Fermer

LA VERSION BÊTA DU PORTAIL EST DISPONIBLE!

Consultez la version bêta du portail européen e-Justice et faites-nous part de votre expérience!

 
 

Chemin de navigation

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Almindelige domstole - Slovenien

Cette page a été traduite automatiquement: sa qualité ne peut pas être garantie.

La qualité de cette traduction a été évaluée comme: mauvaise

Estimez-vous que cette traduction est utile?

Her finder du oplysninger om, hvordan domstolene i Slovenien har kompetence.


Almindelige domstole

I henhold til artikel 98 i lov om domstolene omfatter de almindelige domstole i Slovenien:

 • lokale domstole (okrajna sodišča)
 • distriktsdomstole
 • højere domstole (višja sodišča)
 • Republikken Sloveniens højesteret (i det følgende benævnt Højesteret).

Stedlig kompetence

I henhold til artikel 99 i domstolsloven har de lokale domstole i Slovenien kompetence på følgende områder:

Straffesager

 1. At træffe afgørelse i første instans om strafbare handlinger, der kan straffes med bøde, eller et vilkår på op til tre års fængsel, medmindre de vedrører strafbare handlinger i injurier begået af pressen via radio, tv eller andre offentlige oplysninger
 2. Til at efterforske strafbare handlinger som beskrevet ovenfor
 3. At udføre andre opgaver, der er fastsat ved lov.

Civilsager

Forsøg/afgørelse i første instans:

 1. i civile sager i overensstemmelse med civilprocesloven
 2. i arvesager og andre sager, der ikke har karakter af tvistemål, for så vidt loven ikke bestemmer andet, og for forvaltningen af tingbogen
 3. med hensyn til håndhævelse og sikring af fordringer, medmindre andet fastsættes ved lov.

Andre anliggender

Retssagen eller beslutningstagningen i andre tilfælde, hvis dette er fastsat ved lov.

Juridisk bistand

Praksis i sager om retshjælp, der ikke er omfattet af lovgivningen i en anden domstol, og om international retshjælp i tilfælde af mindre lovovertrædelser.

Distriktsdomstolenes kompetence

I henhold til artikel 101 i domstolsloven er distriktsdomstolene i Slovenien kompetente i følgende tilfælde:

Straffesager

 1. At træffe afgørelse i første instans om strafbare handlinger, der ikke henhører under de lokale domstoles kompetence
 2. At foretage en undersøgelse eller foretage undersøgelser vedrørende strafbare handlinger (som beskrevet i punkt 1 ovenfor)
 3. Om at foretage indledende undersøgelser og træffe afgørelse i første instans om, hvorvidt der foreligger en strafbar handling begået af mindreårige
 4. At træffe afgørelse i første instans om fuldbyrdelsen af en strafferetlig dom afsagt af en udenlandsk domstol
 5. At fuldbyrde strafferetlige domme (som følger af punkt 1, 3 og 4) og fuldbyrde domme afsagt af lokale domstole
 6. At træffe afgørelse om tilladelse til at gribe ind i menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder
 7. At træffe afgørelser i et dommerkollegium (også i straffesager, der henhører under lokale domstoles kompetence)
 8. At udføre andre opgaver, der er fastsat ved lov.
 9. At føre tilsyn med lovligheden og den korrekte behandling af fanger og tilsyn med tilbageholdte.

De specialiserede afdelinger under (kreds-) domstole har ansvaret for at behandle de opgaver, der er omhandlet i nr. 1, 2, 3, 6, 7 og 8, i mere komplekse sager vedrørende organiseret og økonomisk kriminalitet, terrorisme, korruption og andre kriminelle handlinger.

Civilsager

Forsøg/afgørelse i første instans:

 1. på det civilretlige område efter den civile retsplejelov
 2. om anerkendelse af afgørelser truffet af udenlandske domstole
 3. i tilfælde af tvangslikvidation, konkurs og likvidation, når det henhører under rettens kompetence, og i forbindelse med indbyrdes forbundne tvister
 4. i tvister vedrørende intellektuel ejendomsret
 5. begæringer om foreløbige forholdsregler, der er indgivet inden en sag for Domstolen med henblik på handelsretlige tvister, eller sager, hvor der er truffet afgørelse om en voldgiftskendelse, og sager om foreløbige forholdsregler i sager om intellektuel ejendomsret
 6. i den frivillige retspleje, hvor dette er tilfældet i henhold til loven.

Andre anliggender

 • Administrationen af retsregisteret.
 • Behandling af andre spørgsmål, hvis dette er fastsat ved lov.
 • Praksis med retshjælp i civilretlige, strafferetlige og andre sager.
 • International retshjælp.

Højere domstoles beføjelser

I henhold til artikel 104 i domstolsloven har højere retter kompetence på følgende områder:

 1. Afgørelser i retssager/anden instans om klager over afgørelser truffet af distriktsdomstolene og distriktsretterne i deres område
 2. At træffe afgørelse om kompetencekonflikter mellem distriktsdomstolene og distriktsretterne i deres retsområde og træffe afgørelse om kompetenceoverdragelse til en anden distrikts- eller distriktsret fra dens område
 3. At udføre andre opgaver, der er fastsat ved lov.

Juridiske databaser

Databasens navn og URL

Link åbner i nyt vindueRetsvæsenet i Republikken Slovenien

Er adgangen til databaserne gratis?

Der er gratis adgang til databasen.

Kort beskrivelse af indhold

DetLink åbner i nyt vindue slovenske retsvæsen giver adgang til et stort antal databaser, f.eks.:

 • Republikken Sloveniens retssystem
 • betalingsstandsning
 • offentlige registre (matrikelregistre, retsregistre).

Links

Link åbner i nyt vindueLister over domstole


Dette er en maskinoversat udgave af indholdet. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Sidste opdatering: 29/10/2019