Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Обикновени съдилища - Шотландия

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница английски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

Настоящата страница ви предоставя въведение в организацията на обикновените съдилища в юрисдикцията на Шотландия в Обединеното кралство.


Обикновени съдилища — въведение

Върховният съд по граждански дела (Court of Session), Върховният съд по правораздаване (High Court of Justiciary), шерифските съдилища (sheriff courts) и мировите съдилища (justice of the peace courts) се администрират от Връзката отваря нов прозорецСъдебната служба на Шотландия (Scottish Courts Service), която е независим орган, оглавяван от Председателя на Върховния съд по граждански дела (Lord President), най-високопоставеният съдия в Шотландия.

Върховни съдилища в Шотландия

Върховните съдилища в Шотландия са Върховният съд по граждански дела и Върховният съд по правораздаване (High Court of Justiciary).

Върховен съд по граждански дела (Court of Session)

Върховният съд по граждански дела е върховният граждански съд в Шотландия. Той се помещава в сградата на парламента в Единбург. Съдът заседава като въззивен съд, а също и като граждански съд, който урежда спорове, включително по искове за неудовлетворени вземания, искове за вреди, семейноправни и търговски искове.

Върховен съд по правораздаване (High Court of Justiciary)

Върховният съд по правораздаване разглежда обжалвания по наказателни дела и наказателни дела за престъпления с висока степен на обществена опасност. Производствата се провеждат пред съдия и съдебни заседатели.

Когато разглежда жалби съдът заседава в Единбург. За останалите дела седалището на съда е в Единбург, Глазгоу и Абърдийн, но производствата се провеждат и в градове на цялата територия на Шотландия.

Шерифски съдилища (Sheriff Courts)

За целите на правораздаването Шотландия е разделена на шест района, наричани шерифства (sheriffdoms). Всяко шерифство има главен шериф (Sheriff Principal), който, освен че разглежда обжалвания по граждански дела, отговаря за ефикасното функциониране на шерифските съдилища.

В тези шерифства има общо 49 шерифски съдилища, които се различават по мащаб и предназначение, но всички имат еднаква цел.

Делата се разглеждат от съдия, наречен шериф (sheriff). Работата на шерифските съдилища може да бъде разделена на три основни категории — граждански дела, наказателни дела и дела за наследство. Тя се администрира от секретарите на местните шерифски съдилища и техните служители.

Граждански дела

Повечето граждански дела са свързани със спорове между физически или юридически лица. В шерифските съдилища се разглеждат три различни вида дела:

 • Производства по общия ред, при които се разглеждат главно дела по бракоразводни искове, искове, свързани с деца, спорове за собственост и искове за неудовлетворени вземания/искове за вреди, надвишаващи 5 000 GBP.
 • Съкратени производства, използващи опростена процедура за уреждане главно на спорове за неплатени наеми, доставка на стоки и неудовлетворени вземания на стойност между 3 000 GBP и 5 000 GBP.
 • Искове с малък материален интерес, при които също се използва опростена процедура, без да има нужда да се прибягва да услугите на адвокат (solicitor) при спорове на по-ниска стойност (преди всичко неудовлетворени вземания на стойност по-малка от 3 000 GBP).

Освен това в шерифските съдилища се разглеждат много други граждански искове и процедури, включително:

 • осиновяване на деца,
 • ликвидация на дружества,
 • опростени бракоразводи производства,
 • разследвания по произшествия с фатален край,
 • несъстоятелност.

Наказателни дела

Наказателните дела в шерифските съдилища могат да бъдат разглеждани по реда на тържествено или съкратено производство. Прокурорът (Procurator Fiscal) решава по реда на кое производство следва да се разглежда всеки отделен случай.

Производство по общия ред се прилага по дела за престъпления с висока степен на обществена опасност, при които обвинението може да доведе до присъда, надвишаваща дванадесет месеца лишаване от свобода или налагане на глоба в размер на повече от 10 000 GBP. Производствата се провеждат пред шериф, заседаващ заедно със съдебни заседатели.

Съкратеното производство се прилага за престъпления с по-ниска степен на обществена опасност, при които шерифът разглежда делото без съдебни заседатели. Въпреки че правомощията на шерифа за произнасяне на присъда са ограничени до дванадесет месеца лишаване от свобода, има случаи, при които този срок може да бъде по-голям.

Дейности по дела за наследство

Дейностите по дела за наследство са свързани главно с разпореждането с имущество на починали лица. Правомощието, предоставено от съда, за да се позволи на изпълнителя да събере и разпредели имуществото, се нарича „потвърждаване“ (confirmation). Това правомощие се предоставя само след като в съда бъде депозиран опис на имуществото на починалия.

Ако наследството има брутна стойност, която не надвишава 36 000 GBP, то се категоризира като „малко наследство“ и лицето, което иска потвърждаване, ще получи помощ за попълването на съответния формуляр от служителите в службата на секретаря към местния шерифски съд. Ако стойността на наследството надвишава 36 000 GBP, лицето, което иска потвърждаване, ще бъде посъветвано да се консултира с адвокат (solicitor).

Мирови съдилища

Мировият съд е непрофесионален съд, в който мировият съдия, който не е юридически правоспособен, заседава с юридически правоспособен служител. Юридически правоспособният служител предоставя съвети по процесуални и материалноправни въпроси. Съдът разглежда най-вече наказателни дела за престъпления с по-ниска степен на обществена опасност по реда на съкратеното производство. Максималният размер на наказанието, което може да наложи мировият съдия, е 60 дни лишаване от свобода или глоба, която не надвишава 2 500 GBP. Само в Глазгоу някои съдилища се председателстват от юридически квалифициран платен магистрат. Максималният размер на наказанието, което може да наложи платеният магистрат, е дванадесет месеца лишаване от свобода или глоба, която не надвишава 10 000 GBP.

Секретарят в шерифския съд отговаря за всички административни дейности в шерифските и мировите съдилища, включително:

 • заповеди за събиране на глоби и обезщетения
 • издаване на преписи на съдебни заповеди, например отнасящи се до пробация и общественополезен труд
 • призоваване и ръководене на съдебните заседатели.

По-подробна информация относно съдилищата в Шотландия може да бъде намерена на уебсайта на Връзката отваря нов прозорецСъдебната служба на Шотландия (Scottish Court Service)

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецСъдебна служба на Шотландия (Scottish Courts Service)


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 05/11/2014