Agħlaq

IL-VERŻJONI BETA TAL-PORTAL ISSA HI DISPONIBBLI!

Żur il-verżjoni BETA tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika u agħtina l-feedback dwar l-esperjenza tiegħek!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Sądy zwyczajne - Rumunia

Din il-paġna ġiet tradotta awtomatikament u l-kwalità tagħha ma tistax tkun garantita.

Il-kwalità ta' din it-traduzzjoni ġiet evalwata bħala: mhux affidabbli

Taħseb li din it-traduzzjoni hi utli?

Na tej stronie znajdują się informacje na temat sądów w Rumunii.


Wprowadzenie do systemu sądowego Rumunii

System sądowy w Rumunii ma następującą strukturę:

Sądy i prokuratury

Poziom 1

 1. Sądy rejonowe (176)
 2. Prokuratury

Poziom 2

 1. Trybunały (42)
 2. Trybunały specjalne (3)
 3. Trybunał ds. Dzieci i Rodziny (1)
 4. Prokuratury

Poziom 3

 1. Sądy Apelacyjne (15)
 2. Prokuratury

Poziom 4

 1. Wysoki Trybunał Kasacyjny i Sprawiedliwości
 2. Parkiet
 • Rumuński system sądowy obejmuje Wysoki Trybunał Kasacyjny i Sprawiedliwości oraz inne sądy.

Sądy

Wysoki Trybunał Kasacyjny i Sprawiedliwości

Jako sąd najwyższy w Rumunii jest on jedyną instytucją wymiaru sprawiedliwości uprawnioną do zapewnienia jednolitej wykładni i stosowania prawa przez inne sądy. Główną procedurą służącą osiągnięciu tego celu jest procedura dotycząca ochrony prawnej.

Înalta Curte de Casație și Justiție (wysoki trybunał kasacyjny i sprawiedliwości) jest podzielony na 4 departamentów, z których każdy posiada własne uprawnienia:

 • Sekcja Cywilna I;
 • Civil Section II;
 • Sekcja dotycząca spraw karnych;
 • Sprawy administracyjne i podatkowe

Pozostałe wydziały sądu najwyższego, które mają swoje własne jurysdykcje, stanowią cztery pięcioro sędziów, sekcje wspólne, zespół ds. przeglądów w interesie prawa oraz zespół ds. wyjaśnienia niektórych kwestii prawnych.

Wydział Cywilny I, Sekcja Cywilnej II oraz Sekcja ds. sporów administracyjnych i podatkowych, część Najwyższego Sądu Kasacyjnego i Sprawiedliwości, rozpatrują wnioski o ponowne zbadanie orzeczenia wydanych przez sądy apelacyjne i inne orzeczenia sądowe, zgodnie z prawem, oraz wnioski o ponowne rozpatrzenie orzeczenia w sprawach nieprawomocnych lub o charakterze sądowym, które nie podlegają zaskarżeniu w jakikolwiek inny sposób, a w przypadku których postępowanie sądowe zostało przerwane.

Wydział karny Wysokiego Trybunału Kasacyjnego i Sprawiedliwości wysłuchuje:

 1. w pierwszej instancji sprawy i wnioski, które z mocy prawa podlegają właściwości Wysokiego Trybunału Kasacyjnego i Sprawiedliwości jako sądu pierwszej instancji;

Wydział Karny Najwyższego Sądu Kasacyjnego i Sprawiedliwości wysłucha w pierwszej instancji zbrodni o zdradzie, przestępstw z użyciem przemocy popełnionych przez senatorów, posłów i posłów z Rumunii do Parlamentu Europejskiego, członków rządu, sędziów Trybunału Konstytucyjnego, członków Najwyższej Rady Sądownictwa, sędziów Najwyższego Sądu Kasacyjnego i Sprawiedliwości oraz prokuratorów Prokuratury przy Wysokim Trybunale Kasacyjnym i Sprawiedliwości.

 1. apelacje od wyroków karnych wydanych w pierwszej instancji przez sądy apelacyjne i przez wojskowy sąd apelacyjny;
 2. odwołania od wyroków wydanych w pierwszej instancji przez sąd apelacyjny, wojskowy sąd apelacyjny oraz Wydział Karny Najwyższego Sądu Kasacyjnego i Sprawiedliwości;
 3. środków zaskarżenia przeciwko decyzjom niekończącym postępowania lub wszelkiego rodzaju dokumentów sądowych, których nie można zaskarżyć w żaden inny sposób, a postępowanie zostało przerwane przed sądem apelacyjnym;
 4. skargi kasacyjne od prawomocnych wyroków karnych, na warunkach określonych przez prawo;
 5. wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczące prawa;
 6. konflikty jurysdykcji w przypadkach, gdy jest to sąd wyższej instancji wspólny dla sądu;
 7. wydalenie z właściwego sądu apelacyjnego do innego sądu apelacyjnego;
 8. inne szczególne przypadki określone przez prawo.

5 Panels

Zgodnie z art. 24 ustawy nr 304/2004, ponownie opublikowanego, z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami, dodatek 5 sędziów dotyczy odwołań od orzeczeń wydanych w pierwszej instancji przez wydział karny Wysokiego Trybunału Kasacyjnego i Sprawiedliwości, rozpatrują skargi kasacyjne od decyzji 5 izb celnych, rozpatrują odwołania od orzeczeń wydanych w pierwszej instancji przez Wydział Karny Najwyższego Sądu Kasacyjnego i Sprawiedliwości, podejmują decyzje w sprawach dyscyplinarnych zgodnie z prawem i w innych sprawach podlegających ich właściwości, jak również odwołań od decyzji o odrzuceniu wniosku o skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego przez inną grupę 5 sędziów. Zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy nr 317/2004, ponownie opublikowana, 5 Panels Sędziowie rozpatrują odwołania od orzeczeń wydanych przez Najwyższą Radę Sądownictwa i Prokuratury w sprawach dyscyplinarnych.

Sekcje Wysokiego Trybunału Kasacyjnego i Sprawiedliwości spełniają następujące wspólne sekcje:

 1. zajmowanie się zgłoszeniami dotyczącymi zmian w orzecznictwie Wysokiego Trybunału Kasacyjnego i Sprawiedliwości;
 2. skonsultowanie się z Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie kontroli zgodności ustaw z Konstytucją przed ich ogłoszeniem.

Sąd apelacyjny

W Rumunii sądami apelacyjnymi kieruje prezes, który może być wspomagany przez jednego lub dwóch wiceprzewodniczących.

Court of Appeal pracuje w ramach sekcji lub wyspecjalizowanych paneli na temat:

 • sprawy cywilne,
 • sprawy karne,
 • sprawy dotyczące nieletnich i rodziny,
 • sprawy dotyczące sporów administracyjnych lub podatkowych;
 • spraw dotyczących sporów pracowniczych i ubezpieczeń społecznych, przedsiębiorstw, rejestru handlowego, upadłości, nieuczciwej konkurencji i innych spraw;
 • kwestie morskie i rzeczne.

15 sądów apelacyjnych ma osobowość prawną, każdy sąd obejmuje jurysdykcję kilku trybunałów (ok. 3).

W sprawach cywilnych sądy apelacyjne rozpatrują następujące sprawy:

Jako sądy pierwszej instancji rozpatrują wnioski dotyczące sporów administracyjnych i podatkowych, zgodnie ze szczególnymi przepisami prawa.

W charakterze sądu apelacyjnego – odwołania od orzeczeń wydanych przez sądy pierwszej instancji;

Jako sądy apelacyjne, odwołania od orzeczeń wydanych przez sądy apelacyjne od orzeczeń wydanych w pierwszej instancji przez trybunały, które zgodnie z prawem nie podlegają zaskarżeniu, a także w innych przypadkach wyraźnie przewidzianych w ustawie.

W sprawach karnych sądy apelacyjne rozpatrują następujące sprawy.

W pierwszej instancji:

 • przestępstwa, o których mowa w art. 394 – 397, 399 – 412 i 438 – 445 kodeksu karnego;
 • przestępstwa dotyczące bezpieczeństwa narodowego Rumunii przewidziane w przepisach szczególnych;
 • przestępstw popełnionych przez sędziów sędziów, trybunałów i prokuratorów prokuratur działających w tych sądach;
 • przestępstwa popełnione przez adwokatów, notariuszy, komorników, kontrolerów finansowych Trybunału Obrachunkowego, a także zewnętrznych biegłych rewidentów;
 • przestępstw popełnionych przez przywódców wyznań religijnych organizowanych zgodnie z przepisami prawa i innych wysokich wyznawców religii, mających co najmniej stopień biskupa i równoważny;
 • przestępstw popełnionych przez asesorów w Wysokim Trybunale Kasacyjnym i Sprawiedliwości, przez sądy apelacyjne i wojskowy, a także przez prokuratorów prokuratur przy tych sądach;
 • przestępstw popełnionych przez członków Trybunału Obrachunkowego, przewodniczącego Rady Legislacyjnej, Rzecznika Praw Obywatelskich, zastępców rzecznika i kwestorów;
 • wnioski o usunięcie, o ile są one przewidziane przez prawo.

Sądy apelacyjne rozpatrują odwołania od wyroków wydanych w pierwszej instancji w sprawach karnych.

Sądy apelacyjne podejmują również decyzje w sprawie kolizji jurysdykcji między trybunałami sądowymi lub między sądami okręgowymi w ramach ich jurysdykcji, lub między sądami rejonowymi w ramach jurysdykcji różnych sądów w obszarze właściwości sądu apelacyjnego.

Sądy apelacyjne podejmują również decyzję w sprawie wniosków o ekstradycję lub przekazanie za granicą osób skazanych.

Trybunał

42 trybunałów krajowych posiada osobowość prawną i organizuje je na szczeblu powiatowym. Obszar właściwości każdego sądu obejmuje wszystkie sądy rejonowe znajdujące się w okręgu, w którym znajduje się sąd.

Trybunały mają odrębne sekcje specjalistyczne w zakresie:

 • sprawy cywilne,
 • sprawy karne,
 • sprawy dotyczące nieletnich i rodziny,
 • sprawy dotyczące sporów administracyjnych lub podatkowych;
 • spraw dotyczących sporów pracowniczych i ubezpieczeń społecznych, przedsiębiorstw, rejestru handlowego, upadłości, nieuczciwej konkurencji i innych spraw;
 • kwestie morskie i rzeczne.

W sprawach cywilnych sądy rozpoznają następujące sprawy:

Sądy pierwszej instancjirozpatrują wszystkie wnioski, które nie podlegają przepisom prawa w ramach właściwości innych sądów.

Sądy apelacyjne rozpatrują odwołania od wyroków wydanych w pierwszej instancji przez sądy rejonowe.

Jako sąd odwoławczy – odwołaniaod wyroków wydanych przez sędziów, od których nie przysługuje odwołanie, oraz we wszystkich innych przypadkach wyraźnie przewidzianych prawem, zgodnie z prawem.

W sprawach karnych sąd rozpoznaje następujące sprawy.

W pierwszej instancji:

 • przestępstw przeciwko życiu, integralności cielesnej i zdrowia, przestępstw przeciwko wolności osobistej, kwalifikowanego zniszczenia, zbrodni o szczególnie poważnych skutkach, handlu migrantami, tortur, korupcji i przestępstw usługowych, ujawniania informacji poufnych państwa, ujawnienia usług lub informacji, bezprawnego zakupu środków finansowych, sprzeniewierzenia środków finansowych, naruszenia systemu materiałów jądrowych lub innych materiałów promieniotwórczych, nieposzanowania materiału wybuchowego, przeniesienia zespołu nabytego upośledzenia odporności, przestępstw przeciwko bezpieczeństwu i integralności systemów i danych informatycznych, utworzenia zorganizowanej grupy przestępczej;
 • przestępstwa umyślne, które doprowadziły do śmierci osoby;
 • przestępstw, w odniesieniu do których ściganie zostało przeprowadzone przez Dyrekcję ds. Ścigania Przestępczości Zorganizowanej i Terroryzmu, lub Krajowej Dyrekcji ds. Przeciwdziałania Korupcji, jeżeli nie są one prawnie uregulowane przez inne hierarchiczne sądy wyższej instancji;
 • przestępstwo prania pieniędzy i przestępstwa oszustwa podatkowego przewidziane w art. 9 ustawy nr 241/2005 w sprawie zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania i zwalczania go, ze zmianami;
 • inne przestępstwa lub wykroczenia przewidziane przez prawo w ramach jego właściwości.

Sąd rozstrzyga spory kompetencyjne pomiędzy sądami okręgowymi w swoim okręgu i odwołania od orzeczeń sądu w sprawach przewidzianych przez prawo.

Sądy rejonowe

Sądy rejonowe nie mają osobowości prawnej i mają siedzibę w krajowych hrabstwach i w Bukareszcie.

W sprawach cywilnych sądy rejonowe rozpatrują głównie następujące sprawy:

 • wnioski, które zgodnie z Kodeksem cywilnym znajdują się w jurysdykcji sądu penitencjarnego i rodzinnego, z wyłączeniem przypadków, w których prawo wyraźnie stanowi inaczej;
 • wnioski dotyczące stanu cywilnego zgodnie z prawem;
 • zastosowania związane z administrowaniem wielokondygnacyjnymi budynkami, apartamentami lub pomieszczeniami należącymi wyłącznie do różnych osób lub ze stosunkami prawnymi ustanowionymi przez stowarzyszenia właścicieli domów z innymi osobami fizycznymi lub prawnymi, stosownie do przypadku;
 • wnioski o eksmisję;
 • zastosowania odnoszące się do wspólnych ścian lub rowów, odległości między budynkami lub plantacjami, prawa do przejścia, a także wszelkich innych obciążeń lub ograniczeń dotyczących praw własności przewidzianych przez prawo, uzgodnionych przez strony lub nałożonych przez sąd;
 • wniosków dotyczących zmian granic lub oznaczania granic;
 • wniosków o ochronę mienia;
 • wnioski związane z wykonaniem lub niewykonywaniem czynności, których nie można zmierzyć w kategoriach pieniężnych, niezależnie od tego, czy są oparte na umowie, z wyłączeniem tych, które z mocy prawa należą do właściwości innych sądów;
 • wnioski o oświadczenie o śmierci danej osoby;
 • wnioski o podział sądowy, niezależnie od wartości;
 • roszczenia spadkowe, niezależnie od wartości;
 • wnioski o ustanowienie prawa użytkowania dowolnej wartości;
 • roszczenia majątkowe, z wyjątkiem danych na mocy specjalnego prawa w jurysdykcji innych sądów;
 • wszelkie inne wnioski, które można wyrazić w formie pieniężnej, do 200.000 RON włącznie, niezależnie od tego, czy strony mają status specjalistów.

Sądy rejonowe rozpatrują również odwołania od decyzji organów administracji publicznej prowadzących działalność prawniczą i innych organów prowadzących taką działalność, w przypadkach przewidzianych prawem, oraz od wszelkich innych wniosków złożonych przez prawo w ramach ich właściwości.

W sprawach karnych sądy rejonowe rozpatrują głównie następujące sprawy:

Ogólnie rzecz biorąc, wszystkie rodzaje przestępstw, z wyjątkiem tych, które przepisy stanowią, powinny być oceniane w pierwszej instancji przez trybunały, sądy apelacyjne lub Wysoki Trybunał Kasacyjny i Sprawiedliwości.

Więcej informacji na temat tych sądów można znaleźć na Link otworzy się w nowym oknieportalu sądów, prowadzonym przez rumuńskie Ministerstwo Sprawiedliwości.

Prawne bazy danych

Dostępne są następujące prawne bazy danych:


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 11/12/2019