Agħlaq

IL-VERŻJONI BETA TAL-PORTAL ISSA HI DISPONIBBLI!

Żur il-verżjoni BETA tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika u agħtina l-feedback dwar l-esperjenza tiegħek!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Yleiset tuomioistuimet - Romania

Din il-paġna ġiet tradotta awtomatikament u l-kwalità tagħha ma tistax tkun garantita.

Il-kwalità ta' din it-traduzzjoni ġiet evalwata bħala: mhux affidabbli

Taħseb li din it-traduzzjoni hi utli?

Tällä sivulla on tietoa Romanian tuomioistuimista.


Johdanto Romanian oikeusjärjestelmään

Romanian oikeusjärjestelmän rakenne on seuraava:

Tuomioistuimet ja syyttäjänvirastot

Taso 1

 1. Piirituomioistuimet (176)
 2. Syyttäjänvirastot

Taso 2

 1. Tuomioistuimet (42)
 2. Erityistuomioistuimet (3)
 3. Lapsi- ja perheasioita käsittelevä tuomioistuin (1)
 4. Syyttäjänvirastot

Taso 3

 1. Courts of Appeal (15)
 2. Syyttäjänvirastot

Taso 4

 1. Korkein oikeus
 2. Parketti
 • Romanian oikeuslaitos koostuu korkeimmasta kassaatiotuomioistuimesta ja muista tuomioistuimista.

Tuomioistuimet

Korkein oikeus

Romanian korkeimpana tuomioistuimena se on ainoa lainkäyttöelin, jolla on valtuudet varmistaa, että muut tuomioistuimet tulkitsevat ja soveltavat lakia yhdenmukaisesti. Sen pääasiallinen menettely on oikeudellisiin seikkoihin perustuva muutoksenhaku.

Înalta Curte de Casație și Justiție on järjestäytynyt 4 osastoon, joilla kullakin on oma toimivaltansa:

 • Siviiliosasto I;
 • Siviiliosasto II;
 • Rikosoikeudellinen jaosto,
 • Hallinto- ja vero-oikeudellisia riita-asioita käsittelevä jaosto

Korkeimman oikeuden muut jaostot, joilla on omat lainkäyttövaltansa, ovat neljä viiden tuomarin paneelia, yhteiset jaostot, oikeuden edun mukaisia uudelleentarkasteluja käsittelevä paneeli ja tiettyjen oikeudellisten kysymysten selkiyttämistä käsittelevä paneeli.

Civil Section I, Civil Section II ja Administrative and Tax Litigation Section, osa High Court of Cassation and Justice, käsittelevät muutoksenhakutuomioistuinten antamien tuomioiden ja muiden laissa säädettyjen tuomioistuinten päätösten uudelleenkäsittelyä koskevat hakemukset sekä sellaisia muita kuin lainvoimaisia tuomioita tai oikeudellisia toimia koskevat uudelleenkäsittelyä koskevat hakemukset, joihin ei voi hakea muutosta millään muulla tavoin ja joiden osalta muutoksenhaku muutoksenhakutuomioistuimessa on keskeytetty.

High Court of Cassation and Justicen rikosasioita käsittelevä jaosto käsittelee

 1. ensimmäisessä oikeusasteessa asiat ja hakemukset, jotka lain mukaan kuuluvat High Court of Cassation and Justicen toimivaltaan ensimmäisenä oikeusasteena;

Korkeimman oikeuden rikosoikeudellinen jaosto käsittelee ensimmäisenä oikeusasteena erittäin maanpetollisia rikoksia, romanialaisten senaattorien, parlamentin jäsenten ja Euroopan parlamentin jäsenten tekemiä väkivaltarikoksia, hallituksen jäseniä, perustuslakituomioistuimen tuomareita, ylimmän tuomarineuvoston jäseniä, korkeimman kassaatiotuomioistuimen tuomareita ja korkeimman oikeuden syyttäjänviraston syyttäjiä.

 1. kehottaa kumoamaan muutoksenhakutuomioistuinten ja sotilasmuutoksenhakutuomioistuimen ensimmäisessä oikeusasteessa antamat rikostuomiot;
 2. muutoksenhaku muutoksenhakutuomioistuinten, sotilasmuutoksenhakutuomioistuimen ja korkeimman oikeuden rikosoikeudellisen osaston ensimmäisessä oikeusasteessa antamiin rikostuomioihin;
 3. sellaisia ei-lopullisia päätöksiä tai oikeudenkäyntiasiakirjoja koskeva muutoksenhaku, joita ei voida riitauttaa muulla tavoin, ja menettelyn kulku on keskeytetty muutoksenhakutuomioistuimissa;
 4. kassaatiovalitukset lainvoimaisista rikostuomioista laissa säädetyin edellytyksin;
 5. ennakkoratkaisupyynnöt oikeuskysymyksistä;
 6. toimivaltaristiriidat tapauksissa, joissa riita-asiaa käsittelevät tuomioistuimet ovat yhteisiä ylemmän oikeusasteen tuomioistuimille;
 7. poistaminen toimivaltaisesta muutoksenhakutuomioistuimesta toiseen muutoksenhakutuomioistuimeen;
 8. muut laissa säädetyt erityistapaukset.

5 tuomarilautakunnat

Uudelleen julkaistun lain nro 304/2004, sellaisena kuin se on muutettuna ja täydennettynä, 24 artiklan mukaan 5 tuomaria käsittelee valitukset korkeimman oikeuden rikosoikeudellisen osaston ensimmäisessä oikeusasteessa antamista päätöksistä, käsittelee kassaatiovalitukset 5 lautakunnan päätöksistä periaatteessa hyväksymisen jälkeen, käsittelee kassaatiotuomioistuimen rikosoikeudellisen jaoston ensimmäisessä oikeusasteessa tekemistä päätöksistä tehtyjä valituksia, päättää kurinpitoasioista lain mukaisesti ja muista lainkäyttövaltaansa kuuluvista asioista, jotka koskevat perustuslakituomioistuimen tuomioita, sekä siirtää valitukset perustuslakituomioistuimen toisen tuomioistuimen tekemistä päätöksistä. Uudelleen julkaistun lain nro 317/2004 51 artiklan 3 kohdan mukaan 5 tuomarilautakuntaa käsittelevät valitukset ylimmän tuomarineuvoston kurinpitoasioissa tekemistä päätöksistä.

Korkeimman oikeuden jaostot kokoontuvat yhteisinä jaostoina seuraavissa asioissa:

 1. korkeimman oikeuden oikeuskäytäntöön tehtäviä muutoksia koskevien valitusten käsittely;
 2. kuulemaan perustuslakituomioistuinta ennen lakien antamista sen varmistamiseksi, että lait ovat perustuslain mukaisia.

Muutoksenhakutuomioistuin

Romaniassa muutoksenhakutuomioistuimia johtaa presidentti, jota voi avustaa yksi tai kaksi varapuheenjohtajaa.

Muutoksenhakutuomioistuimissa toimii jaostoja tai kokooonpanoja, jotka ovat erikoistuneet seuraaviin kysymyksiin:

 • yksityisoikeudelliset asiat,
 • rikosoikeudelliset asiat,
 • alaikäisiä koskevat ja perheoikeudelliset asiat,
 • asiat, joihin liittyy hallinnollisia tai verotukseen liittyviä kiistoja;
 • asiat, jotka liittyvät työriitoihin ja sosiaalivakuutuksiin, yrityksiin, kaupparekisteriin, maksukyvyttömyyteen, vilpilliseen kilpailuun ja muihin asioihin;
 • meri- ja sisävesiliikenteeseen liittyvät asiat.

Kaikki 15 muutoksenhakutuomioistuinta (noin 3) ovat oikeushenkilöitä.

Siviiliasioissa muutoksenhakutuomioistuimet käsittelevät seuraavia asioita:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimina ne käsittelevät hallinto- ja veroasioita koskevia kanteita erityisten säännösten mukaisesti.

Muutoksenhakutuomioistuimena valitukset alioikeuksien ensimmäisenä oikeusasteena tekemistä päätöksistä,

Muutoksenhakutuomioistuimina muutoksenhaut, jotka koskevat tuomioistuinten muutoksenhakuasioissa antamia tuomioita tai tuomioistuinten ensimmäisessä oikeusasteessa antamia tuomioita, joihin ei lain mukaan voida hakea muutosta, ja muissa laissa nimenomaisesti säädetyissä tapauksissa.

Muutoksenhakutuomioistuimet käsittelevät seuraavia rikosoikeudellisia asioita

Ensimmäisessä oikeusasteessa:

 • rikoslain 394–397, 399–412 ja 438–445 artiklassa tarkoitetut rikokset;
 • Romanian kansalliseen turvallisuuteen liittyvät rikokset, joista säädetään erityislaeissa;
 • näissä tuomioistuimissa toimivien syyttäjänvirastojen tuomarien, tuomioistuinten ja syyttäjien tekemät rikokset;
 • asianajajien, julkisten notaarien, haastemiesten, tilintarkastustuomioistuimen varainhoidon valvojien ja ulkopuolisten julkisten tilintarkastajien rikokset;
 • rikokset, joihin syyllistyvät lain mukaisesti järjestäytyneet uskonnollisten ryhmien johtajat ja muut korkea-arvoiset uskonnolliset henkilöt, joilla on vähintään piispa tai vastaava asema;
 • korkeimman oikeuden avustavien tuomareiden, muutoksenhakutuomioistuinten ja sotilasmuutoksenhakutuomioistuinten sekä näiden tuomioistuinten yhteydessä toimivien syyttäjänvirastojen syyttäjien tekemät rikokset;
 • tilintarkastustuomioistuimen jäsenten, lainsäädäntöneuvoston puheenjohtajan, oikeusasiamiehen, oikeusasiamiehen sijaisten ja kvestorien tekemät rikokset;
 • maastapoistamispyynnöt, jos niistä on säädetty laissa.

Muutoksenhakutuomioistuimina ne käsittelevät valituksia, jotka koskevat ensimmäisen oikeusasteen tuomareiden ja tuomioistuinten rikosasioissa antamia tuomioita.

Muutoksenhakutuomioistuimet ratkaisevat myös toimivaltaristiriidat joko alioikeuksien välillä tai alioikeuksien välillä niiden toimivaltaan kuuluvalla alueella tai eri alioikeuksien välillä muutoksenhakutuomioistuimen toimivaltaan kuuluvalla alueella.

Lisäksi muutoksenhakutuomioistuimet tekevät ratkaisuja tuomittujen henkilöiden luovutuspyynnöistä tai ulkomaille siirtämistä koskevista pyynnöistä.

Tuomioistuin

Romanian 42 alioikeutta ovat oikeushenkilöitä ja toimivat piirikunnittain (județ). Kunkin tuomioistuimen tuomiopiiri kattaa kaikki alioikeudet siinä läänissä, jossa tuomioistuin sijaitsee.

Erityistuomioistuimissa on erilliset jaostot tai paneelit, jotka ovat erikoistuneet seuraaviin:

 • yksityisoikeudelliset asiat,
 • rikosoikeudelliset asiat,
 • alaikäisiä koskevat ja perheoikeudelliset asiat,
 • asiat, joihin liittyy hallinnollisia tai verotukseen liittyviä kiistoja;
 • asiat, jotka liittyvät työriitoihin ja sosiaalivakuutuksiin, yrityksiin, kaupparekisteriin, maksukyvyttömyyteen, vilpilliseen kilpailuun ja muihin asioihin;
 • meri- ja sisävesiliikenteeseen liittyvät asiat.

Siviiliasioissa tuomioistuimet käsittelevät seuraavia asioita:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimina tuomioistuimet käsittelevät kaikki hakemukset, jotka eivät lain mukaan kuulu muiden tuomioistuinten toimivaltaan.

Muutoksenhakutuomioistuimina ne käsittelevät valituksia ensimmäisen oikeusasteen alioikeuksien antamista tuomioista.

Muutoksenhakutuomioistuimena muutoksenhakutuomareiden tuomioihin, joihin ei voi hakea muutosta, ja muissa laissa nimenomaisesti säädetyissä tapauksissa lain mukaisesti.

Alioikeus käsittelee seuraavia rikosoikeudellisia asioita

Ensimmäisessä oikeusasteessa:

 • ihmishenkeen, ruumiilliseen koskemattomuuteen ja terveyteen kohdistuvat rikokset, henkilökohtaiseen vapauteen kohdistuvat rikokset, ehdollinen tuhoaminen, rikokset, joilla on erityisen vakavia seurauksia, siirtolaiskauppa, kidutus, korruptio ja palveluihin liittyvät rikokset, valtion salaisten tietojen julkistaminen, palvelujen tai muiden kuin julkisten tietojen julkistaminen, varojen laiton hankinta, varojen väärinkäyttö, ydinaineita tai muuta radioaktiivista materiaalia koskevan järjestelmän rikkominen, räjähtävän materiaalin noudattamatta jättäminen, hankitun immuunikato-oireyhtymän välittäminen, tietojärjestelmien ja, tietojärjestelmien ja, tietojärjestelmien ja tietojen turvallisuuden ja tietojen ja järjestäytyneen rikollisryhmän perustaminen;
 • tahalliset rikokset, jotka ovat johtaneet henkilön kuolemaan;
 • rikokset, joiden osalta syytteen on nostanut järjestäytyneen rikollisuuden ja terrorismin tutkintaosasto tai kansallinen korruptiontorjuntavirasto, jos ne eivät ole muiden ylemmän oikeusasteen tuomioistuinten lainsäädännön alaisia;
 • veropetosten ehkäisemisestä ja torjumisesta annetun lain nro 241/2005, sellaisena kuin se on muutettuna, 9 artiklassa tarkoitetut rahanpesurikokset ja veropetokset;
 • muut sen lainkäyttövaltaan kuuluvat laissa säädetyt rikokset.

Unionin yleinen tuomioistuin ratkaisee tuomiopiirinsä käräjäoikeuksien väliset toimivaltaristiriidat ja muutoksenhaut tuomioistuimen päätöksiin laissa säädetyissä tapauksissa.

Käräjäoikeudet

Piirituomioistuimet eivät ole oikeushenkilöitä, vaan ne sijaitsevat maakunnissa ja Bukarestissa.

Siviiliasioissa käräjäoikeudet käsittelevät pääasiassa seuraavia asioita:

 • hakemukset, jotka siviililain mukaan kuuluvat huoltaja- ja perheasioita käsittelevän tuomioistuimen toimivaltaan, lukuun ottamatta tapauksia, joissa laissa nimenomaisesti toisin säädetään;
 • väestörekisteritietoja koskevat lain mukaiset hakemukset;
 • hakemukset, jotka liittyvät yksinomaan eri henkilöiden omistamien moniosaisten rakennusten, huoneistojen tai tilojen hallinnointiin tai tapauksen mukaan asunnonomistajien yhdistysten perustamiin oikeussuhteisiin muiden luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden kanssa;
 • häätöhakemukset;
 • hakemukset, jotka koskevat jaettuja seiniä tai ojia, rakennusten tai viljelmien välistä etäisyyttä, kauttakulkuoikeutta sekä muita osapuolten hyväksymiä tai tuomioistuimen määräämiä rajoituksia tai rasitteita, jotka vaikuttavat omistusoikeuteen;
 • sovellukset, jotka liittyvät rajojen muuttamiseen tai merkitsemiseen;
 • omaisuuden suojaa koskevat hakemukset;
 • kanteet, jotka liittyvät velvoitteisiin toteuttaa tai olla toteuttamatta toimia, joita ei voida mitata rahamääräisesti, riippumatta siitä, perustuvatko kanteet sopimukseen, lukuun ottamatta kanteita, jotka lain mukaan kuuluvat muiden tuomioistuinten toimivaltaan;
 • henkilön kuolemanilmoitusta koskevat hakemukset;
 • oikeudellista jakamista koskevat hakemukset niiden arvosta riippumatta;
 • perintövaateet niiden arvosta riippumatta;
 • minkä tahansa arvoisia käyttö- ja nautintaoikeuksia koskevat hakemukset;
 • varallisuusoikeudelliset vaateet, lukuun ottamatta tietoja, joista säädetään muiden tuomioistuinten toimivaltaan kuuluvassa erityislaissa;
 • kaikki muut hakemukset, jotka voidaan ilmaista rahana enintään 200.000 Romanian leun (RON) suuruisina, riippumatta siitä, ovatko osapuolet ammattilaisia.

Käräjäoikeudet käsittelevät myös valituksia lainopillista toimintaa harjoittavien julkishallinnon viranomaisten ja muiden tällaista toimintaa harjoittavien elinten päätöksistä laissa säädetyissä tapauksissa sekä muita niiden toimivaltaan kuuluvia lakisääteisiä pyyntöjä.

Rikosoikeudellisissa asioissa käräjäoikeudet käsittelevät pääasiassa seuraavia asioita:

Yleisesti kaikenlaiset rikokset lukuun ottamatta niitä, jotka lain mukaan kuuluvat ensisijaisesti alioikeuksien, muutoksenhakutuomioistuinten sekä korkeimman oikeuden ja kassaatiotuomioistuimen toimivaltaan.

Lisätietoja näistä tuomioistuimista on Linkki avautuu uuteen ikkunaanRomanian oikeusministeriön ylläpitämässä tuomioistuinportaalissa.

Oikeudellinen tietokanta

Seuraavat oikeudelliset tietokannat ovat verkossa:


Tämän on konekäännös sivun sisällöstä. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Päivitetty viimeksi: 11/12/2019