Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Almindelige domstole - Nederlandene

Denne side indeholder oplysninger om de almindelige domstole i Nederlandene.


Førsteinstansretter

En retssag indledes oftest ved en førsteinstansret. I Nederlandene er der 11 førsteinstansretter.

Hver domstol er opdelt i forskellige afdelinger:

  • civilretlig (mellem borgere)
  • forvaltningsretlig (borger versus offentlige myndigheder)
  • strafferetlig (større eller mindre lovovertrædelser)
  • fredsdommere ("sector kanton", bl.a. tvister vedrørende husleje, gæld, søgsmål vedrørende færdselsforseelser, arbejdsret og mindre lovovertrædelser).

Appelinstanser

Enhver, der ikke er enig i en afgørelse afsagt i første instans, kan iværksætte appel. På det strafferetlige og det civilretlige område kan retssubjektet henvende sig til en af de fire appeldomstole. Når der er tale om forvaltningsretlige tvister, kan der iværksættes appel ved følgende retsinstanser afhængig af sagens genstand:

  • appeldomstole:
  • Centrale Raad van Beroep – appeldomstol i sager om social sikring og tjenestemænd
  • College van Beroep voor het bedrijfsleven – appeldomstol i sager om handel og industri
  • Raad van State – afdeling bestuursrechtspraak – domstol i forvaltningsretlige sager.

Den øverste domstol

Den øverste domstol i Nederlandene er landets øverste retslige instans på det civilretlige, det strafferetlige og det skatteretlige område. Den kan annullere afgørelser, der bl.a. er afsagt af appeldomstolene (såkaldt "kassation"). Den øverste domstol har ligeledes ansvaret for at bevare ensartetheden og den juridiske udvikling af nederlandsk ret.

Der findes flere oplysninger om organisationen af retsvæsenet på det nederlandske retsvæsens websted (Link åbner i nyt vinduerechtspraak.nl).

Juridiske databaser

De fleste afgørelser og domme offentliggøres. Disse afgørelser er tilgængelige for offentligheden i den database, der findes på webstedet Link åbner i nyt vinduerechtspraak.nl.

Er der gratis adgang til databasen?

Ja, der er gratis adgang.

Relevante links:

Link åbner i nyt vindueNederlandsk retspraksis og den nederlandske øverste domstol

Link åbner i nyt vindueOplysninger på engelsk om det nederlandske retssystem


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 17/04/2020