Agħlaq

IL-VERŻJONI BETA TAL-PORTAL ISSA HI DISPONIBBLI!

Żur il-verżjoni BETA tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika u agħtina l-feedback dwar l-esperjenza tiegħek!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Redna sodišča - Romunija

Din il-paġna ġiet tradotta awtomatikament u l-kwalità tagħha ma tistax tkun garantita.

Il-kwalità ta' din it-traduzzjoni ġiet evalwata bħala: mhux affidabbli

Taħseb li din it-traduzzjoni hi utli?

Na tej strani so na voljo informacije o sodiščih v Romuniji.


Uvod v romunski pravosodni sistem

Romunski pravosodni sistem ima naslednjo strukturo:

Sodišča in tožilstva

Stopnja 1

 1. Okrožna sodišča (176)
 2. Uradi tožilstva

Stopnja 2

 1. Sodišče (42)
 2. Posebna sodišča (3)
 3. Sodišče za otroke in družinske zadeve (1)
 4. Uradi tožilstva

Stopnja 3

 1. Prizivna sodišča (15)
 2. Uradi tožilstva

Stopnja 4

 1. Vrhovno kasacijsko sodišče
 2. Parket
 • Romunski pravosodni sistem zajema vrhovno kasacijsko sodišče in druga sodišča.

Sodišča

Vrhovno kasacijsko sodišče

Kot najvišje sodišče v Romuniji je edina pravosodna institucija, ki zagotavlja enotno razlago in uporabo prava na drugih sodiščih. Postopek v zvezi z uporabo pravnega interesa je glavni postopek za dosego tega cilja.

Înalta Curte de Casație și Justiție (vrhovno kasacijsko sodišče) je organizirano v 4 oddelkih, od katerih ima vsako svoje pristojnosti:

 • Civilni oddelek I;
 • Civilni oddelek II;
 • Kazenski oddelek;
 • Upravni spor in oddelek za obdavčitev davkov

Drugi oddelki vrhovnega sodišča, ki imajo lastne jurisdikcije, so štirje senati petih sodnikov, skupni oddelki, odbor za revizije v interesu zakonodaje in odbor za pojasnitev nekaterih pravnih vprašanj.

Civilni oddelek I, civilni oddelek II ter oddelek za upravne in davčne zadeve, del vrhovnega kasacijskega sodišča, obravnavajo pritožbe zoper sodbe, ki so jih izrekla pritožbena sodišča, in druge sodne odločbe, kot je določeno v zakonu, ter druge sodne odločbe in zahteve za revizijo zoper nepravnomočne sodbe ali sodne odločbe, zoper katere ni mogoče vložiti pritožbe na kakršen koli drug način in v primeru, da je bil sodni postopek pred pritožbenim sodiščem prekinjen.

Kazenski oddelek vrhovnega kasacijskega sodišča obravnava:

 1. na prvi stopnji, zadeve in aplikacije, ki so po zakonu v pristojnosti vrhovnega kasacijskega sodišča kot sodišča prve stopnje;

Kazenski oddelek vrhovnega kasacijskega sodišča odloča na prvi stopnji, kazniva dejanja veleizdaje, nasilna kazniva dejanja senatorjev, poslancev in poslancev iz Romunije v Evropski parlament, člane vlade, sodnike ustavnega sodišča, člane vrhovnega sodnega sveta, sodnike vrhovnega kasacijskega sodišča, sodnike vrhovnega kasacijskega sodišča in tožilce pri vrhovnem kasacijskem sodišču.

 1. poziva, naj se izrečejo kazenske sodbe, ki so jih na prvi stopnji sprejeli pritožbena sodišča in vojaško pritožbeno sodišče;
 2. pritožbe zoper kazenske sodbe, ki jih na prvi stopnji izdajo pritožbena sodišča, vojaško pritožbeno sodišče in kazenski oddelek vrhovnega kasacijskega sodišča;
 3. pritožbe zoper nepravnomočne odločbe ali sodne dokumente, ki jih ni mogoče izpodbijati na noben drug način, potek postopka pa je bil prekinjen pred pritožbenim sodiščem;
 4. kasacijske pritožbe zoper pravnomočne kazenske sodbe, pod pogoji, določenimi z zakonom;
 5. zaprosila za predhodno odločanje o pravnih vprašanjih;
 6. spori glede pristojnosti v primerih, ko je višje sodišče tisto, ki je skupno sodiščem v konfliktu;
 7. odstranitev s pristojnega pritožbenega sodišča na drugo pritožbeno sodišče;
 8. druge posebne primere, določene z zakonom.

5 sodnic

V skladu s členom 24 zakona št. 304/2004, kakor je bil spremenjen in dopolnjen z zakonom št., obravnavajo pritožbe zoper odločbe, ki jih na prvi stopnji obravnava kazenski oddelek vrhovnega kasacijskega sodišča, obravnavajo pritožbe zoper odločbe, izdane na prvi stopnji s strani kazenskega oddelka vrhovnega kasacijskega sodišča, obravnavajo kasacijske pritožbe zoper odločbe 5 senatov po načelu sprejema, obravnavanje pritožb zoper odločbe, izdane na prvi stopnji s strani kazenskega oddelka vrhovnega kasacijskega sodišča, odločanje o disciplinskih zadevah v skladu z zakonom in drugimi zadevami, ki so v njihovi sodni pristojnosti, ter pritožbe zoper odločbe o zavrnitvi vlog za napotitev na ustavno sodišče s strani drugega senata 5 sodnikov. V skladu s členom 51(3) Zakona št. 317/2004, ponovno objavljen, 5 sodnic obravnava pritožbe zoper odločbe vrhovnega sodniškega sveta v disciplinskih zadevah.

Oddelki vrhovnega kasacijskega sodišča se sestajajo kot skupni oddelki:

 1. obravnavanje zaprosil v zvezi s spremembami sodne prakse vrhovnega kasacijskega sodišča;
 2. posvetovati se z ustavnim sodiščem, da se preveri ustavnost zakonov pred njihovo razglasitvijo.

Pritožbeno sodišče

V Romuniji je pritožbeno sodišče vodil predsednik, ki mu lahko pomaga eden ali dva podpredsednika.

Court of Appeal dela v oddelkih ali specializiranih odborih za:

 • civilne zadeve,
 • kazenske zadeve,
 • mladoletnikov in družinskih zadev,
 • zadeve, ki vključujejo upravne ali davčne spore;
 • zadeve v zvezi z delovnimi spori in socialnim zavarovanjem, družbami, registrom trgovine, insolventnostjo, nepošteno konkurenco in drugimi zadevami;
 • pomorske in rečne zadeve.

15 pritožbena sodišča so pravna oseba, vsako sodišče pa je pristojno za več sodišč (približno 3).

V civilnih zadevah pritožbena sodišča obravnavajo naslednje zadeve:

Kot sodišča prve stopnje obravnavajo zahtevke v zvezi z upravnimi in davčnimi spori v skladu s posebnimi pravnimi določbami.

Pritožbe zoper odločbe, izdane na prvi stopnji, kot pritožbeno sodišče;

Kot pritožbena sodišča, pritožbe zoper sodbe, izdane na sodiščih, ki odločajo o pritožbi, ali zoper sodbe, izdane na prvi stopnji s strani tribunalov, ki v skladu z zakonom niso predmet pritožbe, in v vseh drugih primerih, ki so izrecno določeni z zakonom.

V kazenskih zadevah pritožbena sodišča obravnavajo naslednje zadeve:

Na prvi stopnji:

 • kazniva dejanja iz členov od 394 do 397, od 399 do 412 in od 438 do 445 kazenskega zakonika;
 • kazniva dejanja v zvezi z nacionalno varnostjo Romunije, določena v posebnih zakonih;
 • kazniva dejanja, ki jih storijo sodniki sodnikov, tribunalov in tožilcev tožilstva, ki delujejo na teh sodiščih;
 • kazniva dejanja, ki jih storijo odvetniki, notarji, javni notarji, sodni izvršitelji, finančni nadzorniki Računskega sodišča in zunanji javni revizorji;
 • kazniva dejanja, ki so jih storili voditelji verskih osebnosti, organiziranih v skladu z zakonodajo, in druge visoke verske osebnosti, ki imajo vsaj položaj škofa ali enakovredne osebe;
 • kazniva dejanja, ki so jih izvršili pomočniki sodnikov na vrhovnem kasacijskem sodišču, pritožbena sodišča in vojaško pritožbeno sodišče ter tožilci tožilstev tožilcev, ki so jim priložena;
 • kazniva dejanja, ki so jih storili člani Računskega sodišča, predsednik zakonodajnega sveta, varuh človekovih pravic, namestniki varuha človekovih pravic in kvestorji;
 • zahteve za odstranitev, če je tako določeno z zakonom.

Kot pritožbena sodišča obravnavajo pritožbe zoper sodbe, ki so jih izdali sodniki na prvi stopnji v kazenskih zadevah.

V pritožbenem postopku se odloča tudi o sporih o pristojnosti med sodišči ali med okrajnimi sodišči na njihovem območju pristojnosti ali med okrajnimi sodišči v okviru pristojnosti različnih sodišč na območju pristojnosti sodišča.

Pritožbena sodišča odločajo tudi o prošnjah za izročitev ali predajo obsojenih oseb v tujino.

Sodišče

Nacionalna sodišča iz leta 42 so pravna oseba in so organizirana na ravni okrožja. Področje pristojnosti vsakega sodišča zajema vsa okrožna sodišča v okrožju, v katerem je razsodišče.

Sodišča imajo ločene oddelke ali oddelke, ki so specializirani za:

 • civilne zadeve,
 • kazenske zadeve,
 • mladoletnikov in družinskih zadev,
 • zadeve, ki vključujejo upravne ali davčne spore;
 • zadeve v zvezi z delovnimi spori in socialnim zavarovanjem, družbami, registrom trgovine, insolventnostjo, nepošteno konkurenco in drugimi zadevami;
 • pomorske in rečne zadeve.

V civilnih zadevah lahko obravnava naslednje zadeve:

Kot sodišča prve stopnjeobravnavajo vse prijave, ki niso po zakonu v pristojnosti drugih sodišč.

Kot pritožbena sodišča obravnavajo pritožbe zoper sodbe, ki so jih prvostopenjska sodišča izrekla prvostopenjskim sodiščem.

Kot pritožbeno sodišče zoper sodbe sodnikov, zoper katere ni mogoče vložiti pritožbe, in v vseh drugih primerih, ki so izrecno določeni z zakonom, v skladu z zakonom.

V kazenskih zadevah razsodišče obravnava naslednje zadeve:

Na prvi stopnji:

 • kazniva dejanja zoper življenje, telesno nedotakljivost in zdravje, kazniva dejanja zoper osebno svobodo, kvalificirano uničenje, kazniva dejanja s posebej resnimi posledicami, trgovina z migranti, mučenje, korupcija in kazniva dejanja storitev, razkrivanje državnih tajnih podatkov, razkrivanje storitev ali nejavne informacije, nezakonita javna naročila, protipravna prilastitev sredstev, kršitev režima jedrskega materiala ali drugega radioaktivnega materiala, nespoštovanje eksplozivnega materiala, prenos sindroma pridobljene imunske pomanjkljivosti, kazniva dejanja zoper varnost in celovitost računalniških sistemov in podatkov, ustanovitev organizirane kriminalne združbe;
 • namerno storjena kazniva dejanja, katerih posledica je smrt osebe;
 • kazniva dejanja, v zvezi s katerimi je tožilstvo vodil direktorat za preiskave organiziranega kriminala in terorizma ali Nacionalni direktorat za boj proti korupciji, če pravno niso druga hierarhično višja sodišča;
 • kaznivega dejanja pranja denarja in davčnih utaj iz člena 9 zakona št. 241/2005 o preprečevanju davčnih utaj in boju proti njim, kakor je bil spremenjen;
 • druga kazniva dejanja, določena z zakonom pod njeno jurisdikcijo.

Splošno sodišče rešuje spore o pristojnosti med okrožnimi sodišči na svojem območju in odloča o pravnih sredstvih zoper odločbe sodišča v primerih, določenih z zakonom.

Okrožna sodišča

Okrožna sodišča nimajo pravne osebnosti in so ustanovljena v nacionalnih okrajih in Bukarešti.

V civilnih zadevah okrožna sodišča obravnavajo predvsem naslednje zadeve:

 • vloge, ki so v skladu s civilnim zakonikom v okviru pristojnosti skrbništva in družinskega sodišča, razen v primerih, v katerih zakon izrecno določa drugače;
 • zahtevke v zvezi z listinami o osebnem stanju v skladu z zakonom;
 • vloge, povezane z upravljanjem večnadstropnih stavb, stanovanj ali prostorov, ki so v izključni lasti različnih oseb, ali pravnih razmerij, ki jih vzpostavijo združenja lastnikov domov z drugimi fizičnimi ali pravnimi osebami, kot je ustrezno;
 • prošnje za deložacijo;
 • aplikacije, ki se nanašajo na skupne zidove ali jarke, razdaljo med zgradbami ali nasadi, pravico do prehoda in kakršne koli druge obremenitve ali omejitve, ki vplivajo na lastninske pravice, kot je določeno z zakonom, o katerih so se dogovorile stranke ali jih je določilo sodišče;
 • vloge, ki so povezane s spremembami meja ali z označevanjem meja;
 • vloge za zaščito premoženja;
 • vloge v zvezi z obveznostmi za izvedbo ali neizvedbo ukrepov, ki jih ni mogoče meriti z denarjem, ne glede na to, ali temeljijo na pogodbi ali ne, brez tistih, ki so po zakonu v pristojnosti drugih sodišč;
 • vloge za razglasitev smrti osebe;
 • zahtevki za delitev sodnih sredstev, ne glede na zadevno vrednost;
 • terjatve iz dediščine, ne glede na vrednost;
 • zahtevki za pridobitev kakršne koli vrednosti
 • zahtevki za nepremičnine, z izjemo podatkov v posebnem zakonu, ki je v pristojnosti drugih sodišč;
 • vse druge vloge, ki se lahko izrazijo z denarjem, do vključno 200.000 RON, ne glede na to, ali imajo stranke status strokovnjakov ali ne.

Okrožna sodišča obravnavajo tudi pritožbe zoper odločbe organov javne uprave, ki opravljajo pravne dejavnosti, in druge organe, ki opravljajo take dejavnosti, v primerih, predvidenih z zakonom, in vse druge zahteve, ki jih v njihovi jurisdikciji izvaja zakon.

V kazenskih zadevah okrožna sodišča obravnavajo predvsem naslednje zadeve:

Na splošno vse vrste kaznivih dejanj, razen tistih, ki jih zakon določa na prvi stopnji, presojajo sodišča, pritožbena sodišča ali vrhovno kasacijsko sodišče.

Več informacij o teh sodiščih je na voljo na pravosodnem Povezava se odpre v novem oknuportalu, ki ga vodi romunsko ministrstvo za pravosodje.

Pravne zbirke podatkov

Na spletu so na voljo naslednje pravne zbirke podatkov:


To je strojno prevedena različica vsebine. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Zadnja posodobitev: 11/12/2019