Fermer

LA VERSION BÊTA DU PORTAIL EST DISPONIBLE!

Consultez la version bêta du portail européen e-Justice et faites-nous part de votre expérience!

 
 

Chemin de navigation

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Všeobecné súdy - Rumunsko

Cette page a été traduite automatiquement: sa qualité ne peut pas être garantie.

La qualité de cette traduction a été évaluée comme: mauvaise

Estimez-vous que cette traduction est utile?

Na tejto stránke nájdete informácie o súdoch v Rumunsku.


Úvod do rumunského súdneho systému

Rumunský súdny systém má túto štruktúru:

Súdy a prokuratúry

Úroveň 1

 1. Okresné súdy (176)
 2. Prokuratúry

Úroveň 2

 1. Tribunály (42)
 2. Osobitné súdy (3)
 3. Súd pre deti a rodinné záležitosti (1)
 4. Prokuratúry

Úroveň 3

 1. Odvolacie súdy (15)
 2. Prokuratúry

Úroveň 4

 1. Najvyšší kasačný a odvolací súd
 2. Parkety
 • Rumunský súdny systém pozostáva z Najvyššieho kasačného a odvolacieho súdu a z iných právnych súdov.

Súdy

Najvyšší kasačný a odvolací súd

Ako najvyšší súd v Rumunsku je jedinou súdnou inštitúciou s právomocou zabezpečiť jednotný výklad a uplatňovanie práva zo strany ostatných súdov. Dovolanie v záujme práva je hlavným postupom na dosiahnutie tohto cieľa.

Înalta Curte de Casație și Justiție (Najvyšší kasačný súd) je organizovaná v 4 útvaroch, z ktorých každý má svoje vlastné právomoci:

 • Občiansky oddiel I;
 • Občianska časť II;
 • Sekcia trestného práva,
 • Sekcia správnych a daňových sporov

Ďalšími oddielmi najvyššieho súdu, ktoré majú svoje vlastné jurisdikcie, sú štyria päťčlenné poroty, spoločné sekcie, panelová diskusia v záujme práva a skupina odborníkov na objasňovanie určitých právnych záležitostí.

Občiansky oddiel I, občiansky oddiel II a sekcia pre správne a daňové spory, súčasť Najvyššieho kasačného a odvolacieho súdu, prejednávajú žiadosti o preskúmanie proti rozsudkom vyneseným súdmi v odvolacom konaní a inými súdnymi rozhodnutiami, ako je stanovené v zákone, a návrhy na preskúmanie proti nekonečným rozsudkom alebo súdnym aktom akejkoľvek povahy, voči ktorým nemožno podať odvolanie akýmkoľvek iným spôsobom, a v prípade ktorých sa súdne konanie pred odvolacím súdom prerušilo.

Sekcia trestného práva Najvyššieho kasačného a odvolacieho súdu prerokováva:

 1. na prvom stupni, veci a podania, ktoré podľa zákona podliehajú jurisdikcii Najvyššieho kasačného a odvolacieho súdu ako súdu prvého stupňa;

Kriminálna sekcia Najvyššieho kasačného a odvolacieho súdu prejednáva v prvom stupni trestné činy vlastizrady, násilné trestné činy spáchané senátormi, poslancami a poslancami z Rumunska do Európskeho parlamentu, členmi vlády, sudcami Ústavného súdu, členmi Vyššej sudcovskej rady, sudcami Najvyššieho kasačného a odvolacieho súdu, prokurátormi na prokuratúre Najvyššieho kasačného a odvolacieho súdu.

 1. vyzýva proti trestným rozsudkom vyneseným na prvom stupni odvolacími súdmi a odvolacím vojenským súdom;
 2. odvolania proti trestným rozsudkom vyneseným na prvom stupni odvolacími súdmi, odvolacím vojenským súdom a trestnoprávnou sekciou Najvyššieho kasačného a odvolacieho súdu;
 3. odvolania proti zamietavým rozhodnutiam alebo súdnym dokumentom akéhokoľvek druhu, ktoré nemožno napadnúť akýmkoľvek iným spôsobom, a priebeh konania bol prerušený pred odvolacím súdom;
 4. kasácia v kasačných konaniach proti konečným rozsudkom v trestných veciach za podmienok stanovených zákonom;
 5. návrhy na začatie prejudiciálneho konania v otázkach práva;
 6. kolízia právomoci v prípadoch, keď je súdom vyššieho stupňa spoločný súd v konflikte;
 7. odvolanie z príslušného odvolacieho súdu na iný odvolací súd;
 8. iné osobitné prípady stanovené zákonom.

5 Skupiny sudcov

Podľa článku 24 zákona č. 304/2004, ktorý bol opätovne uverejnený a doplnený a doplnený dodatkom 5, sa sudcovia zaoberajú odvolaniami proti rozhodnutiam vydaným na prvom stupni kriminálnou sekciou Najvyššieho kasačného a odvolacieho súdu, rozhodujú o kasačných opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam poroty 5 po tom, ako sa v zásade prijímajú, rozhodujú o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam vydaným počas súdneho konania na prvom stupni sekciou Najvyššieho kasačného a odvolacieho súdu, rozhodujú o disciplinárnych prípadoch v súlade s právom a inými prípadmi v ich súdnej príslušnosti na základe zákona, ako aj odvolania proti rozhodnutiam o zamietnutí žiadostí o odvolanie na ústavný súd iným panelom s 5 sudcami. Podľa článku 51 ods. 3 zákona č. 317/2004, ktorý je opätovne uverejnený, 5 komôr pre sudcov rozhoduje o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam Vyššej sudcovskej rady v disciplinárnych veciach.

Sekcie Najvyššieho kasačného a odvolacieho súdu zasadajú ako spoločné sekcie týchto oblastí:

 1. riešenie podnetov týkajúcich sa zmien judikatúry Najvyššieho kasačného a odvolacieho súdu;
 2. konzultovať s ústavným súdom, aby pred vyhlásením zákonov overil ich súlad s ústavou.

Odvolací súd

V Rumunsku odvolacie súdy riadi predseda, ktorému môže pomáhať jeden alebo dvaja podpredsedovia.

Odvolací súd pracuje v sekciách alebo špecializovaných zboroch na prípadoch týkajúcich sa:

 • občianskoprávnych vecí,
 • trestnoprávnych vecí,
 • vecí zahŕňajúcich maloleté osoby a rodiny,
 • prípady zahŕňajúce administratívne alebo daňové spory;
 • prípady týkajúce sa pracovných sporov a sociálneho poistenia, obchodných spoločností, obchodného registra, platobnej neschopnosti, nekalej súťaže a iných záležitostí;
 • námorných a riečnych vecí.

15 odvolacích súdov má právnu subjektivitu, pričom každý súd pokrýva jurisdikciu niekoľkých tribunálov (približne 3).

V občianskoprávnych veciach odvolacie súdy prejednávajú tieto veci:

Ako súdy prvého stupňa prejednávajú žiadosti týkajúce sa správnych a daňových sporov v súlade s osobitnými právnymi predpismi.

Ako odvolací súd, odvolania voči rozhodnutiam, ktoré vydali tribunály na prvom stupni,

Ako odvolacie súdy, odvolania proti rozhodnutiam, ktoré vydali tribunály v odvolacom konaní alebo proti rozsudkom vydaným na prvom stupni súdmi, ktoré podľa zákona nie sú predmetom odvolania, a v iných prípadoch výslovne stanovených zákonom.

V trestnoprávnych veciach rieši odvolací súd tieto prípady:

Na prvom stupni:

 • trestné činy uvedené v článkoch 394 až 397, 399 až 412 a 438 až 445 trestného zákonníka;
 • trestné činy týkajúce sa národnej bezpečnosti Rumunska ustanovené v osobitných zákonoch;
 • trestné činy, ktoré spáchali sudcovia sudcov, tribunálov a prokurátorov prokuratúry, ktorí pôsobia na týchto súdoch;
 • trestné činy, ktoré spáchali právnici, verejní činitelia, exekútori, finanční kontrolóri Dvora audítorov, ako aj externí verejní audítori;
 • trestné činy spáchané lídrami náboženských skupín organizovanými v súlade s právnymi predpismi a ostatnými vysoko postavenými náboženskými osobnosťami, ktoré majú aspoň postavenie biskupova alebo rovnocenného nástroja;
 • trestné činy, ktoré spáchali pomocní sudcovia Najvyššieho kasačného a odvolacieho súdu, odvolacie súdy a vojenský odvolací súd a prokurátori prokuratúr pripojených k týmto súdom;
 • trestné činy spáchané členmi Dvora audítorov, predsedom legislatívnej rady, ombudsmanom, zástupcami ombudsmana a kvestormi;
 • žiadosti o premiestnenie, ak je ustanovené zákonom.

Ako odvolacie súdy prejednávajú odvolania proti rozsudkom vyneseným sudcami a tribunálmi na prvom stupni v trestných veciach.

Odvolacie súdy rozhodujú aj o sporoch o právomoc medzi tribunálmi alebo medzi okresnými súdmi v rámci ich právomoci alebo medzi okresnými súdmi v rámci súdnej právomoci rôznych súdov v oblasti súdnej právomoci.

Odvolacie súdy takisto rozhodujú o žiadostiach o vydanie alebo presune odsúdených osôb do zahraničia.

Súd

42 fungujúcich národných tribunálov má právnu subjektivitu, pričom sú organizované na úrovni kraja. Oblasť právomoci každého tribunálu sa vzťahuje na všetky okresné súdy v kraji, v ktorom sa súd nachádza.

Tribunály majú osobitné sekcie alebo senáty, ktoré sa špecializujú na:

 • občianskoprávnych vecí,
 • trestnoprávnych vecí,
 • vecí zahŕňajúcich maloleté osoby a rodiny,
 • prípady zahŕňajúce administratívne alebo daňové spory;
 • prípady týkajúce sa pracovných sporov a sociálneho poistenia, obchodných spoločností, obchodného registra, platobnej neschopnosti, nekalej súťaže a iných záležitostí;
 • námorných a riečnych vecí.

V občianskoprávnych veciach sa tribunály zaoberajú týmito prípadmi:

Ako súdy prvého stupňaprejednávajú všetky žiadosti, ktoré nie sú zákonom stanovené v rámci právomoci iných súdov.

Ako odvolacie súdy prejednávajú odvolania proti rozhodnutiam vyneseným okresnými súdmi na prvom stupni.

Ako odvolací súd odvolaniaproti rozsudkom sudcov, voči ktorým nie je možné podať odvolanie a v iných prípadoch výslovne stanovených zákonom, v súlade so zákonom.

V trestnoprávnych veciach rieši tribunál tieto prípady

Na prvom stupni:

 • trestné činy proti životu, telesná integrita a zdravie, trestné činy proti osobnej slobode, kvalifikované zničenie, trestné činy s mimoriadne vážnymi následkami, obchodovanie s migrantmi, mučenie, korupcia a trestné činy v oblasti služieb, zverejňovanie informácií o štátnom tajomstve, neoprávnené obstarávanie finančných prostriedkov, zneužitie finančných prostriedkov, porušenie režimu jadrového materiálu alebo iného rádioaktívneho materiálu, nedodržiavanie výbušného materiálu, prenos získaného syndrómu imunitnej nedostatočnosti, trestné činy proti bezpečnosti a integrite počítačových systémov a údajov, zriadenie organizovanej zločineckej skupiny;
 • úmyselné spáchané trestné činy, ktoré viedli k úmrtiu osoby;
 • trestné činy, za ktoré bolo vedené trestné stíhanie na riaditeľstve pre vyšetrovanie organizovanej trestnej činnosti a terorizmu alebo na vnútroštátnom riaditeľstve pre boj proti korupcii, ak právne nie sú inými nadriadenými súdmi;
 • trestný čin prania špinavých peňazí a daňového podvodu ustanovený v článku 9 zákona č. 241/2005 o predchádzaní daňovým podvodom a boji proti nemu v znení neskorších predpisov;
 • iné trestné činy stanovené zákonom v jeho jurisdikcii.

Všeobecný súd rieši spory o právomoc medzi okresnými súdmi v jeho štvrti a odvolania proti rozhodnutiam súdu v prípadoch stanovených zákonom.

Okresné súdy

Okresné súdy nemajú právnu subjektivitu a sú zriadené v národných krajoch a v Bukurešti.

V občianskoprávnych veciach okresné súdy rozhodujú najmä o týchto veciach:

 • žiadosti, ktoré podľa občianskeho zákonníka patria do právomoci väzby a rodinného súdu, s výnimkou prípadov, v ktorých zákon výslovne ustanovuje inak;
 • žiadosti súvisiace so záznamami o osobnom stave v súlade so zákonom;
 • žiadosti týkajúce sa správy viacposchodových budov, bytov alebo priestorov vo výlučnom vlastníctve rôznych osôb alebo právnych vzťahov zriadených združeniami vlastníkov nehnuteľností s inými fyzickými alebo právnickými osobami, podľa toho, čo je uplatniteľné;
 • návrhy na vypratanie,
 • žiadosti týkajúce sa spoločných múrov alebo priekop, vzdialenosti medzi budovami alebo plantážami, práva na prechod a všetkých ďalších bremien alebo obmedzení, ktoré majú vplyv na vlastnícke práva ustanovené v právnych predpisoch, na ktorých sa strany dohodli alebo ktoré uložil súd;
 • žiadosti týkajúce sa zmien hraníc alebo označenia hraníc;
 • návrhy na ochranu majetku,
 • žiadosti týkajúce sa povinností vykonať alebo nevykonať opatrenia, ktoré nemožno merať z hľadiska peňazí, bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú založené na zmluve, okrem tých, ktoré sú zákonom stanovené v rámci právomoci iných súdov;
 • žiadosti o vyhlásenie smrti osoby;
 • žiadosti o súdne oddelenie, bez ohľadu na príslušnú hodnotu;
 • dedičské pohľadávky bez ohľadu na ich hodnotu;
 • žiadosti o užívacie právo s akoukoľvek hodnotou;
 • majetkové nároky s výnimkou údajov podľa osobitného zákona, ktoré patria do právomoci iných súdov;
 • akékoľvek iné podania, ktoré môžu byť vyjadrené v peniazoch, do výšky 200.000 RON vrátane, bez ohľadu na to, či majú zmluvné strany postavenie odborníkov alebo nie.

Okresné súdy rozhodujú aj o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam orgánov verejnej správy, ktoré vykonávajú právnické činnosti, a o iných orgánoch s takouto činnosťou, v prípadoch stanovených zákonom, ako aj o akejkoľvek inej žiadosti podanej podľa zákona v ich jurisdikcii.

V trestných veciach okresné súdy rozhodujú najmä o týchto veciach:

Vo všeobecnosti, všetky prípady trestných činov s výnimkou tých, pre ktoré zákon stanovuje, že sa nimi budú zaoberať tribunály, odvolacie súdy a Najvyšší kasačný a odvolací súd na prvom stupni.

Viac informácií o týchto súdoch nájdete na Odkaz sa zobrazí v novom okneportáli súdov, ktorý spravuje rumunské ministerstvo spravodlivosti.

Právne databázy

Nasledujúce právne databázy sú dostupné on-line:


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 11/12/2019