Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Allmänna domstolar - Skottland

Ez az ország átmeneti helyzetben van: hamarosan ki fog lépni az Európai Unióból.

Ez az oldal gépi fordítás eredménye – a fordítás minőségét nem áll módunkban garantálni.

Az értékelés alapján ennek a fordításnak a minősége: közepes

Ön szerint használható ez a fordítás?

På den här sidan finns en introduktion till de allmänna domstolarna i Skottland i Storbritannien.


Allmänna domstolar – inledning

Court of Session (High Court of Justiciary, High Court of Justiciary, Sheriff Courts and Justice of the Peace Courts) administreras av det Länken öppnas i ett nytt fönsterskotska domstolsverket (Scottish Courts and Tribunals Service), som är ett oberoende organ som leds av Lord President, den högsta domstolen i Skottland.

Skottlands högsta domstolar

De högsta domstolarna i Skottland är av Court of Session och High Court of Justiciary.

Court of Session

Court of Session är den högsta tvistemålsdomstolen i Skottland och ligger i Parliament House i Edinburgh. Domstolen fungerar som appellationsinstans, men också som första tvistemålsinstans i vissa mål om betalningskrav, skadeståndsmål, familjemål och handelsrättsliga mål.

High Court of Justiciary

High Court of Justiciary handlägger överklaganden som härrör från högtidliga frågor och allvarliga brottmål. Rättegångarna hålls inför en domare och en jury.

I sin funktion som appellationsinstans har domstolen sitt säte i Edinburgh. För övriga företag har domstolen permanenta baser i Edinburgh, Glasgow och Aberdeen, men rättegångarna hålls också i städer i hela Skottland.

Sheriff Courts

I rättsligt hänseende är Skottland indelat i sex sheriffskap (sheriffdoms). Varje s.k. Sheriffdom har en Sheriff Principal som, förutom att pröva överklaganden i tvistemål och i egenskap av överklagandeinstans, har ansvaret för att all verksamhet i sheriffdomstolarna ska kunna avyttras på ett effektivt sätt.

Inom dessa sheriffskap finns det totalt 39 sheriffdomstolar med varierande storlek och utformning, men alla tjänar samma syfte.

Ärendet handläggs av en domare som kallas sheriff. Sheriffdomstolarnas arbete kan delas in i tre huvudkategorier av civilrättsligt, straffrättsligt och commissariskt arbete och administreras av lokal sheriffpersonal och deras personal.

Summary Sherviffs har befogenhet att utföra vissa uppgifter av sheriff i både straffrättsliga och civilrättsliga förfaranden.

Dessutom finns det en ny personlig skadeskadedomstol i Skottland som sammanträder i Edinburgh.

Den civilrättsliga Sheriff Appeal Court har rätt att få en enkel eller tredubbel sheriffdomstol som ordförande i Sheriff Courts (Sheriff Courts).

Den brottsmålsdomstol vid sherifferisker behandlar överklaganden i samband med brottmål mot avgöranden i fredsdomare och fredsdomare.Den behandlar också alla överklaganden av beslut om frigivning mot borgen i Sheriff and Justice of the Peace Courts.

Tvistemål

De flesta tvistemål gäller tvister mellan enskilda personer eller organisationer. Sheriffdomstolarna handlägger tre olika typer av ärenden:

  • Vanliga ärenden som främst rör skilsmässomål, barn, förmögenhetstvister och skulder/skadestånd med ett belopp som överstiger 5,000 pund.Med undantag för familjemål (såvida inte den enda ordning som avses är tvingande) kan talan väckas vid sheriffdomstolen med ett belopp om 100,000 pund.
  • Sammanfattning, som använder ett förenklat förfarande som främst handlar om tvister om hyror för subventionerat boende och skador till följd av personskada till ett penningvärde av högst 5000 pund.
  • Enkelt förfarande, som behandlar fordringar som har ett ekonomiskt värde av högst 5000 pund och som avser betalning, leverans eller återvinning av innehav av lös egendom, eller ett föreläggande för någon att göra något specifikt.

Dessutom handlägger sheriffdomstolarna många andra civila ärenden och förfaranden, till exempel

  • Adoption,
  • Likvidation av företag,
  • Utredning av olyckor med dödlig utgång,
  • Konkurser

Brottmål

Talan i Sheriff Court kan väckas vid antingen högtidligt eller summariskt förfarande. Det är Procurator Fiscal (åklagare) som avgör vilket förfarande som ska följas i ett visst ärende.

Högtidligt förfarande används i allvarliga fall där avgiften kan medföra fängelse eller böter som överstiger tolv månader. Rättegångarna äger rum innan en sheriff sammanträder med en jury.

Summariskt förfarande används för mindre allvarliga fall där en sheriff prövar ett ärende utan jury. Även om sheriffers dömande makt begränsas till tolv månaders fängelse finns det tillfällen då detta kan höjas.

Commissary work

I vissa fall finns det dock möjlighet att utvidga denna befogenhet. Notariatsarbete (commissary work) Notariatsarbetet omfattar i första hand frågor om arvsskifte. en domstol kan ge en testamentsexekutor befogenhet (confirmation) att samla in och fördela tillgångar. Innan sådana befogenheter kan beviljas måste en bouppteckning ha lämnats in till domstolen.

Om dödsboets bruttovärde är högst 36,000 pund klassas det som ett ”litet dödsbo”, och den som vill få befogenheter som testamentsexekutor kan få hjälp att fylla i den rätta blanketten av personal på det lokala sheriff clerk’s office. Om dödsboets värde är högre än 36,000 pund uppmanas man att vända sig till en solicitor.

Fredsdomstolarnas rättsliga frågor

Fredsdomstolen (Justice of the Peace Court) är en lekmannadomstol där en fredsdomare utan särskild juridisk utbildning arbetar tillsammans med en lagfaren bisittare. Secretario Judicial ger råd till rättsväsendet om rättsliga och processuella frågor. Revisionsrätten behandlar huvudsakligen mindre allvarliga brottmål. Den strängaste påföljd som en fredsdomare har rätt att utdöma är 60 dagars fängelse eller böter på högst 2,500 pund.

Sheriff Secretario Judicial ansvarar för allt administrativt arbete i Sheriff Court och Justice of the Peace Court, bland annat:

  • Fatta beslut om indrivning av böter och om ersättning,
  • Utfärdande av kopior av domstolsbeslut, till exempel beslut om frigivning mot borgen, registrering inom gemenskapen eller begränsning av frihetsinskränkningar.
  • Kalla jurymedlemmar och samordna juryarbetet.

Närmare information om domstolarna i Skottland finns på webbplatsen för Länken öppnas i ett nytt fönster Scottish Courts and Tribunals Service.

Relaterade länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterDet skotska domstolsverket (Scottish Court Service)


Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Senaste uppdatering: 28/10/2019