menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Üldkohtud - Holland

Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: hollandi keelon juba tõlgitud.

Selles osas esitatakse teave Madalmaade üldkohtute korralduse kohta.


Üldkohtud

Järgnevalt on esitatud Madalmaade kohtute nimed:

  • ringkonnakohus (Rechtbank): esimese astme kohus kõikide tsiviil- ja kriminaalasjade jaoks;
  • apellatsioonikohus (Gerechtshof): apellatsioonikohus kõikide tsiviil- ja kriminaalasjade jaoks;
  • ülemkohus (Hoge Raad): kõrgeima astme kohus kõikide tsiviil- ja kriminaalasjade jaoks.

Õigusvaldkonna andmebaasid

Teavet leiab Lingil klikates avaneb uus akenMadalmaade kohtusüsteemi käsitlevalt veebisaidilt.

Kas juurdepääs andmebaasile on tasuta?

Jah, juurdepääs on tasuta.

Seonduvad lingid

Lingil klikates avaneb uus akenMadalmaade kohtusüsteem ja Madalmaade ülemkohus


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 29/11/2012