av minderåriga. Yrkesbedömarna sitter då på barnen.

Vissa brott som rör terrorist-, militär- eller narkotikahandel bedöms av en brottmålsdomstol som uteslutande består av yrkesdomare.

Åklagarmyndigheten företräds av en generaladvokat.

2 Tribunalen

Han är ansvarig för att döma av brott, dvs. brott som bestraffas med upp till 10 års fängelse eller böter på 3 750 EUR eller mer. han är knuten till distriktsdomstolen. Det består i princip av 3 yrkesdomare, såvida det inte finns juridiska fall av brott under ensamdomare.

Åklagarmyndigheten företräds av den allmänna åklagaren eller en av hans ställföreträdare.

3 Polisdomstolen

Den är fram till den 1 juli 2017 behörig i fråga om överträdelser av femte klass, som har sitt säte i första instans och leds av en ensamdomare. Från och med detta datum kommer han att ha behörighet att bedöma samtliga överträdelser, att han kommer att vara ledamot av Tribunal de grande instance och att han kommer att bestå av en domare vid den domstolen.

Åklagarmyndigheten företräds av den allmänna åklagaren eller en av hans ställföreträdare.

4 Den lokala domstolen

Fram till och med den 1 juli 2017 är den behörig i fråga om den första till den fjärde klassen. Den har sitt säte vid förstainstansrätten. Den ska ledas av en lokal domare, som ska besluta om det rör sig om en ensamdomare.

Den allmänna åklagarmyndighetens uppgifter utförs vanligen av en polischef. Från och med den 1 juli 2017 kommer den att avskaffas, eftersom dess befogenheter överförs till den polisdomstol som därefter kommer att knytas till Tribunal de Grande Instance.

5 Specialdomstolar

Det finns också domstolar som är specialiserade på brottmål, såsom kommersiella havsdomstolar, för närvarande 6 och behöriga att bedöma vissa maritima brott.

Domstolar i andra instans

Appellationsdomstolen ingriper i andra instans för att döma i rättsfrågor och i de fall somredan avgjorts av förstainstansrätterna.

Det består uteslutande av yrkesdomare: förste ordförande, avdelningsordförande och fullmäktigeordförande (se ovan).

Varje domstol är indelad i ett varierande antal kamrar, varav vissa är specialiserade (inom civil-, social-, handels- och straffrättsliga frågor).

Avgöranden i brottmålsdomstolar prövas efter överklagande av en annan brottmålsdomstol som utses av kassationsdomstolens brottmålskammare. Cour d’appel de Paris består av 9 jurymedlemmar.

Den nationella domstolen vid arbetsoförmögenhet och prissättning på arbetsolycksfall är appellationsdomstolens appellationsdomstol. Den lider också, i första och sista instans, av utmaningar i samband med prissättningen av arbetsolycksfallsförsäkringar. Åklagarmyndigheten företräds av Attorney General eller en av hans generaladvokater eller allmänna suppleanter.

Från och med den 1 januari 2019 kommer denna domstol också att avskaffas.

Kassationsdomstolen

Kassationsdomstolen är den högsta domstolen inom domstolsväsendet. Den är baserad i Paris. Dess uppgift är att kontrollera att domstolsbeslut och domstolar överensstämmer med rättsregler utanför en ny bedömning av de faktiska omständigheterna. Den utgör således inte en tredje nivå av behörighet, utan säkerställer enhetlig rättspraxis genom att det avslöjas ett organ som reglerar lagen och respekterar legalitetsprincipen.

Det kan hänvisas ”för yttrande” av domstolarna för att avge ett yttrande i en fråga om en ny lag som är allvarlig och utgör ett allvarligt problem i ett antal fall.

Det är främst fråga om ett överklagande, ”ett överklagande i en rättsfråga”, som utövas av en person som har blivit föremål för ett rättsligt avgörande, eller av den allmänna åklagarmyndigheten.

Det rör sig i första hand om överklagande, ”överklagande av en rättsfråga”, som utövas av en person som har blivit föremål för ett rättsligt avgörande, eller av den allmänna åklagarmyndigheten.

När förstainstansrätten anser att det omtvistade beslutet inte fattades i enlighet med rättsreglerna, så ”brytpunkter” beslutet. Målet hänskjuts därefter till en domstol för förnyad prövning.

Om så inte är fallet, ska överklagandet ogillas, vilket innebär att det omtvistade beslutet blir definitivt.

Den kan undantagsvis upphäva en begäran om förhandsavgörande när överklagandet av en rättsfråga inte innebär att det ankommer på domstolen att slutligt avgöra målet i sak. Den kan också, i tvistemål, avgöra målet i sak om det är förenligt med en god rättskipning att göra det i straffrättsliga förfaranden, utan att göra någon hänvisning till denna domstol, för det fall att de faktiska omständigheter som har fastställts vara absoluta och prövas av den domstol som prövar målet i sak gör det möjligt för den domstolen att tillämpa en lämplig rättsregel.

Kassationsdomstolen är indelat i avdelningar (tre civila avdelningar, en handelskammare, en socialkammare, en brottmålskammare), som var och en består av domare från huvudkontoret, en ordförande och rådgivare. Beroende på målets art kan den agera på en gemensam avdelning som består av minst tre avdelningar eller i en ordinarie avdelning (den första ordföranden, ordförandena och ledamöterna i kammaren samt en ledamot av varje avdelning).

Åklagarmyndigheten företräds av Attorney General och generaladvokaterna.

Juridiska databaser

De rättsliga databaserna i Frankrike är en tjänst för radio och TV i allmänhetens tjänst på Internet. I Länken öppnas i ett nytt fönsterLégifrance finns således kassationsdomstolens och appellationsdomstolarnas domar:

 • på grundval av CASST:s underlag för kassationsdomstolens domar,
 • på grundval av de nya domarna
 • på grundval av ”CAPP-metoden” för appellationsdomstolarnas domar.

Är tillgången till databasen kostnadsfri?

Ja, tillgången till banken är gratis.

Kort innehållsbeskrivning

Domarna finns tillgängliga på franska och några domaröversätts också till engelska, arabiska och mandarin.

 • CASS har en stock av 120 000 beslut och ett årligt flöde på 2100.
 • INCA-databasen innehåller 246 000 beslut och ett årligt flöde av 10 000 beslut.
 • Databasen CATPP innehåller 19 000 beslut och ett årligt flöde av 20 000 beslut.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterDomstolarnas behörighet – Frankrike


Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Senaste uppdatering: 30/10/2019