Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Üldkohtud - Sloveenia

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje sloveeni keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.

 

Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Sellel lehel esitatakse teave Sloveenia üldkohtute korralduse kohta.


Üldkohtud

Kooskõlas kohtuid reguleeriva seaduse artikliga 98 hõlmavad Sloveenia üldkohtud:

 • kohalikke kohtuid (Okrajno sodišče),
 • ringkonnakohtuid (Okrožno sodišče),
 • kõrgemaid kohtuid (Višje sodišče),
 • Sloveenia Vabariigi Ülemkohut (Vrhovno sodišče) (edaspidi ülemkohus).

Kui seaduses ei ole sätestatud teisiti, peab eriseadusega loodud erikohtutel olema:

 • ringkonnakohtu staatus: esimese astme kohtud, kelle apellatsioonikohtuks on eripädevusega kõrgem kohus;
 • kõrgema kohtu staatus: teise astme kohtud, mis teevad otsuseid esimese astme eripädevusega kohtu otsuste peale tehtud kaebuste osas;
 • kõrgema kohtu staatus: esimese astme kohtud, kelle apellatsioonikohtuks on Ülemkohus.

Kohalike kohtute pädevus

Kooskõlas kohtuid reguleeriva seaduse artikliga 99 on Sloveenia kohalikel kohtutel pädevus järgmistes asjades.

Kriminaalasjad

 1. Lahendada esimese astme kohtuna kuritegusid, mida karistatakse trahviga või kuni kolmeaastase vangistusega, välja arvatud juhul, kui tegemist on kuriteoga au ja väärikuse suhtes, mille pani toime ajakirjandus raadio, televisiooni või muu avaliku teabevahendi kaudu.
 2. Uurida eelkirjeldatud kuritegusid.
 3. Täita muid seaduses sätestatud ülesandeid.

Tsiviilasjad

Lahendada tsiviilasju või teha neis otsus esimese astme kohtuna järgmistel juhtudel:

 1. tsiviilasjad kooskõlas tsiviilkohtumenetluse seadustikuga;
 2. pärimisasjad, hagita asjad ning kinnistusregistriga seotud asjad;
 3. nõuete täitmise ja tagamise asjad, juhul kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

Muud asjad

Lahendada muid asju ja teha neis otsuseid vastavalt seaduses sätestatule.

Õigusabi

Menetleda asju, millesse on kaasatud õigusabi ja milles muudel kohtutel ei ole seadusega määratud pädevust.

Ringkonnakohtute pädevus

Kooskõlas kohtuid reguleeriva seaduse artikliga 101 on Sloveenia ringkonnakohtutel pädevus järgmistes küsimustes:

Kriminaalasjad

 1. Lahendada esimese astme kohtuna kuritegusid, mis ei kuulu kohalike kohtute pädevusse.
 2. Korraldada uurimine või uurimistegevusi kuritegude korral (nagu kirjeldatud punktis 1).
 3. Viia läbi eelmenetlusi ja lahendada esimese astme kohtuna alaealiste toime pandud kuritegusid.
 4. Esimese astme kohtuna langetata otsus välisriigi kohtus kriminaalasjas tehtud kohtuotsuse täitmise kohta.
 5. Pöörata täitmisele kriminaalasjas tehtud kohtuotsuseid (tulenevad punktidest 1,3 ja 4) ning pöörata täitmisele kriminaalasjades tehtud kohalike kohtute otsuseid.
 6. Teha otsuseid lubada rikkuda inimõigusi ja põhivabadusi.
 7. Teha otsuseid kohtukoosseisu väliselt (ka kohalike kohtute pädevusse kuuluvate kuritegude suhtes).
 8. Täita muid seaduses sätestatud ülesandeid.
 9. Teha järelevalvet süüdimõistetute seadusliku ja korrektse kohtlemise üle ning kinnipeetute üle.

Ringkonnakohtute eriosakonnad tegelevad punktides 1, 2, 3, 6, 7 ja 8 nimetatud küsimustega keerulisemate juhtumite korral, mis on seotud organiseeritud kuritegevuse ja majanduskuritegude, terrorismi, korruptsiooni ja muude selliste kuritegudega.

Tsiviilasjad

Lahendada tsiviilasju ja teha neis otsuseid esimeses astme kohtuna järgmistel juhtudel:

 1. tsiviilasjad vastavalt tsiviilkohtumenetluse seadustikule;
 2. välisriikide kohtuotsuste tunnustamine;
 3. sundvõõrandamine, pankrot ja likvideerimine, kui see kuulub kohtu pädevusse, ning asjaga seotud vaidlused;
 4. intellektuaalomandi õigusi käsitlevad vaidlused;
 5. enne vaidluse alustamist esitatud ettepanekud võtta ajutised meetmed, mille puhul kohus peab tegema otsuse kooskõlas majandusvaidluste eeskirjadega, või küsimused, milles on vahekohtu pädevus kokkulepitud.
 6. hagita asjad, mille pooled on äriettevõtted, äriettevõtete organite liikmed ja partnerid või aktsionärid, kelle suhtes tuleb kohaldada äriõigust.

Ringkonnakohtutel on pädevus samuti järgmistes küsimustes:

 • äriregistri pidamine;
 • muude küsimuste lahendamine või otsustamine, kui see on seaduses ette nähtud;
 • õigusabiküsimustega tegelemine punktides 1, 2, 3 ja 4 nimetatud asjades;
 • rahvusvahelise õigusabi osutamine.

Kõrgemad kohtud

Kooskõlas kohtute seaduse artikliga 104 on kõrgematel kohtutel pädevus:

 1. lahendada teise astme kohtuna nende territooriumil asuva kohaliku kohtu ja ringkonnakohtu otsuste peale esitatud apellatsioonikaebusi või teha nende kaebuste suhtes otsuseid;
 2. teha otsuseid vaidlustes, mis käsitlevad pädevust nende territooriumil asuvate kohalike ja ringkonnakohtute vahel, ning pädevuse üleminemisel teisele kohalikule või ringkonnakohtule nende territooriumil;
 3. täita muid seaduses sätestatud ülesandeid.

Õigusvaldkonna andmebaasid

Andmebaasi nimi ja URL

Lingil klikates avaneb uus akenSloveenia Vabariigi õigus

Kas juurdepääs andmebaasile on tasuta?

Jah, juurdepääs andmebaasile on tasuta.

Lühike sisukirjeldus

Lingil klikates avaneb uus akenSloveenia Vabariigi õiguse andmebaas võimaldab juurdepääsu mitmele andmebaasile, näiteks:

 • Sloveenia Vabariigi kohtusüsteem;
 • kohtute haldamine;
 • avalikud registrid (kinnistusregister, kohturegister).

Seonduvad lingid

Lingil klikates avaneb uus akenkohtuorganid


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Viimati uuendatud: 02/11/2016