Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Gewone rechtbanken - Ierland

Ide o strojový preklad tejto stránky - vlastník webovej lokality neručí za jeho kvalitu.

Kvalita tohto prekladu bola ohodnotená ako: priemerná

Je podľa vás tento preklad užitočný?

In deze rubriek vindt u informatie over de organisatie van gewone rechtbanken in Ierland.


Gewone rechtbanken

Het stelsel van rechtbanken in Ierland vindt zijn oorsprong in de grondwet van 1922, die voorzag in de oprichting van nieuwe rechtbanken ter vervanging van de rechtbanken die zich in het kader van de Britse regering hadden ontwikkeld. In 1924 werden nieuwe rechtbanken opgericht op grond van de wet op de rechtbanken van 1924, die de rechtsgrondslag voor een gerechtelijk systeem vaststelde.

De huidige rechtbanken zijn opgericht bij de wet van 1961 inzake de vestiging en de grondwet, overeenkomstig artikel 34 van de grondwet die de Ierse bevolking in 1937 heeft aangenomen. De Court of Appeal is opgericht op 29 oktober 2014, na een referendum in 2013.

De artikelen 34 tot en met 37 van de grondwet hebben betrekking op de rechtsbedeling in het algemeen. In artikel 34, lid 1, is het volgende bepaald: „Rechtspraak wordt beheerd door middel van bij wet opgerichte rechterlijke instanties”. De grondwet schetst de structuur van het gerechtelijk systeem, bestaande uit een hof van beroep, het hooggerechtshof, het hof van beroep, dat zowel in strafrechtelijke als in burgerlijke zaken bevoegd is, en rechtbanken in eerste aanleg, waaronder een High Court met volledige rechtsmacht in alle strafrechtelijke en burgerlijke zaken en rechtbanken van beperkte rechtsmacht, een Circuit Court en een District Court, georganiseerd op regionale basis.

Civiele rechtbanken

Hooggerechtshof

Er zijn belangrijke wijzigingen aangebracht in de bevoegdheid van De link wordt in een nieuw venster geopend. het Hooggerechtshof met de inwerkingtreding op 28 oktober 2014 van de 34e wijziging van de grondwet, waarin het Hof van Beroep werd ingesteld. Vanaf de dag van de oprichting is de Hoge Raad van Justitie in hogere voorziening in hogere voorziening —

  1. uit een beslissing van het Hof van beroep indien de Hoge Raad van oordeel is dat het besluit een zaak van algemeen openbaar belang betreft, of in het belang van de rechtspleging, het nodig is dat beroep wordt aangetekend bij het Hooggerechtshof, en
  2. uit een beslissing van de High Court of the Supreme Court of the Supreme Court of the Supreme Court of the Supreme Court of the United Kingdom (hoogste rechterlijke instantie) indien de Hoge Raad zich ervan heeft vergewist dat er sprake is van uitzonderlijke omstandigheden die een rechtstreekse oproep tot het Hof rechtvaardigen, is de aanwezigheid van een van beide of beide van de volgende factoren — een voorwaarde voor de uitspraak van het Hooggerechtshof — een kwestie van algemeen belang; de belangen van de rechter.

Beroepen in burgerlijke zaken van de High Court, die vóór de zesendertigste wijziging door de Supreme Court zijn gehoord, zijn thans aan het Hof van Beroep voorgelegd, met uitzondering van de zaken waarin de Supreme Court een hogere voorziening heeft toegestaan op grond van de overtuiging dat de hogere voorziening voldoet aan de drempel van artikel 34, lid 5.4, van de Grondwet. Bovendien zijn de rechtsvragen die de Circuit Court zou kunnen voorleggen aan de Supreme Court for determination (een „geval verklaard”), thans bepaalbaar door de Court of Appeal.

De derde wijziging heeft geen invloed op de oorspronkelijke bevoegdheid van het Hooggerechtshof, die in feite bestaat in de functie van artikel 26 van de Grondwet. Artikel 26 bepaalt dat het Hooggerechtshof de bevoegdheid heeft te beslissen of een wetsvoorstel (of een bepaling daarvan), dat door beide kamers van de Oireachtas is aangenomen en aan de president van Ierland wordt voorgelegd voor zijn/haar handtekening voordat deze in de wet is omgezet, in kennis wordt gesteld van de grondwet, waarbij de zaak door de president naar de rechter wordt verwezen. Indien een kwestie van blijvende ongeschiktheid van de president ontstaat, dient de Supreme Court een dergelijke vraag te beantwoorden.

De Rekenkamer zit gewoonlijk met een samenstelling van drie of vijf rechters en, in uitzonderlijke gevallen, zeven rechters. Bij de behandeling van zaken met betrekking tot de grondwettelijke geldigheid van een wet van de Oireachtas (parlement) vereist de grondwet dat de rechtbank ten minste vijf rechters telt. Dit geldt ook wanneer het Hof wordt verzocht advies uit te brengen over de constitutionele geldigheid van een door de Oireachtas aangenomen wetsvoorstel, wanneer het door de Ierse president uit hoofde van artikel 26 van de grondwet wordt voorgelegd. Ook moet het Hof, overeenkomstig artikel 12 van de Grondwet, ten minste vijf rechters aanwijzen, of de president blijvend invalide is geworden. De opperrechter of een rechter bij het Hooggerechtshof kan alleen zitting houden in bepaalde incidentele en procedurele verzoeken.

Het Hof van beroep

De Court of Appeal is opgericht op 29 oktober 2014, na een referendum in 2013. Net als bij andere hogere rechtbanken wordt een deel van de bevoegdheid van het Hof van beroep verleend door de grondwet en sommige door de wetgeving. Tussen de High Court en het Supreme Court is zij in hogere voorziening ingesteld.

Het Hof is bevoegd om kennis te nemen van beroepen in burgerlijke zaken van de High Court, die voorafgaand aan de derde wijziging van de grondwet door de Supreme Court zouden zijn gehoord. Uitzonderingen zijn gevallen waarin de Hoge Raad een hogere voorziening heeft toegestaan omdat hij ervan overtuigd was dat de hogere voorziening voldoet aan de drempel van artikel 34, lid 5.4, van de Grondwet. Het Hof kan uitspraak doen over beroepen in de High Court over de vraag of een wet al dan niet grondwettelijk is. De grondwet bepaalt dat er geen wetten kunnen worden aangenomen die de bevoegdheid van het Hof van beroep beperken.

Het Hof van beroep bestaat uit een president en negen gewone rechters. De opperrechter en de president van de High Court zijn ambtshalve rechters van het Hof van beroep. Het Hof van Justitie kan zitting hebben in de afdelingen van drie rechters. Een verzoek om een prejudiciële beslissing kan alleen worden ingediend door de voorzitter of door een andere door de president aangewezen rechter.

Het High Court

Volgens de grondwet heeft de High Court de volledige rechtsmacht en bevoegdheid om alle kwesties en vragen te bepalen, ongeacht of het om een wet dan wel om een feitelijke, civielrechtelijke of strafrechtelijke aangelegenheid gaat. De High Court heeft exclusieve bevoegdheid inzake de adoptie van kinderen en met betrekking tot verzoeken tot uitlevering. De bevoegdheid van de High Court strekt zich uit tot de vraag naar de geldigheid van een wet, gelet op de bepalingen van de grondwet (met uitzondering van een recht dat door de president van Ierland reeds aan het Hooggerechtshof is voorgelegd). De meeste zaken van het Hof worden berecht door een alleensprekende rechter, hoewel er in de wet is voorzien in bepaalde zaken, zoals vorderingen wegens smaad, aanranding of valse gevangenschap, die moeten worden berecht door een rechter die zitting houdt met een jury. Twee of meer rechters in het kader van de Divisional Court kunnen van uitzonderlijk belang zijn.

De High Court treedt op als beroepsinstantie voor het Circuit Court in burgerlijke zaken. De High Court is, met uitzondering van de uitspraak van het Hof in hogere voorziening in civiele zaken van het Circuit Court, ook bevoegd om de beslissingen van alle inferieure gerechten te toetsen aan de orde in de zaak Mandamus, Prohibition en Certiorari. Deze beschikkingen betreffen niet de gegrondheid van de beslissing van de lagere rechtbanken, maar de vraag of de bevoegdheid is overschreden.

De High Court kan uitspraak doen over een rechtsvraag die door de districtsrechtbank is opgeworpen. Zij behandelt ook verzoeken om inbreng van de particuliere sector, waarbij de beklaagde is beschuldigd van het misdrijf van moord of wanneer de beklaagde een wijziging wenst in te winnen van de voorwaarden die door de districtsrechtbank zijn opgelegd.

Normaliter zit de High Court in Dublin om kennis te nemen van de oorspronkelijke vorderingen. Het houdt ook zitting in een aantal provinciale platformen om kennis te nemen van oorspronkelijke vorderingen tot schadevergoeding voor persoonlijk en dodelijk letsel voor persoonlijk en dodelijk letsel. De High Court on Circuit behandelt de hogere voorzieningen van de Circuit Court op provinciale plaatsen.

De Circuit Court

De civiele rechtsmacht van de De link wordt in een nieuw venster geopend. Circuit Court is slechts een beperkte bevoegdheid, tenzij alle partijen bij een vergunning zijn toegelaten, in welk geval de bevoegdheid onbeperkt is. De grens van de bevoegdheid van de rechtbank heeft voornamelijk betrekking op acties waarbij de vordering niet meer dan 75,000 EUR (60,000 EUR voor acties inzake persoonlijke letsels) bedraagt.

De Circuit Court is bevoegd om kennis te nemen van zaken die verband houden met promis, en voor aangelegenheden die verband houden met de titel van en huur en verhuur, pacht en verpachting van onroerende goederen wanneer de belastbare waarde van het onroerend goed niet meer bedraagt dan 253,95 EUR. De Circuit court is ook bevoegd in familierechtelijke procedures, met inbegrip van scheiding van tafel en bed, echtscheiding, nietigverklaring en beroep bij de rechtbank.

Civiele zaken in de Circuit Court worden berecht door een rechter die zitting heeft zonder jury. Zij treedt op als beroepsinstantie voor de District Court zowel in burgerlijke als in strafzaken. Het beroep wordt ingesteld in de vorm van een mondelinge behandeling en de beslissing van de Circuit Court is definitief en kan niet verder worden aangevochten.

De Circuit Court is ook bevoegd in alle gevallen van aanvraag van nieuwe vergunningen voor de verkoop van residuloog voor gebruik in de gebouwen, en is in hogere voorziening bevoegd om uitspraak te doen over de beslissingen van gerechten als de directeur van de „Equality Investigation”.

Rechtbank

De De link wordt in een nieuw venster geopend. rechtbank heeft een lokale en beperkte jurisdictie. In familierechtelijke zaken is het bevoegd om onderhoud, verval, bewaring, toegang en aansluitingsopdrachten te regelen.

De districtsrechtbank is bevoegd voor de behandeling van civielrechtelijke zaken op basis van een contract, een koop- of een koopovereenkomst, een onrechtmatige daad, en het niet betalen van de huur of het wederrechtelijk in bewaring nemen van goederen, indien de waarde van de vordering niet meer dan 15,000 EUR bedraagt. Zij is ook bevoegd ter zake van de tenuitvoerlegging in het algemeen van de gerechtelijke beslissingen met betrekking tot de vordering van een rechterlijke instantie, de bevoegdheid met betrekking tot een groot aantal vergunningsbepalingen, bijvoorbeeld betreffende de verkoop van bedwelmende vloeistof, en de rechterlijke bevoegdheid met betrekking tot vorderingen tot schadevergoeding indien het gevorderde bedrag niet hoger is dan 15,000 EUR.

De districtsrechtbank is gevestigd op plaatsen in het hele land in 24 districten van het hoofdstedelijke district Dublin en 23 andere districten. In het algemeen is de plaats waar een zaak wordt gehoord, afhankelijk van de plaats waar de overeenkomst is gesloten, of wanneer de verweerder woont of optreedt in het kader van een bedrijf of in een vergunningszaak, waar de bedrijfsruimten waar de vergunning is gevestigd zich bevinden.

Strafrechtbanken

Hooggerechtshof

De Hoge Raad behandelt de beroepen van het Hof van Beroep in zaken waarin een rechtsvraag van uitzonderlijk belang aan de orde wordt gesteld.

Het Hof van beroep

Volgens de Court of Appeal Act van 2014 werd het Hof van Beroep in hogere voorziening in hogere voorziening ingesteld door het Hof van Beroep.

Tegen personen die wegens tenlastelegging zijn veroordeeld bij de Circuit Court of Central Criminal Court, die een verklaring van de rechter verkrijgen dat de zaak geschikt is om in beroep te gaan, is de Court of Appeal thans bevoegd. Wanneer dit certificaat wordt geweigerd, kan de Court of Appeal zelf in beroep gaan tegen deze weigering.

Bovendien kan de directeur van het openbaar ministerie bij de Court of Appeal in beroep gaan wegens ongerechtvaardigde strafoplegging in het kader van de Criminal Justice Act 1993, afdeling 2. In het geval van een vermeende gerechtelijke dwaling kan een beroep worden ingesteld krachtens artikel 2 van de Criminal Procedure Act 1993.

De Court of Appeal is ook bevoegd om kennis te nemen van de hogere voorzieningen van de directeur van het openbaar ministerie over een kwestie van het recht die voortvloeit uit strafzaken die tot vrijspraak heeft geleid. De beslissing van het Hof van Beroep is niet van invloed op het vrijspraak in dergelijke gevallen.

De hogere voorzieningen van de directeur van het openbaar ministerie tegen een vrijspraak of een beslissing om een nieuw proces niet te gelasten, liggen bij de Court of Appeal. Op grond van de Court of Appeal Act van 2014 heeft het Hof van Beroep uitspraak gedaan over de eerder door het Hof van beroep van de rechter in eerste aanleg uitgeoefende bevoegdheid. Dit betekent dat beroepen van personen die wegens een gerechtelijke executie zijn veroordeeld, thans bij de Court of Appeal aanhangig zijn.

Hof van Strafrecht

Volgens de Court of Appeal Act 2014 is de bevoegdheid van het De link wordt in een nieuw venster geopend. Hof van Strafrecht inzake hogere voorziening overgedragen aan het Hof van Beroep.

Speciale strafrechtbank

Het De link wordt in een nieuw venster geopend. speciale strafhof werd ingesteld voor de berechting van strafbare feiten, waarbij wordt vastgesteld dat de gewone rechtbanken onvoldoende zijn om een doeltreffende rechtsbedeling en het behoud van de openbare orde te waarborgen. De rechtbank zetelt drie rechters en geen jury.

Centrale strafrechtbank

Het De link wordt in een nieuw venster geopend. centrale strafhof is de gerechtelijke afdeling van de High Court. Zij probeert ernstige criminaliteit te bestrijden, met inbegrip van moordfeiten, verkrachting, landverraad en piraterij en strafrechtelijke onderzoeken in het kader van de Mededingingswet (Competition Act) van 2002. De rechtbank zetelt met een rechter en een jury.

Circuit correctionele rechtbank

De Circuit Criminal Court behandelt andere feiten dan die welke kunnen worden berecht door het centrale strafhof. Het zit met een rechter en een jury. Zij behandelt de beroepen van de districtsrechtbank.

Rechtbank

De Rechtbank houdt zich bezig met een overzicht van strafbare feiten (meestal wettelijk) en een aantal strafbare feiten. Hij zit alleen bij een rechter.


Deze tekst is automatisch vertaald. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van de vertaling.

Laatste update: 30/10/2019