Agħlaq

IL-VERŻJONI BETA TAL-PORTAL ISSA HI DISPONIBBLI!

Żur il-verżjoni BETA tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika u agħtina l-feedback dwar l-esperjenza tiegħek!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Redovni sudovi - Rumunjska

Din il-paġna ġiet tradotta awtomatikament u l-kwalità tagħha ma tistax tkun garantita.

Il-kwalità ta' din it-traduzzjoni ġiet evalwata bħala: medja

Taħseb li din it-traduzzjoni hi utli?

Na ovoj su stranici navedene informacije o sudskoj zaštiti u Rumunjskoj.


Uvod u pravosudni sustav Rumunjske

Pravosudni sustav Rumunjske ima sljedeću strukturu:

Sudovi u području prava i ureda tužitelja

Razina 1

 1. Okružni sudovi (176)
 2. Uredi tužitelja

Razina 2

 1. Tribunali (42)
 2. Posebni tribunali (3)
 3. Sud za djecu i obiteljska pitanja (1)
 4. Uredi tužitelja

Razina 3

 1. Žalbeni sudovi (15)
 2. Uredi tužitelja

Razina 4

 1. Visoki i kasacijski sud
 2. Parket
 • Pravosudni sustav Rumunjske sastoji se od Visokog kasacijskog suda i drugih sudova.

Sudovi

Visoki i kasacijski sud

Kao najviši sud u Rumunjskoj, jedina je pravosudna institucija ovlaštena osigurati ujednačeno tumačenje i primjenu prava od strane drugih sudova. Postupak pravne zaštite u pravnom interesu jest glavni postupak za postizanje tog cilja.

Înalta Curte de Casație și Justiție (Visoki kasacijski sud) organizira se u 4 odjela, od kojih svaki ima svoje ovlasti:

 • Odsjek I.;
 • Odsjek II;
 • Odjeljak u vezi s kaznenim djelom;
 • Odjel za upravne i porezne sporove

Ostali dijelovi vrhovnog suda, koji imaju vlastitu nadležnost, četiri su panela od pet sudaca, zajednički odjeli, panel o revizijama u pravnom interesu i panel za pojašnjenje određenih pravnih pitanja.

Odsjek I., Građanski odjel II, Odjel za upravne i porezne sporove, koji je dio Visokog i kasacijskog suda, razmatra zahtjeve za pravnu zaštitu protiv presuda koje su donijeli žalbeni sudovi i druge sudske odluke, kako je predviđeno zakonom, te zahtjeve za pravnu zaštitu protiv nepravomoćnih presuda ili sudskih akata bilo koje vrste za koje se ne može podnijeti žalba na bilo koji drugi način i u kojem je prekinut sudski postupak pred žalbenim sudom.

Kazneni odjel Visokog i kasacijskog suda saslušava:

 1. u prvom stupnju, predmeti i prijave koji su po zakonu u nadležnosti Visokog i kasacijskog suda kao prvostupanjski sud;

Kazneni odjel Visokog i kasacijskog suda saslušava se u prvom redu, zločine veleizdaju, nasilne zločine koje su počinili senatori, zastupnici i zastupnici iz Rumunjske u Europskom parlamentu, članovi Vlade, suci Ustavnog suda, članovi Vrhovnog sudskog vijeća, suci Visokog i kasacijskog suda te tužitelji pri Uredu tužitelja pri Visokom kasacijskom sudu.

 1. poziva na kaznene presude koje su u prvom stupnju donijeli žalbeni sudovi i Žalbeni vojni sud;
 2. žalbe protiv kaznenih presuda koje su u prvom stupnju donijeli žalbeni sudovi, Vojni prizivni sud i kazneni odjel Visokog i kasacijskog suda;
 3. žalbe protiv nepravomoćnih odluka ili bilo koje vrste sudskih dokumenata koje se ne mogu pobijati na bilo koji drugi način te je tijek postupka prekinut pred žalbenim sudom;
 4. žalbe u kasacijskom postupku protiv pravomoćnih kaznenih presuda, pod uvjetima utvrđenima zakonom;
 5. upućivanje zahtjeva za prethodnu odluku o pravnim pitanjima;
 6. sukob nadležnosti u slučajevima kada je viši sud zajednički sudovima u sukobu;
 7. udaljavanje iz žalbenog suda drugom žalbenom sudu;
 8. drugi posebni slučajevi utvrđeni zakonom.

5 radnih mjesta za suce

U skladu s člankom 24.. zakona br. 304/2004, kako je izmijenjen i dopunjen, dopunom 5 sudaca rješava se žalbe protiv odluka koje je u prvom stupnju donio Kazneni odjel Visokog i kasacijskog suda, rješavaju žalbe u kasacijskom postupku protiv odluka odbora 5 nakon zaprimanja, obrađuju žalbe na odluke donesene tijekom suđenja u prvom stupnju na temelju kaznenog odjela Visokog i kasacijskog suda, donose odluke o disciplinskim predmetima u skladu sa zakonom i u drugim predmetima u njihovoj nadležnosti zakonom, kao i žalbe na odluke kojima se odbija zahtjev za upućivanje Ustavnom sudu od strane drugog vijeća od 5 sudaca. U skladu s člankom 51. stavak 3.. zakona br. 317/2004, kako je ponovno objavljen, 5 sudaca u sastavu sudaca razmatra žalbe na odluke Vrhovnog sudskog vijeća u disciplinskim stvarima.

Odjeljci Visokog i kasacijskog suda sastaju se kao zajednički odjeli za sljedeće:

 1. rješavanje prijava u pogledu promjena sudske prakse Visokog i kasacijskog suda;
 2. savjetovati se s Ustavnim sudom kako bi provjerio ustavnost zakona prije njihova donošenja.

Žalbeni sud

U Rumunjskoj se žalbenim sudovima vodi predsjednik, kojem može pomagati jedan ili dva potpredsjednika.

Prizivni sud radi u stručnim skupinama:

 • građanska pitanja,
 • kaznene stvari,
 • pitanja maloljetnika i obitelji,
 • predmete koji se odnose na administrativne ili porezne sporove;
 • predmete koji se odnose na radne sporove i socijalno osiguranje, trgovačka društva, trgovački registar, nesolventnost, nepošteno tržišno natjecanje i druga pitanja;
 • pitanja koja se odnose na pomorski i fluvial.

15 žalbenih sudova ima pravnu osobnost, a svaki od sudova nadležan je za više sudova (oko 3).

U građanskim stvarima žalbeni sud rješava sljedeće predmete:

Kao prvostupanjski sudovi obrađuju zahtjeve koji se odnose na upravne i porezne sporove, u skladu s posebnim zakonskim odredbama.

Žalbe protiv odluka koje su donijeli sudovi u prvom stupnju kao žalbeni sud;

Kao i žalbeni sudovi, žalbe protiv presuda koje su donijeli sudovi u žalbenom postupku ili protiv presuda koje su donijeli sudovi, a koje, u skladu sa zakonom, nisu predmet žalbe i u svim drugim slučajevima koji su izričito predviđeni zakonom.

U kaznenim stvarima žalbeni sud rješava sljedeće predmete.

U prvom stupnju:

 • kaznena djela iz članaka 394. do 397., 399. do 412. i 438. do 445. kaznenog zakona;
 • kaznena djela koja se odnose na nacionalnu sigurnost Rumunjske predviđena posebnim zakonima;
 • kaznena djela koja su počinili suci sudaca, tribunali i tužitelji u uredima tužitelja koji djeluju na tim sudovima;
 • kaznena djela koja su počinili odvjetnici, javni bilježnici, sudski izvršitelji, financijski nadzornici Revizorskog suda, kao i vanjski javni revizori;
 • kaznena djela koja su počinili vođe vjerskih apoena organizirani u skladu sa zakonom i drugim visokorangiranim vjerskim osobama, koje imaju barem nadbiskupa ili ekvivalentnog tijela;
 • kaznenih djela koja su počinili pomoćnici sudaca na Visokom kasacijskom sudu, sudovi u žalbenom postupku i vojni žalbeni sud i uredi tužiteljâ koji su pripojeni tim sudovima;
 • kaznena djela koja su počinili članovi Revizorskog suda, predsjednik Zakonodavnog vijeća, pučki pravobranitelj, zamjenici Ombudsmana i kvestori;
 • zahtjeve za uklanjanje, ako je to predviđeno zakonom.

Kao žalbeni sudovi razmatraju žalbe na presude koje su donijeli suci u prvom stupnju za kaznene predmete.

Žalbeni sudovi također odlučuju o sukobu nadležnosti između sudova ili između okružnih sudova u području svoje nadležnosti ili između okružnih sudova u okviru nadležnosti različitih sudova u području nadležnosti sudova.

Žalbeni sudovi također odlučuju o zahtjevima za izručenje ili transfer u inozemstvo osuđenih osoba.

Sud

42 nacionalnih sudova ima pravnu osobnost i organizirane su na razini okruga. Područje nadležnosti svakog suda obuhvaća sve okružne sudove u županiji u kojoj se sud nalazi.

Sudovi imaju zasebne stručne skupine ili panele specijalizirane za:

 • građanska pitanja,
 • kaznene stvari,
 • pitanja maloljetnika i obitelji,
 • predmete koji se odnose na administrativne ili porezne sporove;
 • predmete koji se odnose na radne sporove i socijalno osiguranje, trgovačka društva, trgovački registar, nesolventnost, nepošteno tržišno natjecanje i druga pitanja;
 • pitanja koja se odnose na pomorski i fluvial.

U građanskim stvarima sudovi odlučuju o sljedećim predmetima:

Sudovi u prvom stupnjurješavaju sve zahtjeve koji nisu u okviru nadležnosti drugih sudova.

Kao žalbeni sudovi pozivaju se na žalbe na presude koje su donijeli okružni sudovi u prvom stupnju.

Kao žalbeni sud, žalbeprotiv presuda sudaca protiv kojih se ne može podnijeti žalba i u svim drugim slučajevima koji su izričito predviđeni zakonom, u skladu sa zakonom.

U kaznenim stvarima sud odlučuje u sljedećim predmetima.

U prvom stupnju:

 • kaznena djela protiv života, tjelesnog integriteta i zdravlja, zločine protiv osobne slobode, kvalificirano uništenje, zločine s posebno teškim posljedicama, trgovanje migrantima, mučenje, korupciju i kaznena djela, otkrivanje državne tajne informacija, otkrivanje informacija o usluzi ili informacija koje nisu javne, nezakonitu nabavu sredstava, pronevjeru sredstava, povredu režima nuklearnog materijala ili drugog radioaktivnog materijala, nepoštovanje eksplozivnog materijala, prijenos stečenog sindroma imunodeficijencije, kaznena djela protiv sigurnosti i cjelovitosti računalnih sustava i podataka, uspostavljanje organizirane zločinačke skupine;
 • namjerno počinjena kaznena djela koja su dovela do smrti osobe;
 • kaznena djela u vezi s kojima je tužiteljstvo vodila Uprava za istragu organiziranog kriminala i terorizma ili Nacionalna uprava za borbu protiv korupcije, ako nisu u pravu drugih hijerarhijski viših sudova;
 • kazneno djelo pranja novca i kaznenih djela utaje poreza iz članka 9.. zakona br. 241/2005 o sprečavanju i suzbijanju utaje poreza, kako je izmijenjena;
 • ostala kaznena djela propisana u okviru njegove nadležnosti.

Opći sud rješava sukobe nadležnosti između okružnih sudova u svojem okružnom sudu i žalbi protiv odluka suda u predmetima predviđenima zakonom.

Okružni sudovi

Okružni sudovi nemaju pravnu osobnost i imaju poslovni nastan u nacionalnim županijama i u Bukureštu.

U građanskim stvarima okružni sudovi uglavnom čuju sljedeće predmete:

 • primjene koje su u skladu s Građanskim zakonikom u nadležnosti skrbništva i obiteljskog suda, isključujući predmete u kojima je zakonom izričito predviđeno drukčije;
 • zahtjeve povezane s evidencijom u vezi s građanskim statusom, u skladu sa zakonom;
 • aplikacije koje se odnose na upravljanje višekatnim zgradama, stanovima ili prostorima koji su isključivo u vlasništvu različitih osoba ili na pravne odnose udruženja vlasnika s drugim fizičkim ili pravnim osobama, prema potrebi;
 • zahtjeve za deložaciju;
 • zahtjevi koji se odnose na zajedničke zidove ili jarke, udaljenost između zgrada ili nasada, pravo prolaska, i sva ostala terećenja ili ograničenja vlasništva kako je predviđeno zakonom, koji su dogovorile stranke ili ih je odredio sud;
 • zahtjeve koji se odnose na ograničenja ili granice;
 • zahtjeve za zaštitu imovine;
 • zahtjevi u pogledu obveza provedbe ili neprovedbe aktivnosti koje se ne mogu mjeriti u obliku novca, bez obzira na to temelje li se na ugovoru, isključujući one koji su u nadležnosti drugih sudova;
 • zahtjeve za proglašenje smrti osobe;
 • prijave za sudsko pregradivanje neovisno o vrijednosti o kojoj je riječ;
 • tražbine iz nasljedstva, bez obzira na vrijednost;
 • zahtjevi za plodouživanje bilo koje vrijednosti;
 • tražbine imovine, osim podataka posebnog zakona u području nadležnosti drugih sudova;
 • svi drugi zahtjevi koji se mogu izraziti u obliku novca, do 200.000 RON, neovisno o tome imaju li stranke status stručnjaka ili ne.

Okružni sudovi razmatraju i žalbe na odluke tijela javne uprave koja obavljaju pravne aktivnosti i druga tijela koja obavljaju takvu djelatnost, u slučajevima predviđenima zakonom, kao i sve druge zahtjeve koji su zakonom propisani u njihovoj nadležnosti.

U kaznenim predmetima okružni sudovi uglavnom odlučuju o sljedećim predmetima:

Općenito, sve vrste kaznenih djela, osim onih za koje je propisano pravo, trebaju se ocjenjivati u prvom stupnju sudova, žalbenih sudova ili Visokog i kasacijskog suda.

Više informacija o tim sudovima može se pronaći na Poveznica se otvara u novom prozoruPortalu sudova, koje održava rumunjsko Ministarstvo pravosuđa.

Pravne baze podataka

Sljedeće pravne baze podataka dostupne su na internetu:


Ovo je strojni prijevod sadržaja. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Posljednji put ažurirano: 11/12/2019