Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Obecné soudy - Irsko

Denne side er blevet maskinoversat. Der gives ingen garanti for oversættelsens kvalitet.

Oversættelsens kvalitet er blevet vurderet som: middel

Er oversættelsen nyttig?

Tento oddíl podává informace o organizaci obecných soudů v Irsku.


Obecné soudy

Soudní systém v Irsku má svůj původ v ústavě z roku 1922, která upravovala zřízení nových soudů, jež nahradily soudy vzniklé v době britské správy. Nové soudy byly zřízeny v roce 1924 na základě zákona o soudech z roku 1924, který stanovil právní základ soudního systému.

Tyto soudy byly zřízeny podle zákona o soudech (zřízení a Ústava) z roku 1961, podle čl. 34 ústavy přijaté irskými občany v roce 1937. Odvolací soud byl zřízen dne 29. října 2014 po referendu konaném v roce 2013.

Články 34 až 37 ústavy řeší obecně výkon spravedlnosti. Čl. 34 odst.1 stanoví, že „spravedlnost má být vykonávána soudy zřízenými zákonem“. Ústava popisuje strukturu soudního systému, který tvoří soud konečného opravného prostředku, nejvyšší soud, odvolací soud, který je příslušný jak v trestních, tak v občanskoprávních věcech, a soudy prvního stupně, které zahrnují vrchní soud s plnou soudní příslušností ve všech trestních a občanských věcech a soudy s omezenou jurisdikcí, obvodní soud a okresní soud organizované na regionální úrovni.

Civilní soudy

Nejvyšší soud

Významné změny byly provedeny v odvolacím řízení Odkaz se otevře v novém okně. Nejvyššího soudu s účinností od 28. října 2014 po třicáté třetí změně Ústavy, která založila odvolací soud. Nejvyšší soud má ode dne zahájení řízení o kasačním opravném prostředku svou pravomoc rozhodovat o kasačním opravném prostředku.

  1. z rozhodnutí odvolacího soudu, pokud je nejvyšší soud přesvědčen, že se rozhodnutí týká věcí s veřejným významem nebo v zájmu spravedlnosti, je nezbytné, aby bylo podáno odvolání k nejvyššímu soudu, a
  2. High Court (Vrchní soud), pokud je nejvyšší soud přesvědčen o tom, že existují výjimečné okolnosti odůvodňující jeho přímý opravný prostředek – což je podmínka pro to, aby Supreme Court byl spokojen, je existence jednoho nebo obou následujících faktorů – rozhodnutí se týká věcí s významem pro veřejnost; zájmy spravedlnosti.

Kasační opravné prostředky High Court (Vrchní soud), který by před tím, než byl změněn třetí pozměňovací návrh, byly Nejvyšším soudem předloženy Soudnímu dvoru, s výjimkou případů, kdy Nejvyšší soud připustil, že kasační opravný prostředek splňuje prahovou hodnotu stanovenou v čl. 34.5.4° Ústavy. Kromě toho jsou právní otázky, které dříve mohly být postoupeny Circuit Court (Circuit Court) k rozhodnutí Nejvyššímu soudu (dále jen „Supreme Court“), určitelné Court of Appeal.

Třiceti třetím pozměňovacím návrhem se netýkala původní jurisdikce nejvyššího soudu, která ve svém důsledku spočívá v plnění funkce podle čl. 26 Ústavy. Čl. 26 stanoví, že nejvyšší soud má pravomoc rozhodnout, zda je návrh zákona (nebo jeho ustanovení či ustanovení), který byl schválen oběma komorami parlamentu Oireachtas a předložen prezidentovi Irska k jeho podpisu před přijetím zákona, v rozporu s ústavou, v souvislosti s tím, že věc je předložena soudu předsedou. Nejvyšší soud je příslušný rozhodovat o otázce, zda je prezident trvale neschopen vykonávat svou funkci.

Soud obvykle zasedá se třemi nebo pěti soudci a výjimečně se skládá ze sedmi soudců. Při projednávání věcí týkajících se ústavní platnosti zákona Oireachtas (parlament) Ústava stanoví, že soud se skládá z nejméně pěti soudců. Tento požadavek platí i v případě, kdy je Soudní dvůr požádán o stanovisko k platnosti zákona, který přijal irský Oireachtas, pokud jej předložil prezident Irska na základě čl. 26 ústavy. Rovněž je zapotřebí nejméně pěti soudců, pokud by Soudní dvůr musel v souladu s čl. 12 Ústavy určit, zda je předseda trvale nezpůsobilý. Nejvyšší soudce nebo soudce Nejvyššího soudu může sám rozhodovat o určitých předběžných a procesních žalobách.

Odvolací soud

Odvolací soud byl zřízen dne 29. října 2014 po referendu konaném v roce 2013. Stejně jako u jiných vyšších soudů je příslušnost Soudního dvora svěřena ústavou a některými právními předpisy. Nachází se ve stupni řízení o kasačním opravném prostředku mezi High Court a nejvyšším soudem.

Soudní dvůr má pravomoc rozhodovat o kasačních opravných prostředcích u Vrchního soudu, které by před třiceti třemi změnami ústavy byly Nejvyšším soudem vyslechnuty. Výjimky jsou případy, ve kterých Nejvyšší soud připustil, že kasační opravný prostředek splňuje prahovou hodnotu stanovenou v čl. 34.5.4 Ústavy. Soudní dvůr může projednávat odvolání z případů, které byly projednávány u Vrchního soudu, ohledně otázky, zda je zákon ústavní povahy, či nikoli. Ústava stanoví, že žádné právní předpisy nemohou být přijaty za účelem omezení pravomoci odvolacího soudu.

Court of Appeal se skládá z předsedy a devíti řádných soudců. Předseda Nejvyššího soudu a předseda Nejvyššího soudu jsou soudci odvolacího soudu z moci úřední. Soud může zasedat v odborech tří soudců. Některé z předběžných a procesních žalob mohou být podány samotným předsedou nebo jiným soudcem nominovaným předsedou.

Vrchní soud (High Court)

Podle ústavy má High Court úplnou příslušnost a pravomoc rozhodovat o všech otázkách a otázkách, ať právních či faktických, občanských nebo trestních. Vrchní soud má výhradní příslušnost projednávat věci týkající se osvojení dětí a žádostí o extradici. Příslušnost Vrchního soudu zahrnuje rozhodování o platnosti jakéhokoli zákona s ohledem na příslušná ustanovení ústavy (s výjimkou zákona, s nímž se již prezident Irska obrátil na Nejvyšší soud). Většinu případů projednávaných Vrchním soudem rozhoduje samosoudce, přestože zákon obsahuje ustanovení, podle nějž některé záležitosti, jako jsou žaloby pro pomluvu, napadení nebo neoprávněné omezení osobní svobody, projednává soudce spolu s porotou. Výjimečně důležité případy mohou projednávat dva nebo více soudců zasedajících jako senát Vrchního soudu (Divisional Court).

Vrchní soud působí jako odvolací soud proti rozhodnutím obvodního soudu v občanskoprávních sporech. Vedle této příslušnosti k projednávání odvolání proti rozhodnutím obvodního soudu v občanskoprávních záležitostech je Vrchní soud rovněž oprávněn přezkoumávat rozhodnutí veškerých nižších tribunálů, a to vydáním soudních příkazů „mandamus“ (příkaz provést určitý úkon), „prohibition“ (soudní zákaz) a „certiorari“ (příkaz projednat případ u soudu vyššího stupně). Tyto příkazy se nezabývají věcnou stránkou rozhodnutí, ale otázkou, zda byla překročena soudní pravomoc.

Vrchní soud může rozhodnout o právní otázce, již mu předložil okresní soud. Projednává též žádosti o propuštění na kauci, pokud byl obviněný obviněn z trestného činu vraždy, nebo pokud usiluje o změnu podmínek uložených okresním soudem.

Vrchní soud zasedá běžně v Dublinu, kde projednává žaloby v originální příslušnosti. Zasedá rovněž v řadě místních poboček, kde projednává žaloby v originální příslušnosti o odškodnění v případě újmy na zdraví a zranění s následkem smrti. Vrchní soud pro obvod (The High Court on Circuit) projednává odvolání proti rozhodnutím obvodního soudu ve svých místních pobočkách.

Obvodní soud (Circuit Court)

Příslušnost Odkaz se otevře v novém okně. obvodního soudu k projednávání občanskoprávních sporů je omezená, nesouhlasí-li všichni účastníci řízení jinak; v takovém případě je příslušnost tohoto soudu neomezená. Omezení příslušnosti soudu se týká zejména žalob, jejichž výše nepřesahuje 75,000 EUR (60,000 EUR na žaloby na náhradu škody na zdraví).

Obvodní soud je příslušný ve věcech dědických a ve věcech týkajících se právního titulu k nemovitostem a držby nemovitostí v případech, kdy zdanitelná hodnota nemovitosti nepřesahuje 253,95 EUR. Obvodní soud má rovněž pravomoc v řízeních v oblasti rodinného práva včetně rozluky, rozvodu, neplatnosti a odvolání u okresního soudu.

Občanskoprávní věci projednává u obvodního soudu samosoudce bez poroty. Obvodní soud působí jako odvolací soud pro odvolání proti rozhodnutím okresního soudu v občanskoprávních i trestněprávních věcech. Odvolání se projednávají formou opětovného slyšení a rozhodnutí obvodního soudu je konečné a nelze proti němu dále podat opravný prostředek.

Obvodní soud je rovněž příslušný rozhodovat o všech žádostech o nové licence na prodej alkoholu určeného ke spotřebě v provozovnách, a rozhoduje o odvolání proti rozhodnutím tribunálů, např. Ředitele pro vyšetřování rovnosti (Director of Equality Investigations).

Okresní soud

Odkaz se otevře v novém okně.Okresní soud má místní a omezenou příslušnost. V záležitostech rodinného práva je oprávněn vydávat příkazy týkající se výživného, zákazu kontaktu, opatrovnictví, přístupu a svěření do péče.

Okresní soud je příslušný projednávat občanskoprávní věci týkající se smluv, smluv o koupi na splátky nebo o prodeji na úvěr, občanskoprávních deliktů a neplacení nájemného nebo neoprávněného zadržování zboží, pokud hodnota nároku nepřesahuje 15,000 EUR. Je rovněž obecně příslušný k výkonu rozhodnutí ve věcech pohledávek vydaných jakýmkoli soudem, k řízení ve vztahu k velkému množství licenčních předpisů, např. na prodej alkoholu, a k rozhodování o žalobách ve věci úmyslných škod, pokud požadovaná částka nepřesahuje 15,000 EUR.

Okresní soud zasedá v místech v celé zemi ve 24 oblastech tvořících Dublin Metropolitan District a 23 dalších oblastí. Obecně závisí pobočka, kde se spor projednává, na místě, kde byla uzavřena smlouva nebo kde má odpůrce trvalé bydliště nebo kde podniká, nebo, v případech týkajících se licencí, v místě, kde se nachází licencované prostory.

Trestní soudy

Nejvyšší soud

Nejvyšší soud se zabývá odvoláním ze strany Court of Appeal v případech, kdy se jedná o právní otázku výjimečného veřejného významu.

Odvolací soud

Court of Appeal byl podle odvolacího soudu č. 2014 pověřen odvolacím soudem, který byl dříve odvolacím soudem uplatněn.

O odvolání u osob odsouzených na základě obžaloby u obvodního soudu nebo hlavního trestního soudu, kteří obdrží od soudce soudu osvědčení, že případ je vhodný pro odvolání, je nyní Court of Appeal. Je-li toto osvědčení zamítnuto, může odvolací soud v rámci odvolání proti tomuto zamítnutí podat opravný prostředek.

Kromě toho může vrchní státní zástupce podat odvolání k odvolacímu soudu z důvodu nepřiměřené odpovědnosti za výkon trestu podle zákona o trestním soudnictví z roku 1993, oddílu 2. V případě údajného justičního omylu lze podat odvolání podle § 2 trestního řádu z roku 1993.

Odvolací soud měl rovněž pravomoc rozhodovat o odvoláních vedoucích státních zástupců k otázce právních otázek vyplývajících z trestních řízení, která vedla k osvobozujícímu rozsudku. Rozhodnutí odvolacího soudu nemá vliv na rozsudek o osvobozeném rozsudku v takových případech.

Odvolání vrchního státního zástupce proti osvobozujícímu rozsudku nebo proti rozhodnutí nenařídit obnovu řízení spočívá rovněž v odvolacím soudu. Court of Appeal byl podle odvolacího soudu č. 2014 pověřen odvolacím řízením, již dříve odvolacím soudem vykonával Court (Court of Appeal). To znamená, že odvolání proti osobám, které byly odsouzeny soudem, nyní přísluší odvolacímu soudu.

Odvolací soud pro trestní záležitosti

Podle odvolacího soudu z roku 2014 byla odvolací příslušnost Odkaz se otevře v novém okně. trestního odvolacího soudu přenesena na odvolací soud.

Zvláštní trestní soud

Odkaz se otevře v novém okně.Zvláštní trestní soud byl zřízen pro soudní řízení u trestných činů, u kterých bylo zjištěno, že obecné soudy nejsou schopny zajistit efektivní výkon spravedlnosti a zachování veřejného klidu a pořádku. Soud zasedá s třemi soudci a bez poroty.

Hlavní trestní soud

Hlavní Odkaz se otevře v novém okně. trestní soud je trestním úsekem Vrchního soudu. Zabývá se závažnými trestnými činy, včetně trestných činů vraždy, znásilnění, vlastizrady a pirátství, a trestními řízeními podle zákona o hospodářské soutěži z roku 2002. Soud zasedá se třemi soudci a porotou.

Obvodní trestní soud (Circuit Criminal Court)

Obvodní trestní soud soudí ostatní trestné činy než ty, které mohou být projednávány Hlavním trestním soudem. Zasedá se soudcem a porotou. Zabývá se odvoláními proti rozhodnutím okresního soudu.

Okresní soud

Okresní soud se zabývá trestnými činy, o kterých lze rozhodovat ve zkráceném řízení, a některými závažnými trestnými činy. Rozhoduje samosoudce.


Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Poslední aktualizace: 30/10/2019