Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Všeobecné súdy - Škótsko

Tato země je v procesu vystoupení z EU.

Tento text byl přeložen strojově. Za kvalitu překladu neručíme.

Kvalita tohoto překladu byla ohodnocena známkou: špatná

Jak byste ohodnotili kvalitu tohoto překladu?

Na tejto stránke nájdete informácie o všeobecných súdoch v rámci jurisdikcie Spojeného kráľovstva.


Všeobecné súdy – úvod

Court of Session, High Court of Justiary, Sheriff Courts and Justice of the Peace Courts (Najvyšší súd, Justičný súd, Sheriff Courts Odkaz sa zobrazí v novom okneand Justice of the Peace Courts) vykonáva Služba škótskych súdov (Scottish Courts and Tribunals Service), ktorá je nezávislým orgánom, ktorého predsedá lord predseda, služobne najstarší sudca v Škótsku.

Škótske najvyššie súdy

V Škótsku ide o Court of Session a High Court of Justciary.

Najvyšší civilný súd

Najvyšším súdom v Škótsku je Najvyšší civilný súd, ktorý sa nachádza v budove parlamentu v Edinburgu. Zasadá v odvolacom rozsahu a tiež ako občiansky súd zaoberajúci sa spormi vrátane prípadov týkajúcich sa vymáhania dlhu, náhrady škody, rodinných vecí a obchodu.

Najvyšší trestný súd (High Court of Justiciary)

Vyšší trestný súd sa zaoberá trestnými odvolaniami, ktoré vyplývajú zo slávnostných skutočností a závažných trestných vecí. Súdne procesy vedie sudca pred porotou.

Ak súd rozhoduje o odvolaní, súd zasadá v Edinburghu. V prípade iného podniku má súd trvalé základne v Edinburghu, Glasgowe a Aberdeene, ale súdne konania sa konajú aj v mestách po celom Škótsku.

Súdy prvej inštancie

Škótsko je na právne účely rozdelené do šiestich regiónov nazvaných „šerifstvá“. Každá Sheriffdom má „Sheriff Principal“, ktorý okrem toho, že koná ako opravný prostriedok v občianskych veciach, má zodpovednosť za efektívne nakladanie so všetkými podnikmi na šerifských súdoch.

V rámci týchto šerifstiev je celkovo 39 šerifských súdov, ktoré sa líšia veľkosťou a dizajnom, ale všetky slúžia na rovnaký účel.

Prípady sa prejednávajú pred sudcom, ktorý sa nazýva Sheriff. Činnosť šerifských súdov možno rozdeliť na tri hlavné kategórie občianskych, trestných a poverovacích listín a riadia ich miestni šerifskí úradníci a ich zamestnanci.

Súhrnné šerify majú právomoc vykonávať niektoré úlohy Sheriff v trestnom aj občianskom súdnom konaní.

Okrem toho existuje nový súd pre úrazové poistenie pre všetky Škótsko so sídlom v Edinburghu.

Odvolací súd „Civil Sheriff Court“ má ustanovenie o tom, že majú jednozložkové alebo trojité šerifské lavice, ktoré predsedali občianskoprávnymi odvolaniami, ktoré vyplývajú z podnikania na šerifských súdoch (Sheriff Courts).

Odvolací súd trestných súdov (Sheriff Court Court) rozhoduje o odvolaniach týkajúcich sa súhrnnej trestnej činnosti proti rozhodnutiam šerifov a zmierovacích sudcov.Zaoberá sa aj všetkými odvolaniami proti rozhodnutiam týkajúcim sa kaucií v oblasti Sheriff and Justice of the Peace Courts.

Občianskoprávne prípady

Väčšina občianskoprávnych záležitostí sa týka sporov medzi osobami alebo organizáciami. Šerifské súdy sa zaoberajú tromi rôznymi druhmi prípadov:

  • Bežné opatrenia, ktoré sa týkajú najmä prípadov rozvodu, detí, majetkových sporov a pohľadávok/žalôb o náhradu škody, ktoré presahujú 5,000 GBP.S výnimkou rodinne podaných žalôb, ktoré predstavujú 100,000 GBP alebo menej, možno podať len na šerifskom súde.
  • Súhrnné príčiny, ktoré používajú zjednodušený postup zaoberajúci sa najmä spormi týkajúcimi sa nedoplatkov na nájomnom v súvislosti so sociálnym bývaním a škody vyplývajúce z ujmy na zdraví v peňažnej hodnote 5 000 GBP alebo menej.
  • Jednoduchý postup, ktorý sa týka pohľadávok, ktoré majú peňažnú hodnotu 5 000 GBP alebo menej, ktoré sa týkajú platby, dodania alebo vymáhania vlastníctva hnuteľného majetku, alebo príkazu, aby niekto vykonal niečo konkrétne.

Šerifský súd sa okrem toho zaoberá mnohými ďalšími občianskoprávnymi žiadosťami a konaniami vrátane:

  • Adopcie detí,
  • Likvidácie spoločností,
  • Vyšetrovania smrteľných úrazov,
  • Konkurzných konaniach,

Trestnoprávne prípady

Súdne prípady šerifského súdu možno podať buď v skrátenom alebo skrátenom konaní. Zodpovednosťou prokurátora (prokurátor) je rozhodnúť o tom, ktorý postup by sa mal použiť v konkrétnom prípade.

Slávnostný postup sa používa v závažných prípadoch, keď poplatok môže získať trest presahujúci dvanásť mesiacov odňatia slobody alebo neobmedzenú pokutu. Súdne konania sa vypočujú na šerifovi, ktorý zasadá s porotou.

Skrátené konanie sa používa v menej závažných prípadoch, keď šerifský parlament rozhoduje bez poroty. Hoci majú rozhodovacie právomoci šerifského súdu trest odňatia slobody na dvanásť mesiacov, existujú prípady, keď to možno zvýšiť.

Poverenecká práca (Commissary work)

Komisionárska práca sa zaoberá najmä likvidáciou pozostalosti zosnulého. Súdom udelená právomoc, ktorá umožňuje exekútorovi zhromaždiť a rozdeliť pozostalosť, sa nazýva „potvrdenie“. Toto potvrdenie je udelené, iba ak je súpis pozostalosti po smrti osoby predložený súdu.

V prípade, že hrubá hodnota pozostalosti neprekračuje 36,000 GBP, je pozostalosť klasifikovaná ako „malá“ a osobe žiadajúcej o potvrdenie pomôže pri vyplnení správneho formulára personál kancelárie miestneho šerifského tajomníka. Ak hodnota dedičstva presahuje 36,000 GBP, osobám žiadajúcim o potvrdenie sa odporučí, aby sa poradili s právnym zástupcom.

Spravodlivosť mierových súdov

Zmierovací súd je laický súd, kde zmierovací sudca, ktorý nemá právnu kvalifikáciu, zasadá s tajomníkom, ktorý právnu kvalifikáciu má. Úradník poskytuje poradenstvo spravodlivosti v otázkach práva a súdneho konania. Dvor audítorov sa zaoberá najmä menej závažnými trestnými prípadmi. Horná hranica trestnej sadzby, ktorú môže zmierovací súd uložiť, predstavuje 60 dní odňatia slobody alebo pokuta nepresahujúca 2,500 GBP.

Vedúci šerifského úradníka je zodpovedný za všetku administratívnu prácu na šerifskom súde (Sheriff Court) a za spravodlivosť Mierového súdu (Sheriff Court) vrátane:

  • Vymáhanie pokút a príkazov na náhradu škody
  • Vydávanie kópií súdnych príkazov, ako sú napríklad príkazy súvisiace s odpustením kaucie, príkazom na vrátenie Spoločenstva alebo obmedzením slobody.
  • Predvolania a organizovania porotcov.

Podrobnejšie informácie o súdoch v Škótsku nájdete na webovej stránke Odkaz sa zobrazí v novom okne Škótskej služby súdov a tribunálov.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneSlužba škótskych súdov a tribunálov


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 28/10/2019