Sulje

UUSI BETA-VERSIO ON NYT KÄYTETTÄVISSÄ!

Tutustu Euroopan oikeusportaaliin uuteen beta-versioon ja anna siitä palautetta!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Yleiset tuomioistuimet - Slovenia

Tämän sivun alkukielistä versiota sloveeni on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

 

Tätä sivua ei ole käännetty valitsemallesi kielelle.
Halutessasi voit tutustua sivun konekäännökseen. Huomaa, että konekäännös on vain suuntaa antava. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Tässä osassa kerrotaan Slovenian yleisten tuomioistuimien järjestelmästä


Yleiset tuomioistuimet

Tuomioistuimia koskevan lain 98 §:n mukaisesti Sloveniassa toimii seuraavanlaisia tuomioistuimia:

 • paikallistuomioistuimet (Okrajno sodišče)
 • aluetuomioistuimet (Okrožno sodišče)
 • ylemmät tuomioistuimet (Višje sodišče)
 • Slovenian tasavallan korkein oikeus (Vrhovno sodišče).

Ellei laissa toisin säädetä, erityislain mukaisesti perustetut erikoistuomioistuimet ovat asemaltaan:

 • aluetuomioistuimia: ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimia, joiden muutoksenhakutuomioistuin on erityistä toimivaltaa käyttävä ylempi tuomioistuin
 • ylempiä tuomioistuimia: toisen oikeusasteen tuomioistuimia, jotka päättävät erityistä toimivaltaa käyttävien ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimien päätöksiä koskevista muutoksenhakukanteista
 • ylempiä tuomioistuimia: ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimia, joiden muutoksenhakutuomioistuin on korkein oikeus.

Paikallistuomioistuimien toimivalta

Tuomioistuimia koskevan lain 99 §:n nojalla paikallistuomioistuimien toimivaltaan kuuluu:

Rikosasiat

 1. antaa ratkaisu ensimmäisenä oikeusasteena rikoksista, joista voidaan määrätä rangaistukseksi sakkoa tai enintään kolme vuotta vankeutta, lukuun ottamatta lehdissä, radiossa, televisiossa tai muissa julkisissa tiedotusvälineissä tehtyjä kunniaa ja mainetta loukkaavia rikoksia
 2. tutkia edellä kuvattuja rikoksia
 3. suorittaa muita laissa säädettyjä tehtäviä.

Siviiliasiat

Paikallistuomioistuimet antavat ratkaisun tai päättävät ensimmäisenä oikeusasteena

 1. siviiliasioista siviiliprosessilain mukaisesti
 2. perintöasioista ja muista riidattomista asioista sekä kiinteistörekisteriin liittyvistä asioista
 3. täytäntöönpano- ja turvaamisasioista, ellei laissa ole toisin säädetty.

Muut asiat

Paikallistuomioistuimet antavat ratkaisun tai päättävät muista laissa säädetyistä asioista.

Oikeusapu

Paikallistuomioistuimet vastaavat oikeusapuun liittyvistä asioista, joissa muilla tuomioistuimilla ei ole lakisääteistä toimivaltaa.

Aluetuomioistuimien toimivalta

Tuomioistuimia koskevan lain101 §:n nojalla aluetuomioistuimien toimivaltaan kuuluu:

Rikosasiat

 1. antaa ratkaisu ensimmäisenä oikeusasteena rikoksista, jotka eivät kuulu paikallistuomioistuimien toimivaltaan
 2. suorittaa kohdassa 1 kuvattuja rikoksia koskevia tutkimuksia tai tutkintatoimia
 3. suorittaa esitutkinta ja antaa ratkaisu ensimmäisenä oikeusasteena alaikäisten tekemistä rikoksista
 4. päättää ensimmäisenä oikeusasteena ulkomaisen tuomioistuimen antaman rikostuomion täytäntöönpanosta
 5. panna täytäntöön rikosasioissa annettuja tuomioita (edellä kohtien 1, 3 ja 4 mukaisesti) ja paikallistuomioistuimien antamia rikostuomioita
 6. päättää mahdollisuudesta kaventaa ihmisoikeuksia ja perusvapauksia
 7. tehdä päätöksiä asiaankuuluvassa jaostossa ilman oikeudenkäyntiä (myös paikallistuomioistuimien toimivaltaan kuuluvissa rikosasioissa)
 8. suorittaa muita laissa säädettyjä tehtäviä
 9. valvoa, että tuomittujen kohtelu on laillista ja moitteetonta, ja vastata pidätettyjen valvonnasta.

Monimutkaisemmissa tapauksissa, joissa on kyse järjestäytyneestä rikollisuudesta, talousrikoksista, terrorismista, korruptiosta ja muista vastaavista rikoksista, kohdissa 1, 2, 3, 6, 7 ja 8 mainituista tehtävistä huolehtivat (alue)tuomioistuinten erikoistuneet osastot.

Siviiliasiat

Siviiliasioissa aluetuomioistuimet antavat ratkaisun ja päättävät ensimmäisenä oikeusasteena:

 1. siviiliasioista siviiliprosessilain mukaisesti
 2. ulkomaisten tuomioistuimien päätösten tunnustamisesta
 3. tuomioistuimen toimivaltaan kuuluvista pakollista velkajärjestelyä, konkurssia ja selvitystilaa koskevista asioista sekä niihin liittyvistä riita-asioista
 4. immateriaalioikeuksia koskevista riita-asioista
 5. ennen riita-asian vireillepanoa esitetyistä väliaikaistoimia koskevista ehdotuksista, joista tuomioistuimen on tehtävä päätös sellaisia taloudellisia riita-asioita tai tapauksia koskevien sääntöjen mukaisesti, jotka on päätetty ratkaista välimiesmenettelyssä
 6. riidattomia asioita koskevista käsittelyistä, joiden osapuolet ovat kaupallisia yrityksiä, kumppaneita tai osakkaita tai kaupallisten yritysten hallintoelinten jäseniä ja joihin on sovellettava yhtiölainsäädäntöä.

Aluetuomioistuimien toimivaltaan kuuluu myös:

 • pitää kaupparekisteriä
 • antaa ratkaisu tai päättää muista asioista, jos laissa on niin säädetty
 • antaa oikeusapua edellä kohdissa 1, 2, 3 ja 4 mainituissa asioissa
 • antaa kansainvälistä oikeusapua.

Ylemmät tuomioistuimet

Slovenian tasavallan tuomioistuimia koskevan lain 104 §:n nojalla ylempien tuomioistuimien toimivaltaan kuuluu:

 1. antaa ratkaisu tai päättää toisena oikeusasteena valituksista, jotka koskevat paikallis- ja aluetuomioistuimien kyseisellä alueella tekemiä päätöksiä
 2. päättää riita-asioista, jotka koskevat paikallis- ja aluetuomioistuimien välistä toimivaltaa kyseisellä alueella tai toimivallan siirtämistä jollekin muulle paikallis- tai aluetuomioistuimelle kyseisellä alueella
 3. suorittaa muita laissa säädettyjä tehtäviä.

Oikeudelliset tietokannat

Tietokannan nimi ja URL-osoite

Linkki avautuu uuteen ikkunaanSlovenian tasavallan oikeuslaitos

Onko tietokannan käyttö ilmaista?

Kyllä, tietokannan käyttö on ilmaista.

Lyhyt kuvaus sisällöstä

Linkki avautuu uuteen ikkunaanSlovenian tasavallan oikeuslaitoksen verkkosivuston kautta pääsee käyttämään useita tietokantoja, muun muassa seuraavia:

 • Slovenian tasavallan tuomioistuinjärjestelmä
 • Oikeushallinto
 • Julkiset rekisterit (kiinteistörekisterit, oikeusrekisteri).

Linkkejä

Linkki avautuu uuteen ikkunaanLainkäyttöelimet


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.
Näiden sivujen kansallisesta sisällöstä vastaavat jäsenvaltiot päivittävät parhaillaan sivuja Britannian EU-erosta johtuvien muutosten vuoksi. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.

Päivitetty viimeksi: 02/11/2016