Zapri

BETA RAZLIČICA PORTALA JE ZDAJ NA VOLJO!

Obiščite BETA različicoevropskega portala ePravosodje in opišite svojo izkušnjo!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Yleiset tuomioistuimet - Irlanti

Stran je strojno prevedena in njena kakovost ni zajamčena.

Kakovost prevoda je: nezanesljiva

Ali menite, da je ta prevod koristen?

Tässä jaksossa kerrotaan Irlannin yleisten tuomioistuinten järjestelmästä.


Yleiset tuomioistuimet

Tuomioistuinjärjestelmä sai alkunsa vuoden 1922 perustuslaista, jossa säädettiin uusien tuomioistuinten perustamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan hallinnon aikana kehittyneiden tuomioistuinten tilalle. Uusia tuomioistuimia perustettiin vuonna 1924 samana vuonna annetulla tuomioistuimia koskevalla lailla (Courts of Justice Act, 1924), jolla vahvistettiin tuomioistuinjärjestelmän oikeusperusta.

Nykyiset tuomioistuimet perustettiin vuonna 1961 annetulla lailla (Courts (Establishment and Constitution) Act 1937) Irlannin kansan vuonna hyväksymän perustuslain 34 artiklan mukaisesti. Muutoksenhakutuomioistuin (Court of Appeal) perustettiin 29. lokakuuta 2014 järjestetyn kansanäänestyksen jälkeen vuonna 2013.

Perustuslain 34–37 §: ssä käsitellään yleistä oikeudenkäyttöä. Direktiivin 34 artiklan 1 kohdassa todetaan seuraavaa: ”Oikeusasioita hallinnoidaan lailla perustetuissa tuomioistuimissa”. Perustuslaissa säädetään lopullisen muutoksenhakutuomioistuimen, korkeimman oikeuden, korkeimman oikeuden (Court of Appeal, Court of Appeal, Court of Appeal, Court of Appeal, Court of Appeal, Court of Appeal, Court of Appeal, Court of Appeal, Court of Appeal, Court of Appeal, Court of Appeal), joka on toimivaltainen sekä rikos- että siviiliasioissa, ja ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten, joihin kuuluu korkein oikeus (High Court), jolla on täysi toimivalta kaikissa rikos- ja siviiliasioissa, sekä rajatun toimivallan tuomioistuimet (Circuit Court) ja alueellinen tuomioistuin (District Court).

Siviilituomioistuimet

Korkein oikeus

Linkki avautuu uuteen ikkunaan korkeimman oikeuden valitusoikeuteen tehtiin merkittäviä muutoksia, jotka tulivat voimaan 28. lokakuuta 2014 ja jotka tulivat voimaan kolmannessakymmenennessäkolmannessa perustuslakimuutoksessa, jolla perustettiin muutoksenhakutuomioistuin (Court of Appeal). Henkilöstöpäivästä alkaen korkein oikeus on muutoksenhakutuomioistuin (muutoksenhakutuomioistuin).

  1. muutoksenhakutuomioistuimen päätöksestä, jos korkein oikeus katsoo, että päätös koskee yleistä tai yleistä merkitystä, tai oikeudenmukaisuuden vuoksi on tarpeen valittaa korkeimpaan oikeuteen ja
  2. ylemmän oikeusasteen tuomioistuimen (High Court) päätöksestä, jos korkein oikeus on vakuuttunut siitä, että kyseessä on poikkeukselliset olosuhteet, joihin on perusteltua vedota suoraan, mutta korkeimman oikeuden edellytyksenä on, että korkein oikeus katsoo asian joko tai molemmat seuraavista tekijöistä – päätös koskee yleistä julkista merkitystä. oikeuden edut.

Court of High Court -tuomioistuimessa nostetut kanteet, jotka edeltävät kolmatta muutosta ennen kuin korkein oikeus olisi kuullut korkeimmassa oikeudessa, lukuun ottamatta niitä tapauksia, joissa korkein oikeus on sallinut korkeimman oikeuden muutoksenhaun sillä perusteella, että valitus täyttää perustuslain 5.4.34 artiklassa asetetun kynnysarvon. Lisäksi muutoksenhakutuomioistuimen on nyt määritettävä ne oikeudelliset kysymykset, jotka Circuit Court voi saattaa korkeimman oikeuden ratkaistavaksi (jäljempänä ’tapaus’).

Kolmannella muutoksella ei ole vaikutusta korkeimman oikeuden alkuperäiseen, perustuslain 26 artiklan mukaiseen tehtävään. 26 artiklassa säädetään, että korkein oikeus voi päättää, onko Irlannin parlamentin molempien kamarien hyväksymä lakiesitys (tai sen määräys tai määräys), joka on esitetty Irlannin presidentille allekirjoitettavaksi ennen kuin se on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä, ja että se on maineikas tässä perustuslaissa ja että presidentti saattaa asian tuomioistuimen käsiteltäväksi. Se voi myös tarvittaessa ratkaista, onko presidentti tullut pysyvästi kykenemättömäksi hoitamaan tehtäväänsä.

Yhteisöjen tuomioistuin kokoontuu yleensä kolmen tai viiden tuomarin kokoonpanossa ja poikkeustapauksissa seitsemän tuomaria. Kun kyse on Irlannin parlamentin (Oireachtas) säädöksen perustuslaillisesta voimassaolosta, perustuslaissa edellytetään, että tuomioistuimessa on vähintään viisi tuomaria. Tätä vaatimusta sovelletaan myös silloin, kun unionin tuomioistuinta pyydetään antamaan lausunto Irlannin parlamentin (Oireachtas) hyväksymän lakiehdotuksen perustuslaillisesta pätevyydestä, kun Irlannin presidentti mainitsee sen perustuslain 26 artiklan nojalla. Lisäksi tarvitaan vähintään viisi tuomaria, jos unionin tuomioistuin määrittää perustuslain 12 artiklan mukaisesti, onko presidentti pysyvästi työkyvytön. Oikeuspäällikkö tai korkeimman oikeuden tuomari voi kokoontua yksin käsittelemään tiettyjä välitoimia ja menettelyjä koskevia hakemuksia.

Muutoksenhakutuomioistuin (Court of Appeal)

Muutoksenhakutuomioistuin (Court of Appeal) perustettiin 29. lokakuuta 2014 vuonna 2013 järjestetyn kansanäänestyksen jälkeen. Kuten muidenkin Superior Court -tuomioistuinten tapauksessa, osa muutoksenhakutuomioistuimen toimivallasta kuuluu perustuslain ja eräiden tuomioistuinten toimivallan piiriin. Se on ylin muutoksenhakutuomioistuin High Court -tuomioistuimen ja korkeimman oikeuden välillä.

Yhteisöjen tuomioistuimella on toimivalta käsitellä High Courtin siviilioikeudellisissa menettelyissä tehtyjä valituksia, jotka korkein oikeus olisi saanut ennen kuin kolmasosat perustuslain muutosta olisi kuultu. Poikkeuksena ovat tapaukset, joissa korkein oikeus on sallinut korkeimman oikeuden muutoksenhaun sillä perusteella, että valitus täyttää perustuslain 34 artiklan 5.4 kohdassa tarkoitetun kynnysarvon. Tuomioistuin voi käsitellä asioissa, joita käsitellään High Courtissa, vireillä olevia valituksia siitä, onko laki perustuslaillinen. Perustuslain mukaan ei ole mahdollista säätää lakeja, jotka rajoittavat muutoksenhakutuomioistuimen toimivaltaa tässä asiassa.

Court of Appeal koostuu puheenjohtajasta ja yhdeksästä tavallisesta tuomarista. Korkeimman oikeuden presidentti ja presidentti ovat viran puolesta muutoksenhakutuomioistuimen tuomareita. Yhteisöjen tuomioistuin voi kokoontua kolmen tuomarin jaostoissa. Presidentti yksin tai puheenjohtajan nimittämän toisen tuomarin puoleen voi tulla joitakin välitoimia ja menettelyjä koskevia hakemuksia.

Ylemmän oikeusasteen tuomioistuin (High Court)

Perustuslain mukaan ylemmän oikeusasteen tuomioistuimella (High Court) on täysi toimivalta ja toimivalta ratkaista kaikki asiat ja kysymykset, olivatpa ne lakeja tai tosiseikkoja, siviili- tai rikosoikeudellisia asioita. High Court -tuomioistuimella on yksinomainen toimivalta adoptioon liittyvissä asioissa ja luovutussopimuksen perusteella tapahtuvaa luovuttamista koskevissa pyynnöissä. High Court -tuomioistuimella on toimivalta ratkaista perustuslain määräyksiin liittyvien lakien pätevyys (lukuun ottamatta lakeja, jotka Irlannin presidentti on jo lähettänyt Supreme Court -tuomioistuimelle). Useimmat High Court -tuomioistuimen asiat ratkaistaan yhden tuomarin kokoonpanossa, mutta lain mukaan tietyt asiat, kuten herjaus-, pahoinpitely- ja vapaudenriistoasiat, ratkaistaan yhden tuomarin ja valamiehistön kokoonpanossa. Poikkeuksellisen tärkeät asiat voidaan käsitellä kahden tai useamman tuomarin kokoonpanossa (Divisional Court).

High Court toimii myös muutoksenhakutuomioistuimena, joka tutkii alemman oikeusasteen ylemmän tuomioistuimen (Circuit Court) ratkaisemia riita-asioita koskevat valitukset. Sen lisäksi High Court -tuomioistuimella on toimivalta käsitellä uudelleen alempien oikeusasteiden ratkaisuja antamalla erikoismääräys (Mandamus, jolla määrätään tekemään jotakin, Prohibition, jolla kielletään tekemästä jotakin, ja Certiorari, jolla pyydetään asiakirjoja). Nämä määräykset eivät liity alemman oikeusasteen ratkaisun sisältöön vaan siihen, onko toimivalta ylittynyt.

High Court voi antaa ratkaisun District Court -tuomioistuimen sille esittämästä laintulkintaa koskevasta kysymyksestä. Se käsittelee myös takuita vastaan vapauteen pääsyä koskevat hakemukset, jos kyseessä on henkilö, jota syytetään murhasta, tai jos syytetty haluaa muutosta District Court -tuomioistuimen määräämiin ehtoihin.

High Court käsittelee alkuperäiset kanteet yleensä Dublinissa. Se kokoontuu myös maakunnissa käsitelläkseen alkuperäisiä vahingonkorvauskanteita, jotka koskevat henkilövahinkoja ja kuolemaan johtaneita vahinkoja. High Court on Circuit käsittelee Circuit Court -tuomioistuinten muutoksenhaut maakunnissa.

Alemman oikeusasteen ylempi tuomioistuin (Circuit Court)

Linkki avautuu uuteen ikkunaan Circuit Court —tuomioistuimen toimivalta riita-asioissa on rajoitettu, elleivät kaikki asianosaiset suostu rajoittamattomaan toimivaltaan. Tuomioistuimen toimivallan raja koskee pääasiassa toimia, joiden osalta kanne on enintään 75,000 euroa (henkilövahinkojen osalta 60,000 euroa).

Circuit Court -tuomioistuin on toimivaltainen testamenttiasioissa ja kiinteistön omistus- tai vuokraoikeutta koskevissa asioissa, jos omaisuuden verotusarvo (rateable valuation) ei ole suurempi kuin 253.95 euroa. Circuit Court (Circuit Court) on toimivaltainen myös perheoikeudellisissa menettelyissä, kuten asumuserossa, avioerossa ja alemman oikeusasteen siviilituomioistuimessa (District Court).

Circuit Courtissa riita-asioiden ratkaisukokoonpanossa on yksi tuomari ilman valamiehistöä. Sieltä voi hakea muutosta alemman oikeusasteen tuomioistuimen (District Court) ratkaisuihin sekä riita- että rikosasioissa. Circuit Court käsittelee asian uudelleen. sen ratkaisu on lainvoimainen eikä siihen voi enää hakea muutosta.

Circuit Court on toimivaltainen myös asioissa, jotka koskevat uusia anniskelulupahakemuksia, ja siltä voi hakea muutosta esimerkiksi tasa-arvotuomioistuimen (Director of Equality Investigations) ratkaisuihin.

Alemman oikeusasteen tuomioistuin (District Court)

Linkki avautuu uuteen ikkunaan alemman oikeusasteen tuomioistuimella (District Court) on rajoitettu ja paikallinen toimivalta. Sillä on perheoikeudellisissa asioissa toimivalta antaa elatusta, lähestymiskieltoa, lapsen huoltoa, tapaamisoikeutta ja isyyskanteita koskevia päätöksiä.

District Court -tuomioistuimella on toimivalta käsitellä riita-asioita, jotka koskevat sopimuksia, vuokrausostoja, osamaksukauppaa, vahingonkorvauksia, vuokranmaksun laiminlyöntejä tai tavaran luvatonta hallussapitoa, jos vaade on enintään 15,000 euroa. Sillä on myös toimivalta suorittaa minkä tahansa tuomioistuimen tekemän päätöksen rahamääräistä velvoitetta koskeva pakkotäytäntöönpano. lisäksi sillä on toimivalta monien lupamenettelyjen suhteen (esim. alkoholin myynti) ja ilkivaltaa koskevien vahingonkorvauskanteiden suhteen, jos vaade on enintään 15,000 euroa.

District Court kokoontuu koko maan alueella 24 tullipiirissä, joihin kuuluvat Dublinin suurkaupunkipiiri ja 23 muuta tullipiiriä. Asian käsittelypaikka määräytyy yleensä sen mukaan, missä sopimus on tehty tai missä vastaaja asuu tai harjoittaa liiketoimintaa, tai, jos on kyse anniskeluoikeudesta, sen mukaan, missä anniskelupaikka sijaitsee.

Rikostuomioistuimet

Korkein oikeus

Korkein oikeus käsittelee Court of Appealin tekemiä valituksia tapauksissa, joissa esille nostetaan poikkeuksellisen suuren yleisön kannalta merkittävä asia.

Muutoksenhakutuomioistuin (Court of Appeal)

Court of Appeal on saanut Court of Appeal Act -lain (Court of Appeal Act 2014) nojalla muutoksenhakutuomioistuimen, jota Court of Criminal Appeal on aikaisemmin käyttänyt.

Muutoksenhakutuomioistuin (Circuit Court) tai keskusrikostuomioistuin (Central Criminal Court), joka on saanut esitutkintatuomioistuimelta todistuksen siitä, että asia soveltuu käsiteltäväksi, voi hakea muutosta muutoksenhakutuomioistuimelta. Jos tämä todistus hylätään, hovioikeus voi itse asiassa hakea siihen muutosta, ja se voi myöntää valitusluvan.

Lisäksi syyttäjän syyttäjä voi hakea muutosta hovioikeuteen rikoslain 1993 §: n 2 momentin nojalla perusteettoman sakkovapautus- tai lievennyksen perusteella. Virheelliseksi väitetystä oikeudenkäytöstä voidaan hakea muutosta vuoden 2 rikosprosessilain 1993 §: n nojalla.

Court of Appeal sai myös toimivaltaa, jonka nojalla se voi käsitellä yleisen syyttäjän tekemiä valituksia oikeuskysymyksistä, jotka johtuvat rikosoikeudenkäynneistä ja jotka ovat johtaneet vapautumiseen. Muutoksenhakutuomioistuimen ratkaisu ei vaikuta vapauttavaan tuomioon tällaisissa tapauksissa.

Director of Public Prosecutors (Director of Public Prosecutions) vastustaa syytteistä vapauttamista tai päätöstä olla tilaamatta uudelleenkäsittelyä myös hovioikeudessa. Court of Appeal (Court of Appeal Act 2014) kantoi muutoksenhakutuomioistuimen aiemmin käyttämän valitusoikeuden hovioikeuden (Courts-Maralial Appeal Court) toimintaan. Tämä tarkoittaa sitä, että Court of Appeal toimii muutoksenhakutuomioistuimena muutoksenhakuasioissa, jotka koskevat henkilöitä, jotka on tuomittu tuomioistuimessa.

Rikosasioiden muutoksenhakutuomioistuin (Court of Criminal Appeal)

Court of Linkki avautuu uuteen ikkunaan Criminal Appealin muutoksenhakutuomioistuin on siirretty Court of Appeal -muutoksenhakutuomioistuimeen (Court of Appeal Act 2014).

Erikoisrikostuomioistuin

Rikosasioita käsittelevä erityistuomioistuin eli Linkki avautuu uuteen ikkunaan Special Criminal Court perustettiin sellaisia rikosoikeudenkäyntejä varten, joissa yleisten tuomioistuinten ei katsota pystyvän huolehtimaan tehokkaasta oikeudenkäytöstä ja yleisestä järjestyksestä ja turvallisuudesta. Tuomioistuin kokoontuu kolmen tuomarin kokoonpanossa ilman valamiehistöä.

Keskusrikostuomioistuin (Central Criminal Court)

Keskusrikostuomioistuin Linkki avautuu uuteen ikkunaan eli Central Criminal Court on ylemmän oikeusasteen tuomioistuimen (High Court) rikosasioita käsittelevä osasto. Se pyrkii ratkaisemaan vuoden 2002 kilpailulakiin perustuvia vakavia rikoksia, kuten murhia, raiskauksia, maanpetosta ja piratismia sekä rikostutkimuksia. Tuomioistuimen ratkaisukokoonpanoon kuuluu tuomari ja valamiehistö.

Rikosasioita käsittelevä alemman oikeusasteen tuomioistuin (Circuit Criminal Court)

Rikosasioita käsittelevä alemman oikeusasteen tuomioistuin eli Circuit Criminal Court käsittelee ne rikokset, joita ei käsitellä keskusrikostuomioistuimessa (Central Criminal Court). Sen ratkaisukokoonpanoon kuuluu tuomari ja valamiehistö. Sieltä voi hakea muutosta alemman oikeusasteen tuomioistuimen (District Court) ratkaisuihin.

Käräjäoikeus

Alemman oikeusasteen tuomioistuin eli District Court käsittelee nopeutetussa menettelyssä tutkittavia (enimmäkseen säädännäisoikeuteen perustuvia) rikoksia ja joitakin tavanomaisessa oikeuskäsittelyssä tutkittavia rikoksia. Ratkaisukokoonpanoon kuuluu ainoastaan tuomari.


Tämän on konekäännös sivun sisällöstä. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Päivitetty viimeksi: 30/10/2019