Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Všeobecné súdy - Holandsko

V tejto sekcii sa uvádzajú informácie o organizácii všeobecných súdov v Holandsku.


Okresné súdy

Väčšina súdnych konaní sa začína na okresnom súde (rechtbank). V Holandsku existuje 11 okresných súdov.

Každý súd pozostáva z viacerých úsekov:

  • občianske právo (spory medzi občanmi)
  • správne právo (občan proti verejnej správe)
  • trestné právo (trestné činy)
  • miestne prípady (kantonzaken, ktoré sa vzťahujú napríklad na nájomné, dlhy, odvolania proti dopravným pokutám, pracovné spory a menej závažné trestné činy)

Odvolania

Strana sporu, ktorá nesúhlasí s rozsudkom okresného súdu sa môže odvolať. Trestnými a občianskymi prípadmi sa zaoberá jeden zo štyroch odvolacích súdov (gerechtshoven). V správnych prípadoch sa v závislosti od predmetu odvolania odvolaním môže zaoberať:

  • odvolací súd
  • centrálny odvolací súd (Centrale Raad van Beroep)
  • odvolací súd pre obchodné a priemyselné veci (College van Beroep voor het bedrijfsleven)
  • štátna rada (Raad van State), úsek správnych sporov (Afdeling bestuursrechtspraak)

Najvyšší súd (Hoge Raad)

Najvyšší súd Holandska je najvyšším súdnym orgánom v Holandsku v oblasti občianskeho práva, trestného práva a daňového práva. Najvyšší súd môže zvrátiť rozsudky najmä odvolacích súdov (proti ich rozhodnutiam sa možno odvolať na najvyšší súd pre porušenie práva, tento proces je známy ako cassatie). Najvyšší súd je tiež poverený dohľadom nad jednotou práva a vývojom holandského práva.

Viac informácií o organizácii súdnictva sa uvádza na webovom sídle Odkaz sa zobrazí v novom oknerechtspraak.nl.

Právne databázy

Súdy uverejňujú veľkú časť vynesených rozsudkov. Tieto rozhodnutia a rozsudky sú zahrnuté do databázy a sprístupnené verejnosti na webovej stránke Odkaz sa zobrazí v novom oknerechtspraak.nl.

Je prístup do databázy bezplatný?

Áno, prístup je bezplatný.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneHolandská justícia a Najvyšší súd Holandska

Odkaz sa zobrazí v novom okneInformácie o holandskej justícii (v anglickom jazyku)


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 17/04/2020