Fermer

LA VERSION BÊTA DU PORTAIL EST DISPONIBLE!

Consultez la version bêta du portail européen e-Justice et faites-nous part de votre expérience!

 
 

Chemin de navigation

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Všeobecné súdy - Slovinsko

Cette page a été traduite automatiquement: sa qualité ne peut pas être garantie.

La qualité de cette traduction a été évaluée comme: mauvaise

Estimez-vous que cette traduction est utile?

Na tejto stránke nájdete informácie o organizácii všeobecných súdov v Slovinsku.


Všeobecné súdy

V súlade s článkom 98 zákona o súdoch sú v Slovinsku tieto súdy:

 • miestne súdy (okrajna sodišča),
 • okresné súdy,
 • vyššie súdy (višja sodišča),
 • Najvyšší súd Slovinskej republiky (ďalej len: Najvyšší súd).

Príslušnosť miestnych súdov

V súlade s článkom 99 zákona o súdoch majú miestne súdy v Slovinsku súdnu právomoc v týchto veciach:

Trestné veci

 1. V prvom stupni rozhodovať o trestných činoch, za ktoré je možné udeliť trest pokuty alebo odňatia slobody maximálne v trvaní troch rokov, okrem vecí týkajúcich sa trestných činov nactiutŕhania a poškodzovania dobrého mena v tlači, prostredníctvom rozhlasu, televízie alebo iných prostriedkov verejnej informovanosti,
 2. Vyšetrovať trestné činy, ako je uvedené tu vyššie,
 3. Vykonávať iné záležitosti stanovené zákonom.

Občianskoprávne prípady

Súdne konanie/rozhodnutie na prvom stupni:

 1. v občianskoprávnych prípadoch v súlade s občianskym súdnym poriadkom,
 2. v dedičských veciach a v iných nesporových veciach, pokiaľ sa v zákone nestanovuje inak, a vo vedení katastra nehnuteľností;
 3. vo veciach vymáhania a zabezpečovania pohľadávok, ak nie je zákonom určené inak.

Iné záležitosti

Súdne konanie alebo rozhodovací proces v iných prípadoch, ak je stanovené zákonom.

Právna pomoc

Prax v prípadoch právnej pomoci, ktorá sa neriadi právom iného súdu, a na poskytovanie medzinárodnej právnej pomoci v prípadoch menej závažných trestných činov.

Súdna právomoc okresných súdov

Podľa článku 101 zákona o súdoch sú okresné súdy v Slovinsku príslušné v týchto prípadoch:

Trestné veci

 1. Posudzovať v prvom stupni trestné činy, ktoré nepatria do súdnej právomoci miestnych súdov,
 2. Vykonávať vyšetrovanie a vyšetrovaciu činnosť v súvislosti s trestnými činmi (ako je uvedené v bode 1),
 3. Viesť predbežné konanie a posudzovať v prvom stupni trestné činy spáchané neplnoletými osobami,
 4. Rozhodovať v prvom stupni o výkone trestného rozsudku vydaného zahraničným súdom,
 5. Vykonávať trestné rozsudky (vyplývajúce z bodov 1, 3 a 4) a vykonávať trestné rozsudky miestnych súdov,
 6. Rozhodovať o povolení zásahu do ľudských práv a základných slobôd,
 7. Dospieť k rozhodnutiu v mimosúdnej porote (aj v trestných záležitostiach, ktoré patria do súdnej právomoci miestnych súdov),
 8. Vykonávať iné záležitosti stanovené zákonom.
 9. Vykonávať dohľad v súvislosti so zákonným a riadnym zaobchádzaním s odsúdenými a dohľad nad zadržanými osobami.

Špecializované oddelenia (okresných) súdov sú zodpovedné plnenie úloh uvedených v bodoch 1, 2, 3, 6, 7 a 8 v komplexnejších prípadoch, ktoré sa týkajú organizovaného zločinu a hospodárskej kriminality, terorizmu, korupcie a ďalších podobných trestných činov.

Občianskoprávne prípady

Súdne konanie/rozhodnutie na prvom stupni:

 1. v občianskoprávnych veciach v súlade s občianskym súdnym poriadkom,
 2. o uznávaní rozhodnutí zahraničných súdov,
 3. vo veciach povinného vyrovnania, úpadku a likvidácie, ak patria do súdnej právomoci súdu a súvisia s danými spormi,
 4. v sporoch vo veci práv na duševné vlastníctvo,
 5. návrhy na nariadenie predbežných opatrení podané pred začatím konania na Súdnom dvore na účely obchodných sporov alebo prípadov, v ktorých bola dohodnutá arbitrážna právomoc, ako aj návrhov na nariadenie predbežných opatrení v oblasti duševného vlastníctva
 6. v nesporovom konaní, pre ktoré je to podľa zákona.

Iné záležitosti

 • Vedenie súdneho registra.
 • Súdny proces s inými otázkami, ak sa tak ustanovuje v právnych predpisoch.
 • Prax právnej pomoci v občianskych, trestných a iných veciach.
 • Poskytovanie medzinárodnej právnej pomoci.

Právomoci vyšších súdov

V súlade s článkom 104 zákona o súdoch majú vyššie súdy súdnu právomoc v týchto veciach:

 1. Súdne/druhostupňové rozhodnutia o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam okresných a okresných súdov v ich oblasti
 2. Rozhodovať o kompetenčných sporoch medzi okresnými súdmi a okresnými súdmi v ich oblasti právomoci a rozhodovať o prenesení právomoci na iné okresné alebo okresné súdy z jeho územia
 3. Vykonávať iné záležitosti stanovené zákonom.

Právne databázy

Názov a URL databázy

Odkaz sa zobrazí v novom okneSúdnictvo Slovinskej republiky

Je prístup do databázy bezplatný?

Áno, prístup do tejto databázy je bezplatný.

Stručný opis obsahu

Odkaz sa zobrazí v novom okneSlovinské súdnictvo umožňuje prístup k veľkému počtu databáz, napríklad:

 • Súdny systém Slovinskej republiky,
 • súdne vyrovnanie
 • verejné registre (kataster nehnuteľností, súdny register).

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneZoznam súdov


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 29/10/2019