Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Všeobecné súdy - Chorvátsko


Všeobecné súdy sú obecné a okresné súdy.

Obecné súdy

 1. zaoberajú sa sporovými konaniami a nesporovými konaniami a prípadmi týkajúcimi sa vymáhania;
 2. zaoberajú sa prípadmi týkajúcimi sa dedičstva a prípadmi týkajúcimi sa katastra nehnuteľností a spravujú kataster nehnuteľností;
 3. zaoberajú sa trestnými prípadmi okrem prípadov, v prípade ktorých je zákonom stanovená právomoc iného súdu;
 4. zaoberajú sa prípadmi prečinov okrem prípadov, v prípade ktorých je zákonom stanovená právomoc iného súdu.
 5. rozhodujú o uznávaní a výkone rozsudkov zahraničných súdov a rozhodnutí iných orgánov, ktoré sú rovnocenné so súdnymi rozhodnutiami v krajine, v ktorej boli vydané;
 6. vykonávajú úlohy týkajúce sa medzinárodnej právnej pomoci v konaniach v rámci svojej právomoci;
 7. zapájajú sa do justičnej spolupráce s členskými štátmi EÚ v záležitostiach v rámci ich právomoci;
 8. vykonávajú ďalšie úlohy stanovené zákonom.

Odkaz sa zobrazí v novom okneObecné súdy v Chorvátskej republike

Krajské súdy

 1. zaoberajú sa odvolaniami proti rozhodnutiam obecných súdov, ak zákon neustanovuje inak;
 2. zaoberajú sa prípadmi v prvom stupni, ak je ich právomoc stanovená zákonom;
 3. vykonávajú vyšetrovanie a notárske disciplinárne konania v disciplinárnych priestupkoch a rozhodujú o týchto priestupkoch v prvom stupni, ak je tak stanovené zákonom;
 4. rozhodujú o odvolaniach proti rozhodnutiam vydaným v disciplinárnom konaní na neprofesionálne správanie notára, ak je tak stanovené zákonom;
 5. vykonávajú úlohy týkajúce sa medzinárodnej právnej pomoci v konaniach v rámci svojej právomoci;
 6. zapájajú sa do medzinárodnej justičnej spolupráce s členskými štátmi EÚ v rámci svojej právomoci, okrem prípadov prečinov;
 7. zabezpečujú výkon zahraničných rozsudkov;
 8. vykonávajú ďalšie úlohy stanovené zákonom.

Odkaz sa zobrazí v novom okneOkresné súdy v Chorvátskej republike


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 15/04/2020