Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Sądy zwyczajne - Słowenia

Тази страница е машинно преведена и качеството ѝ не може да бъде гарантирано.

Качеството на този превод е оценено като: ненадеждно

Мислите ли, че този превод е полезен?

Na tej stronie znajdują się informacje o ustroju sądów powszechnych w Słowenii.


Sądy powszechne

Zgodnie z art. 98 ustawy o sądach sądy powszechne w Słowenii obejmują:

 • sądy rejonowe (okrajna sodišča),
 • sądy rejonowe,
 • sądy wyższej instancji (višja sodišča),
 • Sąd Najwyższy Republiki Słowenii (zwany dalej Sąd Najwyższy).

Właściwość sądów lokalnych

Zgodnie z art. 99 ustawy o sądach sądy lokalne w Słowenii mają jurysdykcję w następujących sprawach:

Sprawy karne

 1. Postępowanie w pierwszej instancji w sprawie przestępstw zagrożonych karą grzywny lub pozbawienia wolności do trzech lat pozbawienia wolności, z wyjątkiem przestępstw popełnionych przez prasę za pośrednictwem radia, telewizji lub innych informacji publicznych
 2. Prowadzenie dochodzeń w sprawie przestępstw, jak opisano powyżej
 3. Wykonywanie innych zadań określonych w ustawie.

Sprawy cywilne

Badanie/decyzja w pierwszej instancji:

 1. w sprawach cywilnych zgodnie z ustawą o postępowaniu cywilnym
 2. w sprawach spadkowych i w innych sprawach niespornych w zakresie, w jakim ustawa nie stanowi inaczej, oraz w zakresie zarządzania rejestrem nieruchomości;
 3. w sprawach egzekucji i zabezpieczenia roszczeń, o ile nie określono inaczej w ustawie.

Inne kwestie

Rozprawa lub proces decyzyjny w innych przypadkach przewidzianych prawem.

Pomoc prawna

Praktykę w sprawach dotyczących pomocy prawnej, która nie podlega prawu innego sądu, oraz na świadczenie międzynarodowej pomocy prawnej w przypadku drobnych przestępstw.

Właściwość sądów rejonowych

Zgodnie z art. 101 ustawy o sądach sądy okręgowe w Słowenii są właściwe w następujących przypadkach:

Sprawy karne

 1. Do orzekania w pierwszej instancji w sprawie przestępstw, które nie należą do właściwości sądów rejonowych
 2. Prowadzenie dochodzeń w sprawie przestępstw lub prowadzenia dochodzeń w sprawach karnych (jak opisano w pkt 1 powyżej)
 3. Prowadzenie postępowania wstępnego i postępowanie w pierwszej instancji w sprawie przestępstw popełnionych przez małoletnich
 4. Orzeczenie w pierwszej instancji w sprawie wykonania wyroku karnego wydanego przez sąd zagraniczny
 5. Wykonywanie wyroków karnych (wynikających z pkt 1, 3 i 4 powyżej) oraz wykonywanie wyroków karnych sądów lokalnych
 6. Podjęcie decyzji w sprawie zezwolenia na ingerencję w prawa człowieka i podstawowe wolności
 7. Podejmowanie decyzji w izbie śledczej (również w sprawach karnych podlegających właściwości sądów rejonowych)
 8. Wykonywanie innych zadań określonych w ustawie.
 9. Sprawowania nadzoru w odniesieniu do zgodnego z prawem i prawidłowego traktowania skazanych i sprawowania nadzoru nad więźniami.

Wyspecjalizowane wydziały sądów (okręgowych) są odpowiedzialne za wykonywanie zadań określonych w pkt 1, 2, 3, 6, 7 i 8 w bardziej złożonych sprawach dotyczących przestępczości zorganizowanej i gospodarczej, terroryzmu, korupcji i innych rodzajów działalności przestępczej.

Sprawy cywilne

Badanie/decyzja w pierwszej instancji:

 1. w sprawach cywilnych zgodnie z ustawą o postępowaniu cywilnym
 2. w sprawie uznawania orzeczeń sądów zagranicznych
 3. w przypadku postępowania przymusowego, likwidacyjnego i likwidacyjnego, jeżeli mieści się w jurysdykcji sądu, oraz w sporach z tym związanych
 4. w sporach dotyczących praw własności intelektualnej
 5. wnioski o zastosowanie środków tymczasowych złożone przed wszczęciem sporu toczącego się przed Trybunałem Sprawiedliwości na potrzeby sporów handlowych lub spraw, w których uzgodniono jurysdykcję arbitrażową oraz wnioski o zastosowanie środków tymczasowych w dziedzinie własności intelektualnej
 6. w postępowaniu nieprocesowym, w którym ma to miejsce zgodnie z prawem.

Inne kwestie

 • Administrowanie rejestrem sądowym.
 • Badanie innych kwestii, o ile zostały one przewidziane przepisami prawa.
 • Praktyki w zakresie pomocy prawnej w sprawach cywilnych, karnych i innych.
 • Świadczenie międzynarodowej pomocy prawnej.

Uprawnienia sądów wyższej instancji

Zgodnie z art. 104 ustawy o sądach sądy wyższej instancji mają jurysdykcję w następujących dziedzinach:

 1. Decyzje sądów rejonowych i okręgowych w sprawach odwołań od orzeczeń wydanych przez sądy rejonowe i powiatowe
 2. Orzekanie o sporach kompetencyjnych pomiędzy sądami okręgowymi i sądami rejonowymi w ramach ich właściwości oraz orzekanie o przekazaniu jurysdykcji innemu sądowi okręgowemu lub sądowi rejonowemu
 3. Wykonywanie innych zadań określonych w ustawie.

Prawne bazy danych

Nazwa i URL bazy danych

Link otworzy się w nowym oknieSądownictwo Republiki Słowenii

Czy dostęp do bazy jest bezpłatny?

Tak, dostęp do bazy danych jest bezpłatny.

Krótki opis treści

Link otworzy się w nowym oknieSłoweńskie sądownictwo zapewnia dostęp do wielu baz danych, takich jak:

 • system sądowy Republiki Słowenii
 • postępowanie naprawcze
 • rejestry publiczne (rejestry nieruchomości, rejestr sądowy).

Powiązane linki

Link otworzy się w nowym oknieWykazy sądów


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 29/10/2019