Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Gewone rechtbanken - Kroatië

Ta strona została przetłumaczona maszynowo – nie ma więc gwarancji co do jakości tłumaczenia.

Jakość tłumaczenia została oceniona jako: niedostateczna

Czy to tłumaczenie okazało się przydatne?De gewone rechtbanken zijn de gemeentelijke en provinciale rechtbanken.

Gemeentelijke rechtbanken

 1. het beslechten van litigieuze, niet-litigieuze en handhavingszaken;
 2. de nalatenschap van de landregisters, de kadasters en de kadasters op te lossen;
 3. behandelen van andere strafzaken dan die waarvoor de bevoegdheid van de andere rechtbank bij wet is vastgesteld;
 4. behandelt de inbreukgevallen, met uitzondering van de gevallen waarvoor de effectieve jurisdictie van de andere instantie bij wet is vastgesteld;
 5. zij beslissen over de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse beslissingen en beslissingen van andere autoriteiten die in de wetgeving inzake rechterlijke beslissingen zijn erkend,
 6. betrokken zijn bij internationale rechtsbijstand in procedures die onder hun bevoegdheid vallen,
 7. in het kader van haar bevoegdheden taken op het gebied van justitiële samenwerking met de lidstaten van de Europese Unie uit te voeren;
 8. zij voeren ook andere taken uit die bij wet zijn vastgesteld.

De link wordt in een nieuw venster geopend.De gemeentelijke rechtbanken van de Republiek Kroatië

Districtsrechtbanken (županijski sudovi)

 1. zij behandelen de rechtsmiddelen tegen beslissingen van de gemeentelijke rechtbanken, tenzij bij wet anders is bepaald,
 2. zaken in eerste aanleg behandelen wanneer hun bevoegdheid bij wet is voorgeschreven,
 3. het voeren van een onderzoeks- en notariële tuchtprocedure wegens tuchtrechtelijke overtredingen en het bepalen van het in eerste aanleg strafbaar gestelde feit, indien zulks bij de wet is voorgeschreven;
 4. in geval van een beroep tegen een beslissing in een tuchtprocedure wegens oneerlijkheid bij de uitoefening van de functie van notaris, indien daarin bij de wet is voorzien,
 5. betrokken zijn bij internationale rechtsbijstand in procedures die onder hun bevoegdheid vallen,
 6. zij voeren internationale justitiële samenwerking met de lidstaten van de Europese Unie in een onder hun bevoegdheid vallende procedure, met uitzondering van zaken betreffende inbreuken,
 7. de tenuitvoerlegging van een buitenlandse strafrechtelijke beslissing;
 8. zij voeren ook andere taken uit die bij wet zijn vastgesteld.

De link wordt in een nieuw venster geopend.Districtsrechtbanken in Kroatië


Deze tekst is automatisch vertaald. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van de vertaling.

Laatste update: 29/10/2019