Fermer

LA VERSION BÊTA DU PORTAIL EST DISPONIBLE!

Consultez la version bêta du portail européen e-Justice et faites-nous part de votre expérience!

 
 

Chemin de navigation

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Všeobecné súdy - Írsko

Cette page a été traduite automatiquement: sa qualité ne peut pas être garantie.

La qualité de cette traduction a été évaluée comme: mauvaise

Estimez-vous que cette traduction est utile?

V tejto časti nájdete informácie o organizácii všeobecných súdov v Írsku.


Všeobecné súdy

Systém súdov v Írsku má svoj pôvod v ústave z roku 1922, ktorou sa ustanovilo zriadenie nových súdov ako náhrady za súdy pôsobiace v dobe britskej správy. Nové súdy boli zriadené v roku 1924 v súlade so zákonom o súdnych dvoroch z roku 1924, ktorý vytvoril právny základ pre systém súdov.

Súčasné súdy boli založené na základe zákona o súdoch (zriadenie a ustanovenie) z roku 1961, v zmysle článku 34 ústavy schválenej írskymi občanmi v roku 1937. Odvolací súd bol založený 29. októbra 2014 po referende v roku 2013.

Články 34 až 37 ústavy hovoria o výkone spravodlivosti všeobecne. V článku 34 ods. 1 sa uvádza, že „spravodlivosť má byť zabezpečená prostredníctvom súdov zriadených na základe zákona“. Ústava opisuje štruktúru súdneho systému vytvoreného súdom konečného odvolania, najvyššieho súdu, odvolacieho súdu, ktorý má právomoc v trestných, ako aj občianskych veciach, a súdov prvého stupňa, medzi ktoré patrí aj najvyšší súd vo všetkých trestných a občianskoprávnych veciach a súdy s obmedzenou právomocou, obvodný súd a okresný súd organizované na regionálnom základe.

Občianske súdy

Najvyšší súd

Významné zmeny boli vykonané na odvolacom Odkaz sa zobrazí v novom okne súde najvyššieho súdu s účinnosťou od 28. októbra 2014 o tretej zmene Ústavy, ktorou sa založil odvolací súd. S účinnosťou od dňa prevádzky má najvyšší súd odvolací súd právomoc:

  1. z rozhodnutia odvolacieho súdu, ak je najvyšší súd presvedčený, že rozhodnutie zahŕňa vec všeobecného verejného významu, alebo v záujme spravodlivosti, je potrebné podať odvolanie na najvyšší súd a
  2. z rozhodnutia najvyššieho súdu, ak je najvyšší súd presvedčený, že existujú výnimočné okolnosti odôvodňujúce priame odvolanie sa na Najvyšší súd, je predpokladom toho, aby bol tento súd presvedčený, že jeden alebo oba z nasledujúcich faktorov – rozhodnutie zahŕňa vec všeobecného verejného záujmu; záujmy spravodlivosti.

Odvolanie v občianskoprávnych konaniach pred High Court, ktoré pred tridsiatym tretím dodatkom vypočul najvyšší súd, sa teraz nachádza na odvolacom súde, okrem tých prípadov, v ktorých Najvyšší súd vyhovel odvolaniu, aby sa uistil, že odvolanie spĺňa prahovú hodnotu stanovenú v článku 34.5.4° ústavy. Okrem toho otázky práva, ktoré by okresný súd mohol postúpiť na rozhodnutie najvyššiemu súdu (ďalej len „uvedený prípad“), sú teraz určiteľné odvolacím súdom.

Tretia zmena nemá vplyv na pôvodnú právomoc najvyššieho súdu, ktorá v skutočnosti pozostáva z funkcie podľa článku 26 ústavy. V článku 26 sa stanovuje, že Najvyšší súd má právomoc rozhodnúť, či zákon (alebo akékoľvek ustanovenie alebo jeho ustanovenia), ktorý schválili obe snemovne parlamentu a predložil prezidentovi Írska na podpis pred jeho prijatím do zákona, je v tejto veci v rozpore s ústavou. Najvyšší súd je príslušný rozhodovať o otázke, či je prezident trvalo nespôsobilý vykonávať svoju funkciu.

Súdny dvor zasadá zvyčajne zložený z troch alebo piatich sudcov a výnimočne sedem sudcov. Pokiaľ ide o prípady týkajúce sa ústavnej platnosti aktu parlamentu (parlamentu), v ústave sa vyžaduje, aby súd pozostával z minimálne piatich sudcov. Táto požiadavka sa uplatňuje aj vtedy, keď sa od Súdneho dvora žiada, aby poskytol stanovisko k ústavnej platnosti zákona, ktorý v súlade s článkom 26 ústavy prijal írsky parlament (Oireachtas). Je tiež potrebné, aby Súdny dvor v súlade s článkom 12 ústavy určil minimálne päť sudcov bez toho, aby sa predseda stal trvalo práceneschopným. Sudca najvyššieho súdu alebo sudca najvyššieho súdu môže rozhodovať len o určitých predbežných a procedurálnych žiadostiach.

Odvolací súd

Odvolací súd bol založený 29. októbra 2014 po referende v roku 2013. Tak ako v prípade iných vyšších súdov, niektoré z právomocí odvolacieho súdu sú zverené ústavou a niektorým právnym predpisom. Je na odvolacom jurisdikčnom stupni medzi High Court a Najvyšším súdom.

Súdny dvor má právomoc rozhodovať o opravných prostriedkoch v občianskoprávnych konaniach pred High Court, ktoré pred tridsiatym treťou zmenou ústavy vypočul najvyšší súd. Výnimkami sú tie prípady, v ktorých Supreme Court vyhovel odvolaniu, aby sa uistil, že odvolanie spĺňa prahovú hodnotu stanovenú v článku 34.5.4 ústavy. Súdny dvor môže rozhodovať o opravných prostriedkoch podaných na High Court (Vrchný súd) o tom, či zákon je, alebo nie je ústavný. Ústava stanovuje, že nie je možné prijať žiadne právne predpisy obmedzujúce právomoc odvolacieho súdu.

Odvolací súd sa skladá z predsedu a deviatich sudcov. Predseda najvyššieho súdu a predseda najvyššieho súdu sú z úradnej moci sudcov odvolacieho súdu. Súdny dvor môže zasadať v senátoch troch sudcov. Niekoľko predbežných a procedurálnych návrhov môže vypočuť samotný prezident alebo iný sudca menovaný predsedom.

Vyšší súd (High Court)

Podľa ústavy má najvyšší súd plnú právomoc a právomoc rozhodovať o všetkých otázkach a otázkach, či už právnych alebo skutkových, občianskoprávnych alebo trestnoprávnych. Vyšší súd má výlučnú právomoc prejednávať záležitosti týkajúce sa osvojenia detí a žiadostí o vydanie. Právomoc Vyššieho súdu zahŕňa rozhodovanie o platnosti akéhokoľvek zákona s ohľadom na príslušné ustanovenia ústavy (s výnimkou zákona, s ktorým sa už prezident Írska obrátil na Najvyšší súd). O väčšine prípadov prejednávaných na Vyššom súde rozhoduje samosudca, aj keď zákon obsahuje ustanovenie, podľa ktorého niektoré záležitosti, ako sú žaloby za urážku na cti, napadnutie alebo obmedzovanie osobnej slobody, prejednáva sudca zasadajúci s porotou. Výnimočne dôležité prípady môžu prejednávať dvaja alebo viacerí sudcovia zasadajúci ako komora Vyššieho súdu (Divisional Court).

Vyšší súd pôsobí ako odvolací súd proti rozhodnutiam obvodného súdu v občianskoprávnych veciach. Okrem tejto právomoci na prejednávanie opravných prostriedkov proti rozhodnutiam obvodného súdu v občianskoprávnych záležitostiach je Vyšší súd tiež oprávnený preskúmavať rozhodnutia všetkých nižších súdov, a to vydaním súdnych príkazov „mandamus“ (príkaz vykonať určitý úkon), „prohibition“ (súdny zákaz) a „certiorari“ (príkaz prejednať prípad na súde vyššieho stupňa). Tieto príkazy sa nezaoberajú vecnou stránkou rozhodnutia tribunálov na nižšom stupni, ale otázkou, či bola prekročená súdna právomoc.

Vyšší súd môže rozhodnúť o právnej otázke, ktorú mu predložil okresný súd. Zaoberá sa tiež žiadosťami o prepustenie na kauciu, ak bola obvinená osoba obvinená z trestného činu vraždy alebo ak sa usiluje o zmenu podmienok uložených okresným súdom.

Vyšší súd zasadá zvyčajne v Dubline, kde prejednáva pôvodné žaloby. Zasadá aj v mnohých miestnych pobočkách, kde prejednáva pôvodné žaloby o náhradu škody v prípade ujmy na zdraví a zranenia s následkom smrti. Vyšší súd pre obvod (High Court on Circuit) prejednáva odvolania proti rozhodnutiam obvodného súdu vo svojich miestnych pobočkách.

Obvodný súd (Circuit Court)

Právomoc Odkaz sa zobrazí v novom okne obvodného súdu na prejednávanie občianskoprávnych sporov je obmedzená, ak sa nedohodnú všetci účastníci konania inak – v takom prípade je právomoc tohto súdu neobmedzená. Hranica právomoci súdu sa týka najmä opatrení, pri ktorých pohľadávka nepresahuje 75,000 EUR (60,000 EUR v prípade opatrení týkajúcich sa ujmy na zdraví).

Obvodný súd má právomoc vo veciach dedičských a vo veciach týkajúcich sa vlastníckeho nároku na nehnuteľnosť alebo prenájmu nehnuteľnosti v prípadoch, keď zdaniteľná hodnota nehnuteľnosti neprevyšuje 253,95 EUR. Obvodný súd má tiež právomoc v konaniach v oblasti rodinného práva vrátane súdnej rozluky, rozvodu, neplatnosti a opravných prostriedkov na okresnom súde.

Občianskoprávne veci prejednáva na obvodnom súde samosudca bez poroty. Obvodný súd pôsobí ako odvolací súd pre odvolania proti rozhodnutiam okresného súdu v občianskoprávnych aj trestnoprávnych veciach. Odvolania sa prejednávajú formou opätovného vypočutia a rozhodnutie obvodného súdu je konečné a nemožno sa proti nemu ďalej odvolať.

Obvodný súd má tiež právomoc rozhodovať o všetkých žiadostiach o nové licencie na predaj alkoholu určeného na spotrebu spotrebu v reštauračných a stravovacích zariadeniach a rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam súdov, napr. riaditeľa pre vyšetrovanie v oblasti rovnosti (Director of Equality Investigations).

Okresný súd (District Court)

Odkaz sa zobrazí v novom okneOkresný súd má miestnu a obmedzenú právomoc. V záležitostiach rodinného práva je oprávnený vydávať príkazy týkajúce sa vyživovacej povinnosti, zákazu kontaktu, opatrovníctva, prístupu a zverenia do starostlivosti.

Okresný súd má právomoc prejednávať občianskoprávne záležitosti týkajúce sa zmlúv, zmlúv o kúpe na splátky alebo zmlúv o predaji na úver, nárokov z mimozmluvnej zodpovednosti a neplatenia nájomného alebo neoprávneného zadržiavania tovaru, pokiaľ hodnota nároku nepresahuje 15,000 EUR. Má právomoc aj vo vzťahu k výkonu rozhodnutí vo veci pohľadávok vydaných ktorýmkoľvek súdom, právomoc vo vzťahu k veľkému množstvu licenčných predpisov, napr. na predaj alkoholu, a právomoc v rozhodovaní o žalobách vo veci úmyselne spôsobenej škody, ak požadovaná suma nepresahuje 15,000 EUR.

Okresný súd zasadá na miestach v celej krajine v 24 departmentoch zahŕňajúcich metropolitné okresné územie Dublin a 23 iných oblastí. Všeobecne závisí pobočka, kde sa spor prejednáva, od miesta, kde sa uzavrela zmluva alebo kde má odporca trvalé bydlisko alebo kde podniká, alebo, v prípadoch týkajúcich sa licencií, v mieste, kde sa nachádzajú licencované priestory.

Trestné súdy

Najvyšší súd

Najvyšší súd sa zaoberá odvolaniami na odvolacom súde v prípadoch, keď je nastolená otázka mimoriadneho verejného záujmu.

Odvolací súd

Podľa zákona o odvolacom súde z roku 2014 bola odvolaciemu súdu v predchádzajúcom konaní podaný odvolací súd.

Odvolania voči osobám odsúdeným na základe obvinenia zo strany obvodného súdu alebo ústredného trestného súdu, ktoré získajú osvedčenie zo súdneho konania o tom, že vec je vhodná na odvolanie, teraz prináleží odvolaciemu súdu. Ak je toto osvedčenie zamietnuté, môže samotný odvolací súd v rámci odvolania proti tomuto zamietnutiu udeliť povolenie na odvolanie.

Okrem toho riaditeľ prokuratúry môže podať odvolanie na Court of Appeal z dôvodu nenáležitého uplatnenia trestu podľa zákona o trestnom súdnictve z roku 1993, oddiel 2. V prípade údajného justičného omylu možno podať odvolanie podľa s. 2 zákona o trestnom konaní z roku 1993.

Odvolací súd bol tiež príslušný rozhodovať o opravných prostriedkoch, ktoré podal riaditeľ prokuratúry, pokiaľ ide o právnu otázku vyplývajúcu z trestného konania, ktorá viedla k oslobodeniu. Rozhodnutie odvolacieho súdu nemá vplyv na oslobodzujúci rozsudok v takýchto prípadoch.

Odvolanie podané riaditeľom prokuratúr proti oslobodeniu alebo proti rozhodnutiu o návrhu na obnovu konania sa podáva aj odvolaciemu súdu. Podľa zákona o odvolacom súde z roku 2014 bol odvolací súd rozhodujúci v odvolacom súde Court of Appeal (odvolací súd). Znamená to, že odvolania voči osobám, ktoré boli odsúdené súdom, sa teraz týkajú odvolacieho súdu.

Odvolací trestný súd

Podľa zákona o odvolacom súde z roku 2014 bola Odkaz sa zobrazí v novom okne odvolacia právomoc odvolacieho súdu prenesená na odvolací súd.

Špeciálny trestný súd

Odkaz sa zobrazí v novom okneŠpeciálny trestný súd bol zriadený s cieľom prejednávať trestné činy v prípade, keď sa právomoc všeobecných súdov považuje za neefektívnu na zabezpečenie účinného výkonu spravodlivosti a ochrany verejného pokoja a poriadku. Tento súd tvoria traja sudcovia bez poroty.

Ústredný trestný súd

Odkaz sa zobrazí v novom okneÚstredný trestný súd je trestnoprávnym oddelením Vyššieho súdu. Prejednáva prípady závažných trestných činov vrátane trestných činov vraždy, znásilnenia, vlastizrady a pirátstva, ako aj trestné procesy v zmysle zákona o hospodárskej súťaži z roku 2002. Tvorí ho jeden sudca a porota.

Obvodný trestný súd (Circuit Criminal Court)

Obvodný trestný súd prerokúva iné trestné činy ako tie, pre ktoré je príslušný Ústredný trestný súd. Tvorí ho jeden sudca a porota. Zaoberá sa odvolaniami proti rozhodnutiam okresného súdu.

Okresný súd

Okresný súd sa zaoberá trestnými činmi, o ktorých možno rozhodovať v skrátenom konaní (väčšinou zákonného charakteru), a niektorými závažnými trestnými činmi. Tvorí ho iba jeden sudca.


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 30/10/2019