Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Allmänna domstolar - Rumänien

Den här sidan har maskinöversatts och kvaliteten kan inte garanteras.

Kvaliteten på den här översättningen har bedömts som: otillförlitlig

Var översättningen till någon hjälp?

På den här sidan hittar du information om domstolar i Rumänien.


Introduktion till Rumäniens rättssystem

Rumäniens rättssystem har följande struktur:

Domstolar och åklagarmyndigheter

Nivå 1

 1. Distriktsdomstolar (176)
 2. Åklagarmyndigheter

Nivå 2

 1. Tribunaler (42)
 2. Särskilda domstolar (3)
 3. Domstolen för barn och familjefrågor (1)
 4. Åklagarmyndigheter

Nivå 3

 1. Hovrätterna (15)
 2. Åklagarmyndigheter

Nivå 4

 1. Högsta domstolen
 2. Parkett
 • Rumäniens rättsväsende består av Högsta kassationsdomstolen och andra domstolar.

Domstolar

Högsta domstolen

Som den högsta domstolen i Rumänien är det den enda rättsliga institutionen som har befogenhet att säkerställa en enhetlig tolkning och tillämpning av lagen i de övriga domstolarna. Förfarandet för att tillgripa rättsliga åtgärder är det huvudsakliga sättet att uppnå detta.

Înalta Curte de Casație și Justiție (Högsta kassationsdomstolen) är organiserad i 4 avdelningar med egna befogenheter:

 • Avsnitt I,
 • Avsnitt II,
 • Den straffrättsliga delen,
 • Sektionen för administrativa ärenden och frågor om beskattning

Andra avsnitt av den högsta domstolsinstansen, som har sina egna jurisdiktioner, är de fyra femjuspanelerna, de gemensamma sektionerna, juryn för översyn av rättsliga frågor och panelen för att klargöra vissa rättsliga frågor.

Avdelning I, avsnitt II, avdelning II och avdelningen för administrativa frågor och skattefrågor, som är en del av Högsta kassationsdomstolen, prövar överklaganden av domar som avkunnats av appellationsdomstolar och andra domstolsbeslut, i enlighet med lagen, och ansökningar om omprövning av domar eller rättsliga handlingar av något slag som inte kan överklagas på något annat sätt, och i de fall där det rättsliga förfarandet i en appellationsdomstol har avbrutits.

Den straffrättsliga delen av Högsta kassationsdomstolen prövar

 1. i första instans, ärenden och ansökningar som enligt lag faller under Högsta kassationsdomstolens behörighet i första instans.

Brottmålsavdelningen vid Högsta kassationsdomstolen behandlar första instans, brott som rör högförräderi, våldsbrott begångna av senatorer, ledamöter och ledamöter från Rumänien till Europaparlamentet, regeringsmedlemmar, domare i författningsdomstolen, ledamöter av Högsta rättsrådet, domare vid Högsta kassationsdomstolen samt åklagare vid Högsta kassationsdomstolen.

 1. Europaparlamentet vill att brottmålsdomar som avkunnats i första instans av appellationsdomstolarna och den militära appellationsdomstolen ska avkunnas.
 2. överklaganden av brottmålsdomar, som avkunnats i första instans av appellationsdomstolarna, av militärdomstolen och av brottmålsavdelningen vid Högsta kassationsdomstolen.
 3. överklaganden av beslut som inte är slutliga eller rättsliga handlingar av något slag som inte kan överklagas på annat sätt, och förfarandet har avbrutits vid appellationsdomstolarna.
 4. överklaganden av lagakraftvunna brottmålsdomar, på de villkor som fastställs i lag.
 5. begäran om förhandsavgörande om rättsfrågor.
 6. behörighetskonflikter i fall där det är den vanligaste domstolen som är gemensam för konfliktens domstolar,
 7. avlägsnande från behörig appellationsdomstol till en annan appellationsdomstol.
 8. andra särskilda fall som föreskrivs i lag.

5 Domarpaneler

Enligt artikel 24 i lag nr 304/2004, i dess ändrade och kompletterade lydelse, behandlas överklaganden av domar som meddelats i första instans av Högsta kassationsdomstolens brottmålsavdelning, prövar överklaganden av beslut av de 5 panelerna när de godkänts i första instans, behandlar överklaganden av beslut som fattats under rättegången i första instans av Högsta kassationsdomstolens brottmålsavdelning, beslutar om disciplinärenden i enlighet med lag och andra mål inom deras jurisdiktion samt överklaganden av beslut om avslag på ansökningar om att hänskjuta ärenden till författningsdomstolen av en annan panel med 5 domare. Enligt artikel 51.3 i lag nr 317/2004, i ändrad lydelse, ska de 5 domarpanelerna pröva överklaganden av beslut som fattats av Högsta rättsrådet i disciplinärenden.

Högsta kassationsdomstolens avdelningar ska sammanträda som gemensamma avdelningar för följande:

 1. remisser om ändringar av rättspraxis vid Högsta kassationsdomstolen.
 2. samråda med författningsdomstolen för att kontrollera att lagarna är författningsenliga innan de utfärdas.

Appellationsdomstol

I Rumänien leds appellationsdomstolarna av en ordförande, som kan bistås av en eller två vice ordförande.

Appellationsdomstolen arbetar i sektioner eller specialiserade paneler på

 • civilrättsliga frågor,
 • straffrättsliga frågor.
 • barn- och familjefrågor.
 • mål som rör administrativa tvister eller skattetvister.
 • mål som rör arbetsmarknadskonflikter och socialförsäkringar, företag, handelsregistret, insolvens, illojal konkurrens och andra frågor.
 • havs- och flodfrågor.

De 15 appellationsdomstolarna är juridiska personer, och varje domstol omfattar flera domstolars behörighet (cirka 3).

På det civilrättsliga området prövar appellationsdomstolarna följande fall:

Som domstolar i första instans prövar de ansökningar som rör administrativa tvister och skattetvister, i enlighet med de särskilda rättsliga bestämmelserna.

I egenskap av appellationsdomstol, överklaganden av beslut som fattats av tribunaler i första instans,

Appellationsdomstolar, appellationsdomstolar eller tribunaler som enligt lag inte kan överklagas och i andra fall som uttryckligen anges i lag.

I brottmål avgör appellationsdomstolarna följande ärenden.

I första instans,

 • de brott som avses i artiklarna 394–397, 399–412 och 438–445 i strafflagen.
 • brott som rör Rumäniens nationella säkerhet enligt speciallagar.
 • brott som begås av domare, tribunaler och åklagare vid de åklagarmyndigheter som är verksamma vid dessa domstolar.
 • brott som begås av advokater, notarier, stämningsmän, styrekonomer vid revisionsrätten samt externa offentliga revisorer.
 • brott som begåtts av ledare för religiösa samfund som organiserats i enlighet med lagen och andra högt uppsatta religiösa ledare och som minst har biskopen eller motsvarande.
 • brott som begåtts av biträdande domare vid Högsta kassationsdomstolen, appellationsdomstolar och militärdomstolar samt åklagare vid åklagarkontoren som är knutna till dessa domstolar.
 • brott som begås av revisionsrättens ledamöter, ordföranden för det lagstiftande rådet, ombudsmannen, de biträdande ombudsmannen och kvestorerna,
 • framställningar om avlägsnande, om detta föreskrivs i lag.

Som appellationsdomstolar handlägger de överklaganden av domar som avkunnats av domare i första instans i brottmål.

Appellationsdomstolarna beslutar också om behörighetskonflikter mellan tribunaler eller mellan distriktsdomstolar och tribunaler inom deras behörighetsområde, eller mellan distriktsdomstolar inom olika domstolars behörighetsområde.

Appellationsdomstolarna beslutar också om utlämning eller överföring av dömda personer.

Domstol

De 42 nationella domstolarna är juridiska personer och är organiserade på länsnivå. Varje skiljedomstols behörighetsområde omfattar alla distriktsdomstolar i det län där domstolen är belägen.

Tribunalerna har separata delar eller paneler som är specialiserade på

 • civilrättsliga frågor,
 • straffrättsliga frågor.
 • barn- och familjefrågor.
 • mål som rör administrativa tvister eller skattetvister.
 • mål som rör arbetsmarknadskonflikter och socialförsäkringar, företag, handelsregistret, insolvens, illojal konkurrens och andra frågor.
 • havs- och flodfrågor.

På det civilrättsliga området prövar tribunalerna följande fall:

Som domstolar i första instansprövar tribunalerna alla ansökningar som inte omfattas av andra domstolars behörighet.

Domstolarna prövar överklaganden av tingsrätter i första instans.

I egenskap av appellationsdomstol, överklaganden av domarnas domar, vilka inte kan överklagas och i andra fall som uttryckligen föreskrivs i lag, i enlighet med lagen.

I brottmål behandlar domstolen följande ärenden.

I första instans,

 • brott mot liv, kroppslig integritet och hälsa, brott mot personlig frihet, kvalificerad förstörelse, brott med särskilt allvarliga konsekvenser, människohandel med migranter, tortyr, korruption och tjänstebrott, offentliggörande av statlig hemlig information, offentliggörande av tjänster eller icke-offentliga uppgifter, olaglig anskaffande av medel, förskingring, brott mot regimen för kärnmaterial eller andra radioaktiva material, bristande respekt för sprängämnen, överföring av det förvärvade immunsyndromet, brott mot säkerheten och integriteten i datasystem och data, inrättande av en organiserad kriminell grupp.
 • uppsåtliga brott som har lett till att en person har avlidit.
 • brott för vilka åtalet utförts av direktoratet för utredning av organiserad brottslighet och terrorism eller det nationella direktoratet för korruptionsbekämpning, om dessa brott inte regleras av andra överordnade domstolar.
 • brottet penningtvätt och skatteundandragande enligt artikel 9 i lag nr 241/2005 om förebyggande och bekämpning av skatteundandragande, i dess ändrade lydelse,
 • andra brott som fastställs i lag inom dess jurisdiktion.

Tribunalen löser behörighetskonflikter mellan distriktsdomstolarna i dess distrikt och överklaganden av domstolens beslut i fall som föreskrivs i lag.

Distriktsdomstolar

Distriktsdomstolarna är inte juridiska personer och är etablerade i nationella län och i Bukarest.

På det civilrättsliga området hör främst följande fall till distriktsdomstolarna:

 • ansökningar som enligt civillagen omfattas av vårdnads- och familjedomstolens behörighet, med undantag för de fall där lagen uttryckligen föreskriver något annat.
 • ansökningar som rör civilståndshandlingar, i enlighet med lagen.
 • ansökningar som rör förvaltning av flervåningshus, lägenheter eller utrymmen som uteslutande ägs av olika personer, eller rättsförhållanden som upprättats av husägarnas sammanslutningar med andra fysiska eller juridiska personer, beroende på vad som är tillämpligt.
 • avhysning.
 • ansökningar som avser delade murar eller diken, avståndet mellan byggnader eller odlingar, rätten till passage och alla andra belastningar eller begränsningar som påverkar äganderätten i enlighet med lagen, som parterna kommit överens om eller inför domstol.
 • ansökningar som hänför sig till ändringar av gränser eller till avgränsningar,
 • ansökningar om skydd av egendom,
 • ansökningar som rör skyldigheter att utföra eller inte utföra handlingar som inte kan mätas med pengar, oavsett om de grundar sig på avtal eller inte, med undantag för sådana som enligt lag omfattas av andra domstolars behörighet.
 • ansökningar om en persons dödsförklaring.
 • ansökningar om rättslig avskärmning, oavsett vilket värde som används.
 • arvstvister, oavsett värdet.
 • ansökningar om nyttjanderätt till vilket värde som helst,
 • egendomsfordringar, med undantag för uppgifter enligt särskild lag i andra domstolars jurisdiktion.
 • andra ansökningar som kan uttryckas i pengar, upp till och med RON 200.000, oavsett om parterna är yrkesverksamma eller inte.

Distriktsdomstolarna handlägger även överklaganden av beslut som fattats av myndigheter som bedriver juridisk verksamhet och andra organ med sådan verksamhet, i de fall som anges i lag, och varje annan begäran enligt lag inom deras jurisdiktion.

I brottmål behandlar distriktsdomstolarna främst följande fall:

I allmänhet bör alla typer av brott, utom de som lagen föreskriver bedömas i första instans av tribunaler, appellationsdomstolar eller Högsta kassationsdomstolen.

Mer information om dessa domstolar finns på domstolens Länken öppnas i ett nytt fönsterportal, som upprätthålls av det rumänska justitieministeriet.

Juridiska databaser

Följande rättsdatabaser är tillgängliga på Internet:


Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Senaste uppdatering: 11/12/2019