Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Allmänna domstolar - Kroatien


De allmänna domstolarna utgörs av distriktsdomstolar och regiondomstolar.

Distriktsdomstolar

 1. avgör tvistemål, rättsvårdsärenden och mål som rör verkställighet,
 2. avgör mål som rör arv och fastighetsregistrering, och för fastighetsregister,
 3. avgör brottmål, förutom mål där en annan domstol enligt lag har materiell behörighet,
 4. avgör mål som rör mindre förseelser, förutom mål där en annan domstol enligt lag har materiell behörighet,
 5. avgör frågor som rör erkännande och verkställighet av utländska domstolsavgöranden och beslut från andra organ som kan likställas med domstolsavgöranden i det land de utfärdades,
 6. utför uppgifter i samband med internationell rättshjälp i mål som omfattas av deras behörighet,
 7. deltar i rättsligt samarbete med andra EU-medlemsstater i frågor som omfattas av deras behörighet,
 8. utför andra arbetsuppgifter som föreskrivs i lag.

Länken öppnas i ett nytt fönsterDistriktsdomstolar i Kroatien

Regiondomstolar

 1. avgör överklaganden av avgöranden från distriktsdomstolar, om inte annat föreskrivs i lag,
 2. avgör mål i första instans när de tilldelats sådan behörighet i lag,
 3. genomför utredningar och disciplinförfaranden när notarier har begått disciplinära förseelser och fattar beslut om dessa förseelser i första instans, om detta föreskrivs i lag,
 4. avgör överklaganden av beslut i disciplinära förfaranden till följd av en notarius publicus oprofessionella beteende, om detta föreskrivs i lag,
 5. utför uppgifter i samband med internationell rättshjälp i mål som omfattas av deras behörighet,
 6. deltar i internationellt rättsligt samarbete med andra EU-medlemsstater i frågor som omfattas av deras behörighet, förutom i mål som rör mindre förseelser,
 7. verkställer utländska brottmålsdomar,
 8. utför andra arbetsuppgifter som föreskrivs i lag.

Länken öppnas i ett nytt fönsterRegiondomstolar i Kroatien


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 28/04/2020