Sądy zwyczajne - Szkocja

Šīs lapas saturs ir mašīntulkojums, kura kvalitāti nevar garantēt.

Šī tulkojuma kvalitāte ir novērtēta kā: apšaubāma

Vai šis tulkojums palīdz?

Na tej stronie znajduje się wstęp do sądów powszechnych w jurysdykcji Zjednoczonego Królestwa w Szkocji.


Sądy powszechne – wstęp

Court of Session, High Court of Justiciary, Sheriff Courts and Justice of the Peace Courts are the Scottish Courts and Tribunals Service („ Link otworzy się w nowym oknieScottish Courts and Tribunals Service”), którymi zarządza Szkocka Służba Sądów i Trybunałów (SCCT), która jest niezależnym organem, któremu przewodniczy Lord President, najwyższy sędzia w Szkocji.

Szkockie sądy najwyższej instancji

W Szkocji do sądów najwyższej instancji zalicza się Court of Session (sąd cywilny najwyższej instancji) oraz High Court of Justiciary (sąd karny najwyższej instancji).

Court of Session

Court of Session jest sądem cywilnym najwyższej instancji w Szkocji. jego siedziba znajduje się w budynku Parliament House w Edynburgu. Sąd ten jest właściwy do rozpatrywania środków zaskarżenia, przy czym orzeka również jako sąd cywilny pierwszej instancji w sporach dotyczących dochodzenia wierzytelności, w sprawach o odszkodowanie oraz sprawach rodzinnych i handlowych.

High Court of Justiciary

High Court of Justiciary rozpoznaje sprawy karne związane z uroczystymi sprawami i poważnymi sprawami karnymi. Procesy toczą się przed sędzią i ławą przysięgłych.

W sprawach odwoławczych sąd orzeka w Edynburgu. W przypadku innych spraw sąd posiada stałe bazy w Edynburgu, Glasgow i Aberdeen, ale procesy odbywają się również w miastach i miastach na terenie całej Szkocji.

Sheriff Courts

Jeżeli chodzi o strukturę sądownictwa, Szkocja jest podzielona na sześć okręgów zwanych „sheriffdoms”. Każda Sheriffdom ma „Sheriff Principal”, który – oprócz rozpatrywania odwołań w sprawach cywilnych podczas składania apelacji – jest odpowiedzialny za skuteczne unieszkodliwianie wszelkiej działalności gospodarczej przed sądami typu Sheriff Courts.

W obrębie tych okręgów istnieje łącznie 39 sądów typu Sheriff, które różnią się pod względem rozmiaru i kształtu, ale wszystkie służą temu samemu celowi.

Sprawy są rozpoznawane przez sędziego zwanego Sheriff (Sheriff). Pracę sądów typu Sheriff Courts można podzielić na trzy główne kategorie pracy w sprawach cywilnych, karnych i sędziowskich i są one administrowane przez lokalnych urzędników i ich pracowników.

Streszczenie (Sheriffs) jest właściwe do wykonywania niektórych obowiązków sędziego (Sheriffs) zarówno w postępowaniu karnym, jak i cywilnym.

Ponadto w Edynburgu znajduje się nowy sąd ds. urazach osobowych w Szkocji.

Sąd apelacyjny w sprawach cywilnych (Sheriff Court) orzeka, że w sprawach cywilnych przed sądami typu Sheriff Court (przed sądami typu Sheriff Courts) toczy się postępowanie cywilne z udziałem sądów cywilnych (single lub potrójd).

Sąd apelacyjny w sprawach karnych rozpoznaje środki odwoławcze w odniesieniu do wyroków w sprawach karnych przeciwko decyzjom sądów pokoju (Sheriffs i Justin of the Peace).Rozpoznaje ona również wszystkie środki zaskarżenia od orzeczeń w sprawach dotyczących orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych (Sheriff i Justice of the Peace Courts).

Sprawy cywilne

Większość spraw cywilnych dotyczy sporów między osobami fizycznymi lub organizacjami. Sheriff Courts rozpatruje trzy różne rodzaje spraw:

  • Roszczenia zwykłe, które dotyczą głównie spraw rozwodowych, dzieci, nieruchomości i wierzytelności/roszczeń odszkodowawczych przekraczających 5,000 GBP.Z wyjątkiem działań w zakresie rodziny (chyba że jedynym wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym) można wnieść jedynie pozew w sądzie typu Sheriff Court („Sheriff Court”) w wysokości 100,000 GBP.
  • Podsumowanie przyczyn, w ramach których stosuje się uproszczoną procedurę głównie w przypadku sporów dotyczących zaległości czynszowych w odniesieniu do mieszkań socjalnych oraz odszkodowań wynikających z obrażeń ciała o wartości pieniężnej wynoszącej 5 000 GBP lub mniej.
  • Prosta procedura dotycząca roszczeń o wartości pieniężnej nieprzekraczającej 5 000 GBP, o zapłatę, dostawę lub odzyskanie mienia ruchomego, lub o zasądzenie od kogoś konkretnego działania.

Dodatkowo Sheriff Court jest właściwy w szeregu innych spraw z zakresu prawa cywilnego, czyli:

  • Przysposobienia dzieci;
  • Likwidacji spółek;
  • Prowadzenie dochodzenia w sprawie wypadków śmiertelnych;
  • Bankructwo

Sprawy karne

Sprawy w sprawach karnych sądu typu Sheriff Court można wszcząć w trybie formalnym lub uproszczonym. Organem rozstrzygającym w danej sprawie jest prokurator (prokurator).

W poważnych przypadkach, gdy kara może odbyć karę przekraczającą 12 miesięcy pozbawienia wolności lub nałożyć na nią nieograniczoną grzywnę. Rozprawy są rozpoznawane przez Sheriff wraz z ławą przysięgłych.

Procedura skrócona stosowana jest w przypadku mniej poważnych przypadków, w których sąd okręgowy (Sheriff) rozpoznaje sprawę bez ławnika. Chociaż uprawnienia sądu typu Sheriff’a są ograniczone do dwunastu miesięcy pozbawienia wolności, to zdarzają się sytuacje, w których może to zostać zwiększone.

Postępowanie spadkowe

Postępowanie spadkowe obejmuje głównie dział masy spadkowej po osobie zmarłej. Zezwolenie wydane przez sąd wykonawcy testamentu na zebranie i dział masy spadkowej określa się terminem confirmation. Zezwolenie to jest wydawane tylko pod warunkiem przedłożenia sądowi spisu inwentarza majątku osoby zmarłej.

Jeżeli wartość majątku brutto nie przekracza 36,000 GBP, majątek jest klasyfikowany jako „small estate” (niewielki majątek). wówczas osobie wnioskującej o „confirmation”, w wypełnieniu odpowiedniego formularza, pomoże pracownik lokalnego sheriff clerk’s office (kancelarii sądu okręgowego). Jeżeli wartość majątku przekracza 36,000 GBP, osoby składające wniosek o wydanie zezwolenia (confirmation) zostaną poinstruowane, by skontaktować się z prawnikiem (solicitor).

Sądy pokoju

Sąd pokoju (Justice of the Peace Court) to sąd niezawodowy, w którym zasiada sędzia pokoju, nieposiadający kwalifikacji prawniczych, wraz z sekretarzem (clerk) mającym wykształcenie prawnicze. Sekretarz doradza wymiarowi sprawiedliwości w kwestiach prawnych i proceduralnych. Trybunał zajmuje się głównie mniej poważnymi syntetycznymi sprawami karnymi. Maksymalny wymiar kary, jaką może nałożyć sędzia pokoju, to 60 dni pozbawienia wolności lub grzywna nieprzekraczająca 2,500 GBP.

Urzędnik „Sheriff clerk” jest odpowiedzialny za wszystkie czynności administracyjne w Sheriff Court i Justice of the Peace Court, w tym za:

  • Windykację grzywien i nakazy odszkodowawcze (compensation orders);
  • Wydawanie odpisów orzeczeń sądowych, takich jak nakazy związane z poręczeniem, wspólnotowym nakazem zwrotu lub ograniczeniem wolności.
  • Powoływanie członków ławy przysięgłych i kierowanie ich pracą.

Bardziej szczegółowe informacje na temat sądów w Szkocji można znaleźć na stronie Link otworzy się w nowym oknie Szkockiej Służby ds. Sądów i Trybunałów.

Powiązane linki

Link otworzy się w nowym oknieSzkocka Służba Sądów i Trybunałów


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 28/10/2019