Fermer

LA VERSION BÊTA DU PORTAIL EST DISPONIBLE!

Consultez la version bêta du portail européen e-Justice et faites-nous part de votre expérience!

 
 

Chemin de navigation

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Gewone rechtbanken - Slovenië

Cette page a été traduite automatiquement: sa qualité ne peut pas être garantie.

La qualité de cette traduction a été évaluée comme: mauvaise

Estimez-vous que cette traduction est utile?

Deze pagina bevat informatie over de organisatie van de rechtbanken van algemene jurisdictie in Slovenië.


Gewone rechtbanken

Krachtens artikel 98 van de wet van het Hof van Justitie omvatten de gewone rechtbanken in Slovenië:

 • plaatselijke rechtbanken (okrajna sodišča),
 • districtsrechtbanken,
 • hogere rechtbanken (višja sodišča),
 • Het Hooggerechtshof van de Republiek Slovenië (hierna Hooggerechtshof).

Relatief bevoegd gerecht

Krachtens artikel 99 van de wet van het Hof van Justitie zijn de lokale rechtbanken bevoegd om kennis te nemen van de volgende zaken:

Strafzaken

 1. Uitspraak te doen in eerste aanleg over strafbare feiten die met een geldboete of met een gevangenisstraf van ten hoogste drie jaar worden bestraft, behalve wanneer zij betrekking hebben op strafbare feiten wegens laster, gepleegd door de pers, via de radio, de televisie of andere openbare informatie
 2. Strafbare feiten zoals hierboven beschreven te onderzoeken
 3. Andere taken die bij wet zijn vastgesteld.

Civiele zaken

Proces/beslissing in eerste aanleg:

 1. in burgerlijke zaken overeenkomstig de wet op de burgerlijke rechtsvordering
 2. op het gebied van erfenis- en andere niet-contentieuze zaken, voor zover de wet niet anders bepaalt, en het beheer van het kadaster;
 3. ten aanzien van de tenuitvoerlegging en de veiligstelling van de schuldvorderingen, tenzij anders bepaald bij wet.

Andere aangelegenheden

Het proces of de besluitvorming in andere gevallen, indien de wet daarin voorziet.

Juridische bijstand

De praktijk van gevallen van rechtsbijstand die niet door het recht van een andere rechterlijke instantie worden beheerst en voor het verlenen van internationale rechtsbijstand in geval van lichte strafbare feiten.

Bevoegdheid van de arrondissementsrechtbanken

Overeenkomstig artikel 101 van de Wet van het Hof van Justitie zijn de districtsrechtbanken in Slovenië bevoegd in de volgende gevallen:

Strafzaken

 1. Uitspraak te doen in eerste aanleg over strafbare feiten die niet onder de bevoegdheid van plaatselijke rechtbanken vallen
 2. Verrichten van onderzoeks- of onderzoekshandelingen met betrekking tot strafbare feiten (zoals beschreven in punt 1 hierboven).
 3. Voorlopige uitspraak te doen en in eerste aanleg uitspraak te doen over strafbare feiten die door minderjarigen zijn gepleegd
 4. Uitspraak in eerste aanleg over de tenuitvoerlegging van een door een buitenlandse rechterlijke instantie gegeven strafrechtelijke beslissing
 5. De tenuitvoerlegging van strafvonnissen (voortvloeiend uit de punten 1, 3 en 4 hierboven) en de uitvoering van de strafrechtelijke beslissingen van de plaatselijke rechtbanken
 6. Om toestemming te krijgen om zich te mengen in de mensenrechten en de fundamentele vrijheden
 7. Besluiten te nemen in een raadkamer (ook in strafzaken die tot de bevoegdheid van de plaatselijke rechtbanken behoort)
 8. Andere taken die bij wet zijn vastgesteld.
 9. Toezicht uitoefenen op de wettige en correcte behandeling van veroordeelden en toezicht op gedetineerden.

De gespecialiseerde afdelingen van de (districts-) rechtbanken zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken in de punten 1, 2, 3, 6, 7 en 8 in complexere zaken betreffende georganiseerde en economische criminaliteit, terrorisme, corruptie en andere dergelijke criminele activiteiten.

Civiele zaken

Proces/beslissing in eerste aanleg:

 1. in burgerlijke zaken overeenkomstig de wet op de burgerlijke rechtsvordering
 2. over de erkenning van beslissingen van buitenlandse rechtbanken
 3. in geval van verplichte afwikkeling, faillissement en liquidatie wanneer het zich binnen de jurisdictie van de rechtbank bevindt, en in verband met verbonden geschillen
 4. in geschillen over intellectuele-eigendomsrechten
 5. verzoeken in kort geding die zijn ingediend vóór de instelling van een bij het Hof van Justitie aanhangig geding met het oog op handelsgeschillen of gevallen waarin een scheidsgerecht is overeengekomen en verzoeken in kort geding in intellectuele-eigendomszaken
 6. in niet-contentieuze procedures waarvoor dit volgens de wet het geval is.

Andere aangelegenheden

 • Het beheer van het gerechtelijk register.
 • Het proces van andere kwesties, indien dit bij wet is voorzien.
 • De praktijk van rechtsbijstand in burgerlijke, strafrechtelijke en andere zaken.
 • Verlening van internationale rechtsbijstand.

Bevoegdheden van de hogere rechtbanken

Krachtens artikel 104 van de Wet van het Hof van Justitie zijn de hogere rechtbanken bevoegd op de volgende gebieden:

 1. Beslissingen inzake beroepen tegen beslissingen van de districts- en districtsrechtbanken in hun rechtsgebied
 2. Zich uitspreken over jurisdictiegeschillen tussen districtsrechtbanken en districtsrechtbanken in hun rechtsgebied en over de overdracht van rechtsmacht aan een ander district of een districtsrechtbank van zijn grondgebied
 3. Andere taken die bij wet zijn vastgesteld.

Juridische gegevensbanken

Naam en URL van de gegevensbank

De link wordt in een nieuw venster geopend.De rechterlijke macht van de Republiek Slovenië

Is de toegang tot de gegevensbank kosteloos?

Ja, de toegang tot de databank is gratis.

Korte beschrijving van de inhoud

DeDe link wordt in een nieuw venster geopend. Sloveense rechterlijke macht biedt toegang tot een groot aantal databanken zoals:

 • gerechtelijk apparaat van de Republiek Slovenië
 • gerechtelijke sanering
 • openbare registers (kadasters, gerechtelijk register).

Gerelateerde links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Lijsten van rechtbanken


Deze tekst is automatisch vertaald. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van de vertaling.

Laatste update: 29/10/2019