Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Obecné soudy - Skotsko

Tato země je v procesu vystoupení z EU.

Upozorňujeme, že výchozí angličtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

 

Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Na této stránce naleznete úvod do soustavy obecných soudů v jurisdikci Skotska ve Spojeném království.


Obecné soudy – úvod

Soudy Court of Session, High Court of Justiciary, Sheriff Courts a Justice of the Peace courts spravuje Odkaz se otevře v novém okně.Skotská soudní služba (Scottish Court Service – SCS), která je nezávislým orgánem, kterému předsedá Lord President, skotský vrchní soudce.

Nejvyšší soudy ve Skotsku

Nejvyšší soudy ve Skotsku zahrnují Court of Session a High Court of Justiciary.

Nejvyšší civilní soud (Court of Session)

Court of Session je nejvyšším civilním soudem ve Skotsku a sídlí v budově parlamentu ve městě Edinburgh. Je soudem odvolacím a jako civilní soud se rovněž zabývá spory včetně případů vymáhání dluhů, náhrady škod, rodinných a obchodních sporů.

Vrchní soud (High Court of Justiciary)

High Court of Justiciary se zabývá odvoláními v trestněprávních věcech a závažnými trestními případy. Řízení probíhá před soudcem a porotou.

Při odvolacích řízeních sídlí soud v Edinburghu. Při řízeních o jiných věcech má soud stálá sídla v Edinburghu, Glasgow a Aberdeenu, ale řízení probíhají také v dalších městech po celém Skotsku.

Soudy hrabství (Sheriff Courts)

Pro soudní účely je Skotsko rozděleno do šesti správních oblastí zvaných „sheriffdoms“. V čele každé oblasti je soudce Sheriff Principal, který má kromě odvolacích řízení v občanskoprávních věcech na starosti i účinné vyřizování všech záležitostí u Sheriff Courts.

V rámci jednotlivých správních oblastí je celkem 49 soudů hrabství sloužících stejnému účelu, které se liší velikostí i rozvržením.

Věc se projednává před soudcem hrabství zvaným „sheriff“. Činnosti, které soudy hrabství provádějí, lze rozdělit do tří hlavních kategorií: občanskoprávní věci, trestní věci a testamentární záležitosti, a provádějí se prostřednictvím místních soudních úředníků (sheriff clerks) a jejich spolupracovníků.

Občanskoprávní věci

Většinu občanskoprávních věcí představují spory mezi fyzickými nebo právnickými osobami. Sheriff Courts se zabývají třemi různými druhy případů:

  • Obecné žaloby, které se týkají zejména rozvodů, dětí, majetkových sporů a vymáhání dluhů, případně nároků na náhradu škody s hodnotou převyšující 5 000 GBP
  • Zkrácená řízení, při nichž se používá zjednodušený postup a kde se projednávají zejména spory týkající se dlužného nájemného, dodávek zboží a dluhů v hodnotě od 3 000 GBP až do 5 000 GBP
  • Drobné nároky, při nichž se rovněž používá zjednodušený postup, avšak aniž by bylo nutné využít služeb právního poradce, a slouží k řešení menších sporů (zejména dluhů ve výši méně než 3 000 GBP).

Soud hrabství rozhoduje o řadě dalších návrhů v občanskoprávních věcech a v řadě dalších řízení. Mezi tyto záležitosti patří mimo jiné:

  • adopce
  • likvidace společností
  • šetření smrtelných úrazů
  • úpadky

Trestní věci

Trestní věci mohou soudy hrabství projednávat buď v plně formálním řízení (Solemn procedure), nebo ve zkráceném řízení (Summary procedure). Rozhodnutí, které řízení se bude konat v konkrétním případě, je v odpovědnosti státního zástupce (Procurator Fiscal).

Řízení Solemn procedure se používá u závažnějších věcí, kde obvinění může vyústit v trest odnětí svobody překračují 12 měsíců nebo v peněžitý trest převyšující částku 10 000 GBP. Řízení probíhá před soudcem hrabství zasedajícím s porotou.

Řízení Summary procedure se používá u méně závažných věcí, kdy případ projednává soudce hrabství bez přítomnosti poroty. I když má soudce omezenou pravomoc odsoudit k trestu odnětí svobody na dobu nejvýše 12 měsíců, tuto hranici lze v některých případech překročit.

Testamentární záležitosti

Testamentární záležitosti souvisí zejména s uspořádáním pozůstalosti po zemřelých osobách. Zmocnění dané soudem, které vykonavateli umožňuje shromáždit a rozdělit pozůstalost, se nazývá „confirmation“. Toto zmocnění se uděluje pouze v případě, že byl u soudu podán soupis pozůstalosti po zůstaviteli.

Pokud hrubá hodnota pozůstalosti nepřesahuje 36 000 GBP, je pozůstalost klasifikována jako „malá pozůstalost“ a osobě, která požaduje zmocnění, poskytnou pomoc při vyplňování příslušného formuláře pracovníci místní kanceláře soudního úředníka (sheriff clerk). Pokud hodnota pozůstalosti přesahuje 36 000 GBP, pak bude osobám požadujícím zmocnění doporučeno, aby se poradily s právním poradcem.

Smírčí soudy (Justice of the Peace Courts)

Justice of the Peace Court je laický soud, ve kterém laický smírčí soudce (justice of the peace) bez právního vzdělání zasedá spolu právně s kvalifikovaným soudním tajemníkem. Soudní tajemník laickému soudci radí v otázkách práva a procesního postupu. Tento soud projednává především méně závažné trestní věci ve zkráceném řízení. Maximální trest, který může smírčí soudce udělit, je trest odnětí svobody na dobu 60 dnů nebo peněžitý trest nepřevyšující 2 500 GBP. Pouze v městě Glasgow některým těmto soudů předsedá právně kvalifikovaný Stipendiary Magistrate. Maximální trest, který takový soudce může vynést, je trest odnětí svobody na dobu 12 měsíců nebo peněžitý trest nepřevyšující 10 000 GBP.

Sheriff clerk odpovídá za administrativní práci soudů Sheriff Court a Justice of the Peace court, mimo jiné za:

  • vymáhání peněžitých trestů a příkazy k náhradě škody
  • vydávání kopií soudních příkazů týkajících se např. podmíněného propuštění nebo příkazů k výkonu veřejně prospěšných prací
  • předvolávání porotců a administrativu s tím spojenou.

Podrobnější informace o soudech ve Skotsku lze nalézt na internetových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.Skotské soudní služby – Scottish Court Service.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Scottish Court Service


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace: 05/11/2014