Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Обикновени съдилища - Люксембург

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница френски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици английскирумънски вече са преведени.

 

Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

В този раздел ще намерите кратък преглед на общите съдилища в Люксембург.


Общи съдилища — въведение

Конституцията възлага на съдилищата упражняването съдебната власт и прилагането на приетите от централните и местните органи подзаконови нормативни актове, доколкото те са в съответствие със закона.

Общи съдилища

Върховен съд

Най-високо в йерархията на общите съдилища е Върховният съд (Cour Supérieure de Justice), който включва Касационен съд (Cour de Cassation), Апелативен съд (Cour d'Appel) и Главна прокуратура (Parquet Général).

На Касационния съд, който заседава в един от петима съдии, предимно са подведомствени производства по жалби за отмяна или по касационни жалби срещу решения, постановени от различните отделения на Апелативния съд, или срещу съдебни решения, постановени в производства пред последна инстанция. Процесуалното представителство от адвокат е задължително.

Апелативният съд се състои от десет отделения, които заседават в тричленни състави.. Той разглежда граждански, търговски и наказателни дела, както и дела, гледани от трудовите съдилища в двата съдебни окръга на страната. Процесуалното представителство от адвокат е задължително, освен по наказателните дела и по делата по бързото производство (référés). Наказателното отделение на Апелативния съд разглежда жалбите срещу решенията на наказателното отделение на окръжния съд (Tribunal d'Arrondissement). Това отделение заседава в състав от петима съдии.

Окръжни съдилища

Страната е разделена на два съдебни окръга (arrondissements judiciaires), като във всеки от тях има по един окръжен съд — единият в Люксембург, а другият в Дикирх.

Двете окръжни съдилища са разделени на отделения, които заседават в тричленни състави; към всеки окръжен съд има прокуратура, състояща се от държавен прокурор (Procureur d'Etat) и помощник-прокурори (substitutes). Към всеки окръжен съд има съдия-следователи (juges d'instruction), които извършват следствени действия по наказателни дела за тежки престъпления (affaires criminelles) и, при необходимост, по дела за престъпни деяния със средна степен на обществена опасност (affaires correctionnelles).

По граждански и търговски дела окръжният съд е съдът с остатъчна юрисдикция: той разглежда всички дела, освен тези, за които законът не е предвидил изрично, че са подсъдни на друг съд поради естеството на спора или цената на иска.

Родово подсъдни на окръжния съд са делата, по които цената на иска надхвърля 10 000 евро.

Окръжният съд има изключителна компетентност да разглежда дела, които по силата на закона са му конкретно подсъдни поради естеството на спора . Той може да разглежда молбите за екзекватура на решенията, постановени от чуждестранни съдилища и актове, заверени от длъжностни лица в други държави. Окръжните съдилища разглеждат и охранителни производства, например по осиновяване, настойничество и попечителство, еманципиране и т.н.

Окръжният съд е апелативна инстанция за решения, постановени в първоинстанционни производства пред мировите съдилища в рамките на неговия съдебен окръг.

Производството пред окръжния съд по правило започва чрез призовка (assignation), връчена от съдебен изпълнител на ответната страна.

В спешни случаи председателите на окръжните съдилища или назначените заместващи ги магистрати упражняват правораздавателна компетентност в рамките на бързите производства по граждански и търговски дела.

Окръжните съдилища, упражняващи правораздавателна компетентност по наказателни дела, са известни като наказателни съдилища (tribunaux correctionnels et criminels). Те са компетентни да се произнасят по дела за престъпни деяния със средна степен на обществена опасност (délits), и за тежки престъпления (crimes), които са им препратени за разглеждане от решаващия състав (Chambre du Conseil) или от решаващия състав на Апелативния съд. Подсъдимите са длъжни да се явяват лично, освен в случаите, в които закононарушението се санкционира само с глоба — тогава те могат да бъдат представлявани от адвокат.

По принцип процесуалното представителство от адвокат пред окръжния съд е задължително, въпреки че законът предвижда определени изключения, например по търговските дела и по делата, образувани по бързото производство, по които страните могат да се явяват сами.

Мирови съдилища

Съществуват три мирови съдилища (justices de paix) — в Люксембург, в Еш-сюр-Алзет (съдебен окръг Люксембург) и в Дикирх (съдебен окръг Дикирх).

Мировите съдилища разглеждат всички граждански и търговски дела, които са им подсъдни по силата на новия Граждански процесуален кодекс или по силата на друг законов акт; те разглеждат като последна инстанция дела с цена на иска до 2 000 евро, а като апелативна инстанция —дела с цена на иска до 10 000 евро.

Те разглеждат и някои други дела, например по запориране на трудови възнаграждения, пенсии и ренти, както и разпореждат разпределението на запорираните суми, независимо от размера на вземането.

По принцип делото пред мировия съдия се завежда посредством призоваване (citation) с акт на съдебен изпълнител. Някои дела се завеждат чрез подаване на молба в секретариата на съда. Страните се явяват пред мировия съдия лично или чрез представляващ. Този представляващ може да е адвокат или съпруг, родител или роднина по права линия, или родител или роднина по съребрена линия до трета степен включително, както и от лица, които са изключително част от персонала на съответната страна или на нейно предприятие.

При правораздаването по наказателни дела мировият съд изпълнява функциите на полицейски съд (tribunal de police). В това си качество той разглежда дребни закононарушения (contraventions или infractions), които се наказват с глоба от 25 до 250 евро, както и закононарушения, квалифицирани от закона като престъпни деяния със средна степен на обществена опасност (délits), които решаващият състав (Chambre du Conseil) препраща на полицейските съдилища.

Те също така разглеждат дела за дребни закононарушения, които подлежат на наказания, чийто размер надвишава рамките на компетентност на полицейските съдилища, когато те са им подсъдни по закон. Постановените от полицейските съдилища присъди винаги могат да бъдат обжалвани. Срокът за обжалване е 40 дни и тече от датата на произнасяне на присъдата, а при задочно осъждане – от връчването на присъдата лично на лицето или на адреса на лицето. Жалбата се подава до наказателния съд (tribunal correctionnel).

Към всеки мирови съд съществува трудов съд, компетентен да се произнася по спорове относно трудови договори и договорите за обучение. Въззивна инстанция по тези дела е Върховният съд.

Бази данни с правна информация

Достъпът до базата данни безплатен ли е?

Да, достъпът до базата данни е безплатен.

Кратко описание на съдържанието

Вж. също Общи съдилища.

Вж. също Връзката отваря нов прозорецАдминистративни съдилища.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецМинистерство на правосъдието


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 20/12/2018