Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Allmänna domstolar - Skottland

Det här landet befinner sig i en övergångsperiod (utträde ur EU).

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på engelska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

 

Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Här hittar du en översikt över de olika typerna av domstolar i Skottland.


Allmänna domstolar – inledning

Court of Session, High Court of Justiciary, sheriffdomstolarna (sheriff courts) och fredsdomstolarna (justice of the peace courts) förvaltas av det skotska domstolsverket Länken öppnas i ett nytt fönsterScottish Courts Service (SCS), en oberoende myndighet som leds av the Lord President, Skottlands högste domare.

Skottlands högsta domstolar

De högsta domstolarna i Skottland är av Court of Session och High Court of Justiciary.

Court of Session

Court of Session är den högsta tvistemålsdomstolen i Skottland och ligger i Parliament House i Edinburgh. Domstolen fungerar som appellationsinstans, men också som första tvistemålsinstans i vissa mål om betalningskrav, skadeståndsmål, familjemål och handelsrättsliga mål.

High Court of Justiciary

High Court of Justiciary handlägger överklaganden i brottmål samt allvarliga brottmål. Rättegångarna hålls inför en domare och en jury.

I sin funktion som appellationsinstans har domstolen sitt säte i Edinburgh. När det gäller andra mål och ärenden har den en permanent bas i Edinburgh, Glasgow respektive Aberdeen, men rättegångar hålls även i andra skotska städer.

Sheriffdomstolar (Sheriff Courts)

I rättsligt hänseende är Skottland indelat i sex sheriffskap (sheriffdoms). Varje sheriffskap har en förste sheriff (Sheriff Principal) som utöver att pröva överklaganden i tvistemål har det övergripande ansvaret för att verksamheten vid sheriffdomstolarna fungerar på ett bra sätt.

Inom dessa sheriffskap finns det sammanlagt 49 sheriffdomstolar som varierar i storlek och utformning men som alla har samma funktion.

Målen handläggs av en domare som kallas sheriff. Sheriffdomstolarna arbetar med tre huvudkategorier av ärenden: tvistemål, brottmål och notariatsuppgifter. Den administrativa sidan av arbetet sköts av lokala domstolstjänstemän (sheriff clerks) och personal under dem.

Tvistemål

De flesta tvistemål gäller tvister mellan enskilda personer eller organisationer. Sheriffdomstolarna handlägger tre typer av ärenden:

  • Vanliga tvistemål, främst mål som rör skilsmässa, vårdnad och egendomstvister samt skulder/skadeståndsanspråk till ett värde på över 5 000 pund.
  • Mål som handläggs enligt ett förenklat förfarande (summary causes); det rör sig i huvudsak om tvister om hyror och varuleveranser samt betalningskrav på 3 000–5 000 pund.
  • Småmål, där man också tillämpar ett förenklat förfarande, men utan krav på att anlita advokat (solicitor); förfarandet används i tvister om mindre värden (i huvudsak fordringar som understiger 3 000 pund).

Dessutom handlägger sheriffdomstolarna många andra civila ärenden och förfaranden, till exempel

  • adoption,
  • likvidation av företag,
  • utredning av olyckor med dödlig utgång,
  • konkurs.

Brottmål

Sheriffdomstolarna kan handlägga brottmål genom ett juryförfarande (solemn procedure) eller ett förenklat förfarande med en ensam domare (summary procedure). Det är Procurator Fiscal som avgör vilket förfarande som ska användas för ett visst mål.

Solemn procedure används för allvarliga fall som kan leda till en dom på mer än tolv månaders fängelse eller böter på mer än 10 000 pund. Rättegången hålls med en sheriffdomare och en jury.

Summary procedure används framför allt för mindre allvarliga fall, där en sheriffdomare handlägger ett mål utan jury. Sheriffdomarens befogenhet när det gäller att utdöma påföljd är begränsad så att han eller hon i princip inte kan döma till strängare straff än tolv månaders fängelse. I vissa fall finns det dock möjlighet att utvidga denna befogenhet.

Notariatsarbete (commissary work)

Notariatsarbetet omfattar i första hand frågor om arvsskifte. En domstol kan ge en testamentsexekutor befogenhet (confirmation) att samla in och fördela tillgångar. Innan sådana befogenheter kan beviljas måste en bouppteckning ha lämnats in till domstolen.

Om dödsboets bruttovärde är högst 36 000 pund klassas det som ett ”litet dödsbo”, och den som vill få befogenheter som testamentsexekutor kan få hjälp att fylla i den rätta blanketten av personal på det lokala sheriff clerk's office. Om dödsboets värde är högre än 36 000 pund uppmanas man att vända sig till en solicitor.

Fredsdomstolar (Justice of the Peace Courts)

Fredsdomstolen (Justice of the Peace Court) är en lekmannadomstol där en fredsdomare utan särskild juridisk utbildning arbetar tillsammans med en lagfaren bisittare. Bisittaren är behjälplig med råd om rättsliga och processuella frågor. Domstolen handlägger i första hand mindre allvarliga brottmål. Den strängaste påföljd som en fredsdomare har rätt att utdöma är 60 dagars fängelse eller böter på högst 2 500 pund. I Glasgow (och endast där) leds vissa fredsdomstolar av en lagfaren s.k. stipendiary magistrate. Den strängaste påföljd som kan utdömas av en stipendiary magistrate är 12 månaders fängelse eller böter på högst 10 000 pund.

En domstolstjänsteman (sheriff clerk) ansvarar för allt administrativt arbete vid sheriffdomstolen och fredsdomstolen, vilket bl.a. inbegriper att

  • fatta beslut om indrivning av böter och om ersättning,
  • utfärda kopior av domstolsbeslut, exempelvis beslut om skyddstillsyn (probation) eller andra alternativa påföljder (community payback orders),
  • kalla jurymedlemmar och samordna juryarbetet.

Mer information om domstolarna i Skottland hittar du på webbplatsen för Länken öppnas i ett nytt fönsterScottish Court Service.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterScottish Court Service


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 10/11/2014