Agħlaq

IL-VERŻJONI BETA TAL-PORTAL ISSA HI DISPONIBBLI!

Żur il-verżjoni BETA tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika u agħtina l-feedback dwar l-esperjenza tiegħek!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Обикновени съдилища - Хърватия

Din il-paġna ġiet tradotta awtomatikament u l-kwalità tagħha ma tistax tkun garantita.

Il-kwalità ta' din it-traduzzjoni ġiet evalwata bħala: mhux affidabbli

Taħseb li din it-traduzzjoni hi utli?Обикновените съдилища са общинските и окръжните съдилища.

Общински съдилища

 1. уреждане на спорни, безспорни и изпълнителни дела;
 2. да решават наследственото имущество, поземлените регистри и поземлените регистри;
 3. разглежда наказателни дела, различни от тези, за които съдът е установил компетентността на другия съд;
 4. разглежда делата за нарушения, с изключение на тези, за които законът предвижда ефективна компетентност на другия орган;
 5. те вземат решения относно признаването и изпълнението на чуждестранни съдебни решения и решения на други органи, признати в държавата на правото относно съдебни решения,
 6. те са ангажирани в международна правна помощ по производства в рамките на тяхната юрисдикция,
 7. изпълнява задачи за съдебно сътрудничество с държавите — членки на Европейския съюз, в рамките на своите правомощия;
 8. освен това те изпълняват и други задачи, определени от закона.

Връзката отваря нов прозорецОбщински съдилища на Република Хърватия

Жупанийски (окръжни) съдилища (županijski sudovi)

 1. те разглеждат жалбите срещу решенията на общинските съдилища, освен ако законът не предвижда друго,
 2. разглеждат делата на първа инстанция, когато компетентността им е предвидена от закона,
 3. да провежда разследване и да извършва нотариални действия във връзка с дисциплинарни нарушения и да взема решения относно престъплението на първа инстанция, когато това се изисква от закона,
 4. те се произнасят по жалби срещу решения по дисциплинарни производства поради несправедливост при упражняването на функциите на нотариус, когато това е предвидено в закон,
 5. те са ангажирани в международна правна помощ по производства в рамките на тяхната юрисдикция,
 6. извършват международни дейности за съдебно сътрудничество с държавите — членки на Европейския съюз, в производства под тяхна юрисдикция, с изключение на производства за установяване на неизпълнение на задължения,
 7. изпълнение на чуждестранно наказателно решение;
 8. освен това те изпълняват и други задачи, определени от закона.

Връзката отваря нов прозорецОкръжни съдилища в Хърватия


Това е машинен превод на съдържанието. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Последна актуализация: 29/10/2019