Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Τακτικά δικαστήρια - Σλοβενία

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση σλοβενικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

 

Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Στο κεφάλαιο αυτό μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για την οργάνωση των τακτικών δικαστηρίων της Σλοβενίας.


Τακτικά δικαστήρια

Σύμφωνα με το άρθρο 98 του νόμου περί δικαστηρίων, τα σλοβενικά τακτικά δικαστήρια είναι τα ακόλουθα:

 • ειρηνοδικεία (τοπικά δικαστήρια, Okrajno sodišče)
 • πρωτοδικεία (περιφερειακά δικαστήρια, Okrožno sodišče)
 • εφετεία (ανώτερα δικαστήρια, Višje sodišče)
 • Ανώτατο Δικαστήριο της Δημοκρατίας της Σλοβενίας (Vrhovno sodišče) (στο εξής, Ανώτατο Δικαστήριο).

Τα ειδικά δικαστήρια που ιδρύονται με ειδικό νόμο πρέπει να έχουν, εκτός αν ο νόμος προβλέπει διαφορετικά:

 • καθεστώς πρωτοδικείου: πρωτοβάθμια δικαστήρια κατά των αποφάσεων των οποίων χωρούν ένδικα μέσα ενώπιον ειδικού δευτεροβάθμιου δικαστηρίου
 • καθεστώς ανώτερου δικαστηρίου: δευτεροβάθμια δικαστήρια που κρίνουν ένδικα μέσα κατά των αποφάσεων των πρωτοβάθμιων ειδικών δικαστηρίων
 • καθεστώς ανώτερου δικαστηρίου: πρωτοβάθμια δικαστήρια κατά των αποφάσεων των οποίων χωρούν ένδικα μέσα ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου.

Αρμοδιότητα των ειρηνοδικείων

Σύμφωνα με το άρθρο 99 του νόμου περί δικαστηρίων, τα ειρηνοδικεία στη Σλοβενία είναι αρμόδια για τις ακόλουθες υποθέσεις:

Ποινικές υποθέσεις

 1. Κρίνουν σε πρώτο βαθμό αδικήματα που τιμωρούνται με χρηματική ποινή ή φυλάκιση μέχρι τρία έτη, εκτός από τα αδικήματα κατά της τιμής και της υπόληψης που διαπράττονται δια του Τύπου, του ραδιοφώνου, της τηλεόρασης ή άλλων μέσων μαζικής ενημέρωσης  above
 2. Διενεργούν ανάκριση για τα προαναφερόμενα αδικήματα
 3. Διενεργούν άλλες πράξεις που προβλέπονται από το νόμο

Αστικές υποθέσεις

Κρίνουν σε πρώτο βαθμό:

 1. Αστικές υποθέσεις σύμφωνα με το νόμο περί πολιτικής δικονομίας
 2. Κληρονομικές και άλλες υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας και υποθέσεις σχετικές με το κτηματολόγιο
 3. Υποθέσεις αναγκαστικής εκτέλεσης και παροχής ασφάλειας, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά

Άλλες υποθέσεις

Κρίνουν άλλα θέματα που προβλέπονται από το νόμο

Νομική συνδρομή

Κρίνουν θέματα που αφορούν τη νομική συνδρομή στα οποία δεν υπάρχει δικαιοδοσία άλλων δικαστηρίων

Αρμοδιότητα των πρωτοδικείων

Σύμφωνα με το άρθρο 101 του νόμου περί δικαστηρίων, τα πρωτοδικεία στη Σλοβενία είναι αρμόδια για τις ακόλουθες υποθέσεις:

Ποινικές υποθέσεις

 1. Κρίνουν σε πρώτο βαθμό αδικήματα που δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των ειρηνοδικείων
 2. Διεξάγουν ανακρίσεις ή ανακριτικές πράξεις σχετικά με τα αδικήματα που περιγράφονται στο σημείο 1
 3. Διενεργούν την προδικασία και κρίνουν σε πρώτο βαθμό αδικήματα που διαπράττονται από ανηλίκους
 4. Κρίνουν σε πρώτο βαθμό την εκτέλεση ποινικής απόφασης που έχει εκδοθεί από αλλοδαπό δικαστήριο
 5. Εκτελούν ποινικές αποφάσεις (που αφορούν τα σημεία 1, 3 και 4 ανωτέρω) και εκτελούν τις ποινικές αποφάσεις των ειρηνοδικείων
 6. Κρίνουν αν πρέπει να δοθεί άδεια παρέκκλισης από τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες
 7. Εκδίδουν αποφάσεις εν συμβουλίω (και σε ποινικές υποθέσεις που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των ειρηνοδικείων)
 8. Διενεργούν άλλες πράξεις που προβλέπονται από το νόμο
 9. Εποπτεύουν τη σύννομη και ορθή μεταχείριση των καταδίκων και των προσωρινά κρατουμένων

Ειδικά τμήματα των πρωτοδικείων (περιφερειακών δικαστηρίων) είναι αρμόδια για τα καθήκοντα που αναφέρονται ανωτέρω, στα σημεία 1, 2, 3, 6, 7 και 8 σε περισσότερο πολύπλοκες υποθέσεις που αφορούν οργανωμένο και οικονομικό έγκλημα, τρομοκρατία, διαφθορά και άλλες ανάλογες εγκληματικές δραστηριότητες.

Αστικέςυποθέσεις

Σε αστικές υποθέσεις κρίνουν σε πρώτο βαθμό:

 1. Αστικές υποθέσεις σύμφωνα με το νόμο περί πολιτικής δικονομίας
 2. Υποθέσεις που αφορούν αναγνώριση αποφάσεων αλλοδαπών δικαστηρίων
 3. Υποθέσεις αναγκαστικού συμβιβασμού, πτώχευσης και εκκαθάρισης, εφόσον εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους, και συναφείς διαφορές
 4. Διαφορές σχετικές με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
 5. Αιτήσεις λήψης προσωρινών μέτρων που υποβάλλονται πριν την εκδίκαση διαφοράς, τις οποίες το δικαστήριο κρίνει σύμφωνα με τους κανόνες για τις οικονομικές διαφορές ή για θέματα που έχει συμφωνηθεί να υποβληθούν σε διαιτησία
 6. Υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας στις οποίες οι διάδικοι είναι εμπορικές εταιρείες, εταίροι ή μέτοχοι και μέλη οργάνων εμπορικών εταιρειών και στις οποίες πρέπει να εφαρμοστεί το εταιρικό δίκαιο

Τα πρωτοδικεία είναι επίσης αρμόδια για:

 • την τήρηση του εμπορικού μητρώου
 • την εκδίκαση άλλων υποθέσεων που καθορίζονται με νόμο
 • την παροχή νομικής συνδρομής στις υποθέσεις που αναφέρονται στα σημεία 1,2, 3 και 4
 • την παροχή διεθνούς νομικής συνδρομής

Εφετεία

Σύμφωνα με το άρθρο 104 του νόμου περί δικαστηρίων, τα εφετεία (ανώτερα δικαστήρια) είναι αρμόδια για τις ακόλουθες υποθέσεις:

 1. Κρίνουν σε δεύτερο βαθμό εφέσεις κατά αποφάσεων των ειρηνοδικείων και των πρωτοδικείων της περιφέρειάς τους
 2. Κρίνουν διαφορές σχετικά με την αρμοδιότητα των ειρηνοδικείων και των πρωτοδικείων της περιφέρειάς τους και σχετικά με την παρέκταση δικαιοδοσίας σε άλλο ειρηνοδικείο ή πρωτοδικείο της περιφέρειάς τους
 3. Διενεργούν άλλες πράξεις που προβλέπονται από το νόμο

Νομικές βάσεις δεδομένων

Όνομα και διεύθυνση URL της βάσης δεδομένων

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΔικαιοσύνη της Δημοκρατίας της Σλοβενίας

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στη βάση δεδομένων;

Ναι, η πρόσβαση στη βάση δεδομένων παρέχεται δωρεάν.

Συνοπτική περιγραφή του περιεχομένου

Ο δικτυακός τόπος Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΔικαιοσύνη της Δημοκρατίας της Σλοβενίας επιτρέπει την πρόσβαση σε διάφορες βάσεις δεδομένων, όπως:

 • σύστημα απονομής δικαιοσύνης της Δημοκρατίας της Σλοβενίας
 • διοίκηση της δικαιοσύνης
 • δημόσια μητρώα (κτηματολόγια, δικαστικό μητρώο).

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροδικαστικά όργανα


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 02/11/2016