Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Redovni sudovi - Latvija

Izvorna jezična inačica ove stranice latvijski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Ovaj odjeljak sadržava informacije o organizaciji redovnih sudova u Latviji.


Redovni sudovi: uvod

Sudbenu vlast u Latviji izvršavaju općinski i okružni sudovi, regionalni sudovi te Vrhovni sud.

Građanski i kazneni postupci u Latviji mogu se provoditi na 40 sudova koji su podijeljeni na tri stupnja: postoji 34 općinskih ili okružnih sudova (rajonu vai pilsētu tiesas), pet regionalnih sudova (apgabaltiesas) i Vrhovni sud (Augstākā tiesa).

Općinski su i okružni sudovi u Latviji sljedeći:

 1. u mjesnoj nadležnosti regionalnog suda u Kurzemeu (Kurzemes apgabaltiesa):
 • Okružni sud u Kuldīgi (Kuldīgas rajona tiesa);
 • Općinski sud u Liepāji (Liepājas tiesa);
 • Okružni sud u Saldusu (Saldus rajona tiesa);
 • Okružni sud u Talsiju (Talsu rajona tiesa);
 • Općinski sud u Ventspilsu (Ventspils tiesa);
 1. u mjesnoj nadležnosti regionalnog suda u Latgaleu (Latgales apgabaltiesa):
 • Okružni sud u Balviju (Balvu rajona tiesa);
 • Općinski sud u Daugavpilsu (Daugavpils tiesa);
 • Okružni sud u Krāslavi (Krāslavas rajona tiesa);
 • Okružni sud u Ludzi (Ludzas rajona tiesa);
 • Okružni sud u Preiļiju (Preiļu rajona tiesa);
 • Općinski sud u Rēzekneu (Rēzeknes tiesa);
 1. u mjesnoj nadležnosti regionalnog suda u Rigi (Rīgas apgabaltiesa):
 • Općinski sud u Jūrmali (Jūrmalas pilsētas tiesa);
 • Okružni sud u Ogreu (Ogres rajona tiesa);
 • Središnji okružni sud grada Rige (Rīgas pilsētas Centra rajona tiesa);
 • Okružni sud grada Rige u Kurzemeu (Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesa);
 • Okružni sud grada Rige u Latgaleu (Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa);
 • Okružni sud grada Rige u Vidzemeu (Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa);
 • Okružni sud grada Rige u Zemgaleu (Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesa);
 • Sud sjevernog okruga u gradu Rigi (Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa);
 • Okružni sud u Rigi (Preiļu rajona tiesa);
 • Okružni sud u Siguldi (Siguldas tiesa);
 1. u mjesnoj nadležnosti regionalnog suda u Vidzemeu (Vidzemes apgabaltiesa):
 • Okružni sud u Alūksneu (Alūksnes rajona tiesa);
 • Okružni sud u Cēsisu (Cēsu rajona tiesa);
 • Okružni sud u Gulbeneu (Gulbenes rajona tiesa);
 • Okružni sud u Limbažiju (Limbažu rajona tiesa);
 • Okružni sud u Madoni (Madonas rajona tiesa);
 • Okružni sud u Valki (Valkas rajona tiesa);
 • Okružni sud u Valmieri (Valmieras rajona tiesa);
 1. u mjesnoj nadležnosti regionalnog suda u Zemgaleu (Zemgales apgabaltiesa):
 • Okružni sud u Aizkraukleu (Aizkraukles rajona tiesa);
 • Okružni sud u Bauski (Bauskas rajona tiesa);
 • Okružni sud u Dobeleu (Dobeles rajona tiesa);
 • Općinski sud u Jelgavi (Jelgavas tiesa);
 • Okružni sud u Jēkabpilsu (Jēkabpils rajona tiesa);
 • Okružni sud u Tukumsu (Tukuma rajona tiesa).

Upravni postupci provode se na sljedećim sudovima:

 • okružnom upravnom sudu (Administratīvā rajona tiesa);
 • regionalnom upravnom sudu (Administratīvā apgabaltiesa);
 • odjelu za upravne poslove Senata Vrhovnoga suda (Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments).

Mjesnom nadležnosti okružnog upravnog suda i regionalnog upravnog suda obuhvaćeno je cijelo upravno područje Latvije u svakom predmetu. Okružni upravni sud ima pet sudnica, jednu u svakoj pravosudnoj regiji, tj. po jednu u Rigi, Jelgavi, Rēzekneu, Valmieri i Liepāji.

Stvarna nadležnost

U skladu sa Poveznica se otvara u novom prozoruZakonom o kaznenom postupku, svi kazneni postupci provode se na općinskom ili okružnom sudu kao prvostupanjskom sudu. Okružni sud grada Rige u Vidzemeu ima prvostupanjsku nadležnost u kaznenim postupcima koji uključuju pitanja državne tajne. Presudu okružnog ili općinskog suda protiv koje je podnesena žalba u okviru žalbe po svim osnovama (apelācija) razmatra regionalni sud kao žalbeni sud. Žalba u kasacijskom postupku (kasācija) protiv svake presude suda nižeg stupnja može se podnijeti samo Senatu Vrhovnog suda. Na općinskim ili okružnim sudovima kaznene postupke provodi sudac pojedinac. Ako su kazneni postupci izrazito složeni, predsjednik prvostupanjskog suda može odrediti da će u predmetu suditi vijeće sastavljeno od triju sudaca toga suda. Sudsko vijeće sudi u žalbama u kaznenom postupku, odnosno potpunom žalbenom postupku ili žalbi u kasacijskom postupku.

U skladu sa Poveznica se otvara u novom prozoru Zakonom o građanskom postupku predmeti se u prvom stupnju razmatraju na okružnom ili mjesnom sudu, osim predmeta koji se prema zakonu razmatraju na regionalnom sudu. Tužbe za neosporeno izvršenje obveza (bezstrīdus piespiedu izpildīšana) te izvršenje obveza po sudskom nalogu (saistību piespiedu izpildīšana brīdinājuma kārtība) razmatraju se u zemljišnoknjižnom uredu nadležnog okružnog ili općinskog suda. Regionalni sudovi razmatraju sljedeće postupke u prvom stupnju:

 • postupke u kojima postoji spor u vezi s pravom vlasništva nad nekretninama, osim preraspodjele vlasništva između supružnika;
 • postupke proizašle iz zakona o obveznim odnosima, ako iznos tužbe prelazi 150 000 LVL;
 • postupke u vezi sa zaštitom prava na patente, žigova i oznaka zemljopisnog podrijetla;
 • postupke u vezi sa stečajem i likvidacijom kreditnih institucija.

U skladu sa Zakonom o građanskom postupku, ako u predmetu postoji nekoliko tužbi od kojih su neke u nadležnosti okružnog ili općinskog suda, a ostale regionalnog suda ili ako je općinski ili okružni sud prihvatio protutužbu koja je u nadležnosti regionalnog suda, predmet se razmatra na regionalnom sudu. Regionalni sud u Rigi ima nadležnost prvostupanjskog suda u građanskim postupcima koji uključuju državnu tajnu. Na prvostupanjskom sudu u građanskim postupcima sudi sudac pojedinac, a u žalbenim postupcima sudsko vijeće (potpuni žalbeni postupak ili kasacijski postupak).

Predmeti u vezi s povredom upravnih propisa razmatraju se na okružnim ili općinskim sudovima i regionalnim sudovima koji su nadležni u građanskim i kaznenim postupcima. U skladu s latvijskim Poveznica se otvara u novom prozoruZakonikom o povredi upravnih propisa, odluka koju donese više tijelo može se osporiti na okružnom ili mjesnom sudu. Presuda suca okružnog ili općinskog suda može se osporavati na regionalnom sudu ako je tako izričito predviđeno latvijskim Zakonikom o kršenju upravnih propisa. Protiv presude žalbenog suda u postupcima kršenja upravnih propisa ne može se uložiti žalba i ona stupa na snagu na dan donošenja.

U skladu sa Poveznica se otvara u novom prozoruZakonom o upravnom postupku, upravni postupci se u prvom stupnju razmatraju na sudovima upravnog okružnoga suda, osim ako je zakonom drukčije predviđeno. Ako se postupak provodi na upravnom okružnom sudu kao prvostupanjskom sudu i taj sud treba potvrditi informacije koje uključuju državnu tajnu, postupak se provodi u sudnici Upravnog okružnog suda u Rigi. Ako je zakonom predviđeno da se upravni postupci razmatraju u prvom stupnju na regionalnom upravnom sudu ili odjelu za upravne poslove Senata Vrhovnog suda umjesto na upravnom okružnom sudu, odgovarajući zahtjev treba podnijeti regionalnom upravnom sudu ili Senatu Vrhovnog suda, ovisno o slučaju. Stranka u upravnom postupku može pokrenuti potpuni žalbeni postupak protiv presude ili dopunske presude prvostupanjskog suda, osim ako je zakonom predviđeno da se protiv presude ne može uložiti žalba ili se može uložiti žalba samo u kasacijskom postupku. Protiv presude okružnog upravnog suda koja još nije stupila na snagu može se žaliti na regionalnom upravnom sudu. Stranka u upravnom postupku može uložiti žalbu u kasacijskom postupku protiv presude ili dopunske presude žalbenog suda ako je sud prekršio materijalnopravna ili postupovna pravila ili nije postupio u skladu sa svojim ovlastima tijekom postupka. Na prvostupanjskom sudu u upravnim postupcima sudi sudac pojedinac ili sudsko vijeće, a na žalbenom sudu, u potpunom žalbenom postupku ili kasacijskom postupku, sudsko vijeće.

U skladu sa Poveznica se otvara u novom prozoruZakonom o patentu, Regionalni sud u Rigi kao prvostupanjski sud razmatra sljedeće predmete u vezi sa zakonskom zaštitom izuma u građanskim postupcima:

 • predmete u vezi s uspostavljanjem prava na patent;
 • predmete u vezi s proglašavanjem patenta ništavnim;
 • predmete u vezi s pravima na prethodnu uporabu;
 • predmete u vezi s povredom prava na patent;
 • predmete u vezi s utvrđivanjem nepostojanja povrede prava na patent;
 • predmete u vezi s dodjelom licencije, ugovornim odredbama licencije ili sukladnosti s tim odredbama;
 • predmete u vezi s pravom na kompenzaciju zbog nemogućnosti javnog korištenja izuma.

U skladu sa Poveznica se otvara u novom prozoruZakonom o dizajnu, Regionalni sud u Rigi kao prvostupanjski sud razmatra sljedeće predmete u vezi sa zakonskom zaštitom dizajna:

 • sporove u vezi s priznavanjem prava na dizajn;
 • sporove u vezi s proglašenjem registracije dizajna ništavnom;
 • sporove u vezi sa nezakonitom upotrebom dizajna (povreda prava na dizajn);
 • sporove u vezi s dodjelom licencije, ugovornim odredbama licencije ili sukladnosti s tim odredbama.

Vrhovni sud sastoji se od Senata koji ima tri odjela (Odjel za građanske predmete, Odjel za kaznene predmete i Odjel za upravne predmete) i dvije komore (Komora za građanske predmete i Komora za kaznene predmete). U komorama se razmatraju potpuni žalbeni postupci protiv prvostupanjskih presuda regionalnih sudova. Senat je sud na kojemu se razmatraju žalbe u kasacijskom postupku protiv svih presuda općinskih ili regionalnih sudova te je prvostupanjski sud za predmete koji se odnose na odluke Vijeća Nacionalnog revizorskog ureda (Valsts kontroles padome) donesene u skladu s člankom 55. Zakona o Nacionalnom revizorskom uredu. Predmete u svakoj komori razmatra vijeće sastavljeno od tri suca. U Senatu Vrhovnog suda, predmete razmatra vijeće triju sudaca ili, u određenim slučajevima propisanima zakonom, u proširenom sastavu.

Pravne baze podataka

Naziv i URL baze podataka

Poveznica se otvara u novom prozoruPortal nacionalnih sudova

Poveznica se otvara u novom prozoruVrhovni sud

Je li pristup bazi podataka besplatan?

Da, pristup je besplatan.

Kratki sadržaj baze podataka

Portal nacionalnih sudova sadržava izbor presuda u građanskim i kaznenim postupcima svih redovnih sudova i presude upravnih sudova. Podaci se mogu pronaći u odjeljcima Tiesu nolēmumi (Sudske presude) i E-Pakalpojumi (e-usluge).

Portal Vrhovnog suda sadržava arhiv sudske prakse s tematskim presudama Senata i zbirke sudske prakse. Podaci se mogu pronaći u odjeljku Tiesu informācija (sudske informacije).

Kontekst

Podaci objavljeni na Portalu nacionalnih sudova te presude Senata i zbirke sudske prakse objavljeni na portalu Vrhovnog suda trenutačno su dostupni samo na latvijskom jeziku.


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Posljednji put ažurirano: 09/06/2015