Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Almindelige domstole - Irland

Den originale sprogudgave af denne side engelsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

 

Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Dette afsnit indeholder oplysninger om opbygningen af de almindelige domstole i Irland.


Almindelige domstole

Domstolssystemet i Irland stammer fra forfatningen fra 1922, der indeholdt bestemmelser om oprettelse af nye domstole til erstatning for dem, der blev oprettet under den britiske administration. Nye domstole blev oprettet i 1924 i medfør af lov om domstolene af 1924 (Courts of Justice Act, 1924), hvormed retsgrundlaget for et domstolssystem blev etableret.

De nuværende domstole blev oprettet ved lov om domstole (oprettelse og sammensætning) fra 1961 (Courts (Establishment and Constitution) Act 1961) i henhold til art. 34 i forfatningen vedtaget af det irske folk i 1937.

Forfatningens art. 34-37 vedrører retsplejen generelt. I art. 34, stk. 1, er det fastlagt, at "Domstole nedsat ved lov forvalter retsplejen". I forfatningen skitseres domstolssystemets struktur, som består af en øverste appelinstans, Supreme Court, og domstole i første instans, der omfatter en High Court med fuld kompetence i straffesager og civile sager, og domstole med begrænset kompetence, Circuit Court og District Court, der udøver deres virksomhed på regionalt plan.

Civile domstole

Supreme Court

Link åbner i nyt vindueSupreme Court er appeldomstol for alle afgørelser, der træffes af High Court. Supreme Court har også kompetence til at behandle en appel fra Court of Criminal Appeal (strafferetlig appeldomstol), hvis Court of Criminal Appeal eller statsadvokaten finder, at sagen omhandler et retligt spørgsmål af ekstraordinær betydning for offentligheden, og at det i offentlighedens interesse er ønskeligt, at der iværksættes appel til Supreme Court. Den kan også afgøre et spørgsmål af retlig karakter, som Circuit Court har forelagt den. Supreme Court har beføjelser til at træffe afgørelse om, hvorvidt et lovforslag (eller en eller flere bestemmelser heri), der er blevet vedtaget af begge kamre i Oireachtas (parlamentet) og forelagt præsidenten til underskrift inden ophøjelse til lov, er i strid med forfatningen, hvis Irlands præsident forelægger spørgsmålet for Supreme Court. Den kan træffe afgørelse, hvis der rejses spørgsmål om, hvorvidt præsidenten varigt er ude af stand til at bestride sit embede.

Appeller eller andre sager bliver behandlet og afgjort af fem dommere i Supreme Court, medmindre retspræsidenten bestemmer, at en appel eller en sag (bortset fra forfatningsrelaterede sager) skal behandles og afgøres af tre dommere. Retten kan sættes i flere afdelinger samtidig.

High Court

I henhold til forfatningen har Link åbner i nyt vindueHigh Court fuld kompetence i og beføjelser til at afgøre alle sager og spørgsmål, retlige såvel som faktiske og civile såvel som strafferetlige. High Court har enekompetence til at pådømme sager vedrørende adoption af børn og vedrørende udleveringsbegæringer. Spørgsmål om enhver lovs forenelighed med forfatningens bestemmelser henhører under High Courts beføjelser (undtagen love, som Irlands præsident allerede har forelagt Supreme Court). De fleste retssager for High Court behandles af en enkelt dommer, selv om der er lovhjemmel til at behandle visse sager, som f.eks. injuriesager, sager om overfald eller uretmæssig frihedsberøvelse, for en dommer og en jury. Sager af ekstraordinær betydning kan prøves af to eller flere dommere i Divisional Courts.

High Court fungerer som appeldomstol for Circuit Court i civile spørgsmål. Bortset fra dens funktion som appeldomstol i civile appelsager fra Circuit Court har High Court ligeledes beføjelser til at prøve afgørelser fra alle retter af lavere instans ved at anordne de særlige retsmidler mandamus, prohibition og certiorari. Disse forholdsregler vedrører ikke den materielle rigtighed af den afgørelse, som de lavere instanser har truffet, men derimod spørgsmålet om, hvorvidt der foreligger kompetenceoverskridelser.

High Court kan afgøre retlige spørgsmål forelagt af District Court. Den behandler også anmodninger om løsladelse mod kaution i de tilfælde, hvor en person er blevet tiltalt for mord, eller hvor den tiltalte ønsker at anmode om ændring af de betingelser, som District Court har pålagt ham.

High Court sættes almindeligvis i Dublin, hvor den behandler sager i første instans. Den sættes ligeledes en række steder i provinsen, hvor den behandler sager i første instans om erstatning i forbindelse med personskade eller dødsulykker. High Court on Circuit fungerer som appeldomstol for Circuit Court i provinsen.

Circuit Court

Link åbner i nyt vindueCircuit Court er en domstol med begrænset kompetence i civile sager, medmindre der er enighed mellem alle sagens parter, i hvilket tilfælde domstolen har ubegrænset kompetence. Den behandler krav i sager om kontrakter, leje- eller kreditkøbsaftaler og i sager om erstatning uden for kontrakt til en værdi af op til 38 092,14 EUR.

Circuit Court har kompetence i sager vedrørende testamenters gyldighed og i sager vedrørende eje eller leje af fast ejendom, hvor ejendommens skattepligtige værdi ikke overstiger 253,95 EUR. Circuit Court har kompetence i familieretlige sager, herunder sager, der vedrører separation, skilsmisse, omstødelse af ægteskab og appeller fra District Court.

Civile sager bliver i Circuit Court prøvet af en dommer uden en jury. Circuit Court fungerer som appeldomstol for District Court i såvel civile som strafferetlige spørgsmål. Behandlingen af appelsager sker i form af en ny domsforhandling, og Circuit Courts afgørelse er endelig og kan ikke appelleres.

Circuit Court behandler ligeledes alle sager vedrørende ansøgning om spiritusbevilling og fungerer som appeldomstol for afgørelser fra styrelser og nævn som f.eks. Director of Equality Investigations (ligebehandlingsnævnet).

District Court

Link åbner i nyt vindueDistrict Court har lokal og begrænset kompetence. I familieretlige sager har den beføjelse til at træffe afgørelser om underholdsbidrag, polititilhold, forældremyndighed, samværsret og faderskab.

District Court har kompetence til at prøve civile sager, der udspringer af kontrakter, leje- eller kreditkøbsaftaler, sager vedrørende erstatning uden for kontrakt og huslejerestancer eller uretmæssig tilbageholdelse af varer, hvor kravets værdi ikke overstiger 6 348,69 EUR. Den har også kompetence i forbindelse med almindelig fuldbyrdelse af alle domstoles retsafgørelser vedrørende gældsforpligtelser, i forbindelse med en lang række bevillingsbestemmelser, f.eks. vedrørende salg af alkohol og i forbindelse med krav om erstatning for hærværk, hvor kravet ikke overstiger 6 348,69 EUR.

Der findes District Courts over hele landet, i 24 Districts. Generelt behandles en sag det sted, hvor kontrakten blev indgået, eller hvor sagsøgte har bopæl eller udøver sin virksomhed, eller – i bevillingssager – hvor de lokaler, som bevillingsansøgningen omhandler, er beliggende.

Domstole der træffer afgørelse i straffesager

Supreme Court

Link åbner i nyt vindueSupreme Court behandler appeller fra Court of Criminal Appeal i sager, hvor et retligt spørgsmål af ekstraordinær offentlig betydning rejses.

Court of Criminal Appeal

Link åbner i nyt vindueCourt of Criminal Appeal behandler appeller, der iværksættes af personer, der er dømt efter tiltalerejsning ved Circuit Court, Central Criminal Court eller Special Criminal Court.

Special Criminal Court

Link åbner i nyt vindueSpecial Criminal Court blev oprettet med det formål at behandle lovovertrædelser, hvor det bestemmes, at de almindelige domstole er uegnede til at sikre en effektiv retspleje og opretholdelse af offentlig ro og orden. Domstolen sættes af tre dommere og ingen jury.

Central Criminal Court

Link åbner i nyt vindueCentral Criminal Court er afdelingen for straffesager under High Court. Den behandler sager om alvorlig kriminalitet, herunder mord, voldtægt, forræderi og piratvirksomhed samt straffesager under konkurrenceloven fra 2002. Domstolen er sat med en dommer og en jury.

Circuit Criminal Court

Circuit Criminal Court behandler andre lovovertrædelser end dem, der kan behandles af Central Criminal Court. Domstolen sættes af en dommer og en jury. Den behandler appeller fra District Court.

District Court

Link åbner i nyt vindueDistrict Court behandler mindre alvorlige lovovertrædelser (navnlig overtrædelser af speciallovgivningen) og visse forbrydelser. Den sættes kun af en enkelt dommer.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 28/03/2017