Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Üldkohtud - Sloveenia

Tento text byl přeložen strojově. Za kvalitu překladu neručíme.

Kvalita tohoto překladu byla ohodnocena známkou: špatná

Jak byste ohodnotili kvalitu tohoto překladu?

Käesoleval leheküljel jagatakse teavet Sloveenia üldkohtute korralduse kohta.


Üldkohtud

Kohtute seaduse artikli 98 kohaselt on Sloveenia üldkohtud järgmised:

 • kohalikud kohtud (okrajna sodišča),
 • ringkonnakohtud;
 • kõrgema astme kohus (višja sodišča),
 • Sloveenia Vabariigi Ülemkohus (edaspidi: Riigikohus).

Kohalike kohtute pädevus

Kohtute seaduse artikli 99 kohaselt on Sloveenia kohalikel kohtutel pädevus järgmistes küsimustes:

Kriminaalasjad

 1. Lahendada esmajärjekorras kuriteod, mis on karistatavad rahatrahviga või kuni kolmeaastaseks ametiajaks, välja arvatud juhul, kui kuriteod on seotud ajakirjanduse, televisiooni või muude avaliku teabe vahendite kaudu toime pandud laimukuritegudega, mille eest on toime pandud ajakirjandus
 2. Uurida eespool kirjeldatud kuritegusid
 3. Täita muid põhikirjas sätestatud ülesandeid.

Tsiviilasjad

Katse/otsus esimeses astmes:

 1. tsiviilasjades kooskõlas tsiviilkohtumenetluse seadusega
 2. pärimisasjades ja muudes vaidlusalustes küsimustes, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti, ning kinnistusregistri haldamise kohta;
 3. nõuete täitmise tagamise ja tagamise küsimustes, kui põhikirjas ei ole sätestatud teisiti.

Muud küsimused

Muudel juhtudel kohtulik arutelu või otsuste tegemine, kui see on seadusega ette nähtud.

Õigusabi

Õigusabi andmine, mida ei reguleerita teise kohtu õigusega, ja rahvusvahelise õigusabi osutamine pisirikkumiste korral.

Piirkonnakohtute pädevus

Kohtute seaduse artikli 101 kohaselt on Sloveenia piirkonnakohtud pädevad järgmistel juhtudel:

Kriminaalasjad

 1. Lahendada esmajärjekorras kriminaalkuriteod, mis ei kuulu kohalike kohtute pädevusse
 2. Kuritegude uurimise või uurimise eesmärgil (nagu on kirjeldatud eespool punktis 1)
 3. Viia läbi esialgsed menetlused ja teha otsus esimeses astmes alaealiste toimepandud kuritegude kohta
 4. Esimese astme kohtu otsuse tegemine välisriigi kohtu poolt välja antud kriminaalkohtuotsuse jõustamise kohta
 5. Teha kriminaalasju (mis tulenevad eespool punktidest 1, 3 ja 4) ning täita kohalike kohtute kriminaalasju
 6. Otsus inimõiguste ja põhivabaduste kaitse loa andmise kohta
 7. Otsuste tegemine kohtueelses kojas (ka kriminaalasjades, mis kuulub kohalike kohtute pädevusse)
 8. Täita muid põhikirjas sätestatud ülesandeid.
 9. Teostada järelevalvet kinnipeetavate süüdimõistmise ja järelevalve seadusliku ja korrektse käsitlemise üle.

Punktides 1, 2, 3, 6, 7 ja 8 osutatud ülesannete täitmise eest vastutavad (piirkonna) kohtute eriosakonnad keerukamatel juhtudel, mis on seotud organiseeritud ja majanduskuritegevuse, terrorismi, korruptsiooni ja muu sellise kuritegevusega.

Tsiviilasjad

Katse/otsus esimeses astmes:

 1. tsiviilasjades vastavalt tsiviilkohtumenetluse seadusele (Civil Procedure Act)
 2. välisriigi kohtute otsuste tunnustamise kohta
 3. sundarveldamise, pankroti ja likvideerimise korral, kui see on kohtu pädevuses, ning seotud vaidlustes;
 4. intellektuaalomandiõigustega seotud vaidluste lahendamine
 5. ajutiste meetmete taotlus, mis on esitatud enne seda, kui algatatakse vaidlus Euroopa Kohtus kaubandusvaidlustes või vahekohtumenetlustes, milles on kokku lepitud ja ajutiste meetmete kohaldamise taotlused intellektuaalomandi küsimustes
 6. hagita menetlus, mille puhul see on seaduse alusel ette nähtud.

Muud küsimused

 • Kohturegistri haldamine.
 • Muude küsimuste kohtulik arutamine, kui see on seadusega ette nähtud.
 • Õigusabi andmine tsiviil-, kriminaal- ja muudes küsimustes.
 • Rahvusvahelise õigusabi andmine.

Kõrgema astme kohtute volitused

Kohtute seaduse artikli 104 kohaselt on kõrgema astme kohtutel pädevus järgmistes valdkondades:

 1. Katse/teise astme otsused apellatsioonkaebuste kohta piirkonna- ja ringkonnakohtute otsuste peale
 2. Teha otsuseid kohtualluvuse konfliktide kohta piirkonnakohtute ja nende tööpiirkonnas asuvate ringkonnakohtute vahel ning otsustada pädevuse üleandmise üle teisele ringkonna- või ringkonnakohtule tema territooriumilt.
 3. Täita muid põhikirjas sätestatud ülesandeid.

Juriidilised andmebaasid

Andmebaasi nimi ja URL

Lingil klikates avaneb uus akenSloveenia Vabariigi kohtutega

Kas juurdepääs andmebaasile on tasuta?

Juurdepääs andmebaasile on tasuta.

Sisu lühikirjeldus

Lingil klikates avaneb uus akenSloveenia kohtusüsteem võimaldab juurdepääsu paljudele andmebaasidele, näiteks:

 • Sloveenia Vabariigi kohtusüsteem
 • kohtute haldamine
 • avalikud registrid (kinnistusraamatud, õigusregister).

Lingid

Lingil klikates avaneb uus akenKohtute nimekirjad


See on sisu masintõlge. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Viimati uuendatud: 29/10/2019