Almindelige domstole - Kroatien

Obnovi

Stran je strojno prevedena in njena kakovost ni zajamčena.

Kakovost prevoda je: nezanesljiva

Ali menite, da je ta prevod koristen?De almindelige domstole er kommunale og amtslige domstole.

Byretter

 1. bilæggelse af tvister i forbindelse med tvister i forbindelse med tvister i forbindelse med tvister og fuldbyrdelse
 2. afvikling af boet, tingbøger og tingbøger
 3. behandle andre straffesager end dem, hvor den anden rets kompetence er fastlagt ved lov
 4. behandle overtrædelsessager, bortset fra sager, hvor det andet organs faktiske kompetence er fastlagt ved lov
 5. de træffer afgørelse om anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske retsafgørelser og afgørelser truffet af andre myndigheder, der er anerkendt i den stat, hvor dommen er afsagt,
 6. de deltager i international retshjælp i sager under deres jurisdiktion
 7. varetage det retlige samarbejde med Den Europæiske Unions medlemsstater i forbindelse med procedurer, der henhører under dens kompetence
 8. de udfører også andre opgaver, der er fastsat ved lov.

Link åbner i nyt vindueRepublikken Kroatiens kommunale domstole

County courts (županijski sudovi)

 1. de skal behandle klager over afgørelser truffet af de kommunale domstole, medmindre andet er fastsat ved lov.
 2. behandle sager ved første instans, når deres kompetence er fastsat ved lov
 3. indlede en efterforskning og en disciplinær forfølgning for disciplinærsager og træffe afgørelse om lovovertrædelsen i første instans, hvis det kræves i henhold til lovgivningen
 4. de træffer afgørelse om klager over afgørelser i disciplinærsager af en sådan art, at de er urimelige i forbindelse med udøvelsen af de opgaver, der varetages af notarer, når dette er fastsat ved lov.
 5. de deltager i international retshjælp i sager under deres jurisdiktion
 6. de udfører internationalt retligt samarbejde med Den Europæiske Unions medlemsstater i sager inden for deres jurisdiktion med undtagelse af overtrædelsessager.
 7. at fuldbyrde en udenlandsk strafferetlig afgørelse
 8. de udfører også andre opgaver, der er fastsat ved lov.

Link åbner i nyt vindueCounty courts i Kroatien


Dette er en maskinoversat udgave af indholdet. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Sidste opdatering: 29/10/2019