Zapri

BETA RAZLIČICA PORTALA JE ZDAJ NA VOLJO!

Obiščite BETA različicoevropskega portala ePravosodje in opišite svojo izkušnjo!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Sądy zwyczajne - Irlandia

Stran je strojno prevedena in njena kakovost ni zajamčena.

Kakovost prevoda je: nezanesljiva

Ali menite, da je ta prevod koristen?

W niniejszej części przedstawiono informacje na temat organizacji sądów powszechnych w Irlandii.


Sądy powszechne

System sądów w Irlandii ma swoje źródło w konstytucji z 1922 r., która przewidywała utworzenie nowych sądów w celu zastąpienia tych, które ewoluowały w ramach administracji brytyjskiej. W 1924 r. ustanowiono nowe sądy na mocy ustawy o sądach (Courts of Justice Act) z 1924 r., która ustanowiła podstawę prawną dla systemu sądowego.

Niniejsze sądy zostały powołane przez ustawę o osiedlaniu się i osiedleniu się w 1961 r., zgodnie z art. 34 konstytucji przyjętej przez Irlandczyków w 1937 r. Sąd Apelacyjny został powołany w dniu 29 października 2014 r. w wyniku referendum przeprowadzonego w 2013 r.

Artykuły 34 – 37 Konstytucji dotyczą ogólnie wymiaru sprawiedliwości. Art. 34.1 stanowi, że „Sądownictwo sądowe ustanowione prawem”. W Konstytucji mowa jest o strukturze sądownictwa, w skład którego wchodzi sąd orzekający w ostatniej instancji, Sąd Najwyższy, Sąd Apelacyjny, który jest właściwy zarówno w sprawach karnych, jak i cywilnych, oraz sądy pierwszej instancji, do których należy Wysoki Trybunał (High Court), posiadający pełną właściwość we wszystkich sprawach karnych i cywilnych oraz w sądach o ograniczonej jurysdykcji, sąd okręgowy i sąd okręgowy zorganizowany na szczeblu regionalnym.

Sądy cywilne

Sąd Najwyższy

W dniu 28 października 2014 r. w trzeciej zmianie Konstytucji, ustanawiającej Link otworzy się w nowym oknie Sąd Apelacyjny, wprowadzono istotne zmiany do „apelacji w sprawach kasacyjnych Sądu Najwyższego, która weszła w życie w dniu r. Od dnia utworzenia Sąd Najwyższy jest właściwy do orzekania w postępowaniu odwoławczym:

  1. na podstawie orzeczenia Sądu Apelacyjnego, jeżeli Sąd Najwyższy jest przekonany, że decyzja dotyczy sprawy o charakterze ogólnym lub w interesie wymiaru sprawiedliwości, należy wnieść odwołanie do Sądu Najwyższego; oraz
  2. na podstawie orzeczenia High Court, jeżeli Sąd Najwyższy jest przekonany, że istnieją wyjątkowe okoliczności uzasadniające wniesienie bezpośredniego środka zaskarżenia do Sądu Najwyższego – warunkiem koniecznym do spełnienia przez Sąd Najwyższy jest obecność jednego lub obu z następujących czynników – decyzja dotyczy kwestii o ogólnym znaczeniu publicznym; interes wymiaru sprawiedliwości.

Odwołania w postępowaniu cywilnym od Sądu Najwyższego, który przed trzydziestym trzecim poprawką zostały rozpatrzone przez Sąd Najwyższy w Sądzie Apelacyjnym, z wyjątkiem przypadków, w których Sąd Najwyższy zezwolił na pociągnięcie go do odpowiedzialności, uznając, że odwołanie odpowiada progowi określonemu w art. 34.5.4° Konstytucji. Ponadto kwestie prawne, na które sąd okręgowy zwrócił się do Sądu Najwyższego w celu określenia („sprawa”), są obecnie możliwe do ustalenia przez Court of Appeal (sąd apelacyjny).

Trzydziesta trzecia zmiana nie miała wpływu na pierwotną właściwość Sądu Najwyższego, która w rzeczywistości polega na funkcji przewidzianej w art. 26 Konstytucji. Art. 26 stanowi, że Sąd Najwyższy jest uprawniony do decydowania o tym, czy projekt ustawy (lub jego postanowienia, czy też jego postanowienia), przyjęty przez obie izby parlamentu i przedstawiony prezydentowi Irlandii w celu jego podpisania przed uchwaleniem ustawy, jest odrażający do konstytucji, w sprawie skierowania do sądu przez Prezydenta RP. Jeżeli pojawi się kwestia trwałej niezdolności do pracy Przewodniczącego, to kwestię tę rozstrzyga Sąd Najwyższy.

Trybunał obraduje zazwyczaj w składzie trzech lub pięciu sędziów, a w drodze wyjątku – siedmiu sędziów. W sprawach dotyczących ważności konstytucyjnej ustawy Oireachtas (parlamentu) Konstytucja wymaga, aby sąd składał się z co najmniej pięciu sędziów. Wymóg ten ma również zastosowanie w przypadku, gdy do Trybunału zwrócono się o wydanie opinii w sprawie ważności konstytucyjnej ustawy przyjętej przez Oireachtas, która została jej przekazana przez Prezydenta Irlandii na podstawie art. 26 Konstytucji. Wymagane jest również co najmniej pięciu sędziów, na wypadek, gdyby Trybunał musiał ustalić, zgodnie z art. 12 Konstytucji, czy prezydent stał się trwale niezdolny do pracy. § 4. prezes Sądu Najwyższego lub sędzia Sądu Najwyższego może orzekać wyłącznie w sprawach incydentalnych i proceduralnych.

Sąd Apelacyjny

Sąd Apelacyjny został powołany w dniu 29 października 2014 r. w wyniku referendum przeprowadzonego w 2013 r. Podobnie jak w przypadku innych sądów najwyższych, niektóre właściwości sądu apelacyjnego zostały przyznane na mocy konstytucji i niektórych przepisów prawnych. Sąd ten jest instancją odwoławczą między High Court a Supreme Court (sądem najwyższym).

Trybunał jest właściwy do rozpatrywania środków odwoławczych w postępowaniach cywilnych przed High Court, który przed trzydziesttrzecią zmianą Konstytucji zostałby przesłuchany przez Sąd Najwyższy. Wyjątkami są przypadki, w których Sąd Najwyższy zezwolił na pociągnięcie go do odpowiedzialności, uznając, że odwołanie odpowiada progowi określonemu w art. 34.5.4 Konstytucji. Trybunał może rozpatrywać odwołania od spraw rozstrzygniętych przez High Court w sprawie zgodności prawa z konstytucją. Konstytucja stanowi, że żadne przepisy prawne nie mogą zostać uznane za ograniczające właściwość Sądu Apelacyjnego.

Sąd Apelacyjny składa się z prezesa i dziewięciu sędziów zwyczajnych. Prezes Sądu Najwyższego i prezes Sądu są sędziami z urzędu. Trybunał może zasiadać w składzie trzech sędziów. Niektóre wnioski o zastosowanie środków tymczasowych i o charakterze proceduralnym mogą zostać złożone wyłącznie przez przewodniczącego lub przez innego sędziego mianowanego przez przewodniczącego.

Wysoki Trybunał (High Court)

Na mocy Konstytucji High Court (wysoki trybunał) posiada pełne pierwotne kompetencje i uprawnienia do określania wszystkich kwestii i kwestii, zarówno prawnych, jak i faktycznych, cywilnych lub karnych. High Court (wysoki trybunał) ma wyłączną właściwość w sprawach dotyczących adopcji dzieci oraz w odniesieniu do wniosków o ekstradycję. Właściwość High Court rozciąga się na kwestię ważności prawa w świetle przepisów Konstytucji (z wyjątkiem ustawy, która została już przekazana Sądowi Najwyższemu przez Prezydenta Irlandii). Większość spraw rozstrzyganych przez High Court została osądzona wyłącznie przez sędziego, chociaż w niektórych kwestiach istnieją przepisy dotyczące takich spraw, jak pozwy o zniesławienie, napady lub fałszywe uwięzienie, które sądzono przez sędziego orzekającego z ławą przysięgłych. Sprawy o wyjątkowym znaczeniu mogą być podejmowane przez dwóch lub więcej sędziów orzekających w składzie Divisional Court.

Sąd okręgowy działa jako sąd apelacyjny w sądzie okręgowym w sprawach cywilnych. Poza sądami apelacyjnymi w sądach okręgowych (Circuit Court), High Court (wysoki trybunał) jest również uprawniony do kontrolowania decyzji wszystkich sądów niższej instancji w drodze wydawania prerogatyw mandamus, hibition i Certioriari. Postanowienia te odnoszą się nie do istoty decyzji sądów niższej instancji, lecz do kwestii, czy jurysdykcja została przekroczona.

High Court może orzekać w kwestii prawnej przedstawionej przez sąd rejonowy. Dotyczy on również wniosków o zwolnienie za kaucją, w przypadku gdy oskarżono oskarżonego o popełnienie przestępstwa zabójstwa lub gdy oskarżony chce wystąpić o zmianę warunków nałożonych przez sąd rejonowy.

Zazwyczaj Wysoki Trybunał obraduje w Dublinie w celu rozpoznania powództw pierwotnych. Ponadto zasiada w wielu miejscach na szczeblu prowincji w celu rozpoznania powództw o odszkodowanie za szkody związane z osobowościami osobistymi i przedporodowymi urazami. High Court on Circuit rozpoznaje środki odwoławcze od sądu okręgowego (Circuit Court) w miejscach prowincji.

Sąd okręgowy (Circuit Court)

Jurysdykcja cywilna Link otworzy się w nowym oknie sądu okręgowego jest ograniczona, chyba że wszystkie strony wyrażą na to zgodę, w związku z czym jurysdykcja ta jest nieograniczona. Ograniczenie właściwości sądu dotyczy głównie powództw, które nie przekraczają kwoty 75,000 EUR (60,000 EUR w przypadku obrażeń ciała).

Circuit Court (sąd okręgowy) jest właściwy do orzekania w sprawach powiązanych oraz w sprawach dotyczących prawa własności do nieruchomości lub najmu lub dzierżawy nieruchomości, jeżeli podlegająca opodatkowaniu wycena mienia nie przekracza 253,95 EUR. Sąd okręgowy jest również właściwy do orzekania w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, w tym do separacji, rozwodu, nieważności i odwołania od sądu rejonowego.

Sprawy cywilne w sądzie okręgowym są rozpoznawane przez sędziego orzekającego bez ławnika. Sąd ten działa jako sąd apelacyjny w Sądzie Rejonowym zarówno w sprawach cywilnych, jak i karnych. Odwołanie przybiera formę ponownego przesłuchania, a decyzja Circuit Court jest ostateczna i nie może być przedmiotem kolejnego odwołania.

Sąd okręgowy (Circuit Court) jest również właściwy do orzekania we wszystkich przypadkach wniosku o wydanie nowych licencji na sprzedaż płynów alkoholowych w celu spożycia na miejscu, i posiada jurysdykcję w zakresie odwołań od orzeczeń sądów takich jak dyrektor ds. dochodzeń w dziedzinie równości.

Sąd Rejonowy

Sąd Link otworzy się w nowym oknie rejonowy posiada właściwość miejscową i ograniczoną. W sprawach z zakresu prawa rodzinnego jest on uprawniony do wydawania orzeczeń w sprawach dotyczących świadczeń alimentacyjnych, zakazów, pieczy, dostępu i przynależności.

Sąd rejonowy jest właściwy do orzekania w sprawach cywilnych opartych na umowach, umowach leasingu lub umowach sprzedaży kredytu, z tytułu czynu niedozwolonego, z niezapłaceniem czynszu lub za bezprawnym zatrzymaniem towarów, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza 15,000 EUR. Sąd ten jest również właściwy w zakresie wykonywania ogólnie wyroków w sprawach dłużnych każdego sądu, właściwości w odniesieniu do dużej liczby przepisów licencyjnych, np. dotyczących sprzedaży środka odurzającego, oraz jurysdykcji w odniesieniu do wniosków o odszkodowanie w złej wierze, jeżeli kwota, której dotyczy wniosek, nie przekracza 15,000 EUR.

Sąd Rejonowy (District Court) obraduje na terenie całego kraju w 24 powiatach, do których należą Dublin Metropolitan District i 23 innych powiatów. Ogólnie rzecz biorąc, miejsce, w którym dana sprawa jest rozpatrywana, zależy od miejsca, w którym umowa została zawarta, lub w przypadku gdy pozwany zamieszkuje lub prowadzi działalność gospodarczą, lub w sprawach związanych z udzieleniem zezwolenia, na terenie której znajdują się licencjonowane pomieszczenia.

Sądy karne

Sąd Najwyższy

Sąd Najwyższy rozpatruje odwołania wniesione przez Court of Appeal w sprawach, w których podniesiono kwestię prawa o wyjątkowym znaczeniu publicznym.

Sąd Apelacyjny

Na podstawie ustawy z 2014 r. Court of Appeal (England & Wales), Queen’s Bench Division of Appeal (England & Wales), Queen’s Bench Division of Appeal (England & Wales), Queen’s Bench Division of Appeal (England & Wales), Queen’s Bench Division of Appeal (England & Wales), Queen’s Bench Division (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Appeals

Od osób skazanych za postawienie w stan oskarżenia w sądzie okręgowym lub głównym sądzie karnym, które uzyskały od sądu rozpoznającego sprawę zaświadczenie, że sprawa jest w stanie wnieść skargę do sądu apelacyjnego, należy do sądu apelacyjnego. W przypadku odmowy wydania niniejszego zaświadczenia, Court of Appeal (sąd apelacyjny) może sam odwołać się od tej odmowy.

Ponadto dyrektor prokuratury może odwołać się do Court of Appeal ze względu na nieuzasadnione złagodzenie kary na podstawie ustawy z 1993 r. o wymiarze sprawiedliwości w sprawach karnych, sekcja 2. W przypadku domniemanej pomyłki sądowej można wnieść odwołanie na podstawie art. 2 ustawy o postępowaniu karnym z 1993 r.

Sąd apelacyjny był również właściwy do rozpoznania odwołań wniesionych przez dyrektora prokuratury na temat kwestii prawnych wynikających z postępowań karnych, w wyniku których uniewinniono. Orzeczenie Sądu Apelacyjnego nie ma w takich przypadkach wpływu na wyrok uniewinniający.

Odwołanie od wyroku uniewinniającego lub od orzeczenia o odmowie ponownego rozpoznania przysługuje również Sądowi Apelacyjnemu. Zgodnie z ustawą z 2014 r. Court of Appeal (England & Wales), Queen’s Bench Division of Court of Appeal (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court of Appeal (England & Wales), Queen’s Bench Division of Court of Appeal (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court of Appeal (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court)). Oznacza to, że odwołania od osób skazanych wyrokiem sądowym przed sądem są skierowane do Court of Appeal.

Sąd Apelacyjny w Sprawach Karnych

Na podstawie Ustawy o Trybunale Apelacyjnym z 2014 r. właściwość sądu apelacyjnego Link otworzy się w nowym oknie w sprawach karnych została przekazana Sądowi Apelacyjnemu.

Specjalny Trybunał Karny

Link otworzy się w nowym oknieSpecjalny Trybunał Karny został powołany do ścigania przestępstw, w przypadku których stwierdzono, że sądy powszechne są niewystarczające do zapewnienia skutecznego wymiaru sprawiedliwości oraz utrzymania pokoju i porządku publicznego. Sąd zasiada w składzie trzech sędziów, a nie ławy przysięgłych.

Centralny Trybunał Karny

Link otworzy się w nowym oknieCentralnym Trybunałem Karnym jest Wydział Karny Sądu Najwyższego. Ustawa ta dotyczy poważnych przestępstw, w tym zabójstw, gwałtów, zdrady i piractwa, a także postępowań karnych prowadzonych na mocy ustawy o konkurencji z 2002 r. Sąd obraduje wraz z sędzią i ławą przysięgłych.

Criminal Criminal Court (sąd karny)

Sąd okręgowy (Circuit Criminal Court) stara się o przestępstwa inne niż te, które można osądzić w centralnym sądzie karnym. Zasiada w składzie sędziego i jury. Dotyczy on odwołań od sądu rejonowego.

Sąd rejonowy

Sąd rejonowy zajmuje się przestępstwami (głównie statutowymi) i niektórymi przestępstwami. Zasiada wyłącznie w składzie sędziego.


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 30/10/2019