Parastās tiesas - Īrija

Obnovit

Tento text byl přeložen strojově. Za kvalitu překladu neručíme.

Kvalita tohoto překladu byla ohodnocena známkou: špatná

Jak byste ohodnotili kvalitu tohoto překladu?

Šajā sadaļā ir sniegta informācija par Īrijas parasto tiesu organizāciju.


Vispārējās tiesas

Īrijas tiesu sistēmas pirmsākumi meklējami 1922. gada Konstitūcijā, kurā bija paredzēta jaunu tiesu izveide, lai aizstātu tos, kas ir mainījušies Lielbritānijas administrācijas laikā. 1924. gadā tika izveidotas jaunas tiesas saskaņā ar 1924. gada Tiesu likumu, ar ko noteica tiesu sistēmas juridisko pamatu.

Saskaņā ar 1961. gadā Īrijas tautas pieņemto Konstitūcijas 34. pantu šīs tiesas izveidoja 1937. gada tiesu (Uzņēmējdarbības un konstitūcijas) likums. Pēc 2014. gada referenduma Apelācijas tiesa tika izveidota 2013. gada 29. oktobris.

Konstitūcijas 34. — 37. pants attiecas uz tiesvedību kopumā. 34. panta 1. punktā ir noteikts, ka „Tiesa tiek administrēta tiesās, kas izveidotas saskaņā ar likumu”. Konstitūcijā ir izklāstīta tiesu sistēmas struktūra, ko veido apelācijas tiesa, Augstākā tiesa, Apelācijas tiesa, kurai ir jurisdikcija gan krimināllietās, gan civillietās, un pirmās instances tiesas, kurās ir Augstā tiesa ar pilnīgu jurisdikciju visās krimināllietās un civillietās, un tiesas ar ierobežotu jurisdikciju, iecirkņa tiesa un rajona tiesa, kuru organizē reģionālā līmenī.

Civiltiesas

Augstākā tiesa

Saite atveras jaunā logā augstākās tiesas apelācijas jurisdikcija, kas 2014. gadā stājās spēkā. gada 28. oktobris, tika veiktas, lai grozītu Apelācijas tiesu. Sākot no uzņēmējdarbības dienas, Augstākajai tiesai ir apelācijas jurisdikcija —

  1. no Apelācijas tiesas lēmuma, ja Augstākā tiesa ir pārliecināta, ka lēmums ietver vispārējas sabiedriskas nozīmes jautājumu, vai arī tiesiskuma interesēs ir nepieciešams iesniegt apelāciju Augstākajā tiesā;
  2. no Augstās tiesas lēmuma, ja Augstākā tiesa ir pārliecināta, ka pastāv ārkārtas apstākļi, kas attaisno tiešu pārsūdzību, — Augstākās tiesas nolēmuma priekšnoteikums ir vai nu viens no šiem faktoriem, vai abi šie faktori — lēmums ir saistīts ar vispārējas sabiedrības nozīmes jautājumu; tiesiskuma intereses.

Augstākās tiesas civilprocesos, kuri pirms trīsdesmit trešo grozījumu izdarīšanas Augstākajā tiesā būtu tikuši uzklausīti, tagad ir Apelācijas tiesa, izņemot tos gadījumus, kad Augstākā tiesa ir atļāvusi to pārsūdzēt, pārliecinoties, ka pārsūdzība atbilst Konstitūcijas 34. panta 5.4. punktā noteiktajam slieksnim. Turklāt apelācijas tiesā tagad ir iespējams noteikt to tiesību aktu jautājumus, kurus iecirkņa tiesa iepriekš varētu nodot izskatīšanai Augstākajā tiesā.

Trīsdesmit trešais grozījums neietekmēja Augstākās tiesas sākotnējo jurisdikciju, kas faktiski sastāv no Konstitūcijas 26. pantā paredzētās funkcijas. 26. pantā ir noteikts, ka Augstākajai tiesai ir pilnvaras lemt par to, vai likumprojekts (vai tā noteikumi vai noteikumi), ko ir pieņēmušas abas Oireachtas palātas un kas iesniegts Īrijas prezidentam par savu parakstu pirms to stāšanās spēkā, repubblē Konstitūcijā, un par šo jautājumu Parlamenta priekšsēdētājs nodod izskatīšanai tiesā. Ja rodas jautājums par Parlamenta priekšsēdētāja pastāvīgu darba nespēju, par šādu jautājumu jālemj Augstākajai tiesai.

Tiesas sastāvā parasti ir trīs vai pieci tiesneši un izņēmuma kārtā septiņi tiesneši. Izskatot lietas par parlamenta (parlamenta) akta konstitucionālo spēkā esību, Konstitūcija paredz, ka tiesai ir jābūt vismaz pieciem tiesnešiem. Šī prasība ir spēkā arī tad, ja Tiesai saskaņā ar Konstitūcijas 26. pantu ir jāsniedz atzinums par tiesību akta, ko pieņēmusi Īrijas parlaments, konstitucionālo spēkā esamību, ja šo atzinumu iesniedz Īrijas prezidents. Būtu arī jānosaka vismaz pieci tiesneši, ja Tiesai saskaņā ar Konstitūcijas 12. pantu ir jānosaka, vai prezidents ir kļuvis par pastāvīgu rīcībnespējīgu. Galvenais tiesnesis vai Augstākās tiesas tiesnesis var vienpersoniski izskatīt konkrētu pagaidu pieteikumu un procedūru pieteikumu izskatīšanu.

Apelācijas tiesa

Pēc 2014. gada referenduma Apelācijas tiesa tika izveidota 2013. gada 29. oktobris. Tāpat kā ar citām augstāko tiesu iestādēm, dažas Apelācijas tiesas jurisdikciju piešķir ar Konstitūciju un dažas — ar tiesību aktiem. Tam ir apelācijas instances tiesas līmenis starp Augsto tiesu un Augstāko tiesu.

Tiesai ir jurisdikcija izskatīt apelācijas sūdzības Augstākajā tiesā, kuras pirms Konstitūcijas treo grozījumu izdarīšanas Augstākā tiesa būtu uzklausījusi. Izņēmumi ir tie gadījumi, kad Augstākā tiesa ir atļāvusi to pārsūdzēt, pārliecinoties, ka pārsūdzība atbilst Konstitūcijas 34. panta 5.4. punktā noteiktajam slieksnim. Tiesa var uzklausīt Augstās tiesas lietu pārsūdzības par to, vai likums ir konstitucionāls. Konstitūcija paredz, ka nekādi tiesību akti nevar tikt pieņemti, lai ierobežotu Apelācijas tiesas jurisdikciju.

Apelācijas tiesas sastāvā ir priekšsēdētājs un deviņi parastie tiesneši. Galvenā tiesa un Augstākās tiesas priekšsēdētājs ir Apelācijas tiesas ex officio tiesneši. Tiesa var sanākt trīs tiesnešu sastāvā. Dažus iepriekšējas procedūras un procedūras pieteikumus var uzklausīt tikai priekšsēdētājs vai cits priekšsēdētājs, kuru izvirza priekšsēdētājs.

Augstā tiesa

Saskaņā ar Konstitūciju Augstajai tiesai ir pilnīga jurisdikcija un pilnvaras noteikt visus jautājumus un jautājumus neatkarīgi no tā, vai tie ir tiesību akti vai faktiskie, civilie vai kriminālie jautājumi. Augstajai tiesai ir ekskluzīva jurisdikcija jautājumos, kas saistīti ar bērnu adopciju un attiecībā uz izdošanas pieteikumiem. Augstās tiesas jurisdikcijā ir arī jautājums par tiesību aktu spēkā esamību, ņemot vērā Konstitūcijas noteikumus (izņemot likumu, ko Īrijas prezidents jau ir nodevis izskatīšanai Augstākajā tiesā). Lielāko daļu Augstākās tiesas lietu izskata vienīgais tiesnesis, lai gan likumā ir paredzēti noteikti jautājumi, piemēram, prasības par neslavas celšanu, uzbrukumu vai nepatiesu cietumsodu, ko var tiesāt tiesnesis, kurš piedalās žūrijā. Izņēmuma gadījumos lietu var izskatīt divi vai vairāki tiesneši, kas darbojas kā Apelācijas tiesa.

Augstā tiesa darbojas kā apelācijas tiesa no iecirkņa tiesas civillietās. Turklāt Augstākajai tiesai ir tiesības izskatīt visus mazvērtīgos tribunālus, izskatot prerogatīvas attiecībā uz manmu, aizliegumu un Certiorari. Šie rīkojumi neattiecas uz zemākā līmeņa tiesu lēmuma pamatotību, bet uz jautājumu par to, vai ir pārsniegta jurisdikcija.

Augstā tiesa var izdot nolēmumus par rajona tiesas iesniegtiem tiesību aktiem. Tajā aplūkoti arī pieteikumi par atbrīvošanu pret galvojumu gadījumos, kad apsūdzētajai personai izvirzīta apsūdzība par slepkavību vai ja apsūdzētā persona vēlas panākt izmaiņas rajona tiesas piemērotos noteikumos.

Parasti Augstā tiesa darbojas Dublinā, lai uzklausītu sākotnējās darbības. Tā arī darbojas vairākās provinces vietās, lai uzklausītu personas un Filiču traumatisma radītos zaudējumus saistībā ar zaudējumu atlīdzību. Augstā tiesa izskata apelācijas sūdzības no apgabaltiesu apgabaltiesai.

Iecirkņa tiesa

Saite atveras jaunā logā iecirkņa tiesas civillietu jurisdikcija ir ierobežota, ja vien visas puses nav piekritušas darbības atļaujai, un tādā gadījumā jurisdikcija ir neierobežota. Tiesas jurisdikcijas ierobežojums attiecas galvenokārt uz darbībām, kuru prasība nepārsniedz EUR 75,000 (EUR 60,000 personisku traumu gadījumā).

Iecirkņa tiesai ir jurisdikcija attiecībā uz jautājumiem, kas saistīti ar lietām, un jautājumos, kas attiecas uz nekustamā īpašuma īpašumtiesībām vai nomu, ja īpašuma tarificējamā vērtēšana nepārsniedz EUR 253.95. Iecirkņa tiesai ir arī jurisdikcija tiesvedībā par ģimenes tiesībām, tostarp laulāto atšķiršanu, laulības šķiršanu, tiesas atzīšanu par spēkā neesošu un apelācijām no rajona tiesas.

Civillietas Tiesā tiesā izskata tiesnesis bez zvērināta tiesas procesa. Tā darbojas kā apelācijas tiesa no rajona tiesas gan civillietās, gan krimināllietās. Apelācijas sūdzība ir uzklausīšanas forma, un iecirkņa tiesas nolēmums ir galīgs un to nevar pārsūdzēt tālāk.

Iecirkņa tiesai ir arī jurisdikcija visos gadījumos, kad tiek pieprasītas jaunas licences par atsārma pārdošanu patēriņam uzņēmuma telpās, un tai ir apelācijas jurisdikcija no tādiem tribunāliem kā Līdztiesības izmeklēšanas direktors.

Rajona tiesa

Saite atveras jaunā logā rajona tiesai ir vietēja un ierobežota jurisdikcija. Ģimenes tiesību jautājumos tai ir pilnvaras veikt uzturēšanas, bloķēšanas, glabāšanas, piekļuves un piederības rīkojumus.

Rajona tiesai ir jurisdikcija tiesāt civillietas, kas balstītas uz līgumu, pirkšanas vai pirkuma līgumiem, deliktu un neizmaksāšanu par preču nomu vai nelikumīgu turēšanu apcietinājumā, ja prasījuma vērtība nepārsniedz EUR 15,000. Tam ir arī jurisdikcija attiecībā uz jebkuras tiesas sprieduma izpildi kopumā, jurisdikcija attiecībā uz lielu skaitu licencēšanas noteikumu, piemēram, saistībā ar apreibinošu vielu pārdošanu un jurisdikciju attiecībā uz ļaunprātīgu zaudējumu pieteikumiem, ja pieprasītā summa nepārsniedz EUR 15,000.

Rajona tiesa atrodas norises vietās visā valstī 24 rajonos, kas ietver Dublinas metropoles rajonu un 23 citus rajonus. Parasti lietas izskatīšanas vieta ir atkarīga no tā, kur līgums tika noslēgts vai kurā atbildētājs pastāvīgi dzīvo vai veic uzņēmējdarbību, vai licencēšanas lietās, kur atrodas licencētas telpas.

Krimināltiesas

Augstākā tiesa

Augstākā tiesa izskata apelācijas no apelācijas tiesas gadījumos, kad tiek uzdots jautājums par ārkārtīgi svarīgu tiesību aktu.

Apelācijas tiesa

Saskaņā ar 2014. gada Apelācijas tiesas aktu Apelācijas tiesai tika piešķirta apelācijas jurisdikcija, ko iepriekš īstenoja Apelācijas tiesa.

Apelācijas sūdzības no personām, kuras ir notiesātas ar apgabaltiesu vai Centrālo krimināltiesu, kas izsniedz tiesas tiesneša apliecību, ka lieta ir piemērota pārsūdzības izskatīšanai, tagad ir Apelācijas tiesas kompetencē. Ja šis sertifikāts tiek noraidīts, pati Apelācijas tiesa, pamatojoties uz šo atteikumu, var piešķirt apelāciju.

Turklāt Valsts prokuratūras direktors var iesniegt apelāciju Apelācijas tiesā, pamatojoties uz nepamatotu soda piemērošanu saskaņā ar 1993. gada Krimināltiesību akta 2. iedaļu. Ja ir noticis tiesas spriedums, apelācijas sūdzību var iesniegt saskaņā ar 2. gada Kriminālprocesa likuma 1993. pantu.

Apelācijas tiesa bija arī kompetenta izskatīt valsts prokurora apelācijas sūdzības par tiesību jautājumu, kas izriet no kriminālprocesiem, kuru rezultātā tika iegūta attaisnošana. Apelācijas tiesas lēmums šādos gadījumos neietekmē attaisnojošo spriedumu.

Apelācijas tiesas valsts direktora apelācijas sūdzības par attaisnošanu vai lēmumu par lietas atkārtotu iztiesāšanu ir pārsūdzamas arī Apelācijas tiesā. Saskaņā ar 2014. gada Apelācijas tiesas aktu Apelācijas tiesai tika piešķirta apelācijas jurisdikcija, ko Apelācijas tiesa bija izmantojusi agrāk. Tas nozīmē, ka pārsūdzību no cilvēkiem, kuri ir notiesāti tiesas ceļā, tagad izskata Apelācijas tiesa.

Krimināllietu apelācijas tiesa

Saskaņā ar 2014. gada Apelācijas tiesas aktu Saite atveras jaunā logā Apelācijas tiesai nodotās apelācijas jurisdikcija tika nodota Apelācijas tiesai.

Īpašā krimināltiesa

Saite atveras jaunā logā īpašā krimināltiesa tika izveidota tādu nodarījumu izskatīšanai, attiecībā uz kuriem ir konstatēts, ka parastās tiesas nav pietiekamas, lai nodrošinātu efektīvu tiesvedību un sabiedrības miera un kārtības saglabāšanu. Tiesa izskata lietas trīs tiesnešu sastāvā un nevienu zvērināto.

Centrālā krimināltiesa

Saite atveras jaunā logā centrālā krimināltiesa ir Augstās tiesas krimināllietu departaments. Tā ir vērsta uz smagiem noziegumiem, tostarp slepkavību, nodarījumiem, kas saistīti ar izvarošanu, nodevību un pirātismu, un kriminālprocesiem, uz kuriem attiecas 2002. gada Konkurences likums. Tiesa izskata lietas, kuras izskata tiesnesis un žūrija.

Iecirkņa krimināltiesa

Iecirkņa krimināltiesa pārkāpj citus pārkāpumus, nevis tos, kurus var tiesāt Centrālajā krimināltiesā. Tā sanāk kopā ar tiesnesi un žūriju. Tā izskata apelācijas sūdzības no rajona tiesas.

Rajona tiesa

Rajona tiesa izskata par noziedzīgiem nodarījumiem (kas galvenokārt ir likumiski tiesību akti) un par dažiem apsūdzošiem pārkāpumiem. Tā sanāk tikai kā tiesnesis.


Šis ir satura mašīntulkojums. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Lapa atjaunināta: 30/10/2019