Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Обикновени съдилища - Латвия

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница латвийски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

Настоящият раздел ви предоставя информация за организацията на обикновените съдилища в Латвия.


Обикновени съдилища — въведение

В Латвия съдебната власт се упражнява от районни/градски съдилища (rajona/pilsētas tiesas), окръжни съдилища (apgabaltiesas) и Върховния съд (Augstākā tiesa).

Гражданските и наказателните дела се разглеждат от общо 40 съдилища, разпределени на три нива 34 районни/градски съдилища, пет окръжни съдилища и Върховния съд.

Районните/градските съдилища в Латвия са:

 1. В рамките на териториалната компетентност на окръжния съд на Курземе (Kurzemes apgabaltiesas):
 • Районен съд на Кулдига (Kuldīgas rajona tiesa),
 • Съд на Лиепая (Liepājas tiesa),
 • Районен съд на Салдус (Saldus rajona tiesa),
 • Районен съд на Талси (Talsu rajona tiesa),
 • Съд на Вентспилс (Ventspils tiesa);
 1. В рамките на териториалната компетентност на Окръжния съд на Латгале (Latgales apgabaltiesas):
 • Районен съд на Балви (Balvu rajona tiesa),
 • Съд на Даугавпилс (Daugavpils tiesa),
 • Районен съд на Краслава (Krāslavas rajona tiesa),
 • Районен съд на Лудза (Ludzas rajona tiesa),
 • Районен съд на Преили (Preiļu rajona tiesa),
 • Съд в Резекне (Rēzeknes tiesa);
 1. В рамките на териториалната компетентност на Окръжния съд на Рига (Rīgas apgabaltiesas):
 • Съд на Юрмала (Jūrmalas pilsētas tiesa),
 • Районен съд на Огре (Ogres rajona tiesa),
 • Районен съд на Рига-град (Център) (Rīgas pilsētas Centra rajona tiesa),
 • Районен съд на Рига-град за район Курземе (Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesa),
 • Районен съд на Рига-град за област Латгале (Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa),
 • Районен съд на Рига-град за област Видземе (Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa),
 • Районен съд на Рига-град за област Земгале (Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesa),
 • Районен съд на Рига-град (север) (Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa),
 • Районен съд на Рига (Rīgas rajona tiesa),
 • Съд на Сигулда (Siguldas tiesa);
 1. В рамките на териториалната компетентност на Окръжния съд на Видземе (Vidzemes apgabaltiesas):
 • Районен съд на Алуксне (Alūksnes rajona tiesa),
 • Районен съд на Цесис (Cēsu rajona tiesa),
 • Районен съд на Гулбене (Gulbenes rajona tiesa),
 • Районен съд на Лимбажи (Limbažu rajona tiesa),
 • Районен съд на Мадона (Madonas rajona tiesa),
 • Районен съд на Валка (Valkas rajona tiesa),
 • Районен съд на Валмиера (Valmieras rajona tiesa);
 1. В рамките на териториалната компетентност на Окръжния съд на Земгале (Zemgales apgabaltiesas):
 • Районен съд на Айзкраукле (Aizkraukles rajona tiesa),
 • Районен съд на Бауска (Bauskas rajona tiesa),
 • Районен съд на Добеле (Dobeles rajona tiesa),
 • Съд на Йелгава (Jelgavas tiesa),
 • Районен съд на Йекабпилс (Jēkabpils rajona tiesa),
 • Районен съд на Тукумс (Tukuma rajona tiesa).

Административните дела се разглеждат от:

 • Районен административен съд,
 • Окръжен административен съд,
 • Отделението по административни дела към Сената на Върховния съд (Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments).

В компетентността на Окръжния административен съд и Районния административен съд попада цялата административна територия на Латвия. Районният административен съд заседава в пет съдебни палати (по една във всеки съдебен район), т.е. в Рига, Йелгава, Резекне, Валмиера и Лиепая.

Компетентност на съдилищата

Съгласно Връзката отваря нов прозорецНаказателно-процесуалния кодекс (Kriminālprocesa likumu) всички наказателни дела се разглеждат на първа инстанция от районните/градските съдилища. Районният съд на Рига-град за област Видземе е компетентният първоинстанционен съд по наказателните дела, чиито преписки съдържат документи, касаещи държавни тайни. Окръжните съдилища разглеждат като въззивна инстанция жалбите срещу решенията, постановени от районните/градските съдилища. Сенатът на Върховния съд разполага с касационни правомощия по жалби срещу решенията на районните/градските и окръжните съдилища. Районните/градските съдилища разглеждат наказателните дела в едноличен състав. Ако дадено наказателно дело е с особена сложност, председателят на първоинстанционния съд може да разпореди то да се гледа от колегиален състав, т.е. от трима съдии от въпросния съд. На въззивна и касационна инстанция наказателните дела се разглеждат от състав от няколко съдии.

Съгласно Връзката отваря нов прозорецГражданския процесуален кодекс (Civilprocesa likumu) на районния/градския съд като първа инстанция са подсъдни всички граждански дела, с изключение на тези, които са подсъдни на окръжния съд. Исковете за принудително изпълнение на безспорни вземания (bezstrīdus piespiedu izpildīšana) и за изпълнение въз основа на покана за доброволно изпълнение (saistību piespiedu izpildīšana brīdinājuma kārtība) са от компетентността на службата на поземления регистър към съответния районен/градски съд. На окръжния съд като първа инстанция са подсъдни:

 • исковете за собственост и други вещни права върху недвижим имот, с изключение на делбата на имущество между съпрузи;
 • исковете, произтичащи от облигационни правоотношения, с цена на иска над 150 000 лата;
 • исковете за защита на патенти, регистрирани марки и защитени географски указания;
 • исковете за обявяване на несъстоятелност и за ликвидация на кредитни институции.

Съгласно Гражданския процесуален кодекс, когато по едно дело са предявени няколко иска и някои от тях са от компетентността на районен/градски съд, а други — от компетентността на окръжен съд, или когато районен/граждански съд е приел насрещен иск, който е от компетентността на окръжния съд, делото се разглежда от окръжния съд. Окръжният съд на Рига е компетентният първоинстанционен съд по граждански дела, чиито преписки съдържат документи, касаещи държавна тайна. Първоинстанционните съдилища разглеждат гражданските дела в състав от един съдия, а въззивните и касационните — в колегиален състав.

Делата за административни нарушения се разглеждат от районните/градските и окръжните съдилища, които са компетентни по граждански и наказателни дела. Съгласно Връзката отваря нов прозорецКодекса за административните нарушения решенията на по-горестоящия административен орган могат да се обжалват пред районния/градския съд. Решението на последния подлежи на обжалване пред окръжния съд, ако Кодексът за административните нарушения го допуска изрично. Решенията на въззивната инстанция по дела за административно нарушение не подлежат на по-нататъшно обжалване и придобиват сила на пресъдено нещо в деня на постановяването им.

Съгласно Връзката отваря нов прозорецАдминистративно-процесуалния кодекс (Administratīvā procesa likumu) административните дела се разглеждат на първа инстанция от районния административен съд, заседаващ в съдебната палата, освен в случаите, когато законът предвижда друго. Когато делото се разглежда на първа инстанция от районен административен съд и съдът трябва да провери информация, представляваща държавна тайна, делото се прехвърля за решаване от районния административен съд в Рига. Когато законът предвижда, че на първа инстанция дадено административно дело подлежи на разглеждане не от районния административен съд, а от окръжния административен съд или от административното отделение на Сената към Върховния съд, молбата се подава до съответния съд или посоченото отделение. Страните по административното производство могат да обжалват решението и допълнителното решение на първоинстанционния съд, с изключение на случаите, в които законът предвижда, че решението не подлежи на обжалване или може да е предмет само на касационна жалба. Решенията на районния административен съд, които не са придобили сила на пресъдено нещо, могат да бъдат обжалвани пред окръжния административен съд. Страните по административното производство могат да подадат касационна жалба срещу решението и допълнителното решение на въззивния съд, когато е налице нарушение на материалния или процесуалния закон или съдът е превишил правомощията си при разглеждане на делото. Първоинстанционните съдилища разглеждат административните дела в състав от един съдия или в колегиален състав, а въззивните и касационните — в колегиален състав.

Съгласно Връзката отваря нов прозорецЗакона за патентите (Patentu likumu) Окръжният съд на Рига разглежда като първа инстанция (по реда на гражданското производство) делата във връзка с правната защита на изобретения:

 • дела за възстановяване на правата над патент;
 • дела за обявяване на недействителността на патент;
 • дела за по-ранни права;
 • дела за незаконно използване на патент (нарушение на патент);
 • дела за установяване на липса на нарушение на патент;
 • дела във връзка с предоставянето на лиценз, с разпоредбите на лицензионен договор или изпълнението на лицензионен договор;
 • дела във връзка с правото на обезщетение поради невъзможност за публично ползване на изобретението.

Съгласно Връзката отваря нов прозорецЗакона за промишления дизайн (Dizainparaugu likumu) Окръжният съд на Рига разглежда като първа инстанция следните дела във връзка с правната защита на промишлени дизайни:

 • дела за признаване на правата над промишлен дизайн;
 • дела за обявяване на недействителността на регистриран промишлен дизайн;
 • дела за незаконно използване на промишлен дизайн (нарушение на дизайн);
 • дела във връзка с предоставянето на лиценз, с разпоредбите на лицензионен договор или изпълнението на лицензионен договор.

Върховният съд на Латвия се състои от Сенат (Senāts), който включва три отделения (гражданско, наказателно и административно) и две колегии (гражданска и наказателна). Колегиите правораздават като въззивна инстанция по дела, разгледани на първа инстанция от окръжните съдилища. Сенатът действа като касационен съд по всички дела, разгледани от районните/градските и окръжните съдилища, и правораздава като първоинстанционен съд по жалби срещу решения, приети от Сметната палата на Латвия (Valsts kontroles padome) на основание член 55 от Закона за Сметната палата (Valsts kontroles likums). Колегиите заседават в тричленен състав. Сенатът на Върховния съд заседава в състав от трима съдии, като обаче те може да са повече в случаите, предвидени в закона.

Юридически бази данни

Наименование и URL адрес на базата данни

Връзката отваря нов прозорецПортал на националните съдилища

Връзката отваря нов прозорецВърховен съд

Безплатен ли е достъпът до базата данни?

Да, достъпът е безплатен.

Кратко описание на съдържанието на базата данни

На портала на националните съдилища се публикуват решенията на всички общи съдилища по граждански и наказателни дела (селективно публикуване), както и решения на административните съдилища. За информация можете да се консултирате с рубриките Tiesu nolēmumi („Съдебни решения“) и E-Pakalpojumi („Е-услуги“).

Уебсайтът на Върховния съд предоставя достъп до архива на съдебните решения, към който са добавени актуалните решения на Сената и резюмета на съдебната практика. За информация можете да се консултирате с рубриката Tiesu informācijas („Съдебна информация“).

Допълнителна информация

Понастоящем информацията, публикувана на портала на националните съдилища, и решенията и резюметата на съдебната практика, публикувани на уебсайта на Върховния съд, са достъпни само на латвийски език.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 20/08/2018