menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Obecné soudy - Slovinsko

Upozorňujeme, že výchozí slovinština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

 

Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Tato část obsahuje informace o organizaci obecných soudů ve Slovinsku.


Obecné soudy

Podle článku 98 zákona o soudech tvoří ve Slovinsku soustavu soudů s obecnou působností:

 • okresní soudy (okrajna sodišča),
 • krajské soudy (okrožna sodišča),
 • vrchní soudy (višja sodišča),
 • Nejvyšší soud Republiky Slovinsko (Vrhovno sodišče).

Nestanoví-li zákon jinak, musí mít specializované soudy zřízené zvláštním zákonem:

 • status krajského soudu: soudy prvního stupně, jejichž odvolacím soudem je vrchní soud se zvláštní působností,
 • status vrchního soudu: soudy druhého stupně, které rozhodují o odvoláních proti rozhodnutím specializovaných soudů prvního stupně,
 • status vrchního soudu: soudy prvního stupně, jejichž odvolacím soudem je Nejvyšší soud.

Působnost okresních soudů

Podle článku 99 zákona o soudech je působnost slovinských okresních soudů v těchto oblastech:

Trestní věci

 1. Rozhodovat v prvním stupni o trestných činech, za něž lze uložit peněžitý trest nebo odnětí svobody v délce trvání až tři roky, s výjimkou trestných činů proti cti a dobré pověsti spáchaných prostřednictvím tisku, rozhlasu, televize nebo jiného veřejného sdělovacího prostředku,
 2. Vyšetřovat výše uvedené trestné činy,
 3. Provádět jiné činnosti stanovené zákonem.

Občanskoprávní věci

Rozhodovat v první stupni:

 1. v občanských věcech podle občanského soudního řádu,
 2. v dědických a jiných nesporných věcech a ve věcech týkajících se řízení u katastru nemovitostí,
 3. ve věcech výkonu a zajištění pohledávek, není-li zákonem stanoveno jinak.

Jiné věci

Rozhodovat v jiných věcech určených zákonem.

Právní pomoc

Řešit záležitosti související s právní pomocí, u kterých není příslušný ze zákona jiný soud.

Působnost krajských soudů

Podle článku 101 zákona o soudech je působnost slovinských krajských soudů v těchto oblastech:

Trestní věci

 1. Rozhodovat v první stupni o trestných činech, které nespadají do působnosti okresních soudů,
 2. Vyšetřovat nebo provádět vyšetřovací úkony u trestných činů (vymezených výše v bodu 1),
 3. Provádět přípravné řízení a rozhodovat v prvním stupni o trestných činech spáchaných nezletilými osobami,
 4. Rozhodovat v prvním stupni o výkonu trestního rozsudku vydaného cizím soudem,
 5. Vykonávat trestní rozsudky (vydané v rámci řízení uvedených výše bodech 1, 3 a 4) a vykonávat trestní rozsudky okresních soudů,
 6. Povolovat zásahy do lidských práv a základních svobod,
 7. Rozhodovat bez nařízení jednání (rovněž v trestních věcech náležících do působnosti okresních soudů),
 8. Provádět jiné činnosti stanovené zákonem,
 9. Vykonávat dohled nad zákonným a řádným výkonem trestu odnětí svobody a dohlížet na zacházení se zadrženými osobami.

Plnění úkolů v bodech 1, 2, 3, 6, 7 a 8 v komplexnějších věcech, které se týkají organizované a hospodářské trestné činnosti, terorismu, korupce a podobné trestné činnosti, mají v odpovědnosti specializovaná oddělení (krajských) soudů.

Občanskoprávní věci

Rozhodovat v první stupni:

 1. v občanskoprávních věcech podle občanského soudního řádu
 2. ve věcech uznávání rozhodnutí cizích soudů
 3. ve věcech nuceného vyrovnání, konkursu a likvidace, které náleží do působnosti soudu, a souvisejících sporů
 4. spory týkající se práv duševního vlastnictví
 5. o návrzích na vydání předběžných opatření podaných před zahájením sporu, o kterých musí soud rozhodnout v souladu s pravidly pro obchodní spory, nebo věcí, v nichž byla dohodnuta působnost rozhodčích orgánů
 6. v nesporných řízeních, jejichž účastníky jsou obchodní korporace, společníci nebo akcionáři a členové orgánů obchodních korporací, u nichž je třeba použít právo obchodních korporací

Krajské soudy rovněž odpovídají za:

 • vedení obchodního rejstříku,
 • rozhodování jiných věcí, o nichž to stanoví zákon,
 • výkon činností souvisejících s poskytováním právní pomoci ve věcech uvedených výše v bodech 1, 2, 3 a 4,
 • poskytování mezinárodní právní pomoci.

Vrchní soudy

Podle 104 zákona o soudech je působnost slovinských vrchní soudů v těchto oblastech:

 1. rozhodovat v druhém stupni o odvoláních proti rozhodnutím okresních a krajských soudů v rámci svého soudního obvodu,
 2. rozhodovat kompetenční spory mezi okresními a krajskými soudy ve svém soudním obvodu a o přenesení příslušnosti na jiný okresní nebo krajský soud v rámci svého soudního obvodu,
 3. provádět jiné činnosti stanovené zákonem.

Právní databáze

Název a internetová adresa databáze

Odkaz se otevře v novém okně.Soudnictví Republiky Slovinsko

Je přístup do databáze zdarma?

Ano, do databáze je možné nahlížet zdarma.

Stručný popis obsahu

Prostřednictvím odkazu Odkaz se otevře v novém okně.Soudnictví Republiky Slovinsko je možné nahlížet do několika databází, jako je:

 • Soudní systém Republiky Slovinsko
 • Soudní správa
 • Veřejné rejstříky (katastr nemovitostí, soudní rejstřík).

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Justiční orgány


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace: 02/11/2016