Sluiten

BÈTAVERSIE VAN HET PORTAAL NU BESCHIKBAAR!

Bezoek de bètaversie van het Europees e-justitieportaal en vertel ons wat u ervan vindt!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Gewone rechtbanken - Ierland

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Engels) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

 

Er bestaat geen officiële vertaling in de door u gewenste taal.
U kunt van deze tekst wel een automatische vertaling raadplegen. Let op: zo'n automatische vertaling dient alleen ter informatie. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van die vertaling.

Op deze pagina vindt u informatie over de organisatie van de gewone rechtbanken in Ierland.


Gewone rechtbanken

Het Ierse rechtsstelsel heeft zijn wortels in de grondwet van 1922, die voorzag in de oprichting van nieuwe rechtbanken ter vervanging van die welke onder Brits bestuur tot stand waren gekomen. De nieuwe rechtbanken zijn in 1924 opgericht bij de Courts of Justice Act, 1924 (Wet op de rechtbanken), waarin de rechtsgrondslag voor het gerechtelijke apparaat is vastgesteld.

De huidige rechtbanken zijn opgericht bij de Courts (Establishment and Constitution) Act 1961, (Wet op de rechtbanken (oprichting en structuur)), conform artikel 34 van de grondwet zoals aangenomen door het Ierse volk in 1937.

De artikelen 34 tot en met 37 van de grondwet regelen het beheer van de rechtspraak in het algemeen. Artikel 34.1 bepaalt dat "recht moet worden gesproken in bij wet opgerichte rechtbanken". In de grondwet wordt de structuur van het gerechtelijke apparaat omschreven. Het is samengesteld uit een hoogste beroepsinstantie, het Supreme Court (Hooggerechtshof), en rechtbanken van eerste aanleg, waaronder een High Court (hof van beroep) dat bevoegd is voor alle strafzaken en civiele zaken en rechtbanken met een beperkte jurisdictie, namelijk het Circuit Court (arrondissementsrechtbank) en het District Court (districtsrechtbank), die op regionale basis georganiseerd zijn.

Civiele rechtbanken

Supreme Court (Hooggerechtshof)

Het De link wordt in een nieuw venster geopend.Supreme Court doet uitspraak over voorzieningen die tegen beslissingen van het High Court (hof van beroep) worden ingesteld. Het Supreme Court is tevens bevoegd om uitspraak te doen over voorzieningen in strafzaken tegen beslissingen van het Court of Criminal Appeal indien het Court of Criminal Appeal of de Attorney General (hoogste openbare aanklager) bevestigt dat de beslissing betrekking heeft op een rechtsvraag van uitzonderlijk openbaar belang en dat het in het belang van het publiek wenselijk is een voorziening bij het Supreme Court aanhangig te maken. Het Supreme Court kan tevens uitspraak doen over door het Circuit Court voorgelegde rechtsvragen. Het Supreme Court is bevoegd om op verzoek van de President te beoordelen of een wetsvoorstel (of een of meerdere bepalingen hiervan) dat door beide kamers van de Oireachtas (parlement) is goedgekeurd en ter ondertekening aan de President van Ierland wordt voorgelegd voordat het tot wet wordt verheven, in strijd is met de grondwet. In geval van blijvende ongeschiktheid van de President dient het Supreme Court hierover uitspraak te doen.

Voorzieningen en andere zaken worden behandeld door vijf rechters van het Supreme Court, tenzij de Chief Justice bepaalt dat bepaalde voorzieningen of andere zaken (behoudens op de grondwet betrekking hebbende zaken) door drie rechters zullen worden behandeld. Het Supreme Court kan in meer dan een samenstelling zetelen.

High Court (hof van beroep)

De grondwet bepaalt dat het De link wordt in een nieuw venster geopend.High Court bevoegd is om ten gronde uitspraak te doen over alle aangelegenheden en rechtsvragen in burgerlijke en strafzaken. Het High Court heeft exclusieve bevoegdheid inzake adoptie van kinderen en verzoeken om uitlevering. Het High Court is bevoegd om de geldigheid van wettelijke bepalingen te beoordelen, getoetst aan de bepalingen van de grondwet (met uitzondering van de wetten die door de Ierse President aan het Supreme Court werden voorgelegd). De meeste zaken van het High Court worden door een enkele rechter behandeld, hoewel de wet bepaalt dat sommige zaken, bijvoorbeeld vorderingen op grond van smaad, bedreigingen en wederrechtelijke vrijheidsberoving, door een rechter én een jury worden behandeld. Zaken van uitzonderlijk belang kunnen door twee of meer rechters worden behandeld, die dan als Divisional Court (afdeling) zetelen.

Het High Court doet in hoger beroep uitspraak over beslissingen van het Circuit Court in burgerlijke zaken. Daarnaast is het High Court ook bevoegd om de beslissingen van alle lagere rechtbanken te herzien door het uitvaardigen van prerogatieve beschikkingen van Mandamus, Prohibition en Certiorari. Deze beschikkingen hebben geen betrekking op de grond van de door de lagere rechtbanken gewezen beslissingen, maar op de vraag of hun bevoegdheid werd overschreden.

Het High Court kan uitspraak doen over door het District Court voorgelegde rechtsvragen. Het behandelt tevens verzoeken om vrijlating op borgtocht in geval van beschuldiging van moord of wanneer de betrokkene om een wijziging van de door het District Court opgelegde voorwaarden verzoekt.

Het High Court zetelt normaal in Dublin. Het zetelt tevens in een aantal arrondissementen voor de behandeling van vorderingen tot schadevergoeding bij gevallen van schade met lichamelijk letsel of dodelijke afloop. Het High Court on Circuit zetelt in de arrondissementen voor de behandeling van tegen beslissingen van de Circuit Courts ingestelde beroepen.

Circuit Court (arrondissementsrechtbank)

Het De link wordt in een nieuw venster geopend.Circuit Court heeft in burgerlijke zaken slechts een beperkte bevoegdheid, tenzij alle partijen bij een geschil akkoord gaan: in dat geval is de bevoegdheid onbeperkt. De bevoegdheid van het Circuit Court voor vorderingen inzake overeenkomsten, huurkoop of verkoop op krediet en onrechtmatige daad is beperkt tot zaken waarvan het geldelijk belang maximaal 38 092,14 EUR bedraagt.

Het Circuit Court is bevoegd voor de behandeling van vorderingen inzake met de verificatie van testamenten verband houdende aangelegenheden en inzake de eigendom of zakelijke rechten op onroerende goederen met een geraamde waarde van maximaal 253,95 EUR. Het Circuit Court is bevoegd voor vorderingen inzake familierecht, zoals scheiding van tafel en bed, echtscheiding, nietigverklaring en hoger beroep tegen beslissingen van het District Court.

Burgerrechtelijke zaken in het Circuit Court worden behandeld door een rechter zonder jury. Het Circuit Court doet uitspraak in hoger beroep tegen beslissingen van het District Court in burgerlijke en strafzaken. In hoger beroep wordt de zaak opnieuw behandeld. De beslissing van het Circuit Court is definitief: er staat geen verder beroep tegen open.

Het Circuit Court doet tevens uitspraak over aanvragen betreffende vergunningen voor de verkoop van alcoholhoudende dranken voor consumptie ter plaatse en oordeelt in hoger beroep over beslissingen van rechtbanken zoals de Director of Equality Investigations (bevoegd om uitspraak te doen over gevallen van discriminatie).

District Court (districtsrechtbank)

Het De link wordt in een nieuw venster geopend.District Court heeft een plaatselijke en beperkte bevoegdheid. In familiezaken kan het beschikkingen geven inzake alimentatie, uitsluiting, hoederecht, toegang en verwantschap.

Het District Court doet uitspraak over burgerlijke vorderingen inzake overeenkomsten, huurkoop of verkoop op krediet, onrechtmatige daad en het niet betalen van huur of onrechtmatig behouden van goederen, waarvan het geldelijk belang maximaal 6 348,69 EUR bedraagt. Het is tevens bevoegd met betrekking tot de tenuitvoerlegging in het algemeen van beslissingen inzake schuldvorderingen van andere rechtbanken, alsmede met betrekking tot een groot aantal reglementen inzake vergunningen, bijvoorbeeld betreffende de verkoop van alcoholhoudende dranken, en met betrekking tot vorderingen wegens opzettelijk toegebrachte schade waarvan het geldelijk belang maximaal 6 348,69 EUR bedraagt.

Het District Court zetelt in 24 districten in het hele land. De plaats waar een zaak wordt behandeld, hangt algemeen af van de plaats waar een overeenkomst werd gesloten of waar de verwerende partij verblijft of handel drijft of, inzake vergunningen, van de plaats waar de vergunde instelling gevestigd is.

Strafrechtbanken

Supreme Court (Hooggerechtshof)

Het De link wordt in een nieuw venster geopend.Supreme Court behandelt voorzieningen die tegen beslissingen van het hof van beroep voor strafzaken zijn ingesteld in zaken waar een rechtspunt van uitzonderlijk openbaar belang aan de orde is.

Court of Criminal Appeal (hof van beroep voor strafzaken)

Het De link wordt in een nieuw venster geopend.Court of Criminal Appeal behandelt voorzieningen die zijn ingesteld door personen die veroordeeld zijn door het Circuit Court, het Central Criminal Court (centrale strafrechtbank) of het Special Criminal Court (bijzondere strafrechtbank).

Special Criminal Court (bijzondere strafrechtbank)

Het De link wordt in een nieuw venster geopend.Special Criminal Court is opgericht met het oog op de behandeling van strafzaken waarvoor de gewone rechtbanken over ontoereikende bevoegdheden beschikken om garanties te kunnen bieden voor een effectieve rechtsbedeling en doeltreffende handhaving van de openbare orde. De rechtbank is samengesteld uit drie rechters en maakt geen gebruik van een jury.

Central Criminal Court (centrale strafrechtbank)

Het De link wordt in een nieuw venster geopend.Central Criminal Court is de afdeling strafzaken van het High Court. Die rechtbank behandelt ernstige strafzaken met inbegrip van moord, verkrachting, verraad, piraterij en strafzaken die onder de Wet op de mededinging van 2002 vallen. De rechtbank is samengesteld uit drie rechters en een jury.

Circuit Criminal Court (arrondissementsrechtbank voor strafzaken)

Het Circuit Criminal Court behandelt de strafzaken die niet door de centrale strafrechtbank kunnen worden behandeld. De rechtbank is samengesteld uit één rechter en een jury. De rechtbank behandelt voorzieningen die tegen beslissingen van het District Court zijn ingesteld.

District Court (districtsrechtbank)

Het De link wordt in een nieuw venster geopend.District Court behandelt lichte overtredingen (meestal wettelijk van aard) en sommige strafbare overtredingen. De rechtbank is slechts samengesteld uit één rechter.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Laatste update: 28/03/2017